Promixin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
1 000 000 j.m.
Ilość
10 fiol.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PROFILE PHARMA LIMITED

Promixin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Promixin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Promixin - opis

Promixin wskazany jest do leczenia metodą nebulizacji pacjentów z mukowiscydozą, u których występuje kolonizacja płuc wrażliwymi szczepami Pseudomonas aeruginosa lub zakażenie płuc wywołane przez wrażliwe szczepy tych bakterii.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotycząca właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Promixin - skład

Każda fiolka zawiera 1 milion j.m., co odpowiada 80 mg kolistymetatu sodowego (Colistimethatum natricum).

Promixin - dawkowanie

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Promixin należy wykonać posiew plwociny w celu potwierdzenia kolonizacji szczepem Pseudomonas aeruginosa wrażliwym na kolistymetat sodowy.

Poniższe informacje dotyczą zalecanych dawek, które należy dostosować do odpowiedzi klinicznej pacjenta na lek.

Zalecane dawki

Dzieci w wieku powyżej 2 lat i dorośli: 1-2 miliony j.m. 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat: bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku Promixin nie zostały ustalone dla pacjentów w wieku poniżej 2 lat.

Dawkowanie zależy od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Dawkę można zmieniać w całym zakresie dawek, w zależności od stanu pacjenta.

Początkowa kolonizacja szczepami Pseudomonas aeruginosa wrażliwymi na kolistymetat sodowy.Można zastosować 3-tygodniową kurację, polegającą na podawaniu 2 milionów j.m. 2 razy na dobę, w skojarzeniu z innymi antybiotykami stosowanymi pozajelitowo lub doustnie.

Częste, nawracające zakażenia (mniej niż trzy pozytywne kultury bakterii Pseudomonas aeruginosa wrażliwe na kolistymetat sodowy w ciągu 6 miesięcy). Dawkę można zwiększyć maksymalnie do 2 milionów j.m. podawanych 3 razy na dobę przez 3 miesiące, w skojarzeniu z innymi antybiotykami stosowanymi pozajelitowo lub doustnie.

Przewlekła kolonizacja (trzy lub więcej pozytywnych kultur bakterii Pseudomonas aeruginosa wrażliwych na kolistymetat sodowy w ciągu 6 miesięcy). Może być konieczne długotrwałe podawanie 1 do 2 milionów j.m. dwa razy na dobę. Jeśli wystąpi zaostrzenie zakażenia płuc, może być konieczne dodatkowe stosowanie antybiotyków pozajelitowo lub doustnie.

Promixin w nebulizacji należy stosować po fizjoterapii i po inhalacji innych leków, jeśli są stosowane. Inne leki stosowane do inhalacji mogą zawierać środki zmniejszające lepkosprężystość plwociny oraz rozszerzające oskrzela (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Lek Promixin przeznaczony jest do stosowania poprzez nebulizację, z użyciem odpowiedniego nebulizatora.

Poniżej przedstawiono parametry dotyczące uwalniania leku, określone w badaniach in vitro z zastosowaniem różnych nebulizatorów.

Nebulizator

Respironics

   

Parametr

I-neb AAD

Pari LC plus z

kompresore

m TurboBoy

S

Respironics

Sidestream z kompresorem

Portaneb

z 0,3 ml

(szarą) komorą na lek

z 0,5 ml

(liliową) komorą na lek

(a)

Rozkład wielkości kropelki (µm)

Mediana wielkości

cząsteczki: d50

4,34

4,81

4,78

3,32

(b)

Całkowita ilość leku uwolniona z ustnika nebulizatora (milion j.m.)

0,333

0,579

0,407

0,239

(c)

Udział masowy cząstek drobnych (% < 5µm)

59,55

53,01

52,67

76,07

(d)

Całkowita ilość leku, którą otrzymuje pacjent

(milion j.m. < 5 µm)

0,198

0,307

0,214

0,182

(e)

Czas uwalniania (sekundy)

3 minuty,

36 sekund

8 minut,

29 sekund

7 minut,

4 sekundy

5 minut,

18 sekund

(f)

Szybkość podawania leku pacjentowi(milion j.m./min)

0,055

0,036

0,030

0,034

• Mierzone z zastosowaniem 1 miliona j.m. produktu Promixin rozpuszczonego w 1 ml (I-neb AAD) lub 3 ml (Pari LC plus i Sidestream) mieszaniny 50:50 wody do wstrzykiwań i 0,9% roztworu NaCl, do objętości zalecanej dla każdego nebulizatora.

• TurboBoy S pracował pod ciśnieniem 1,2 bara oraz z wydajnością 4,5 l/min. Portaneb pracował pod ciśnieniem 0,8 bara oraz z wydajnością 6 l/min.

• (d) oblicza się ze wzoru (b) / 100 x (c)(f) = (d) / (e)

Informacja dotycząca specjalnych środków ostrożności dotyczących usuwania pozostałości i przygotowania leku do stosowania, patrz punkt 6.6.

