Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do dializy otrzewnej
Dawka
0,0386 g/ml
Ilość
1 poj.a 1,5l
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BAXTER POLSKA SP. Z O. O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v - opis

Physioneal 40 wskazany jest do dializy otrzewnowej, m.in. w przypadku:

• ostrej i przewlekłej niewydolności nerek;

• ciężkiego przewodnienia;

• ciężkich zaburzeń gospodarki elektrolitowej;

• zatrucia lekami podlegającymi dializie, kiedy nie można zastosować bardziej; odpowiednich, alternatywnych metod leczenia.

Roztwory do dializy Physioneal 40, zawierające wodorowęglan i mleczan, z fizjologicznym pH są szczególnie wskazane dla pacjentów odczuwających ból lub dyskomfort podczas procesu napełniania przy użyciu płynów o niskim pH, opartych wyłącznie na buforze mleczanowym.

Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v - skład

Przed zmieszaniem

1000 ml roztworu elektrolitu (Mała komora „A”)

Substancje czynne:

 

Glukoza jednowodna

co odpowiada glukozie bezwodnej Wapnia chlorek dwuwodny

Magnezu chlorek sześciowodny

117,14 g

106,5 g 0,507 g 0,140 g

1000 ml roztworu buforowego (Duża komora „B”)

Substancje czynne:

 

Sodu chlorek

Sodu wodorowęglan

Sodu (S)-mleczan roztwór

8,43 g

3,29 g

2,63 g

Po zmieszaniu

1000 ml zmieszanego roztworu zawier

a:

Substancje czynne:

 

Glukoza jednowodna

co odpowiada glukozie bezwodnej

Sodu chlorek

Wapnia chlorek dwuwodny

Magnezu chlorek sześciowodny

Sodu wodorowęglan

Sodu (S)-mleczan roztwór

42,5 g

38,6 g

5,38 g

0,184 g

0,051 g

2,10 g

1,68 g

Skład gotowego roztworu po zmieszaniu w mmol/l

Glukoza bezwodna (C6H12O6)

Na+

Ca++

Mg++

Cl- HCO3- C3H5O3-

214 mmol/l

132 mmol/l

1,25 mmol/l

0,25 mmol/l

95 mmol/l

25 mmol/l

15 mmol/l

1000 ml roztworu gotowego po zmieszaniu odpowiada 362,5 ml roztworu A i 637,5 ml roztworu B.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Liczba „40” w nazwie określa stężenie buforu w roztworze (15 mmol/l mleczanu + 25 mmol/l wodorowęglanu = 40 mmol/l).

Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v - dawkowanie

Sposób podawania

• Physioneal 40 jest przeznaczony do podania wyłącznie dootrzewnowo. Nie podawać dożylnie.

• Przed użyciem roztwór do dializy otrzewnowej można ogrzać do temperatury 37oC, aby zwiększyć komfort pacjenta. W celu podgrzania, należy użyć – tylko suchego źródła ciepła (np. podkładka grzewcza, podgrzewacz płytowy). Roztworu nie należy ogrzewać w wodzie lub w kuchence mikrofalowejz uwagi na możliwość narażenia zdrowia pacjenta lub jego dyskomfort.

• W trakcie całej procedury dializy otrzewnowej należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

• Nie podawać, jeśli roztwór jest zabarwiony, mętny, zawiera nierozpuszczalne cząstki lub wykazuje oznaki wycieku lub gdy spawy są uszkodzone.

• Zdrenowany płyn należy sprawdzić celem wykrycia włóknika lub zmętnienia, co może wskazywać na zapalenie otrzewnej.

• Wyłącznie do jednorazowego użycia.

• Po zdjęciu opakowania zewnętrznego należy niezwłocznie przełamać zatyczkę między komorami, aby wymieszać dwa roztwory. Poczekać, aż zawartość górnej komory spłynie całkowicie do dolnej komory. Wymieszać delikatnie poprzez naciskanie dłońmi na ściany dolnej komory. Roztwór dootrzewnowy musi zostać podany w ciągu 24 godzin po zmieszaniu.

