Physioneal 35 Clear-Flex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do dializy otrzewnej
Dawka
0,0386 g/ml
Ilość
2 wor.a 5l
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BAXTER POLSKA SP. Z O. O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Physioneal 35 Clear-Flex - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Physioneal 35 Clear-Flex - opis

PHYSIONEAL 35 jest wskazany do dializy otrzewnowej, m.in. w przypadku:

ostrej i przewlekłej niewydolności nerek;

ciężkiego zatrzymania wody w organizmie;

ciężkich zaburzeń gospodarki elektrolitowej;

zatrucia lekami podlegającymi dializie, kiedy nie można zastosować bardziej odpowiednich, innych metod leczenia.

Roztwory do dializy PHYSIONEAL 35, zawierające wodorowęglan i mleczan, o fizjologicznym pH są szczególnie wskazane dla pacjentów odczuwających ból lub dyskomfort podczas procesu napełniania przy użyciu płynów o niskim pH, opartych wyłącznie na buforze mleczanowym.

Physioneal 35 Clear-Flex - skład

 Przed zmieszaniem

1000 ml roztworu elektrolitu (duża komora A ) zawiera:

Substancje czynne:Glukoza jednowodna56,6 gco odpowiada glukozie bezwodnej 51,5 gWapnia chlorek dwuwodny 0,343 g

Magnezu chlorek sześciowodny 0,068 g

1000 ml roztworu buforowego (mała komora B ) zawiera:

Substancje czynne:

Sodu chlorek

Sodu wodorowęglan

Sodu (S)-mleczan, roztwór

21,12 g

 9,29 g

 4,48 g

 Po zmieszaniu

1000 ml zmieszanego roztworu zawiera:

   

Substancje czynne:Glukoza jednowodna

co odpowiada glukozie bezwodnej

Sodu chlorek

Wapnia chlorek dwuwodny

Magnezu chlorek sześciowodny

Sodu wodorowęglan

Sodu (S)-mleczan, roztwór

   

42,5 g

38,6 g

 5,67 g

0,257 g

0,051 g

2,10 g

1,12 g

1000 ml roztworu gotowego po zmieszaniu odpowiada 750 ml roztworu A i 250 ml roztworu B. 

Skład gotowego roztworu po zmieszaniu w mmol/l

Glukoza bezwodna (C 6 H 12 O 6 )

Na +

Ca ++

Mg ++

Cl -

HCO 3 - C 3 H 5 O 3-

214 mmol/l

 132 mmol/l

 1,75 mmol/l

 0,25 mmol/l

 101 mmol/l

 25 mmol/l

 10 mmol/l

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Liczba „35” w nazwie określa stężenie buforu w roztworze (10 mmol/l mleczanu + 25 mmol/l dwuwęglanu = 35 mmol/l).

Physioneal 35 Clear-Flex - dawkowanie

Podawanie

PHYSIONEAL 35 jest przeznaczony do podawania wyłącznie dootrzewnowo. Nie podawać dożylnie.

Przed użyciem roztwór do dializy otrzewnowej można ogrzać do 37°C, aby zwiększyć komfort pacjenta. W celu podgrzania należy użyć tylko suchego źródła ciepła (np.

podkładka grzewcza, podgrzewacz płytowy). Roztworu nie należy ogrzewać w wodzie ani w kuchence mikrofalowej z uwagi na możliwość narażenia zdrowia pacjenta lub jego dyskomfort.

W trakcie całej procedury dializy otrzewnowej należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.

Nie podawać, jeśli roztwór jest zabarwiony, mętny, zawiera nierozpuszczalne cząstki, wykazuje oznaki wycieku pomiędzy komorami lub na zewnątrz lub gdy zgrzewy są uszkodzone.

Zdrenowany płyn należy sprawdzić celem wykrycia włóknika lub zmętnienia, co może wskazywać na zapalenie otrzewnej.

Wyłącznie do jednorazowego użycia.

Po zdjęciu worka ochronnego należy niezwłocznie otworzyć długi zgrzew (zgrzew między komorami), aby wymieszać dwa roztwory, a następnie otworzyć krótki zgrzew SafetyMoon (zgrzew dostępowy), aby umożliwić podanie zmieszanego roztworu. Roztwór dootrzewnowy musi zostać podany w ciągu 24 godzin od zmieszania. 

