Prostin VR

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
0,5 mg/ml
Ilość
5 amp.a 0,2ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Prostin VR - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Prostin VR - ulotka preparatu

Prostin VR - opis

PROSTIN VR stosowany jest w leczeniu podtrzymującym w celu tymczasowego utrzymania drożności przewodu tętniczego u noworodków z wrodzonymi wadami serca, których przeżycie do czasu zabiegu kardiochirurgicznego (korekcyjnego lub łagodzącego skutki wady) zależy od utrzymania drożności przewodu tętniczego. Do takich wrodzonych wad serca należą: atrezja zastawki pnia płucnego, zwężenie zastawki pnia płucnego, atrezja zastawki trójdzielnej, tetralogia Fallota, przerwanie ciągłości łuku aorty, koarktacja aorty, atrezja zastawki dwudzielnej, przełożenie dużych naczyń tętniczych z występującymi jednocześnie innymi wadami lub bez.

Prostin VR - skład

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 500 mikrogramów alprostadylu (Alprostadilum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

Prostin VR - dawkowanie

Droga podania dożylna i dotętnicza.

PROSTIN VR, roztwór do wstrzykiwań, należy rozcieńczyć przed podaniem.

Podawanie alprostadylu w postaci infuzji donaczyniowej rozpoczyna się zwykle od dawki 0,05 do 0,1 µg/kg mc./min. Dobre działanie lecznicze uzyskiwano również po zastosowaniu mniejszych dawek początkowych, jednak doświadczenie kliniczne w zakresie takich dawek jest ograniczone. Najczęściej stosowaną dawką jest 0,1 µg/kg mc./min. Po uzyskaniu działania leczniczego (u dzieci z nieprawidłowym przepływem płucnym jest to wzrost pO2, a u dzieci z zaburzeniami w obrębie krążenia obwodowego – wzrost ciśnienia tętniczego lub pH krwi) należy zmniejszyć szybkość podawania infuzji tak, aby było możliwe podawanie najmniejszej skutecznej dawki umożliwiającej utrzymanie pożądanego działania terapeutycznego. Jeśli dawka 0,1 µg/kg mc./min jest niewystarczająca, można ją zwiększyć do 0,4 µg/kg mc./min, jednak zwiększanie szybkości podawania infuzji nie zawsze skutkuje zwiększeniem działania leczniczego.

Preferowaną drogą podawania produktu PROSTIN VR jest infuzja ciągła dożylna do dużego naczynia żylnego. Produkt można również podawać w pobliżu ujścia przewodu tętniczego poprzez cewnik umieszczony w tętnicy pępkowej. W porównaniu do podawania drogą dożylną, podanie produktu drogą dotętniczą wiąże się ze zwiększoną częstością występowania objawów takich, jak zaczerwienienie skóry twarzy, bezdech i bradykardia.

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ROZTWORU

Zaleca się przygotowywanie nowego roztworu produktu co 24 godziny i przechowywanie sporządzonego roztworu w lodówce. Nie należy stosować roztworu, jeśli od chwili jego sporządzenia upłynęły ponad 24 godziny.

W celu przygotowania roztworu do wstrzykiwań, żądaną ilość produktu PROSTIN VR należy rozcieńczyć jałowym roztworem glukozy (rozcieńczalnik pierwszego wyboru) lub jałowym roztworem 0,9% NaCl. W przypadku zetknięcia się nierozcieńczonego produktu PROSTIN VR z plastikowym pojemnikiem roztwór staje się mętny. Zmianie może również ulec wygląd pojemnika. W takim przypadku należy wymienić zarówno roztwór, jak i pojemnik. Wystąpienie opisanego powyżej zjawiska zależy od stężenia roztworu. Zaleca się, by produkt PROSTIN VR dodawać bezpośrednio do rozcieńczalnika, oraz by unikać kontaktu produktu z plastikowymi powierzchniami. Wybór rozcieńczalnika zależy od rodzaju stosowanych pomp infuzyjnych.