Promixin - środki ostrożności

Skurcz oskrzeli

Podanie kolistymetatu sodowego metodą nebulizacji może wywoływać u pacjenta kaszel lub skurcze oskrzeli. Wskazane jest, aby pierwszą dawkę podać pod nadzorem lekarza. Wcześniejsze zastosowanie leków rozszerzających oskrzela jest zalecane i powinno być standardem, szczególnie jeśli jest częścią aktualnego schematu leczenia. Należy mierzyć wartość FEV1 zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu stosowania leku. Jeśli kolistymetat sodowy wywołuje nadreaktywność oskrzeli u pacjentów nieprzyjmujących wcześniej leków rozszerzających oskrzela, należy powtórzyć pomiar innym razem, po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela. Nadreaktywności oskrzeli występująca po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela może świadczyć o nadwrażliwości i wówczas podawanie produktu Promixin należy przerwać. Występujący skurcz oskrzeli należy leczyć, jeśli jest to wskazane.

Nadreaktywność oskrzeli jako reakcja na leczenie kolistymetatem sodowym może rozwinąć się wraz z kontynuowaniem leczenia i zaleca się mierzenie wartości FEV1 podczas regularnych wizyt lekarskich przed rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia.

Zaburzenia czynności nerek

Kolistymetat sodowy jest wydalany przez nerki i wykazuje toksyczny wpływ na nerki, jeśli osiąga wysokie stężenie w surowicy. Jest to mało prawdopodobne podczas stosowania leku w postaci inhalacji, jednak zaleca się oznaczanie stężenia kolistymetatu sodowego w surowicy, szczególnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Toksyczny wpływ na nerki

Zaburzenia czynności nerek notowano zwykle po podaniu dożylnym lub domięśniowym większych niż zalecane dawek pacjentom z prawidłową czynnością nerek lub po niewłaściwym zmniejszeniu dawek podawanych dożylnie lub domięśniowo pacjentom z osłabioną czynnością nerek, lub jeśli pacjent jednocześnie przyjmował inne leki o działaniu nefrotoksycznym. Działanie to zwykle ustępuje po zaprzestaniu leczenia.

Neurotoksyczność

Po przedawkowaniu lub niewłaściwemu zmniejszeniu dawki u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek wystąpić duże stężenie kolistymetatu sodowego w surowicy po podaniu dożylnym lub domięśniowym, co może prowadzić do neurotoksyczności. Jednoczesne stosowanie z

niedepolaryzującymi środkami rozkurczającymi mięśnie lub z antybiotykami wykazującymi podobne działanie neurotoksyczne może również prowadzić do neurotoksyczności. Zmniejszenie dawki kolistymetatu sodowego może zmniejszyć takie objawy. Notowane objawy neurotoksyczności obejmują: zawroty głowy, przemijające drętwienie twarzy, niewyraźna mowa, niestabilność naczynioruchowa, zaburzenia widzenia, splątanie, psychoza i bezdech (patrz także punkt 4.5).

Porfiria

Zachować szczególną ostrożność stosując produkt u pacjentów z porfirią.

Oporność mikrobiologiczna

Obserwowano nabytą oporność na kolistymetat sodowy śluzowego szczepu Pseudomonas aeruginosa. U pacjentów leczonych długotrwale należy przeprowadzić badanie wrażliwości podczas regularnych wizyt kontrolnych i jeśli pacjent odczuwa nasilenie objawów (patrz punkt 5.1).

Promixin - przedawkowanie

Przedawkowanie może powodować bezdech, osłabienie mięśni, zawroty głowy, przemijające drętwienie twarzy, niewyraźną mowę, niestabilność naczynioruchową, zaburzenia widzenia, splątanie, psychozę lub niewydolność nerek.

Nie ma antidotum. Leczenie przedawkowania polega na podtrzymywaniu czynności życiowych i działaniach zwiększających klirens kolistymetatu sodowego, tj. wymuszona diureza osmotyczna z zastosowaniem mannitolu, dializa otrzewnowa lub przedłużona hemodializa.

Promixin - przeciwskazania

Promixin jest przeciwwskazany u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na kolistymetat sodowy i inne polimiksyny.

Kolistymetat sodowy zmniejsza ilość acetylocholiny uwalnianej z presynaptycznych połączeń nerwowo-mięśniowych, dlatego też nie należy go stosować u pacjentów chorych na miastenię.

Promixin - działania niepożądane

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi po nebulizacji kolistymetatu sodowego są kaszel i skurcz oskrzeli (objawiające się uciskiem w klatce piersiowej zwiększeniem wartości FEV1), odnotowane u około 10% pacjentów (patrz także punkt 4.4).

