Plasmalyte

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do infuzji
Dawka
-
Ilość
1 wor.a 500ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BAXTER POLSKA SP. Z O. O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Plasmalyte - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Plasmalyte - opis

Roztwór Plasmalyte jest wskazany:- do uzupełniania utraty płynów (np. po oparzeniach, urazach głowy, złamaniach, zakażeniach oraz w przypadkach podrażnienia otrzewnej), - do śródoperacyjnego uzupełniania utraty płynów, - we wstrząsie krwotocznym oraz stanach klinicznych wymagających szybkiego przetoczenia krwi (roztwór wykazuje zgodność z krwią), - w łagodnej do umiarkowanej kwasicy metabolicznej, nawet w przypadkach zaburzonego metabolizmu mleczanów.

Plasmalyte - skład

Sodu chlorek: ............................................................................................................... 5,26 g/l Potasu chlorek: ............................................................................................................ 0,37 g/l Magnezu chlorek sześciowodny: ................................................................................. 0,30 g/l Sodu octan trójwodny:................................................................................................. 3,68 g/l Sodu glukonian: ........................................................................................................... 5,02 g/l Na+ K+ Mg++ Cl- CH3COO- C6H11O7- (octan) (glukonian) mmol/l 140 5,0 1,5 98 27 23 mEq/l 140 5,0 3,0 Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Plasmalyte - dawkowanie

Dorośli, osoby w podeszłym wieku, młodzież i dzieci: Dawkowanie i szybkość podawania zależą od wieku, masy ciała, warunków klinicznych i biologicznych pacjenta oraz równocześnie stosowanego leczenia. Zalecane dawki wynoszą: - dla dorosłych, osób w podeszłym wieku i młodzieży: od 500 ml do 3 litrów/24 godz. - dla niemowląt, małych dzieci i dzieci: ? 0 do 10 kg masy ciała: 100 ml/kg mc./24 godz. ? 10 do 20 kg masy ciała: 1000 ml + (50 ml/kg mc. powyżej 10 kg) /24 godz. ? > 20 kg masy ciała: 1500 ml + (20 ml/kg mc. powyżej 20 kg) /24 godz. Szybkość podawania: Szybkość infuzji wynosi zwykle 40 ml/kg mc./24 godz. u dorosłych, osób starszych i młodzieży. Podczas śródoperacyjnego uzupełniania płynu normalna szybkość podawania może być wyższa i wynosić około 15 ml/kg mc./godz. U pacjentów pediatrycznych szybkość podawania produktu leczniczego wynosi średnio 5 ml/kg mc./godz., lecz wartość ta zmienia się zależnie od wieku: 6 do 8 ml/kg mc./godz. u niemowląt, 4 do 6 ml/kg mc./godz. u małych dzieci i 2 do 4 ml/kg mc./godz. u dzieci. Uwaga: - niemowlęta i małe dzieci: wiek od 28 dni do 23 miesięcy (?małe dziecko? oznacza dziecko umiejące chodzić); - dzieci: wiek od 2 do 11 lat. Dzieci i młodzież Bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Plasmalyte u dzieci nie potwierdzono odpowiednimi i kontrolowanymi badaniami. Pacjenci w podeszłym wieku Przy wyborze rodzaju roztworu do infuzji oraz objętości/ szybkości infuzji u pacjentów w podeszłym wieku, należy wziąć pod uwagę, ze u pacjentów w podeszłym wieku częściej występują choroby m.in.: serca, nerek, wątroby, lub jednocześnie stosowane są inne produkty lecznicze. Sposób podawania: Produkt leczniczy podaje się drogą dożylną. Roztwór należy podawać za pomocą jałowego sprzętu z zastosowaniem zasad aseptyki. Sprzęt do wlewów należy wstępnie wypełnić roztworem, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza do systemu. Roztwór można podawać przed, w trakcie lub po przetoczeniu krwi. Ponieważ roztwór jest izoosmolalny, można podawać go do żyły obwodowej. Przed podaniem należy ocenić wizualnie, o ile to możliwe, czy roztwór nie zawiera widocznych cząstek i nie jest zabarwiony. Stosować tylko wówczas, gdy roztwór jest przezroczysty a pojemnik nieuszkodzony. Nie wyjmować worka z opakowania ochronnego do momentu użycia. Wewnętrzny worek zachowuje jałowość roztworu. Podawać natychmiast po podłączeniu zestawu do infuzji. Plastikowych pojemników nie należy podłączać seryjnie. Takie zastosowanie mogłoby spowodować zator powietrzny wywołany resztkowym powietrzem zaciągniętym z pierwszego pojemnika zanim podawanie płynu z drugiego pojemnika zostanie zakończone. Wywieranie dodatkowego ciśnienia na dożylne roztwory zawarte w elastycznych pojemnikach z tworzywa sztucznego w celu zwiększenia szybkości przepływu może spowodować zator powietrzny, jeśli przed podaniem z pojemnika nie usunięto całkowicie resztek powietrza. Zastosowanie zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej, może spowodować zator powietrzny. Nie należy stosować zestawów do podawania dożylnego z odpowietrzeniem, z zaworem odpowietrzenia w pozycji otwartej wraz z elastycznymi pojemnikami z tworzyw sztucznych. Dodatkowe produkty lecznicze można wprowadzać do roztworu przed infuzją lub w trakcie infuzji, poprzez port do dodawania produktu leczniczego.

