Paracetamol Kabi

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do infuzji
Dawka
0,01 g/ml
Ilość
1 fiol.a 100ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.

Paracetamol Kabi - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Paracetamol Kabi - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Paracetamol Kabi - opis

Produkt leczniczy Paracetamol Kabi jest wskazany w:

• krótkotrwałym leczeniu bólu o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza w okresie pooperacyjnym, • krótkotrwałym leczeniu gorączki,

jeżeli podanie drogą dożylną jest uzasadnione klinicznie nagłą koniecznością zwalczania bólu lub hipertermii i (lub) w przypadku, gdy podanie produktu leczniczego inną drogą nie jest możliwe.

Paracetamol Kabi - skład

1 ml zawiera 10 mg paracetamolu

Każda fiolka o pojemności 50 ml zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Kazda fiolka o pojemności 100 ml zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Paracetamol Kabi - dawkowanie

Podanie dożylne.

Fiolka o objętości 100 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała powyżej 33 kg.

Fiolka o pojemności 50 ml jest przeznaczona wyłącznie do stosowania u noworodków urodzonych o czasie, niemowląt, małych dzieci i dzieci o masie ciała do 33 kg.

Dawkowanie

Masa ciała lub wiek

Pojedyncza dawka

Maksymalna dawka dobowa

(obejmująca wszystkie produkty zawierające paracetamol)

Wcześniaki

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u wcześniaków (patrz punkt 5.2).

1

Masa ciała lub wiek

Pojedyncza dawka

Maksymalna dawka dobowa

(obejmująca wszystkie produkty zawierające paracetamol)

Noworodki urodzone o czasie, niemowlęta, małe dzieci i dzieci o masie ciała do 10 kg (w wieku do około 1 roku).

dawka paracetamolu 7,5 mg/ kg mc. tj. 0,75 ml roztworu na kg mc.

- Do 4 razy na dobę.

- Minimalny odstęp pomiędzy każdym podaniem musi wynosić 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 30 mg/kg mc.

Dzieci o masie ciała powyżej 10 kg (w wieku około 1 roku) i do 33 kg.

dawka paracetamolu 15 mg/ kg mc. tj. 1,5 ml roztworu na kg mc.

- Do 4 razy na dobę.

- Minimalny odstęp pomiędzy każdym podaniem musi wynosić 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 60 mg/kg mc.(tj. maksymalna dawka dobowa 2 g).

Dzieci o masie ciała powyżej 33 kg (w wieku około 11 lat), młodzież i dorośli o masie ciała do 50 kg.

dawka paracetamolu

15 mg/kg mc. tj. 1,5 ml roztworu na kg mc.

- Do 4 razy na dobę.

- Minimalny odstęp pomiędzy każdym podaniem musi wynosić 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 60 mg/kg mc.(tj. maksymalna dawka dobowa 3 g).

Młodzież i dorośli o masie ciała powyżej 50 kg.

dawka 1 g paracetamolu tj.

jedna fiolka 100 ml

- Do 4 razy na dobę.

- Minimalny odstęp pomiędzy każdym podaniem musi wynosić 4 godziny.

Maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 4 g.

Ciężk ie zaburzenie czynności nerek

Podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) zaleca się zwiększenie odstępu pomiędzy każdym podaniem do 6 godzin (patrz punkt 5.2).

Dorośli z niewydolnością wątroby, przewlekłą chorobą alkoholową, przewlekłym niedożywieniem (małe rezerwy glutationu w wątrobie), odwodnieniem

Maksymalna dawka dobowa nie może przekraczać 3 g (patrz punkt 4.4).

Sposób podania

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszystkie niewykorzystane resztki roztworu powinny być usunięte.

Przed podaniem należy obejrzeć, czy roztwór nie zawiera widocznych cząstek lub przebarwień.

Roztwór paracetamolu podaje się w infuzji dożylnej trwającej 15 minut.

Rozcieńczenie produktu leczniczego Paracetamol Kabi, patrz punkt 6.6.

Paracetamol Kabi - środki ostrożności

Zaleca się stosowanie odpowiedniego doustnego leczenia przeciwbólowego, gdy tylko podanie tą drogą stanie się możliwe.

Aby uniknąć przedawkowania leku, należy sprawdzić czy inne przyjmowane produkty lecznicze zawierają paracetamol lub chlorowodorek propacetamolu.

Podanie dawek wyższych niż zalecane niesie ze sobą ryzyko bardzo ciężkiego uszkodzenia wątroby. Kliniczne podmiotowe i przedmiotowe objawy uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) pojawiają się zazwyczaj po dwóch dniach, z maksymalnym nasileniem występującym zazwyczaj po 4 do 6 dniach po podaniu. Leczenie z zastosowaniem antidotum powinno zostać wdrożone tak szybko, jak to możliwe (patrz punkt 4.9).

