Pulmicort Turbuhaler

zobacz opinie o produkcie »
Cena
44,01 zł
Forma
proszek do inhalacji
Dawka
0,1 mg/daw.
Ilość
200 daw. (1 poj.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ASTRAZENECA AB

Pulmicort Turbuhaler - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Pulmicort Turbuhaler - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Pulmicort Turbuhaler - opis

Astma oskrzelowa. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP).

Pulmicort Turbuhaler - skład

Budesonidum

100 mcg/dawkę inhalacyjną: Jedna dawka zawiera 100 mikrogramów budezonidu.

200 mcg/dawkę inhalacyjną: Jedna dawka zawiera 200 mikrogramów budezonidu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Pulmicort Turbuhaler - dawkowanie

Astma oskrzelowa

Dawkowanie produktu Pulmicort Turbuhaler ustala się indywidualnie. Poniżej podano zalecenia dotyczące ustalenia całkowitej dawki początkowej oraz największej całkowitej dawki produktu Pulmicort Turbuhaler w zależności od wcześniejszego leczenia astmy oskrzelowej oraz wieku pacjenta.

Dzieci w wieku 6 lat i starsze

100 mcg do 800 mcg na dobę, w 2 dawkach do 4 dawek podzielonych. Jeżeli całkowita dawka dobowa nie jest większa niż 400 mcg, może być podawana raz na dobę.

Dorośli

Zwykle stosowana całkowita dawka dobowa wynosi od 200 mcg do 800 mcg i może być podawana w 2 dawkach do 4 dawek podzielonych. W ciężkich przypadkach całkowita dawka dobowa może wynosić do 1600 mcg. Jeżeli całkowita dawka dobowa nie jest większa niż 400 mcg, może być podawana raz na dobę.

Zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki podtrzymującej.

Należy poinformować pacjenta o tym, że ze względu na bardzo małą ilość inhalowanego proszku można nie wyczuć smaku produktu po inhalacji.

Poprawy stanu klinicznego po podaniu jednej dawki produktu Pulmicort Turbuhaler można się spodziewać po kilku godzinach od inhalacji. Pełne działanie lecznicze jest osiągane po kilku tygodniach leczenia. Produkt Pulmicort Turbuhaler jest przeznaczony do długotrwałego leczenia, natomiast nie zapewnia szybkiego łagodzenia objawów ostrych napadów astmy oskrzelowej.

Badania kliniczne wykazały, że depozycja budezonidu w płucach po zastosowaniu produktu Pulmicort Turbuhaler jest większa niż po zastosowaniu aerozolu ciśnieniowego (pMDI). W przypadku zmiany leczenia produktem zawierającym budezonid w postaci aerozolu ciśnieniowego na produkt Pulmicort Turbuhaler w stanie stabilnym astmy oskrzelowej należy rozważyć zmniejszenie dawki produktu.

U pacjentów, którym trzeba zwiększyć dawkę glikokortykosteroidów w celu poprawy skuteczności leczenia, zwykle zaleca się raczej zwiększenie dawki produktu Pulmicort Turbuhaler niż włączenie glikokortykosteroidów doustnych z powodu mniejszego ryzyka ogólnoustrojowych działań niepożądanych.

Pacjenci leczeni doustnymi glikokortykosteroidami

Podczas zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie produktem Pulmicort Turbuhaler pacjent powinien być w stanie stabilnym. Przez 10 dni zaleca się stosowanie dużych dawek produktu Pulmicort Turbuhaler w skojarzeniu z wcześniej stosowanym glikokortykosteroidem doustnym w niezmienionej dawce. Następnie dawkę doustnego glikokortykosteroidu należy stopniowo zmniejszać mniej więcej o 2,5 mg prednizolonu lub równoważną dawkę innego glikokortykosteroidu na miesiąc do najmniejszej dawki zapewniającej kontrolę objawów choroby. Często stosowanie doustnych glikokortykosteroidów można zakończyć całkowicie.