Plasmalyte - środki ostrożności

OSTRZEŻENIA Równowaga elektrolitowa Plasmalyte nie jest wskazany do stosowania w leczeniu zasadowicy hipochloremicznohipokalemicznej. Plasmalyte nie jest wskazany w leczeniu pierwotnym ciężkiej kwasicy metabolicznej, a także w leczeniu hipomagnezemii. Stosowanie u pacjentów z hipermagnezemią lub obarczonych ryzykiem wystąpienia hipermagnezemii Preparaty stosowane pozajelitowo zawierające sole magnezu należy stosować ostrożnie w lżejszych postaciach zaburzenia czynności nerek oraz u chorych z miastenią. Pacjentów należy obserwować w celu wczesnego wykrycia klinicznych objawów nadmiaru magnezu, zwłaszcza w trakcie leczenia rzucawki (patrz także punkt 4.5 ? Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji). Stosowanie u pacjentów z hipokalcemią Plasmalyte nie zawiera wapnia i wzrost pH osocza wywołany jego działaniem alkalizującym może prowadzić do obniżenia stężenia zjonizowanego (niezwiązanego z białkiem) wapnia. Plasmalyte należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z hipokalcemią. Stosowanie u pacjentów z hiperkaliemią lub obarczonych ryzykiem wystąpienia hiperkaliemii Roztwory zawierające sole potasu należy podawać z zachowaniem ostrożności pacjentom z chorobami serca lub w stanach predysponujących do hiperkaliemii, takich jak niewydolność nerek lub nadnerczy, ostre odwodnienie lub rozległe zniszczenie tkanek, jakie występuje w ciężkich oparzeniach. Szczególnie uważnie należy obserwować stężenie potasu w osoczu u pacjentów z ryzykiem wystąpienia hiperkaliemii. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania wymienionych poniżej leków: powodują one wzrost stężenia potasu w osoczu i mogą prowadzić do zagrażającej życiu hiperkaliemii, szczególnie w przypadku niewydolności nerek nasilającej efekty hiperkaliemii (patrz punkt 4.5): - inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI) oraz przez ekstrapolację, leki blokujące receptor angiotensyny II: potencjalnie śmiertelna hiperkaliemia; - takrolimus, cyklosporyna. Stosowanie u pacjentów z niedoborem potasu Pomimo, że stężenie potasu w roztworze Plasmalyte jest podobne jak w osoczu, jednak jest ono niewystarczające, aby zapewnić właściwy skutek w przypadku znacznego niedoboru potasu i nie należy stosować produktu leczniczego w tym celu. Równowaga płynowa/ czynność nerek Ryzyko przeciążenia płynami i (lub) substancjami rozpuszczonymi, a zaburzenia równowagi elektrolitowej. Podczas stosowania tego roztworu musi być monitorowany stan kliniczny pacjenta oraz parametry laboratoryjne (bilans płynów, stężenie elektrolitów we krwi i w moczu, a także równowaga kwasowozasadowa). W zależności od objętości i szybkości infuzji, dożylne podanie Plasmalyte może spowodować: - przeciążenie płynami i (lub) substancjami rozpuszczonymi w wyniku przewodnienia/ hiperwolemii, dlatego wlewy dożylne dużych objętości płynów u pacjentów z niewydolnością serca i nerek oraz