Paracetamol powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością w następujących przypadkach:

• w niewydolności wątroby (skala Child-Pugh ≤ 9),

• w zespole Meulengracht Gilbert (rodzinna niehemolityczna żółtaczka),

• w ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min), patrz punkt 4.2 i 5.2,

• w przewlekłej chorobie alkoholowej,

• w przewlekłym niedożywieniu (małe rezerwy glutationu w wątrobie),

• u pacjentów z zaburzeniem genetycznym wywołującym niedobór dehydrogenazy glukozo-6fosforanowej (G-6-PD) (fawizm) po podaniu paracetamolu możliwe jest występowanie niedokrwistości hemolitycznej z powodu zmniejszenia alokacji glutationu,

• w odwodnieniu.

Wpływ na badania laboratoryjne

Paracetamol może mieć wpływ na badania kwasu moczowego z użyciem kwasu fosforowolframowego i badanie cukru we krwi wykorzystujące glukozę-oksydazę-peroksydazę.

Paracetamol Kabi - przedawkowanie

W szczególności ryzyko uszkodzenia wątroby (w tym piorunujące zapalenie wątroby, niewydolność wątroby, zastoinowe zapalenie wątroby, cytolityczne zapalenie wątroby) dotyczy pacjentów w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z zaburzeniami wątroby, z przewlekłą chorobą alkoholową, pacjentów przewlekle niedożywionych oraz pacjentów przyjmujących jednocześnie produkty lecznicze indukujące enzymy wątrobowe. W takich przypadkach przedawkowanie może prowadzić do zgonu.

O bjawy przedawkowania

Objawy występują zazwyczaj w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość i ból brzucha.

Przedawkowanie paracetamolu poprzez podanie dorosłym pojedynczej dawki 7,5 g lub większej lub 140 mg/ kg mc. dziecku może doprowadzić do martwicy komórek wątroby, co może prowadzić do całkowitej i nieodwracalnej martwicy wątroby, a następnie do niewydolności hepatocytów, kwasicy metabolicznej i encefalopatii. To, z kolei, może prowadzić do śpiączki, a czasem nawet do zgonu. Jednocześnie obserwuje się zwiększoną aktywność aminotransferaz (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej i zwiększeniu stężenia bilirubiny w połączeniu ze zmniejszonym stężeniem protrombiny, które mogą wystąpić 12 do 48 godzin po podaniu.

Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby występują zazwyczaj po dwóch dobach osiągając maksymalne nasilenie po 4 do 6 dniach.

Leczenie przedawkowania

• Natychmiastowa hospitalizacja.

• Przed rozpoczęciem leczenia i najszybciej jak to możliwe po przedawkowaniu należy pobrać próbkę krwi w celu oznaczenia stężenia paracetamolu w osoczu.

• Leczenie przedawkowania obejmuje jak najwcześniejsze podanie antidotum, N-acetylocysteiny (NAC) dożylnie lub doustnie, jeżeli to możliwe w ciągu pierwszych 10 godzin po przedawkowaniu. N-acetylocysteina może także wykazywać pewien stopień ochrony, nawet po upływie 10 godzin, ale w tym przypadku wymagane jest wydłużenie czasu leczenia.

• Leczenie objawowe.

• Badania czynnościowe wątroby należy przeprowadzić na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny. Zwykle aktywność aminotransferaz wątrobowych powraca do wartości prawidłowych w ciągu 1 do 2 tygodni z całkowitym powrotem prawidłowej czynności wątroby. Jednakże w bardzo ciężkich przypadkach może być konieczne przeszczepienie wątroby.

• Hemodializa może zmniejszyć stężenie paracetamolu w osoczu, ale efekty są ograniczone.

Paracetamol Kabi - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną, propacetamolu chlorowodorek (prekursor paracetamolu) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

• Ciężka niewydolność wątroby (skala Child-Pugh > 9).

Paracetamol Kabi - działania niepożądane

Częstość występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych określono według następujących kryteriów: bardzo często: ≥ 1/10 często: ≥ 1/100 do < 1/10 niezbyt często: ≥ 1/1 000 do < 1/100 rzadko: ≥ 1/10 000 do < 1/1 000

bardzo rzadko: < 1/10 000 nie znana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych zawierających paracetamol, działania niepożądane są rzadkie lub bardzo rzadkie. Zostały one opisane w następującej tabeli:

Klasyfikacja układów i narządów

Rzadko

Bardzo rzadko

Nie znana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, agranulocytoza

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość (od zwykłej wysypki skórnej lub pokrzywki do wstrząsu anafilaktycznego, który wymaga natychmiastowego przerwania leczenia), skurcz oskrzeli

 

Zaburzenia serca

   

Tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Zmniejszenie ciśnienia krwi

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

Rumień, zaczerwienienie twarzy, świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Złe samopoczucie

   

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności aminotransferaz

   
Paracetamol Kabi - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania kliniczne w stosowaniu dożylnym paracetamolu są ograniczone. Jednak wyniki badań epidemiologicznych stosowania doustnego paracetamolu w dawkach leczniczych nie wskazują na występowanie działań niepożądanych u kobiet w ciąży ani nie mają wpływu na zdrowie płodu lub noworodka.