• W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie stosowania produktu leczniczego patrz punkt 6.6 „Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania..”

Dawkowanie

Schemat leczenia, częstość dializ, objętość płynu na jedną wymianę, czas zalegania i czas trwania dializy powinny być dostosowane przez lekarza.

• Dorośli: u pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO) zazwyczaj wykonuje się 4 wymiany na dobę (na 24godz.). U pacjentów leczonych automatyczną dializą otrzewnową (ADO) zazwyczaj wykonuje się 4-5 wymian w nocy i do 2 wymian w ciągu dnia. Objętość płynu zależy od masy ciała, zwykle wynosi od 2 l do 2,5 l.

• Pacjenci w podeszłym wieku: stosować tak jak u pacjentów dorosłych.

• Pacjenci w wieku dziecięcym od wcześniaków do młodzieży:

Nie oceniano w badaniach klinicznych wpływu stosowania produktu Physioneal 40na pacjentów w wieku dziecięcym. Należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka wystąpienia działań niepożądanych przed zastosowaniem produktu Physioneal 40 w tej grupie pacjentów. W przypadku stosowania w tej grupie pacjentów objętość płynu należy dobrać w zależności od masy ciała (zwykle 800-1400 ml/m2 (35-45 ml/kg) na jedną wymianę).

W celu uniknięcia ciężkiego odwodnienia, hipowolemii i w celu zminimalizowania utraty białek, zaleca się wybór roztworu do dializy otrzewnowej o możliwie najniższej osmolarności pozwalającej usunąć wymaganą ilość płynu w każdej wymianie.

Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v - środki ostrożności

• Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu dializy otrzewnowej u pacjentów: 1) z pewnymi stanami dotyczącymi jamy brzusznej, w tym z uszkodzeniem błony otrzewnowej i przepony na skutek zabiegów chirurgicznych, z wrodzonymi

nieprawidłowościami lub urazami dopóki nie nastąpi całkowite wyleczenie, z nowotworami w obrębie jamy brzusznej, zakażeniami ściany brzucha, przepukliną, przetoką kałową, przetoką jelita grubego lub cienkiego, częstymi epizodami zapalenia uchyłka jelit, nieswoistym lub niedokrwiennym zapaleniem jelit, wielotorbielowatością i powiększeniem nerek lub z innymi stanami, które zaburzają ciągłość ściany brzucha, powłok brzusznych lub wnętrza jamy brzusznej;

2) w innych stanach, w tym u pacjentów z przeszczepem tętniczym w obrębie aorty i z ciężkim schorzeniem dróg oddechowych

• Rzadkim powikłaniem leczenia dializą otrzewnową jest otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS). EPS występowało u pacjentów stosujących roztwory do dializy otrzewnowej w tym u niektórych pacjentów stosujących Physioneal 40 w czasie leczenia dializą otrzewnową.

• W przypadku wystąpienia zapalenia otrzewnej dobór i dawkowanie antybiotyków powinno być w miarę możliwości oparte na wynikach badań identyfikacji i wrażliwości

wyizolowanego mikroorganizmu lub mikroorganizmów/ów odpowiedzialnych za zapalenie. Do czasu określenia patogenu może być wskazane stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania.

• U pacjentów z podwyższonym stężeniem mleczanów należy zachować ostrożność przy stosowaniu roztworów do dializy otrzewnowej zawierających mleczany. Zaleca się, aby pacjenci, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej (np. ostra niewydolność nerek, wrodzone wady metaboliczne, terapia lekami takimi jak metformina i nukleozydowe/nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy NRTI), znajdowali się pod stałą kontrolą w celu wykrycia kwasicy mleczanowej przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia z użyciem roztworów do dializy otrzewnowej zawierających mleczany.

