Paracetamol Actavis

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór doustny
Dawka
0,024 g/ml
Ilość
100 ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF.

Paracetamol Actavis - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Paracetamol Actavis - ulotka preparatu

Paracetamol Actavis - opis

Objawowe leczenie łagodnego do umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

Paracetamol Actavis - skład

Paracetamol Actavis, 250 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 250 mg paracetamolu.

Paracetamol Actavis, 500 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu.

Paracetamol Actavis, 1000 mg, tabletki powlekane: każda tabletka powlekana zawiera 1000 mg paracetamolu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Paracetamol Actavis - dawkowanie

Paracetamol Actavis, 250 mg

Paracetamol Actavis, 250 mg, tabletki powlekane nie są przeznaczone do stosowania u dzieci o masie ciała mniejszej niż 20 kg, ponieważ dostępne są inne bardziej odpowiednie postacie farmaceutyczne.

Paracetamol Actavis, 500 mg

Paracetamol Actavis, 500 mg, tabletki powlekane nie są przeznaczone do stosowania u dzieci o masie ciała mniejszej niż 26 kg.

Paracetamol Actavis, 1000 mg

Paracetamol Actavis, 1000 mg, tabletki powlekane nie są przeznaczone do stosowania u dzieci lub młodzieży o masie ciała mniejszej niż 50 kg.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (o masie ciała większej niż 50 kg)

Zwykle stosowana dawka wynosi 500 mg do 1000 mg co 4 do 6 godzin w razie potrzeby, do maksimum 3 g na dobę. Maksymalna pojedyncza dawka to 1000 mg.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej z powodu ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby (patrz punkty 4.4 i 4.9).

Paracetamol Actavis, 250 mg i Paracetamol Actavis, 500 mg

Dzieci i młodzież (o masie ciała 20 kg do 50 kg)

Zalecana całkowita dawka dobowa paracetamolu wynosi około 60 mg/kg mc. podzielona w 4 lub 6 oddzielnych dawkach lub około 15 mg/kg mc. co 6 godzin lub 10 mg/kg mc. co 4 godziny. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej z powodu ryzyka ciężkiego uszkodzenia wątroby (patrz punkty

4.4 i 4.9).

Dawka pediatryczna powinna być ustalona na podstawie masy ciała i użyta odpowiednia postać farmaceutyczna. Informacja o wieku dzieci z każdej grupy wagowej podana poniżej jest tylko orientacyjna.

Regularne podawanie zmniejsza ból i wahania temperatury ciała. U dzieci podawanie leku powinno być regularne, włączając porę nocną, najlepiej w odstępach co 6 godzin, w przeciwnym wypadku w odstępach minimalnie co 4 godziny.

Paracetamol Actavis, 250 mg i Paracetamol Actavis, 500 mg:

Dzieci i młodzież o masie ciała 43 kg do 50 kg (około 12-15 lat)

Zwykle stosowana dawka wynosi 500 mg co 4 godziny w razie potrzeby, do maksimum 2,5 g na dobę.

Dzieci o masie ciała 34 kg do 43 kg (około 11-12 lat)

Zwykle stosowana dawka wynosi 500 mg co 6 godzin w razie potrzeby, do maksimum 2 g na dobę.

Dzieci o masie ciała 26 kg do 34 kg (około 8-11 lat)

Zwykle stosowana dawka wynosi 250 mg co 4 godziny lub 500 mg co 6 godzin w razie potrzeby, do maksimum 1,5 g na dobę.

Paracetamol Actavis, 250 mg:

Dzieci o masie ciała 20 kg do 26 kg (około 6-8 lat)

Zwykle stosowana dawka to 250 mg co 4 godziny w razie potrzeby, do maksimum 1 g na dobę.

Niewydolność nerek

Paracetamol należy stosować z ostrożnością w przypadku występowania niewydolności nerek i zaleca się w przypadku ciężkiej niewydolności nerek wydłużyć odstęp pomiędzy dawkami. W przypadku klirensu kreatyniny mniejszego niż 10 ml/min minimalny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić 8 godzin.

Niewydolność wątroby

Paracetamol należy stosować z ostrożnością w przypadku występowania niewydolności wątroby lub zespołu Gilberta. Dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstęp pomiędzy dawkami.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Przewlekły alkoholizm

Przewlekłe spożywanie alkoholu może obniżyć próg toksyczności paracetamolu. U tych pacjentów odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić minimum 8 godzin. Nie należy przekraczać dawki 2 g paracetamolu na dobę.

Sposób podawania

Do podania doustnego.

Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody.