W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie stosowania produktu leczniczego patrz punkt 6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania.

Dawkowanie

Schemat leczenia, częstość dializ, objętość płynu na jedną wymianę, czas zalegania i czas trwania dializy powinny być zalecone przez lekarza.

Dorośli: u pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO) zazwyczaj wykonuje się 4 wymiany na dobę (na 24 godz.). U pacjentów leczonych automatyczną dializą otrzewnową (ADO) zazwyczaj wykonuje się 4–5 wymian w nocy i do 2 wymian w ciągu dnia. Objętość płynu zależy od masy ciała, zwykle wynosi od 2,0 l do 2,5 l.

Pacjenci w podeszłym wieku: stosować tak jak u pacjentów dorosłych.

Dzieci i młodzież, w tym niemowlęta przedwcześnie urodzone:

Nie oceniano w badaniach klinicznych stosowania produktu PHYSIONEAL 35 u dzieci i młodzieży. Należy rozważyć stosunek klinicznej korzyści do ryzyka wystąpienia działań niepożądanych przed zastosowaniem produktu PHYSIONEAL 35 w tej grupie pacjentów.

Nie jest zalecane stosowanie produktu PHYSIONEAL 35 w pojemniku CLEAR-FLEX u dzieci wymagających objętości napełniania < 1600 ml, ze względu na ryzyko niewykrycia możliwej infuzji z małej komory (podanie wyłącznie zawartości małej komory). Patrz punkt 4.4.

W celu uniknięcia ciężkiego odwodnienia, hipowolemii i w celu zminimalizowania utraty białek, zaleca się wybór roztworu do dializy otrzewnowej o możliwie najmniejszej osmolarności pozwalającej usunąć wymaganą ilość płynu w każdej wymianie.

Physioneal 35 Clear-Flex - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu dializy otrzewnowej u pacjentów: 1) z pewnymi stanami dotyczącymi jamy brzusznej, w tym z uszkodzeniem błony otrzewnowej i przepony na skutek zabiegów chirurgicznych, z wrodzonymi nieprawidłowościami lub urazami, dopóki nie nastąpi całkowite wyleczenie, z nowotworami w obrębie jamy brzusznej, zakażeniami ściany brzucha, przepukliną, przetoką kałową, przetoką jelita grubego lub cienkiego, częstymi epizodami zapalenia uchyłka jelit, nieswoistym lub niedokrwiennym zapaleniem jelit, wielotorbielowatością i powiększeniem nerek lub z innymi stanami, które zaburzają ciągłość ściany brzucha, powłok brzusznych lub wnętrza jamy brzusznej;

2) w innych stanach, w tym u pacjentów z przeszczepem tętniczym w obrębie aorty i z ciężkim schorzeniem dróg oddechowych.

Rzadkim powikłaniem leczenia dializą otrzewnową jest otorbiające stwardnienie otrzewnej (EPS). EPS występowało u pacjentów stosujących roztwory do dializy otrzewnowej w tym u niektórych pacjentów stosującychPHYSIONEAL 35 w czasie leczenia dializą otrzewnową.

W przypadku wystąpienia zapalenia otrzewnej, wybór i dawkowanie antybiotyków powinno być w miarę możliwości oparte na wynikach badań identyfikacji i wrażliwości wyizolowanego mikroorganizmu lub mikroorganizmów odpowiedzialnych za zapalenie. Do czasu określenia patogenu może być wskazane stosowanie antybiotyków o szerokim spektrum działania.

U pacjentów ze zwiększonym stężeniem mleczanów należy zachować ostrożność przy stosowaniu roztworów do dializy otrzewnowej zawierających mleczany. Zaleca się, aby pacjenci, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej (np.

ostra niewydolność nerek, wrodzone wady metaboliczne, terapia lekami takimi jak metformina i nukleozydowe/nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy NRTI), znajdowali się pod stałą kontrolą w celu wykrycia kwasicy mleczanowej przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia z użyciem roztworów do dializy otrzewnowej zawierających mleczany.

