Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
1 daw.
Ilość
10 fiol.s.subs. (+rozp.0,5ml)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Pytania do farmaceuty

Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce - opis

PRIORIX jest przeznaczony do czynnego uodparniania przeciwko odrze, śwince i różyczce dzieci po ukończeniu 9. miesiąca życia, nastolatków oraz osób dorosłych. W celu uzyskania informacji dotyczącej stosowania u dzieci w wieku od 9 do 12 miesięcy, patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1.

Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce - skład

1 dawka (0,5 ml) szczepionki po rekonstytucji zawiera: Żywy atenuowany wirus odry1 (szczep Schwarz) Żywy atenuowany wirus świnki1 (szczep RIT 4385, pochodzący od szczepu Jeryl Lynn) Żywy atenuowany wirus różyczki2 (szczep Wistar RA 27/3) nie mniej niż 103,0 CCID503 nie mniej niż 103,7 CCID503nie mniej niż 103,0 CCID503 1 namnażany w hodowli komórek zarodków kurzych 2 namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5 3 CCID50 ? wyznaczona statystycznie ilość wirusa mogąca w wyniku zaszczepienia zakazić 50% hodowli komórkowej Ta szczepionka zawiera śladowe ilości neomycyny. Patrz punkt 4.3. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Szczepionka zawiera 9 mg sorbitolu, patrz punkt 4.4. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce - dawkowanie

Szczepionka PRIORIX powinna być stosowana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Osoby w wieku 12 miesięcy i starsze Zaleca się podanie jednej dawki (0,5 ml) szczepionki. Druga dawka powinna zostać podana zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Szczepionka PRIORIX może być stosowana u osób, które zostały uprzednio zaszczepione inną monowalentną lub skojarzoną szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce. Niemowlęta w wieku od 9 do 12 miesięcy Niemowlęta w pierwszym roku życia mogą nie wytworzyć wystarczającej odpowiedzi na składniki szczepionki. W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna wymaga szczepienia niemowląt w pierwszym roku ich życia (np. wybuch epidemii lub podróż w rejony endemiczne), druga dawka szczepionki PRIORIX powinna zostać podana w drugim roku życia, najlepiej 3 miesiące od podania pierwszej dawki. W żadnym przypadku odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być krótszy niż 4 tygodnie (patrz punkty 4.4 i 5.1). Niemowlęta w wieku poniżej 9 miesięcy Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki PRIORIX stosowanej u niemowląt w wieku poniżej 9 miesięcy nie została oceniona. Sposób podawania PRIORIX podaje się podskórnie, jakkolwiek można także podać domięśniowo (patrz punkty 4.4 i 5.1). Szczepionka powinna zostać podana podskórnie u pacjentów z trombocytopenią lub u których występują zaburzenia krzepnięcia (patrz punkt 4.4). Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce - środki ostrożności