Działania niepożądane przedstawione są zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz z częstością występowania. Częstość występowania działań niepożądanych jest następująca:

• bardzo często (≥1/10)

• często (≥1/100 do < 1/10)

• niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

• rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

• bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Notowane działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Reakcje nadwrażliwości, takie jak wysypka skórna

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

Kaszel, ucisk w klatce piersiowej, zwężenie oskrzeli lub skurcz oskrzeli

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Nieznana

Owrzodzenie (ból) gardła lub jamy ustnej

Jeśli wystąpi reakcja nadwrażliwości, taka jak wysypka skórna, leczenie kolistymetatem sodowym należy przerwać.

Owrzodzenie gardła lub jamy ustnej może być spowodowane nadwrażliwością lub nadkażeniem drożdżakami z gatunku Candida.

Promixin - ciąża i karmienie piersią

Bezpieczeństwo stosowania u kobiet w ciąży nie zostało ustalone. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego. Jednakże udowodniono, że kolistymetat sodowy przenika przez łożysko i w konsekwencji istnieje ryzyko toksycznego wpływu na płód, jeśli lek stosowany jest w ciąży. Promixin należy stosować w czasie ciąży jedynie wtedy, gdy korzyści przewyższają ryzyko.

Kolistymetat sodowy przenika do mleka matki; nie zaleca się karmienia piersią podczas terapii lekiem.

Promixin - prowadzenie pojazdów

Po pozajelitowym podaniu kolistymetatu sodowego notowano neurotoksyczność, charakteryzującą się zawrotami głowy, splątaniem czy zaburzeniami widzenia. Jeśli takie objawy występują, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Colistimethatum natricum

  Dostępne opakowania
  Promixin

  Promixin

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol. - 1 000 000 j.m.
  PROFILE PHARMA LIMITED
  Promixin

  Promixin

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 30 fiol. - 1 000 000 j.m.
  PROFILE PHARMA LIMITED
  Promixin

  Promixin

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 30 fiol. - 1 000 000 j.m.
  PROFILE PHARMA LIMITED
  Powiązane artykuły
  Mukowiscydoza - charakterystyka, objawy, diagnostyka, leczenie

  Tydzień Mukowiscydozy

  Tydzień Mukowiscydozy

  Plakat dotyczący Tygodnia Mukowiscydozy 27 lutego rozpoczyna się XI Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy.

  Newsy

  Zniekształcanie prawdy jest oceniane równie surowo jak kłamstwo

  Zniekształcanie prawdy bez faktycznego kłamstwa  ma angielską nazwę: paltering. Wszyscy to robimy, a według nowego badania specjalistów z Harvardu,  większość z nas czuje się lepiej z palteringiem niż z kłamstwem. Ale zanim dasz sobie przepustkę, wiedz,...

  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Interakcje międzylekowe

  Wycofujemy leki, bo dbamy o bezpieczeństwo pacjentów

  Wycofujemy leki, bo dbamy o bezpieczeństwo pacjentów

  - Czesi zasugerowali, że to nie był przypadek, a błąd intencjonalny, czyli zagrożenie wykraczające poza obszar jednej hurtowni. Istniało niebezpieczeństwo, że ktoś mógł dokonać sabotażu na etapie produkcji - mówi w rozmowie z nami Paweł Trzciński, rzecznik...

  Leki i suplementy

  Nowa lista refundacyjna z korzyścią dla pacjentów

  Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że nowa lista refundacyjna stworzona jest z myślą o pacjentach. Koncerny farmaceutyczne, aptekarze i hurtownicy nie są zadowoleni... Założenia nowej listy refundacyjnej Celem Ministerstwa Zdrowia było zrefundowanie...

  Leki i suplementy

  Jak szukać leków?

  Szukanie leków często bywa zajęciem żmudnym, zwłaszcza gdy przepisane przez lekarza środki nie należą do grona najpopularniejszych na rynku. W jaki więc sposób szukać leków? Lepiej zdecydować się na wizytę w tradycyjnej aptece, czy może skorzystać z usług...

  Leki i suplementy

  Leki na receptę

  Leki RX to leki na receptę. Ich nazwa, RX, nie ma jednoznacznej genezy. RX jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu Oka Horusa. Dla Egipcjan było ono symbolem przywrócenia zdrowia. Nic więc dziwnego, że w farmacji znakiem...

  Leki i suplementy

  Budżet NFZ na leki

  Według najnowszego projektu ustawy rządowej, wydatki na refundację leków nie będą mogły przekroczyć progu 17% budżetu NFZ przeznaczonego na wszystkie świadczenia zdrowotne. Ewentualne koszty przekroczenia tego limitu pokryją firmy produkujące leki refundowane... Ustawa...

  Leki i suplementy

  Sytuacja polskich leków na rynku

  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przeprowadził badanie, z którego wynika, iż polscy producenci coraz gorzej radzą sobie na rynku leków. Przez ostatnie 12 lat wartość udziałów rodzimych firm w rynku spadła z 38 do 30%, a liczba polskich leków z 77...