Pacjenci z niewydolnością nerek lub wątroby

Nie ma danych dotyczących stosowania produktu Pulmicort Turbuhaler u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Budezonid jest metabolizowany głównie w wątrobie, dlatego u pacjentów z ciężką marskością wątroby może dojść do zwiększenia jego stężenia w surowicy.

Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania produktu Pulmicort Turbuhaler Bardzo ważne jest prawidłowe używanie inhalatora Turbuhaler. Szczegółowa instrukcja stosowania jest dołączona do każdego opakowania leku.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Zalecaną dawką produktu Pulmicort Turbuhaler jest 400 mcg podawane dwa razy na dobę. Jeśli pacjentom z POChP stosującym doustne glikokortykosteroidy przepisuje się produkt Pulmicort Turbuhaler, należy podczas zmniejszania dawki glikokortykosteroidów doustnych stosować u nich te same zalecenia, które podano w części ?Pacjenci leczeni doustnymi glikokortykosteroidami".

Pulmicort Turbuhaler - środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z gruźlicą płuc.

Pacjenci stosujący wziewne glikokortykosteroidy powinni wypłukać jamę ustną wodą po każdym ich zastosowaniu w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia grzybicy jamy ustnej i gardła. Należy unikać jednoczesnego stosowania budezonidu z ketokonazolem, itrakonazolem lub innymi, silnymi inhibitorami izoenzymu CYP 3A4. Jeśli nie jest to możliwe, przerwa między podaniem tych produktów i budezonidu powinna być jak najdłuższa (patrz punkt 4.5). Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie produktami wziewnymi. W tym okresie istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności kory nadnerczy. Pacjenci, którzy wymagali leczenia doraźnie dużymi dawkami glikokortykosteroidów lub długotrwałego leczenia największymi zalecanymi dawkami wziewnych glikokortykosteroidów również należą do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia niewydolności kory nadnerczy, kiedy są narażeni na ciężkie sytuacje stresowe. Należy rozważyć dodatkowe podanie glikokortykosteroidów doustnych w okresie stresu oraz przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi.

W okresie zmiany leczenia z doustnych glikokortykosteroidów na leczenie produktem Pulmicort Turbuhaler niektórzy pacjenci odczuwają niespecyficzne dolegliwości, np. bóle mięśni i stawów. Wystąpienie takich objawów, jak: zmęczenie, bóle głowy, nudności, wymioty lub inne podobne objawy, może wskazywać na niewystarczającą aktywność glikokortykosteroidową. W takich przypadkach może być konieczne okresowe zwiększenie dawki doustnych glikokortykosteroidów. Zastąpienie glikokortykosteroidów o działaniu ogólnym leczeniem produktem Pulmicort Turbuhaler może spowodować wystąpienie reakcji alergicznych, np. zapalenia błony śluzowej nosa lub wyprysku, które wcześniej były tłumione przez lek stosowany ogólnie. W przypadkach zaostrzenia POChP konieczne jest zastosowanie dodatkowego leczenia, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem lekarza.

Zaleca się regularną kontrolę wzrostu dzieci i młodzieży długotrwale leczonych glikokortykosteroidami, bez względu na drogę ich podawania. Należy rozważyć stosunek korzyści wynikających ze stosowania glikokortykosteroidów do ryzyka zahamowania wzrostu u tej grupy pacjentów.

Rzadko obserwowano również objawy psychiczne i zaburzenia zachowania, w tym nadmierną aktywność psychoruchową, zaburzenia snu, lęk, depresję lub agresję, szczególnie u dzieci (patrz punkt 4.8).