W przypadku wysokiej gorączki lub objawów zakażenia utrzymujących się dłużej niż po 3 dniach leczenia lub jeżeli ból utrzymuje się w dalszym ciągu po 5 dniach leczenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Paracetamol Actavis - środki ostrożności

Należy unikać długotrwałego lub częstego stosowania. Pacjenci powinni zostać poinformowani, aby nie stosowali jednocześnie innych produktów zawierających paracetamol. Przyjmowanie wielokrotnych dawek dobowych w jednym podaniu może spowodować ciężkie uszkodzenia wątroby; w takim przypadku nie występuje utrata przytomności. Niemniej jednak należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Długotrwałe stosowanie, z wyjątkiem przyjmowania pod kontrolą lekarza, może być szkodliwe. U młodzieży leczonej paracetamolem w dawce dobowej 60 mg/kg, jednoczesne stosowanie z innym lekiem przeciwgorączkowym nie jest uzasadnione z wyjątkiem przypadku nieskuteczności.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania paracetamolu u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (włączając zespół Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (Child-Pugh > 9), ostrym zapaleniem wątroby, jednoczesnego stosowania produktów leczniczych wpływających na czynność wątroby, niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistości hemolitycznej, uzależnienia od alkoholu, odwodnienia i przewlekłego niedożywienia.

Ryzyko przedawkowania jest większe u pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez marskości. Należy zachować ostrożność w przypadku przewlekłej choroby alkoholowej. W takim przypadku dawka dobowa nie powinna przekroczyć 2 g. Nie należy spożywać alkoholu podczas leczenia paracetamolem.

W przypadku wysokiej gorączki lub objawów zakażenia utrzymujących się dłużej niż po 3 dniach leczenia lub jeżeli ból utrzymuje się w dalszym ciągu po 5 dniach leczenia, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Po leczeniu długoterminowym (ponad 3 miesiące) lekami przeciwbólowymi stosowanymi co drugi dzień lub częściej, może wystąpić lub nasilić się ból głowy. Ból głowy związany z nadużywaniem leków przeciwbólowych (ang. medication overuse headache – MOH) nie powinien być leczony poprzez zwiększenie dawki. W takich przypadkach, po konsultacji z lekarzem należy zaprzestać stosowania leków przeciwbólowych.

Nagłe odstawienie po długotrwałym, w dużych dawkach, niewłaściwym stosowaniu leków przeciwbólowych może prowadzić do bólu głowy, zmęczenia, bólu mięśni, nerwowości i objawów wegetatywnych. Te objawy z odstawienia ustępują po kilku dniach. Do tego czasu, należy unikać przyjmowania leków przeciwbólowych i nie rozpoczynać ponownie ich stosowania bez wcześniejszej porady lekarskiej.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą wrażliwych na kwas acetylosalicylowy, ponieważ donoszono o łagodnych reakcjach skurczu oskrzeli po paracetamolu (reakcja krzyżowa).

W przypadku przedawkowania, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, należy niezwłocznie zgłosić się po poradę do lekarza, z powodu ryzyka nieodwracalnego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.9).

Paracetamol Actavis - przedawkowanie

Istnieje ryzyko zatrucia paracetamolem zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku, małych dzieci, pacjentów z chorobami wątroby, w przypadkach przewlekłego alkoholizmu, u pacjentów z przewlekłym niedożywieniem i pacjentów przyjmujących substancje indukujące enzymy. Przedawkowanie może być śmiertelne.

Objawy

Objawy przedawkowania paracetamolu to nudności, wymioty, brak łaknienia, bladość, ból brzucha i występują one zwykle w ciągu 24 godzin po przyjęciu leku. Przedawkowanie poprzez przyjęcie w pojedynczej dawce 7,5 g lub więcej paracetamolu u dorosłych lub 140 mg/kg masy ciała w pojedynczej dawce u dzieci, powoduje cytolizę wątroby, która może prowadzić do całkowitej i nieodwracalnej martwicy, co powoduje niewydolność komórek wątrobowych, kwasicę metaboliczną i encefalopatię, a w rezultacie może to prowadzić do śpiączki lub zgonu. Jednocześnie obserwowano zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej i stężenia bilirubiny oraz jednocześnie zmniejszenie stężeń protrombiny, co może nastąpić w ciągu 12 do 48 godzin po podaniu. Kliniczne objawy uszkodzenia wątroby występują zwykle po raz pierwszy po 2 dniach i osiągają maksimum po 4 do 6 dniach. Nawet w przypadku braku ciężkiego uszkodzenia wątroby, może wystąpić ostra niewydolność nerek z martwicą kanalików nerkowych. Inne objawy niezwiązane z wątrobą po przedawkowaniu paracetamolem to zaburzenia serca i zapalenie trzustki.

Leczenie

- Natychmiastowa hospitalizacja.

- Jak najszybsze pobranie próbki krwi po przedawkowaniu w celu określenia stężenia paracetamolu przed rozpoczęciem leczenia.