Przepisując lek pacjentowi, należy indywidualnie rozważyć potencjalne interakcje pomiędzy leczeniem dializą i terapią innych współistniejących chorób. U pacjentów leczonych glikozydami nasercowymi należy uważnie monitorować stężenie potasu w surowicy.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone.

Koniecznie należy prowadzić dokładną kontrolę równowagi płynów i dokładnie monitorować masę ciała pacjenta, aby uniknąć przewodnienia lub odwodnienia, które mogą mieć poważne konsekwencje, w tym zastoinową niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej i wstrząs.

U pacjentów ze stężeniem wodorowęglanów w osoczu powyżej 30 mmol/l należy rozważyć stosunek korzyści ze zastosowania produktu do ryzyka możliwości wystąpienia zasadowicy metabolicznej.

Dializa otrzewnowa może prowadzić do utraty białek, aminokwasów oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie i niektórych leków, co może wymagać uzupełnienia. 

Wlew nadmiernej objętości roztworu PHYSIONEAL 35 do jamy otrzewnej może przejawiać się rozdęciem brzucha/bólem brzucha i (lub) spłyceniem oddechu.

Leczeniem przy przepełnieniu roztworem PHYSIONEAL 35 jest zdrenowanie go z jamy otrzewnej.

Zastosowanie nadmiernej ilości roztworu do dializy otrzewnowej PHYSIONEAL 35 z większą zawartością dekstrozy (glukozy) w trakcie leczenia dializą otrzewnową może spowodować usunięcie nadmiernej ilości wody z organizmu pacjenta.

Roztwór PHYSIONEAL 35 nie zawiera potasu ze względu na ryzyko hiperkaliemii.

o W przypadku, gdy stężenie potasu w surowicy jest prawidłowe lub występuje hipokaliemia, wyłącznie na zlecenie lekarza, po dokładnej ocenie stężenia potasu w surowicy i całkowitego stężenia potasu, wskazane może być dodanie chlorku potasu (do stężenia 4 mEq/l) w celu zapobieżenia ciężkiej hipokaliemii.

Należy okresowo kontrolować stężenia elektrolitów w surowicy (szczególnie wodorowęglanów, potasu, magnezu, wapnia i fosforanów), a także wykonywać badania biochemiczne krwi (w tym oznaczać stężenie parathormonu i parametry lipidowe) i oznaczenia parametrów hematologicznych.

U pacjentów z cukrzycą, należy systematycznie sprawdzać stężenia glukozy we krwi i odpowiednio dostosować dawkę insuliny lub inne leczenie hiperglikemii.

Niewłaściwa kolejność podłączania lub wypełniania może prowadzić do dostania się powietrza do jamy otrzewnej, co może spowodować ból brzucha i (lub) zapalenie otrzewnej.

Należy poinstruować pacjentów, że przed rozpoczęciem infuzji muszą otworzyć zarówno długi, jak i krótki zgrzew. W przypadku otwarcia jedynie krótkiego zgrzewu SafetyMoon infuzja niezmieszanego roztworu może spowodować ból brzucha, hipernatremię i ciężką zasadowicę metaboliczną. W przypadku infuzji niezmieszanego roztworu pacjent powinien natychmiast zdrenować roztwór i użyć worka z nowo zmieszanym roztworem.

Physioneal 35 Clear-Flex - przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do hiperwolemii, hipowolemii, zaburzeń elektrolitowych lub (u pacjentów z cukrzycą) do hiperglikemii. Patrz punkt 4.4.

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

Hiperwolemia: w tym przypadku można zastosować hipertoniczne roztwory do dializy otrzewnowej i ograniczenie podawania płynów.

Hipowolemia: w tym przypadku w zależności od stopnia odwodnienia można zastosować doustne lub dożylne uzupełnienie płynów.

Zaburzenia elektrolitowe: w tym przypadku postępowanie zależne jest od rodzaju zaburzeń elektrolitowych, stwierdzonych na podstawie badań krwi. W przypadku najbardziej prawdopodobnego zaburzenia, hipokaliemii, można doustnie podać potas lub dodać chlorek potasu do roztworu do dializy otrzewnowej przepisanego przez lekarza prowadzącego.

Hiperglikemia (u pacjentów z cukrzycą): w tym przypadku należy dostosowywać dawki insuliny zgodnie ze schematem dawkowania przepisanym przez lekarza prowadzącego.