Podobnie jak w przypadku innych produktów wziewnych, bezpośrednio po zastosowaniu produktu Pulmicort Turbuhaler może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli. W razie wystąpienia ciężkich reakcji należy ocenić dotychczasowe leczenie i w razie konieczności zmienić leczenie. Należy poinformować pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza, jeżeli objawy choroby nie ustępują mimo systematycznego stosowania zalecanych dawek. W razie zaostrzenia objawów należy zastosować dodatkowy krótkotrwały kurs leczenia glikokortykosteroidami doustnymi. Zaburzenia czynności wątroby mogą wpływać na wydalanie budezonidu.

Pulmicort Turbuhaler - przedawkowanie

Ostre przedawkowanie produktu Pulmicort Turbuhaler nie powinno stanowić problemu klinicznego nawet, jeśli przyjęto dawkę znacznie większą niż zalecana. Budezonid stosowany długotrwale w dużych dawkach może powodować występowanie ogólnoustrojowych objawów działania glikokortykosteroidów. Objawy ogólnoustrojowe związane są z dużym stężeniem hormonów kory nadnerczy we krwi i zahamowaniem czynności nadnerczy.

Pulmicort Turbuhaler - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na budezonid.

Pulmicort Turbuhaler - działania niepożądane

Najwyżej u 10% pacjentów leczonych produktem Pulmicort Turbuhaler można się spodziewać wystąpienia miejscowych działań niepożądanych.

Działania niepożądane występujące często (> 1/100 pacjentów)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: zakażenia grzybicze (kandydozy) jamy ustnej i gardła, podrażnienie gardła, kaszel oraz chrypka.

Działania niepożądane występujące rzadko (< 1/1000 pacjentów) Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: obrzęk naczynioruchowy. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: pokrzywką wysypką zapalenie skóry, skłonność do występowania wybroczyn krwawych.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: skurcz oskrzeli. Zaburzenia układu nerwowego: nerwowość.

Zaburzenia psychiczne: nadmierna aktywność psychoruchową zaburzenia snu, lęk, depresja, agresją zaburzenia zachowania (głównie u dzieci).

W wyniku stosowania wziewnych glikokortykosteroidów mogą rzadko wystąpić objawy związane z ogólnoustrojowym działaniem glikokortykosteroidów, takie jak zaburzenie czynności nadnerczy i reakcja anafilaktyczna.

Po zastosowaniu każdej dawki należy wypłukać jamę ustną wodą, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia grzybicy jamy ustnej i gardła.

Pulmicort Turbuhaler - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane dotyczące przebiegu ciąży u 2000 kobiet stosujących wziewnie budezonid wskazują, że ryzyko występowania wad rozwojowych u dzieci nie zwiększa się. Badania na zwierzętach wykazały, że glikokortykosteroidy mogą zwiększać możliwość zniekształceń płodów (patrz punkt 5.3), jednak nie dotyczy to ludzi, jeżeli budezonid jest stosowany w zalecanych dawkach. Badania na zwierzętach, w których stosowano glikokortykosteroidy w dawkach mniejszych niż teratogenne wykazały, że glikokortykosteroidy mogą powodować wewnątrzmaciczne opóźnienie rozwoju płodu, choroby układu krążenia w wieku dorosłym, trwałe zmiany ilości receptorów glikokortykosteroidowych, zmiany w metabolizmie i działaniu neuroprzekaźników, zmiany w zachowaniu.

Produkt Pulmicort Turbuhaler można stosować w ciąży jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza przewidywana korzyść dla matki jest większa niż ryzyko dla płodu. Należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę budezonidu biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia zaostrzenia astmy.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących przenikania budezonidu do mleka matki. Produkt Pulmicort Turbuhaler należy stosować u kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, gdy w opinii lekarza przewidywana korzyść dla matki jest większa niż możliwe ryzyko dla dziecka.

Pulmicort Turbuhaler - prowadzenie pojazdów

Produkt Pulmicort Turbuhaler nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Budesonidum

  Substancja będąca syntetycznym glikokortykosteroidem wykazującym silne miejscowe działanie przeciwzapalne i przeciwalergiczne, stosowana jest w postaci wziewnej w leczeniu astmy oskrzelowej i POChP, w zespole krupu. Aplikowana donosowo leczy alergiczny nieżyt nosa (sezonowy i całoroczny) i polipy nosa. Doustnie stosowana jest w leczeniu choroby Leśniowskiego-Crohna.