Przewidywane dane dotyczące ciąż, w czasie których wystąpiło przedawkowanie paracetamolu nie wskazują na zwiększenie ryzyka wystąpienia wad wrodzonych płodu.

Nie prowadzono badań wpływu na rozrodczość u zwierzat po dożylnym zastosowaniu paracetamolu. Natomiast badania dotyczące stosowania doustnego nie wykazały teratogennego i toksycznego działania na płód (patrz punkt 5.3). Tym niemniej produkt leczniczy Paracetamol Kabi powinien być stosowany w ciąży jedynie po uważnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka. W tym przypadku należy ściśle przestrzegać zalecanego sposobu i czasu podawania.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym paracetamol jest w niewielkich ilościach wydzielany do mleka matki. Nie stwierdzono działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią. W związku z tym Paracetamol Kabi może być stosowany u kobiet karmiących piersią.

Paracetamol Kabi - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Paracetamol Kabi nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Paracetamol Kabi - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paracetamolum

  Substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W ośrodkowym układzie nerwowym hamuje działanie prostaglandyn - związków biologicznie czynnych odpowiedzialnych m.in. za podwyższenie ciepłoty ciała i zwiększenie wrażliwości na bodźce bólowe. Substancja lecznicza stosowana jest w przypadku bólów o słabym i umiarkowanym nasileniu.

  Dostępne opakowania
  Paracetamol Kabi

  Paracetamol Kabi

  roztwór do infuzji - 1 fiol.a 100ml - 0,01 g/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Paracetamol Kabi

  Paracetamol Kabi

  roztwór do infuzji - 10 fiol.a 100ml - 0,01 g/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Paracetamol Kabi

  Paracetamol Kabi

  roztwór do infuzji - 12 fiol.a 50ml - 0,01 g/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Paracetamol Kabi

  Paracetamol Kabi

  roztwór do infuzji - 12 fiol.a 100ml - 0,01 g/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Paracetamol Kabi

  Paracetamol Kabi

  roztwór do infuzji - 20 fiol.a 50ml - 0,01 g/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Paracetamol Kabi

  Paracetamol Kabi

  roztwór do infuzji - 20 fiol.a 100ml - 0,01 g/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Paracetamol Kabi

  Paracetamol Kabi

  roztwór do infuzji - 1 fiol.a 50ml - 0,01 g/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Paracetamol Kabi

  Paracetamol Kabi

  roztwór do infuzji - 10 fiol.a 50ml - 0,01 g/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Paracetamol Kabi

  Paracetamol Kabi

  roztwór do infuzji - 20 wor.a 50ml - 0,01 g/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Kwasy omega-3 i aspiryna. Zachowaj ostrożność (WIDEO)

  Kwasy omega-3 i aspiryna. Zachowaj ostrożność (WIDEO)

  Aspiryna to nie tylko lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Kwas acetylosalicylowy rozrzedza krew, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawału. Jednak jego regularne przyjmowanie wyklucza spożywanie dużych dawek kwasów nienasyconych omega-3....

  Leki i suplementy

  Leki tylko w aptekach. Mają zniknąć ze sklepów i hipermarketów

  Leki tylko w aptekach. Mają zniknąć ze sklepów i hipermarketów

  Część leków zniknie z półek sklepowych i stacji benzynowych. Ministerstwo Zdrowia zapowiada ograniczenia w sprzedaży medykamentów poza aptekami. Dokument w randze rozporządzenia ma wejść w życie już za około trzy miesiące. Obecnie w obrocie na polskim...

  Koronawirus

  Molnupiravir. Gdzie jest lek, który ma pomagać chorym na COVID-19?

  Molnupiravir. Gdzie jest lek, który ma pomagać chorym na COVID-19?

  Lekarze rodzinni alarmują, że do wielu przychodni nadal nie dociera preparat Molnupiravir - pierwszy doustny lek przeciwwirusowy na COVID-19. Preparat teoretycznie jest dostępny w Polsce od końca grudnia, w praktyce nadal są placówki, które mają problem...

  Leki i suplementy

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Mieszkańcy Polski coraz częściej sięgają po żele przeciwbólowe i leki doustne z ibuprofenem w składzie. W samym tylko lipcu br. sprzedano ponad 1,5 mln tubek i ponad 3,5 mln opakowań leków. Jakie preparaty są najpopularniejsze? To m.in. Nurofen Express,...