• Przepisując lek pacjentowi należy indywidualnie rozważyć potencjalne interakcje pomiędzy leczeniem dializą i terapią innych współistniejących chorób. U pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi należy uważnie monitorować stężenie potasu w surowicy.

• Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność u pacjentów w wieku dziecięcym nie została ustalona.

• U pacjentów z wtórną nadczynnością przytarczyc należy wnikliwie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka stosując roztwór z wapniem w ilości 1,25 mmol/l, taki jak Physioneal 40, ponieważ jego stosowanie może pogłębić nadczynność.

• Koniecznie należy prowadzić dokładną kontrolę równowagi płynów i dokładnie monitorować masę ciała pacjenta, aby uniknąć przewodnienia lub odwodnienia, które mogą mieć poważne konsekwencje, w tym zastoinową niewydolność serca, spadek objętości krwi krążącej i wstrząs.

• U pacjentów ze stężeniem wodorowęglanów w osoczu powyżej 30 mmol/l należy rozważyć stosunek korzyści zastosowania produktu do ryzyka możliwości wystąpienia alkalozy metabolicznej.

• Dializa otrzewnowa może prowadzić do utraty białek, aminokwasów oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie i niektórych leków, co wymagać może uzupełnienia.

• Wlew nadmiernej objętości produktu Physioneal 40 do jamy otrzewnej może przejawiać się rozdęciem brzucha/bólem brzucha i(lub) spłyceniem oddechu.

• Sposobem leczenia przy przepełnieniu roztworem Physioneal 40 jest zdrenowanie roztworu z jamy otrzewnej.

• Zastosowanie nadmiernej ilości roztworu do dializy otrzewnowej Physioneal 40 z wyższą zawartością dekstrozy (glukozy) w trakcie leczenia dializą otrzewnową może spowodować usunięcie nadmiernej ilości wody z organizmu pacjenta.

• Roztwór Physioneal 40 nie zawiera potasu z uwagi na ryzyko hiperkaliemii.

o W przypadku, gdy stężenie potasu w surowicy jest prawidłowe lub występuje hipokaliemia, wskazane może być dodanie chlorku potasu (do stężenia 4 mEq/l) w celu zapobieżenia hipokaliemii, ale należy to przeprowadzić po dokładnej ocenie stężenia potasu w surowicy i w całym organizmie, wyłącznie na zalecenie lekarza.

• Należy okresowo kontrolować stężenia elektrolitów w surowicy (szczególnie wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów), a także wykonywać badania biochemiczne krwi (w tym aktywność hormonu przytarczyc) i oznaczenia parametrów hematologicznych.

• U pacjentów z cukrzycą, należy kontrolować systematycznie sprawdzać stężenia glukozy we krwi, i odpowiednio dostosować dawkę insuliny lub inne leczenie hiperglikemii.

Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v - przedawkowanie

Przedawkowanie może potencjalnie prowadzić do hiperwolemii, hipowolemii, zaburzeń elektrolitowych lub (u pacjentów z cukrzycą) do hiperglikemii. Patrz punkt 4.4.

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

Hiperwolemia: w tym przypadku można zastosować hipertoniczne roztwory do dializy otrzewnowej i ograniczenie podawania płynów.

Hipowolemia: w tym przypadku w zależności od stopnia odwodnienia można zastosować doustne lub dożylne uzupełnienie płynów.

Zaburzenia elektrolitowe: w tym przypadku postępowanie zależne jest od rodzaju zaburzeń elektrolitowych, stwierdzonych na podstawie badań krwi. W przypadku najbardziej prawdopodobnego zaburzenia, hipokaliemii, można doustnie podać potas lub dodać chlorek potasu do roztworu do dializy otrzewnowej przepisanego przez lekarza prowadzącego.

Hiperglikemia (u pacjentów z cukrzycą): w tym przypadku należy dostosowywać dawki insuliny zgodnie ze schematem dawkowania przepisanym przez lekarza prowadzącego.

Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v - przeciwwskazania

Stosowanie Physioneal 40 jest przeciwwskazane u pacjentów z:

• nieusuwalnymi defektami mechanicznymi, które uniemożliwiają skuteczną dializę otrzewnową lub zwiększają ryzyko infekcji

• udokumentowaną utratą czynności otrzewnej lub rozległymi zrostami, które zaburzają czynności otrzewnej.

Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v - działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane (występujące u co najmniej 1% pacjentów) zgłaszane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Najczęściej zglaszanym działaniem niepożądanym pochodzącym z kontrolowanych badań klinicznych były alkaloza, która wystąpiła u ok. 10% pacjentów. W większości przypadków alkalozę stwierdzano na podstawie stężenia wodorowęglanów w surowicy i zwykle nie była ona związana z objawami klinicznymi.

Działania niepożądane podane w tym punkcie wymieniono zgodnie z konwencją dotyczącą częstości występowania: bardzo często: ≥10%; często ≥1% do < 10%; niezbyt często: ≥0,1% do < 1%; bardzo rzadko < 0,01%; nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Termin zalecany

Częstość występowania

ZABURZENIA KRWI I UKŁADU CHŁONNEGO

Eozynofila

Nieznana

ZABURZENIA METABOLIZMU I ODŻYWIANIA

Alkaloza

Hipokaliemia

Zatrzymanie płynów

Hiperkalcemia

Hiperwolemia

Anoreksja

Odwodnienie

Hiperglikemia

Kwasica mleczanowa

Często

Często

Często

Często

Niezbyt często Niezbyt często Niezbyt często Niezbyt często

Niezbyt często

ZABURZENIA PSYCHICZNE

Bezsenność

Niezbyt często

ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO

Zawroty głowy Bóle głowy

Niezbyt często

Niezbyt często

ZABURZENIA NACZYNIOWE

Nadciśnienie

Niedociśnienie

Często

Niezbyt często

ZABURZENIA UKŁADU ODDECHOWEGO,

KLATKI PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA

Duszność Kaszel

Niezbyt często

Niezbyt często

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I JELIT

Zapalenie otrzewnej Niewydolność błony

otrzewnej Ból brzucha

Dyspepsja

Wzdęcia

Nudności

Otorbiające stwardnienie otrzewnej

Zmętnienie dializatu

Często

Niezbyt często Niezbyt często Niezbyt często Niezbyt często Niezbyt często

Nieznana

Nieznana

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Obrzęk naczynioruchowy Wysypka

Nieznana

Nieznana

ZABURZENIA MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE I TKANKI ŁĄCZNEJ

Bóle mięśniowo-szkieletowe

Nieznana

ZABURZENIA OGÓLNE I STANY W MIEJSCU PODANIA

Obrzęk

Astenia

Dreszcze

Obrzęk twarzy

Przepuklina

Złe samopoczucie

Pragnienie

Gorączka

Często

Często

Niezbyt często Niezbyt często Niezbyt często Niezbyt często

Niezbyt często Nieznana

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wzrost masy ciała

Zwiększone pCO2

Często

Niezbyt często

Inne działania niepożądane występujące podczas dializy otrzewnowej związane z procedurą: bakteryjne zapalenie otrzewnej, zakażenie w miejscu wprowadzenia cewnika, powikłania związane z cewnikiem.

Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v - ciąża i karmienie piersią

Brak doświadczenia klinicznego z zastosowaniem produktu Physioneal 40 w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie są dostępne dane z badań na zwierzętach. Należy zawsze rozważyć stosunek korzyści do ryzyka.