niewydolnością oddechową muszą być stosowane pod specjalną kontrolą. Stosowanie u pacjentów z hiperwolemią lub przewodnieniem, oraz w stanach prowadzących do zatrzymania sodu i obrzęku Plasmalyte powinien być podawany ze szczególną ostrożnością pacjentom z hiperwolemią lub przewodnieniem. Roztwory zawierające sodu chlorek powinny być podawane ze szczególną ostrożnością pacjentom z nadciśnieniem, niewydolnością serca, obrzękiem obwodowym lub płuc, zaburzeniami funkcji nerek, stanem przedrzucawkowym, aldosteronizmem oraz innymi stanami związanymi z zatrzymaniem sodu (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji). Stosowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek Plasmalyte należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek. U tych pacjentów podawanie Plasmalyte może prowadzić do zatrzymania sodu i (lub) potasu lub magnezu. Równowaga kwasowo-zasadowa Stosowanie u pacjentów z alkalozą lub ryzykiem alkalozy Plasmalyte należy podawać ze szczególną ostrożnością pacjentom z alkalozą lub ryzykiem wystąpienia alkalozy. Infuzja nadmiernej ilości Plasmalyte może spowodować alkalozę metaboliczną ze względu na zawartość jonów octanowych i glukonianowych. Inne ostrzeżenia Reakcje nadwrażliwości W związku ze stosowaniem Plasmalyte odnotowano reakcje nadwrażliwości, obejmujące reakcje anafilaktoidalne. Należy natychmiast przerwać infuzję, jeżeli wystąpią jakiekolwiek podejrzenia lub objawy reakcji nadwrażliwości. Należy zastosować odpowiednie leczenie objawowe, zgodnie ze wskazaniem klinicznym. Podawanie Podawanie roztworu w okresie pooperacyjnym w krótkim czasie po ustąpieniu bloku nerwowomięśniowego powinno odbywać się z zachowaniem ostrożności, ponieważ działanie soli magnezu może prowadzić do efektu rekuraryzacji. Przy równoczesnym stosowaniu odżywiania pozajelitowego należy uwzględnić i odpowiednio dostosować dostawę elektrolitów. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Wpływ roztworów zawierających glukoniany na badania laboratoryjne U pacjentów przyjmujących roztwory Plasmalyte firmy Baxter zawierające glukoniany odnotowano przypadki fałszywie dodatnich wyników badania przy zastosowaniu testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Jednak wykazano, że ci pacjenci nie byli zakażeni Aspergillus. Z tego powodu dodatnie wyniki badania z użyciem tego testu u pacjentów stosujących roztwory Plasmalyte firmy Baxter zawierające glukoniany należy interpretować ostrożnie i potwierdzać przy użyciu innych metod diagnostycznych. Podawanie Dodawanie innych produktów leczniczych lub nieprawidłowa technika podawania może spowodować wystąpienie reakcji gorączkowych wskutek możliwości wprowadzenia pirogenów. W razie wystąpienia działania niepożądanego należy natychmiast przerwać wlew. W celu uzyskania informacji o możliwych niezgodnościach oraz o przygotowaniu produktu z dodawanymi produktami leczniczymi, patrz punkt 6.2 oraz 6.6.