W wyniku rozcieńczenia roztworu zawierającego 500 mikrogramów alprostadylu w podanych poniżej objętościach, uzyskuje się roztwory o następujących stężeniach (w μg/ml):

Całkowita objętość Liczba mikrogramów alprostadylu

 

500 µg (ampułka 1 ml)

250 ml

 

2,0 µg/ml

100 ml

 

5,0 µg/ml

50 ml

 

10,0 µg/ml

25 ml

 

20,0 µg/ml

PRZYKŁAD:

Żądana dawka produktu: 0,1 μg/kg mc./min Masa ciała noworodka: 2,8 kg mc.

Przygotowany roztwór do wstrzykiwań: 5 µg/ml

Infuzję roztworu do wstrzykiwań o stężeniu 5 µg/ml należy podawać z następującą szybkością:

0,1 µg/kg mc./min = 0,02 ml/kg mc./min

5 µg/ml

Podczas podawania produktu noworodkowi o masie ciała 2,8 kg należy zachować następującą szybkość infuzji:

0,02 ml/kg mc./min x 2,8 = 0,056 ml/min lub 3,36 ml/h

Prostin VR - środki ostrożności

Produkt PROSTIN VR może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny w specjalistycznych oddziałach szpitalnych wyposażonych w sprzęt pozwalający na natychmiastowe podjęcie intensywnej opieki medycznej nad noworodkiem.

Bezdech może pojawić się u około 10-12% noworodków z wrodzonymi wadami serca, leczonych alprostadylem (PGE1). Bezdech jest jednym z najczęściej występujących działań niepożądanych u noworodków - zwłaszcza u tych z masą urodzeniową mniejszą niż 2,0 kg - i pojawia się najczęściej w ciągu pierwszej godziny podawania infuzji. Dlatego też podczas stosowania produktu PROSTIN VR zawsze należy zapewnić natychmiastowy dostęp do sprzętu przeznaczonego do prowadzenia oddechu wspomaganego.

Podczas leczenia produktem PROSTIN VR należy dążyć do możliwie jak najkrótszego czasu stosowania oraz podawać najmniejsze skuteczne dawki umożliwiające utrzymanie działania terapeutycznego. U dzieci w stanie krytycznym należy starannie rozważyć ryzyko związane z długotrwałym podawaniem infuzji produktu PROSTIN VR w stosunku do spodziewanych korzyści płynących z wdrożenia tej terapii.

W badaniach histopatologicznych przewodu tętniczego i tętnic płucnych u noworodków leczonych prostaglandyną E1 zaobserwowano zmiany histologiczne polegające na osłabieniu struktury tkankowej tych naczyń. Swoistość i znaczenie kliniczne tych obserwacji nie są znane.

U noworodków po długotrwałej infuzji alprostadylu (PGE1) obserwowano przerost warstwy korowej kości długich. Objaw ten ustępuje po zaprzestaniu leczenia.

U noworodków (i niemowląt), u których zaobserwowano skłonność do krwotoków, produkt PROSTIN VR należy podawać z zachowaniem ostrożności, gdyż prostaglandyna E1 jest silnym inhibitorem agregacji płytek krwi.

Nie należy stosować alprostadylu u noworodków (ani niemowląt) z zespołem zaburzeń oddychania (zespołem błon szklistych). Należy zawsze różnicować zespół zaburzeń oddychania od siniczych wad serca (ograniczony przepływ płucny). Jeśli nie ma możliwości wykonania wszystkich badań diagnostycznych, podstawę rozpoznania powinny stanowić występowanie sinicy (pO2 poniżej 40 torów) oraz radiologiczne potwierdzenie zmniejszenia przepływu płucnego.

Należy regularnie mierzyć ciśnienie tętnicze za pomocą cewnika umieszczonego w tętnicy pępkowej, pomiaru osłuchowego lub z użyciem sondy dopplerowskiej. W razie znacznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego, należy niezwłocznie zmniejszyć szybkość podawania produktu.