Physioneal 35 Clear-Flex - przeciwwskazania

StosowaniePHYSIONEAL 35 jest przeciwwskazane u pacjentów z:

nieusuwalnymi przeszkodami mechanicznymi, które uniemożliwiają skuteczną dializę otrzewnową lub zwiększają ryzyko zakażenia;

udokumentowaną utratą czynności otrzewnej lub rozległymi zrostami, które zaburzają czynność otrzewnej.

Physioneal 35 Clear-Flex - działania niepożądane

Poniżej wymieniono działania niepożądane (występujące u co najmniej 1% pacjentów) zgłaszane podczas badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Działania niepożądane podane w tym punkcie wymieniono zgodnie z konwencją dotyczącą częstości występowania: bardzo często: 10%; często: 1% do < 10%; niezbyt często: 0,1% do < 1%; bardzo rzadko: < 0,01%, nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Termin zalecany

Częstość

ZABURZENIA KRWI I

UKŁADU CHŁONNEGO

Eozynofilia

Nieznana

ZABURZENIA METABOLIZMU I ODŻYWIANIA

Hipokaliemia

Zatrzymanie płynów

Hiperkalcemia

Hiperwolemia

Jadłowstręt

Odwodnienie

Hiperglikemia

Kwasica mleczanowa

Często

Często

Często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

ZABURZENIA PSYCHICZNE

Bezsenność

Niezbyt często

ZABURZENIA UKŁADU NERWOWEGO

Zawroty głowyBól głowy

Niezbyt często

Niezbyt często

ZABURZENIA NACZYNIOWE

NadciśnienieNiedociśnienie

Często

Niezbyt często

ZABURZENIA UKŁADU

ODDECHOWEGO, KLATKI

PIERSIOWEJ I ŚRÓDPIERSIA

Duszność

Kaszel

Niezbyt często

Niezbyt często

ZABURZENIA ŻOŁĄDKA I

JELIT

Zapalenie otrzewnejNiewydolność błony

otrzewnejBól brzucha

Niestrawność

Wzdęcia

Nudności

Otorbiające stwardnienie otrzewnej

Zmętnienie dializatu

Często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Nieznana

Nieznana

ZABURZENIA SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ

Obrzęk naczynioruchowyWysypka

Nieznana

Nieznana

ZABURZENIA MIĘŚNIOWOSZKIELETOWE I TKANKI ŁĄCZNEJ

Bóle mięśniowo-szkieletowe

Nieznana

ZABURZENIA OGÓLNE I

STANY W MIEJSCU

PODANIA

Obrzęk

Astenia

Dreszcze

Obrzęk twarzy

Przepuklina

Złe samopoczucie

Pragnienie

Gorączka

Często

Często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Niezbyt często

Nieznana

BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Zwiększenie masy ciała

Zwiększone pCO 2

Często

Niezbyt często

Inne działania niepożądane występujące podczas dializy otrzewnowej związane z procedurą: bakteryjne zapalenie otrzewnej, zakażenie w miejscu wprowadzenia cewnika, powikłania związane z cewnikiem.

Physioneal 35 Clear-Flex - ciąża i karmienie piersią

Brak doświadczenia klinicznego w stosowaniu produktu PHYSIONEAL 35 w okresie ciąży i karmienia piersią. Nie są dostępne dane z badań na zwierzętach. Należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka.

Patrz punkt 4.4.

Physioneal 35 Clear-Flex - prowadzenie pojazdów

U pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek (ang. ESRD) poddawanych dializie otrzewnowej mogą wystąpić działania niepożądane, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Dostępne opakowania
  Physioneal 35 Clear-Flex

  Physioneal 35 Clear-Flex

  roztwór do dializy otrzewnej - 2 wor.a 5l - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 35 Clear-Flex

  Physioneal 35 Clear-Flex

  roztwór do dializy otrzewnej - 2 wor.a 5l (+zest.Home Choice+zac.+MiniCap) - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 35 Clear-Flex

  Physioneal 35 Clear-Flex

  roztwór do dializy otrzewnej - 2 wor.a 4,5l - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 35 Clear-Flex