Plasmalyte - przedawkowanie

Przedawkowanie lub zbyt szybkie podanie może prowadzić do przeciążenia wodą i sodem z ryzykiem obrzęku, zwłaszcza przy wadliwym wydalaniu sodu drogą nerek. W takim przypadku może być konieczna dodatkowa dializa nerkowa. Nadmierne podawanie potasu może prowadzić do rozwoju hiperkaliemii, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek. Do objawów należą parestezje w obrębie kończyn, osłabienie mięśni, porażenia, zaburzenia rytmu serca, blok serca, zatrzymanie czynności serca oraz splątanie.Leczenie hiperkaliemii obejmuje podawanie wapnia, insuliny (z glukozą), wodorowęglanu sodu, stosowanie żywic jonowymiennych lub dializy. Pozajelitowe podanie nadmiernej ilości soli magnezu prowadzi do rozwoju hipermagnezemii, której ważnymi objawami klinicznymi są: zniesienie głębokich odruchów ścięgnistych oraz depresja oddechowa, w obu przypadkach wskutek blokady złącza nerwowo-mięśniowego. Inne objawy hipermagnezemii mogą obejmować nudności, wymioty, zaczerwienienie skóry, pragnienie, spadek ciśnienia krwi wskutek rozszerzenia naczyń obwodowych, senność, dezorientację, osłabienie mięśni, bradykardię, śpiączkę oraz zatrzymanie czynności serca. Pacjenta z hipermagnezemią powyżej poziomu śmiertelnego leczono z powodzeniem za pomocą wentylacji wspomaganej, podawanego dożylnie chlorku wapnia oraz diurezy wymuszonej wlewami mannitolu. Podawanie zbyt dużych ilości chlorków może spowodować utratę wodorowęglanów z efektem kwasicy. Nadmierne podawanie takich związków, jak octan sodu i glukonian sodu, które w wyniku metabolizmu tworzą anion wodorowęglanowy, może prowadzić do hipokaliemii oraz alkalozy metabolicznej, zwłaszcza u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek. Objawy mogą obejmować zmiany nastroju, zmęczenie, duszność, osłabienie mięśni oraz arytmię serca. Nadmierne napięcie mięśniowe, drgawki i skurcze tężcowe mogą występować szczególnie u chorych z hipokalcemią. Leczenie alkalozy metabolicznej związanej z przedawkowaniem wodorowęglanów polega głównie na odpowiedniej korekcji bilansu płynów i elektrolitów. Jeżeli przedawkowanie dotyczy produktu leczniczego dodanego do roztworu podawanego we wlewie, wówczas objawy podmiotowe i przedmiotowe nadmiernego wlewu będą zależeć od rodzaju zastosowanego dodatku. W razie przypadkowego podania dożylnego zbyt dużej ilości roztworu należy przerwać leczenie i obserwować pacjenta w poszukiwaniu odpowiednich objawów podmiotowych i przedmiotowych, związanych z podanym produktem leczniczym. W razie konieczności należy zastosować odpowiednie środki objawowe i podtrzymujące.

Plasmalyte - przeciwwskazania

Roztwór jest przeciwwskazany u pacjentów, u których występuje: - hiperchloremia, - hipernatremia, - hiperkaliemia, - niewydolność nerek, - blok serca, - alkaloza metaboliczna lub oddechowa, - hipokalcemia lub hipochlorohydria, - przy jednoczesnym stosowaniu leków moczopędnych oszczędzających potas (amiloryd, kanreonian potasu, spironolakton, triamteren) (patrz punkt 4.5), - nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Plasmalyte - działania niepożądane