Osłabienie ścian przewodu tętniczego oraz tętnic płucnych zgłaszano głównie w wyniku długotrwałego stosowania produktu.

Podanie alprostadylu noworodkom (lub niemowlętom) może spowodować przerost części odźwiernikowej żołądka, co wtórnie powoduje zahamowanie pasażu żołądkowego. Działanie to wydaje się być związane z długością leczenia oraz całkowitą dawką alprostadylu. Noworodki (lub niemowlęta), u których zalecana dawka jest podawana w czasie dłuższym niż 120 godzin, należy bardzo wnikliwie obserwować w celu wykrycia przerostu odźwiernika i utrudnionego pasażu żołądkowego.

Wśród noworodków (lub niemowląt) z ograniczonym przepływem płucnym zwiększenie nasycenia krwi tlenem jest odwrotnie proporcjonalne do poprzednich wartości pO2, tj. większą odpowiedź obserwuje się u pacjentów z niskimi wartościami pO2 (poniżej 40 mmHg), podczas gdy u pacjentów z wysokimi wartościami pO2 (powyżej 40 mmHg) reakcja jest zazwyczaj słaba. Wśród noworodków (lub niemowląt) z ograniczonym przepływem płucnym skuteczność alprostadylu wyznacza się poprzez pomiar wzrostu nasycenia krwi tlenem. Wśród noworodków (lub niemowląt) z ograniczonym przepływem krwi w krążeniu obwodowym skuteczność jest określana poprzez monitorowanie zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi w tętnicach obwodowych i pH krwi.

Lek zawiera małe ilości etanolu bezwodnego (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.

Prostin VR - przedawkowanie

Do objawów przedawkowania zalicza się: bezdech, bradykardię, gorączkę, zmniejszenie ciśnienia tętniczego oraz zaczerwienienie skóry. W razie wystąpienia bezdechu lub bradykardii należy przerwać podawanie produktu i wdrożyć właściwe leczenie. Po wznowieniu infuzji konieczne jest ścisłe monitorowanie stanu noworodka. Jeśli wystąpi gorączka lub zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaleca się zredukowanie szybkości infuzji do czasu ustąpienia tych objawów. Zaczerwienienie skóry jest zazwyczaj spowodowane niewłaściwym umiejscowieniem cewnika dotętniczego i z reguły ustępuje po zmianie położenia końcówki cewnika.

Prostin VR - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (alprostadyl) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Prostin VR - działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane po podaniu alprostadylu u noworodków (lub niemowląt) z wrodzoną wadą serca, w której istotną rolę odgrywa drożność przewodu tętniczego, związane były z działaniem farmakologicznym produktu.

Poniższe działania niepożądane zaobserwowane podczas leczenia alprostadylem (436 leczonych noworodków) występowały z następującą częstością: bardzo często (≥ 1/10), często: (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000 do ≤ 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do ≤ 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia endokrynologiczne

Rzadko

Hipoglikemia

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Drgawki

Zaburzenia serca

Często

Bradykardia, niedociśnienie, tachykardia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

Bezdech

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Biegunka

Niezbyt często

Niedrożność żołądka,

Przerost błony śluzowej żołądka

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Wyrośla kostne

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Kruchość naczyniowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Przejściowa gorączka

Często

Rozszerzenie naczyń podskórnych (zaczerwienienie)*

* Jedyne działanie niepożądane bezpośrednio związane z drogą podawania produktu, występujące częściej po podaniu dotętniczym.

Prostin VR - ciąża i karmienie piersią

Nie dotyczy.

Prostin VR - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Alprostadilum

  Alprostadyl, prostaglandyna E1 stosowana jest u noworodków z wadami serca w okresie przygotowania do zabiegu operacyjnego.

  Dostępne opakowania
  Prostin VR

  Prostin VR

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 0,2ml - 0,5 mg/ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Prostin VR

  Prostin VR

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 0,5ml - 0,5 mg/ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Prostin VR

  Prostin VR

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 1ml - 0,5 mg/ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Powiązane artykuły
  Przyczyny impotencji

  Nadciśnienie tętnicze a impotencja

  Zaburzenia erekcji są powszechnym schorzeniem mężczyzn w każdym wieku. Ostatnie badania ukazują, że około 70% mężczyzn w pewnym momencie życia będzie miało epizody braku wzwodu. Prawdopodobnie częstość zaburzeń jest bardziej powszechna niż obecnie się...