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych w iniekcji, istnieje możliwość wystąpienia reakcji anafilaktycznej, dlatego należy zapewnić możliwość fachowej opieki medycznej bezpośrednio po szczepieniu. Alkohol, a także inne środki dezynfekujące powinny wyparować ze skóry przed podaniem szczepionki, ponieważ mogą unieczynnić atenuowane wirusy znajdujące się w szczepionce. Niemowlęta szczepione w pierwszym roku życia mogą nie wytworzyć wystarczającej odpowiedzi immunologicznej na składniki szczepionki, w związku z możliwą obecnością przeciwciał matczynych w ich organizmie (patrz punkty 4.2 i 5.1) Szczególna ostrożność powinna zostać zachowana w przypadku podawania szczepionki PRIORIX osobom z zaburzeniami ośrodkowego układu nerwowego, u których istnieje ryzyko występowania drgawek gorączkowych lub u osób z drgawkami w wywiadzie rodzinnym. Osoby z przebytymi drgawkami gorączkowymi, powinny być ściśle monitorowane. Zawarte w szczepionce wirusy odry i świnki są uzyskiwane z hodowli komórek zarodka kurzego i z tego powodu mogą zawierać śladowe ilości białka jaja. Osoby z reakcjami anafilaktycznymi, anafilaktoidalnymi lub innymi reakcjami typu natychmiastowego w wywiadzie (np. uogólniona pokrzywka, obrzęk jamy ustnej i gardła, trudności w oddychaniu, obniżenie ciśnienia tętniczego lub wstrząs) występującymi po spożyciu jaj mogą być bardziej narażone na wystąpienie reakcji typu natychmiastowego po szczepieniu, chociaż jak wykazano, reakcje te są bardzo rzadkie. Podczas szczepienia tych osób, należy zachować szczególną ostrożność oraz zapewnić dostępność odpowiednich środków leczniczych na wypadek wystąpienia reakcji nadwrażliwości. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi problemami dotyczącymi nietolerancji fruktozy, nie powinni być szczepieni szczepionką PRIORIX, gdyż zawiera ona sorbitol. Ograniczona ochrona przeciw odrze może zostać uzyskana przez zaszczepienie w ciągu 72 godzin od momentu narażenia na zarażenie naturalnie występującą odrą. Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń. Tak jak w przypadku wszystkich szczepionek, nie wszystkie zaszczepione osoby mogą wytworzyć ochronny poziom przeciwciał. PRIORIX W ŻADNYM PRZYPADKU NIE MOŻE BYĆ PODAWANY DONACZYNIOWO. Trombocytopenia Przypadki nasilenia lub nawrotu trombocytopenii u osób chorujących na tę chorobę były zgłaszane po podaniu pierwszej dawki żywych szczepionek przeciwko odrze, śwince, różyczce. Trombocytopenia związana ze szczepieniem szczepionką MMR jest rzadka i zasadniczo samoograniczająca. U pacjentów z istniejącą trombocytopenią lub historią trombocytopenii po szczepieniu przeciw odrze, śwince i różyczce należy dokładnie ocenić stosunek korzyści do ryzyka wynikający ze szczepienia szczepionką PRIORIX. Tych pacjentów należy szczepić z zachowaniem ostrożności i wykorzystując podskórną drogę podania. Pacjenci z upośledzoną odpornością Pacjenci z upośledzoną odpornością, u których nie ma przeciwwskazań do szczepienia (patrz punkt 4.3) mogą nie odpowiedzieć na szczepienie tak dobrze, jak pacjenci immunokompetentni, w związku z tym niektórzy z tych pacjentów mogą zachorować na odrę, świnkę lub różyczkę w przypadku kontaktu z wirusami, pomimo odpowiedniego podania szczepionki. Pacjentów tych należy ściśle monitorować pod kątem wystąpienia objawów odry, zapalenia ślinianek przyusznych oraz różyczki. Przenoszenie Przeniesienie wirusów odry i świnki ze szczepionki na osoby podatne na zachorowanie nie zostało nigdy udokumentowane. Wydalanie wirusów różyczki i odry do gardła występuje około 7 do 28 dni po szczepieniu, ze szczytową ilością wydalania około 11 dnia. Jednakże brak jest dowodów transmisji tych wydalonych wirusów na osoby podatne na zachorowanie. Przeniesienie wirusa różyczki na niemowlęta poprzez mleko matki, oraz transmisja wirusa przez łożysko zostały udokumentowane, bez żadnego dowodu na wystąpienie klinicznych objawów choroby.

Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce - przedawkowanie

Przypadki przedawkowania (podania dawki około dwukrotnie większej niż zalecana) były zgłaszane podczas monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu szczepionki do obrotu. Nie były one powiązane z wystąpieniem żadnych działań niepożądanych.

Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1, lub neomycynę. Stwierdzone w wywiadzie kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez neomycynę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. W celu uzyskania informacji dotyczących reakcji nadwrażliwości na białko jaja kurzego, patrz punkt 4.4. Zaburzona humoralna lub komórkowa odpowiedź immunologiczna (pierwotna lub nabyta), obejmująca hypogammaglobulinemię, dysgammaglobulinemię oraz AIDS lub objawy infekcji wirusem HIV lub specyficzny dla wieku procent komórek CD4+ u dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy: CD4+ < 25%; dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy: CD4+< 20%; dzieci w wieku od 36 do 59 miesięcy: CD4+< 15%; (patrz punkt 4.4). Ciąża (patrz punkt 4.6). Tak jak w przypadku innych szczepionek, u osób w okresie ostrych i ciężkich chorób przebiegających z gorączką podanie szczepionki powinno być odroczone. Łagodna infekcja, taka jak przeziębienie, nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Przedstawiony profil bezpieczeństwa oparty jest na danych uzyskanych z badań klinicznych, w których uczestniczyło około 12 000 osób zaszczepionych szczepionką PRIORIX. Działania niepożądane, które mogą wystąpić po podaniu skojarzonej szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce są takie same, jak objawy obserwowane po podaniu szczepionek monowalentnych osobno lub w formie skojarzonej. W kontrolowanych badaniach klinicznych aktywnie monitorowano objawy występujące po szczepieniu w czasie 42 dniowej obserwacji. Osoby zaszczepione były również proszone o odnotowywanie wszelkich zdarzeń klinicznych pojawiających się w trakcie trwania badania. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi występującym po podaniu szczepionki PRIORIX były zaczerwienienie w miejscu podania oraz gorączka ? 38oC (mierzona w odbytnicy) lub ? 37,5oC (temperatura mierzona pod pachą lub w ustach). Lista działań niepożądanych Działania niepożądane wymienione są zgodnie z częstością występowania: Bardzo często: ? 1/10 Często: ? 1/100 do < 1/10 Niezbyt często: ? 1/1000 do < 1/100 Rzadko: ? 1/10 000 do < 1/1000 Dane pochodzące z badań klinicznych Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: zakażenie górnych dróg oddechowych Niezbyt często: zapalenia ucha środkowego Zaburzenia krwi i układu chłonnego Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: reakcje alergiczne Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Niezbyt często: jadłowstręt Zaburzenia psychiczne: Niezbyt często: nerwowość, nietypowy płacz, bezsenność, Zaburzenia układu nerwowego: Rzadko: drgawki gorączkowe Zaburzenia oka: Niezbyt często: zapalenie spojówek Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: Niezbyt często: zapalenie oskrzeli, kaszel Zaburzenia układu pokarmowego: Niezbyt często: obrzęk ślinianki przyusznej, biegunka, wymioty, Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Często: wysypka Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Bardzo często: zaczerwienienie w miejscu podania, gorączka (mierzona w odbytnicy ? 38°C; mierzona pod pachą lub w ustach ? 37,5°C) Często: ból i obrzęk w miejscu podania, gorączka (mierzona w odbytnicy > 39,5°C; mierzona pod pachą lub w ustach > 39°C) Kategorie częstości występowania działań niepożądanych były podobne po podaniu pierwszej i drugiej dawki szczepionki, z wyjątkiem bólu w miejscu wstrzyknięcia, który występował często po pierwszej dawce szczepionki i bardzo często po drugiej dawce szczepionki. Dane pochodzące z okresu po wprowadzeniu do obrotu W trakcie monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu odnotowano występowanie poniższych działań niepożądanych pozostających w związku czasowym z podaniem szczepionki PRIORIX. Z uwagi na to, iż działania niepożądane zgłaszane były spontanicznie, nie jest możliwe dokładne określenie częstości ich występowania. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze: Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie jąder i zapalenie najądrzy, nietypowe, łagodne lub słabo nasilone objawy przypominające odrę lub świnkę. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Małopłytkowość (trombocytopenia), plamica małopłytkowa Zaburzenia układu immunologicznego: Reakcje anafilaktyczne Zaburzenia układu nerwowego: Poprzeczne zapalenie rdzenia, zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwów obwodowych, zapalenie mózgu* Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rumień wielopostaciowy Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Ból stawów, zapalenie stawów Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Choroba Kawasaki *Zapalenie mózgu było zgłaszane z częstością mniejszą niż 1 na 10 milionów dawek. Ryzyko wystąpienia zapalenia mózgu w następstwie podania szczepionki jest znacznie niższe niż ryzyko wystąpienia zapalenia mózgu spowodowanego przez choroby, przeciw którym szczepionka uodparnia (odra: 1 na 1 000 do 2 000 przypadków; świnka: 2-4 na 1000 przypadków, różyczka około 1 na 6 000 przypadków). Przypadkowe donaczyniowe podanie szczepionki może wywołać ciężką reakcję, a nawet wstrząs. Natychmiastowe działania lecznicze, które należy podjąć, zależą od ciężkości reakcji (patrz punkt 4.4).

Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce - ciąża i karmienie piersią

Płodność Szczepionka PRIORIX nie była oceniana w badaniach dotyczących płodności. Ciąża Szczepionka PRIORIX jest przeciwwskazana w okresie ciąży (patrz punk 4.3). Jednakże uszkodzenia płodów nie zostały udokumentowane, w przypadku gdy szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce została podana kobietom, które nie wiedziały, iż są w pierwszym okresie ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym Należy doradzić kobietom, które zamierzają zajść w ciążę, aby po szczepieniu szczepionką PRIORIX opóźniły moment zajścia w ciążę o 1 miesiąc. Jednakże przed szczepieniem kobiety należy zapytać o ewentualność wczesnej ciąży. Testy diagnostyczne wykluczające ciążę nie są wymagane. Nieumyślne szczepienie szczepionką PRIORIX kobiety, która nie wie o tym, iż jest w ciąży nie jest powodem do jej przerwania. Karmienie piersią Istnieją tylko ograniczone doniesienia dotyczące stosowania szczepionki PRIORIX w okresie karmienia piersią. Badania wykazały, ze kobiety karmiące piersią po porodzie, zaszczepione żywą, atentowaną szczepionką przeciw różyczce mogą wydzielać wirusy wraz z mlekiem i przenosić je na dziecko karmione piersią, bez dowodu na wystąpienie klinicznych objawów choroby. Jedynie w przypadku, gdy zostanie potwierdzone lub gdy przypuszcza się, iż dziecko ma obniżoną odporność, należy przeprowadzić analizę korzyści i ryzyka wynikającego ze szczepienia (patrz punkt 4.3).

Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce - prowadzenie pojazdów

PRIORIX nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vaccin.morbillorum,parotitidis,rubelle.

  Dostępne opakowania
  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol.s.subs. (+rozp.0,5ml) - 1 daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 100 fiol.s.subs. (+rozp.0,5ml) - 1 daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 25 fiol.s.subs. (+rozp.0,5ml) - 1 daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol.s.subs. (+rozp.) - 1 daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 25 fiol.s.subs. (+rozp.) - 1 daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 100 fiol.s.subs. (+rozp.) - 1 daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol.s.subs. (+s-amp.rozp.+ig.) - 1 daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 25 fiol.s.subs. (+s-amp.rozp.+igły) - 1 daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  Priorix szczep. p/odrze,śwince,różyczce

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 100 fiol.s.subs. (+s-amp.z r.+igły) - 1 daw.
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki zagrożone brakiem dostępności. Lista Ministerstwa Zdrowia

  Leki zagrożone brakiem dostępności. Lista Ministerstwa Zdrowia

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności. Na liście znajdują się leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne. Leki słabo dostępne Na listę produktów zagrożonych...

  Ciąża i dziecko

  Szczepienia dzieci

  Szczepionki to fragmenty zarazków lub ich toksyn, które pozorują atak prawdziwych drobnoustrojów chorobotwórczych. Organizm daje się „nabrać" na ten udawany najazd i wytwarza mechanizmy immunologiczne, o których pamięć pozostaje przez lata, a czasem przez...

  Kontrowersje wokół szczepień

  Szczepienie a paracetamol

  Zdaniem naukowców podawanie maluchom paracetamolu po szczepieniu w celu zapobieżenia gorączce może ograniczyć skuteczność zastrzyku. Czeskie doświadczenie przeprowadzone na 450 niemowlętach wykazało, iż paracetamol, który był podawany w ciągu 25 godzin...

  Mieszkaj zdrowo

  Mity o ekologii, w które wierzysz, a nie powinieneś

  Mity o ekologii, w które wierzysz, a nie powinieneś

  Oczywiście, że wykonując codzienne czynności powinniśmy myśleć o naszej planecie i o tym, czy i jak nasze działanie wpływa na jej degradację. W końcu mieszkamy na niej my, będą mieszkać nasze dzieci i wnuki. Przecież chcemy, aby żyli w zdrowym środowisku,...

  Kontrowersje wokół szczepień

  Kary finansowe za nieszczepienie dzieci (WIDEO)

  Kary finansowe za nieszczepienie dzieci (WIDEO)

  Szczepienia są bardzo drogie, a Polacy płacą na nie z własnej kieszeni aż 50 mln zł rocznie. Pomimo tego liczba rodziców, którzy odmawiają szczepień swoich dzieci, rośnie każdego roku. Na rodziców dzieci nieszczepionych sanepid może nałożyć kary pieniężne,...

  Kontrowersje wokół szczepień

  Ruch antyszczepionkowy w natarciu (WIDEO)

  Ruch antyszczepionkowy w natarciu (WIDEO)

  Szczepić, czy nie szczepić? Choć większość rodziców decyduje się na zaszczepienie swojego dziecka, szczepienia nadal budzą kontrowersje. Ruchy antyszczepionkowe mają coraz większe poparcie, a ich spotkania regularnie odbywają się w całej Polsce. Mimo...

  Odra - objawy, przebieg, leczenie, powikłania

  Odra w Pruszkowie. Czy grozi nam epidemia?

  Odra w Pruszkowie. Czy grozi nam epidemia?

  W powiecie pruszkowskim wykryto kolejne przypadki zachorowań na odrę. Wiemy już o 10 osobach. Kolejne czekają na potwierdzenie diagnozy. Niestety, żadna z tych osób nie była wcześniej szczepiona. Wszystko wskazuje na to, że odra powraca na dobre. Czy...

  Jak osiągnąć rozkosz?

  Masz 36 lat? To najlepszy czas na seks!

  Masz 36 lat? To najlepszy czas na seks!

  Logika może sugerować, że najlepszy czas na seks nadchodzi, gdy mamy po 20 lat. Beztroskie chwile, młodzieńcza fantazja i brak zobowiązań muszą równać się najlepszym chwilom uniesień? Nic bardziej mylnego! Według najnowszych badań kobiety odczuwają największą...

  #dzieńdobryWP

  Bieg po nowe życie - edukacja w zakresie transplantologii (WIDEO)

  Bieg po nowe życie - edukacja w zakresie transplantologii (WIDEO)

  Już po raz 11. odbędzie się charytatywny "Bieg po nowe życie". Jego ideą jest szerzenie świadomości wśród Polaków w zakresie oddawania narządów do przeszczepów. Statystyki dotyczące naszego narodu są złe. Akcję wspierają znane osoby, m.in. aktorka...