  Dostępne opakowania
  Pulmicort Turbuhaler

  Pulmicort Turbuhaler

  proszek do inhalacji - 200 daw. (1 poj.) - 0,1 mg/daw.
  ASTRAZENECA AB
  44,01 zł
  Pulmicort Turbuhaler

  Pulmicort Turbuhaler

  proszek do inhalacji - 100 daw. (1 poj.) - 0,2 mg/daw.
  ASTRAZENECA AB
  40,06 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide jest lekiem dostępnym na receptę. Występuje w postaci aerozolu wziewnego oraz zawiesiny do inhalacji. Stosuje się go w leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności choroby płuc i w alergologii. Flixotide ma działanie przeciwzapalne, a...

  Leki i suplementy

  Leki, które zostały wycofane w marcu. Jest ich coraz więcej

  Leki, które zostały wycofane w marcu. Jest ich coraz więcej

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny co jakiś czas wydaje decyzję o wycofaniu lub wstrzymaniu w obrocie kolejnych preparatów leczniczych. W marcu do listy leków, których nie kupimy już w aptece, dołączyły 4 kolejne. Leki wycofane w marcu Na początku marca...

  Newsy - leki i suplementy

  Wycofanie z obrotu leku BDS N. Decyzja GIF

  Wycofanie z obrotu leku BDS N. Decyzja GIF

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu serii leków BDS N. To zawiesina do nebulizacji. Decyzja została podjęta na wniosek pełnomocnika podmiotu odpowiedzialnego. Dlaczego lek ma zniknąć z aptek? Decyzja o wycofaniu leku...

  Newsy - leki i suplementy

  Lek Benodil wycofany z obrotu z powodu wady jakościowej

  Lek Benodil wycofany z obrotu z powodu wady jakościowej

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu zawiesiny do nebulizacji Benodil. Jedna seria leku nie spełniała wymagań w zakresie parametru zawartości substancji pokrewnych. Wycofanie leku Benodil Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego...

  Newsy - leki i suplementy

  Kolejne wycofanie leku Benodil. Z obrotu znikają następne serie

  Kolejne wycofanie leku Benodil. Z obrotu znikają następne serie

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leku Benodil. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. Które serie leku zostały wycofane i jaki był tego powód? Benodil wycofany z obrotu GIF podjął decyzję o...

  Spirometria - przebieg, interpretacja, przeciwwskazania

  Spirometria - sprawdź, czy powinieneś ją wykonać (WIDEO)

  Spirometria - sprawdź, czy powinieneś ją wykonać (WIDEO)

  Badanie, które powinieneś wykonać Wiele osób w Polsce cierpi na choroby układu oddechowego. Choć problem dotyczy 6 milionów Polaków, ponad połowa nie zdaje sobie sprawy z przyczyn nawracających dolegliwości. Tymczasem nieleczona astma i obturacyjna choroba...

  Badania

  Spirometria z próbą rozkurczową

  Spirometria jest istotnym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce chorób układu oddechowego. Polega ono na pomiarze objętości oddechowych, pojemności płuc oraz przepływu powietrza w drogach oddechowych. Na podstawie spirometrii jesteśmy w stanie zdiagnozować...

  Newsy - leki i suplementy

  Lek na astmę Benodil wycofany z obrotu. Sprawdź, czy masz w apteczce

  Lek na astmę Benodil wycofany z obrotu. Sprawdź, czy masz w apteczce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kilku serii leku Benodil. Przyczyną wycofania jest wykrycie wady jakościowej. Wycofane serie leku Benodil Główny Inspektorat Farmaceutyczny otrzymał informacje od pełnomocnika podmiotu...