  Kardiologia

  Jak Viagra może pomóc w leczeniu serca?

  Jak Viagra może pomóc w leczeniu serca?

  Według najnowszych badań te niewielkie, niebieskie pigułki, dotychczas stosowane przez mężczyzn w celu zwiększenia sprawności seksualnej, mogą stać się lekiem na choroby serca. Viagra podbiła rynek farmaceutyczny w 1998 roku i była lekiem dla panów, którzy...

  Leki i suplementy

  Niebezpieczne sfałszowane leki

  Niebezpieczne sfałszowane leki

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny alarmuje: zwiększa się obrót sfałszowanymi lekami. Produkty te są powszechnie dostępne, a jednocześnie bardzo niebezpieczne... Z czego wynika niebezpieczeństwo stosowania sfałszowanych leków? Sfałszowane produkty...

  Zaburzenia erekcji

  Cialis - skład, działanie, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Cialis - skład, działanie, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Cialis jest lekiem stosowanym w zaburzeniach wzwodu u dorosłych mężczyzn. Preparat zawiera tadalafil, który intensyfikuje napływ krwi do członka, hamując jednocześnie odpływ krwi z narządu. Tym samym umożliwia uzyskanie wzwodu i odbycie stosunku płciowego....

  Problemy z seksem

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  5 rzeczy, których faceci nie znoszą w łóżku

  Łóżkowe frustracje Udane życie seksualne ma wiele korzyści. Osoby regularnie uprawiające seks lepiej śpią, mają mocniejsze serce i są mniej zestresowane. Są bardziej pewne siebie i lepiej radzą sobie z wystąpieniami publicznymi. Nie zawsze jednak udaje...

  Zaburzenia erekcji

  Erekcja - zdjęcia

  Erekcja - zdjęcia

  Młody mężczyzna Powszechnie stosowanym określeniem na zaburzenia erekcji jest pojęcie impotencja. Jednak często odchodzi się od niego ze względu na negatywne skojarzenia, jakie wywołuje.

  Impotencja - co warto wiedzieć

  Problemy z erekcją - test

  Ocena zaburzeń seksulanych niejednokrotnie stwarza wiele problemów w obiektywnej ocenie. Do oszacowania stopnia tych dolegliwości opracowano międzynarodowy kwestionariusz oceny zaburzeń erekcji, który w nieco zmodyfikowanej formie prezentujemy poniżej....

  Gra wstępna

  Skuteczność afrodyzjaków

  Badacze z Uniwersytetu Guelph postanowili bliżej przyjrzeć się najpopularniejszym afrodyzjakom. Okazuje się, że niektóre z nich są skuteczne w poprawie sprawności seksualnej i podnoszeniu libido, inne działają na zasadzie efektu placebo, a są też takie,...

  Impotencja - co warto wiedzieć

  Kiedy problemy z potencją mogą oznaczać chorobę

  Kiedy problemy z potencją mogą oznaczać chorobę

  Zaburzenia erekcji to problem trudny i krępujący, dotyczy jednak wielu mężczyzn. Większość z nich nie zgłosi się do lekarza, tylko samodzielnie będzie próbować przywrócić sprawność seksualną. Dlaczego mimo wszystko warto skonsultować się ze specjalistą? Problemy...

  Anatomia intymna mężczyzny. Budowa męskiego układu płciowego

  Leczenie problemów organicznych

  Organiczne problemy, które mogą przyczynić się do powstawania zaburzeń erekcji nasilają się wraz z wiekiem. Głównymi czynnikami wpływającymi na obniżenie się sprawności seksualnej mężczyzny są choroby somatyczne, zaburzenia hormonalne oraz nieodpowiedni...