Patrz punkt 4.4

Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v - prowadzenie pojazdów

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn. U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ang. ESRD) poddawanych dializie otrzewnowej mogą wystąpić działania niepożądane, które mogą wpłyać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  roztwór do dializy otrzewnej - 1 poj.a 1,5l - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  roztwór do dializy otrzewnej - 5 poj.a 1,5l - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  roztwór do dializy otrzewnej - 1 poj.a 2l - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  roztwór do dializy otrzewnej - 4 poj.a 2l - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  roztwór do dializy otrzewnej - 1 poj.a 2,5l - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  roztwór do dializy otrzewnej - 4 poj.a 2,5l - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  roztwór do dializy otrzewnej - 1 poj.a 1,5l (podwójny) - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  roztwór do dializy otrzewnej - 5 poj.a 1,5l (podwójnych) - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  Physioneal 40 z Glukozą 3,86 w/v

  roztwór do dializy otrzewnej - 1 poj.a 2l (podwójny) - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Urologia i nefrologia

  Polekowe zapalenie nerek

  Ostra niewydolność nerek (ONN) jest zespołem chorobowym spowodowanym nagłym pogorszeniem się czynności nerek. Często przyczyniają się do tego leki, zwłaszcza te o wysokim potencjale nefrotoksycznym. Wśród leków o działaniu nefrotoksycznym wymienia się...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze? (WIDEO)

  Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze? (WIDEO)

  Długość leczenia nerkozastępczego Na czym polega leczenie nerkozastępcze? Otóż określa ono metody terapeutyczne, których zadaniem jest utrzymanie przy życiu osoby, u której z jakiś powodów doszło do schyłkowej niewydolności nerek. Bardzo ważne jest jednak,...

  Normy laboratoryjne

  Kreatynina - charakterystyka, przebieg, normy, interpretacja

  Kreatynina - charakterystyka, przebieg, normy, interpretacja

  Kreatynina jest produktem ubocznym przemiany materii powstającym głównie w mięśniach szkieletowych. Stężenie kreatyniny w moczu pozwala określić choroby nerek. Sprawdź, co oznacza kreatynina we krwi. Co to jest kreatynina? Kreatynina we krwi jest...

  Przeszczep nerki

  Oddając nerkę możesz uratować życie (WIDEO)

  Oddając nerkę możesz uratować życie (WIDEO)

  Transplantacja nerki Metodą leczenia przewlekłej niewydolności nerek jest jej przeszczep. Taki zabieg nie tylko przywraca prawidłową równowagę wewnątrzustrojową, czynność wewnątrzwydzielniczą, ale także zapewnia pacjentowi lepszą jakość życia. Takich...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Grupa ryzyka chorób nerek (WIDEO)

  Grupa ryzyka chorób nerek (WIDEO)

  Przyczyny niewydolności nerek Zmniejszenie się liczby czynnych nefronów prowadzi do przewlekłej niewydolności nerek. Innymi przyczynami takiej przypadłości są także takie czynniki jak: cewkowo-śródmiąższowe choroby (np. odmiedniczkowe zapalenie nerek)...

  Urologia i nefrologia

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu z ubocznych produktów przemiany materii. Nerki w prawidłowy sposób nie wydalają wody oraz nie kontrolują homeostazy. Objawia się to m.in. zmianą objętości wydalanego moczu...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu z ubocznych produktów przemiany materii. Nerki w prawidłowy sposób nie wydalają wody oraz nie kontrolują homeostazy. Objawia się to m.in. zmianą objętości wydalanego moczu...

  Dializa nerek

  Dializa w domu

  Dializa w domu to doskonałe rozwiązanie dla osób z niesprawnymi nerkami, oczekującymi na przeszczep. Do tej pory dializy znacznie ograniczały swobodę pacjenta, gdyż wymagały trzech wizyt w szpitalu w tygodniu. Teraz, dzięki wynalazkowi amerykańskiego...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

  Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

  Przeszczep nerki w niewydolności nerek W celu wyeliminowania problemu niewydolności nerek bardzo często stosuje się dializoterapię. Dużo skuteczniejszą metodą walki z tą przypadłością jest jednak przeszczep nerki. Takie rozwiązanie przywraca prawidłową...