Następujące działania niepożądane odnotowane po wprowadzeniu do obrotu niespecyficznych produktów Plasmalyte oraz Plasmalyte bez glukozy, wymieniono zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA, zalecaną terminologią i ciężkością, gdy było to możliwe. Częstość określono następująco: bardzo często (?1/10); często (?1/100 do < 1/10); niezbyt często (?1/1 000 do < 1/100); rzadko (?1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000) oraz nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Klasyfikacja układów i narządów Zalecana terminologia MedDRA Częstość występowania Zaburzenia układu immunologicznego Reakcje nadwrażliwości/ reakcje infuzji (obejmujące reakcje anafilaktoidalną oraz następujące objawy: Tachykardia, Kołatanie serca, Ból w klatce piersiowej, Uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, Duszność, Zwiększenie częstości oddechów, Zaczerwienienie, Przekrwienie, Astenia, Nieprawidłowe samopoczucie, Piloerekcja, Obrzęk obwodowy, Gorączka, Pokrzywka * Hipotensja, świszczący oddech, zimne poty, dreszcze, hiperkalemia) Nieznana Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Hiperwolemia Nieznana Zaburzenia układu nerwowego Napady drgawkowe Nieznana Zaburzenia naczyń Zakrzepowe zapalenie żył Zakrzepica żylna Nieznana Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Pokrzywka Nieznana Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Reakcje w miejscu podania (np. Uczucie pieczenia, Gorączka, Ból w miejscu podania, Odczyn w miejscu podania, Zapalenie żył w miejscu podania, Podrażnienie w miejscu podania, Zakażenie w miejscu podania, Wynaczynienia) Nieznana Badania Fałszywie dodatnie wyniki testów laboratoryjnych (test Bio-Rad Laboratories? Platelia Aspergillus EIA) (patrz punkt 4.4.) Nieznana * Te reakcje niepożądane odnotowano dla innych podobnych produktów

Plasmalyte - ciąża i karmienie piersią

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania roztworu do infuzji Plasmalyte u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Należy rozważyć potencjalne ryzyko i korzyść w każdym indywidulnym przypadku, przed zastosowaniem roztworu do infuzji Plasmalyte u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Plasmalyte - prowadzenie pojazdów

Brak informacji dotyczących wpływu roztworu do infuzji Plasmalyte na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  Plasmalyte

  Plasmalyte

  roztwór do infuzji - 1 wor.a 500ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Plasmalyte

  Plasmalyte

  roztwór do infuzji - 1 wor.a 1l
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Neurologia

  Brytyjka uległa wypadkowi. Następnie zaczęła mówić po niemiecku

  Brytyjka uległa wypadkowi. Następnie zaczęła mówić po niemiecku

  Mimo że ta historia brzmi jak opis filmu, zdarzyła się naprawdę. Pewnego dnia życie Hanny Jenkins zmieniło się o 180 stopni. Mówiąca biegle po angielsku kobieta w wyniku wypadku zaczęła mówić... po niemiecku. Zdaniem lekarzy medycyna zna odpowiedź, dlaczego...

  Opatrunki i bandażowanie

  Czepiec Hipokratesa (WIDEO)

  Czepiec Hipokratesa (WIDEO)

  Bandażowanie metodą Hipokratesa W przypadku urazów głowy, bandażuje się w taki sposób, aby pokryć jak największy obszar głowy. Bandażujemy głowę po to, aby zapobiec dalszym urazom i zakażeniu, a także po to, aby zatamować krwawienie. Bandażowanie metodą...

  Leki antydepresyjne - działanie, rodzaje

  Skutki uboczne antydepresantów

  Skutki uboczne antydepresantów

  Skutki uboczne antydepresantów są różne w poszczególnych grupach leków przeciwdepresyjnych. Jedne z nich działają bardziej toksycznie na organizm, drugie mniej. Działania niepożądane leków antydepresyjnych nie pojawiają się wtedy, gdy stosowane są one...

  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Pierwsza pomoc

  Urazy kręgosłupa

  Urazy kręgosłupa wynikają z bezpośredniego lub pośredniego działania siły zewnętrznej. Pośrednie działanie siły to zgniecenie, zgięcie lub nadmierne zgięcie, czasem wyprost lub nadmierny przeprost. Obrażenia kręgosłupa często wiążą się z uszkodzeniami...

  Leki antydepresyjne - działanie, rodzaje

  Setaloft - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Setaloft to lek działający na ośrodkowy układ nerwowy, stosowany przeważnie do leczenia objawów depresji. Lek występuje w postaci tabletek powlekanych. Stosuje się go również w przypadku wystąpienia objawów związanych z zaburzeniami depresyjnymi, napadami...