  Physioneal 35 Clear-Flex

  roztwór do dializy otrzewnej - 3 wor.a 2500ml (worki podwójne) - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 35 Clear-Flex

  Physioneal 35 Clear-Flex

  roztwór do dializy otrzewnej - 3 wor.a 2500ml - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 35 Clear-Flex

  Physioneal 35 Clear-Flex

  roztwór do dializy otrzewnej - 3 wor.a 3l (worki podwójne) - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 35 Clear-Flex

  Physioneal 35 Clear-Flex

  roztwór do dializy otrzewnej - 3 wor.a 3l - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 35 Clear-Flex

  Physioneal 35 Clear-Flex

  roztwór do dializy otrzewnej - 4 wor.a 2l (worki podwójne) - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Physioneal 35 Clear-Flex

  Physioneal 35 Clear-Flex

  roztwór do dializy otrzewnej - 4 wor.a 2l - 0,0386 g/ml
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Urologia i nefrologia

  Polekowe zapalenie nerek

  Ostra niewydolność nerek (ONN) jest zespołem chorobowym spowodowanym nagłym pogorszeniem się czynności nerek. Często przyczyniają się do tego leki, zwłaszcza te o wysokim potencjale nefrotoksycznym. Wśród leków o działaniu nefrotoksycznym wymienia się...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze? (WIDEO)

  Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze? (WIDEO)

  Długość leczenia nerkozastępczego Na czym polega leczenie nerkozastępcze? Otóż określa ono metody terapeutyczne, których zadaniem jest utrzymanie przy życiu osoby, u której z jakiś powodów doszło do schyłkowej niewydolności nerek. Bardzo ważne jest jednak,...

  Normy laboratoryjne

  Kreatynina - charakterystyka, przebieg, normy, interpretacja

  Kreatynina - charakterystyka, przebieg, normy, interpretacja

  Kreatynina jest produktem ubocznym przemiany materii powstającym głównie w mięśniach szkieletowych. Stężenie kreatyniny w moczu pozwala określić choroby nerek. Sprawdź, co oznacza kreatynina we krwi. Co to jest kreatynina? Kreatynina we krwi jest...

  Przeszczep nerki

  Oddając nerkę możesz uratować życie (WIDEO)

  Oddając nerkę możesz uratować życie (WIDEO)

  Transplantacja nerki Metodą leczenia przewlekłej niewydolności nerek jest jej przeszczep. Taki zabieg nie tylko przywraca prawidłową równowagę wewnątrzustrojową, czynność wewnątrzwydzielniczą, ale także zapewnia pacjentowi lepszą jakość życia. Takich...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Grupa ryzyka chorób nerek (WIDEO)

  Grupa ryzyka chorób nerek (WIDEO)

  Przyczyny niewydolności nerek Zmniejszenie się liczby czynnych nefronów prowadzi do przewlekłej niewydolności nerek. Innymi przyczynami takiej przypadłości są także takie czynniki jak: cewkowo-śródmiąższowe choroby (np. odmiedniczkowe zapalenie nerek)...

  Urologia i nefrologia

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu z ubocznych produktów przemiany materii. Nerki w prawidłowy sposób nie wydalają wody oraz nie kontrolują homeostazy. Objawia się to m.in. zmianą objętości wydalanego moczu...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Niewydolność nerek charakteryzuje się utratą zdolności do oczyszczania organizmu z ubocznych produktów przemiany materii. Nerki w prawidłowy sposób nie wydalają wody oraz nie kontrolują homeostazy. Objawia się to m.in. zmianą objętości wydalanego moczu...

  Dializa nerek

  Dializa w domu

  Dializa w domu to doskonałe rozwiązanie dla osób z niesprawnymi nerkami, oczekującymi na przeszczep. Do tej pory dializy znacznie ograniczały swobodę pacjenta, gdyż wymagały trzech wizyt w szpitalu w tygodniu. Teraz, dzięki wynalazkowi amerykańskiego...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

  Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

  Przeszczep nerki w niewydolności nerek W celu wyeliminowania problemu niewydolności nerek bardzo często stosuje się dializoterapię. Dużo skuteczniejszą metodą walki z tą przypadłością jest jednak przeszczep nerki. Takie rozwiązanie przywraca prawidłową...