- Szybkie usunięcie połkniętego produktu poprzez płukanie żołądka, po nim podanie węgla aktywowanego (w celu adsorpcji) i siarczanu sodu (środek przeczyszczający).

- Dializa może zmniejszyć stężenie paracetamolu w osoczu.

- Leczenie polegające na podaniu antidotum: N-acetylocysteiny (NAC) dożylnie lub doustnie, jeśli to możliwe, przed upływem dziesiątej godziny po przyjęciu. NAC może nawet chronić po 10 godzinach, ale w takim przypadku zastosowane leczenie jest przedłużone.

- Leczenie objawowe.

- Badania wątroby należy przeprowadzić na początku leczenia i powtarzać co 24 godziny. W większości przypadków, aminotransferazy wątrobowe powrócą do wartości prawidłowych w ciągu jednego do dwóch tygodni, z pełnym przywróceniem czynności wątroby. Jednakże w bardzo rzadkich przypadkach może być wskazany przeszczep wątroby.

Paracetamol Actavis - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Paracetamol Actavis - działania niepożądane

W dawkach terapeutycznych występuje niewiele działań niepożądanych.

Częstość występowania działań niepożądanych została określona następująco: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

System klasyfikacji organów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:

Zaburzenia płytek krwi, zaburzenia komórek macierzystych

Bardzo rzadko:

Trombocytopenia, leukopenia, neutropenia i niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko:

Nadwrażliwość (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko:

Hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne

Rzadko:

Depresja*, splątanie, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko:

Drżenie*, ból głowy*

Zaburzenia oka

Rzadko:

Nieprawidłowe widzenie

Zaburzenia serca

Rzadko:

Obrzęk

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko:

Krwawienia*, ból brzucha*, biegunka*, nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:

Nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka

Bardzo rzadko:

Toksyczność wątrobowa

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko:

Świąd, wysypka, potliwość, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko:

Jałowy ropomocz (mętny mocz) i działania niepożądane ze strony nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rzadko:

Zawroty głowy (z wyłączeniem zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie,

 

gorączka, uspokojenie, interakcje leku*

Bardzo rzadko:

Reakcje nadwrażliwości (wymagające przerwania leczenia)

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Rzadko:

Przedawkowanie i zatrucie

* - niewymienione gdzie indziej

Zgłoszono kilka przypadków rozpływnej martwicy naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zaburzeń czynności wątroby i zapalenia wątroby, zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, niemożność oddania moczu), wpływu na układ pokarmowy oraz zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego.

Paracetamol Actavis - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dane z badań epidemiologicznych dotyczących doustnego stosowania paracetamolu w dawkach terapeutycznych nie wskazują na niepożądane działania na ciążę lub na zdrowie płodu lub noworodka.


Dane prospektywne dotyczące przedawkowania podczas ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko występowania wad rozwojowych. Badania dotyczące wpływu na reprodukcję po podaniu doustnym nie wykazały żadnych oznak występowania wad rozwojowych ani fetotoksyczności (patrz punkt 5.3). Paracetamol jest uważany za bezpieczny w zwykłych dawkach terapeutycznych do krótkoterminowego stosowania i może być stosowany podczas ciąży po ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Po podaniu doustnym paracetamol przenika do mleka kobiecego w niewielkich ilościach. Nie donoszono o negatywnym wpływie na niemowlęta. Paracetamol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią tak długo jak nie zostanie przekroczone zalecane dawkowanie. W przypadku długoterminowego stosowania należy zachować ostrożność.

Paracetamol Actavis - prowadzenie pojazdów

Paracetamol nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paracetamolum

  Substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W ośrodkowym układzie nerwowym hamuje działanie prostaglandyn - związków biologicznie czynnych odpowiedzialnych m.in. za podwyższenie ciepłoty ciała i zwiększenie wrażliwości na bodźce bólowe. Substancja lecznicza stosowana jest w przypadku bólów o słabym i umiarkowanym nasileniu.

  Dostępne opakowania
  Paracetamol Actavis

  Paracetamol Actavis

  roztwór doustny - 100 ml - 0,024 g/ml
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Paracetamol Actavis

  Paracetamol Actavis

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,25 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Paracetamol Actavis

  Paracetamol Actavis

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,25 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Paracetamol Actavis

  Paracetamol Actavis

  tabletki powlekane - 6 tabl. - 1 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Paracetamol Actavis

  Paracetamol Actavis

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 1 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Paracetamol Actavis

  Paracetamol Actavis

  tabletki powlekane - 24 tabl. - 1 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  Powiązane artykuły
  Newsy - leki i suplementy

  Seria Alka Prim wycofana z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu serię tebletek musujących Alka Prim. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z rynku zniknie jedna seria leku. Mowa o tej o numerze 30417 i dacie ważności 04.2019. Jaki jest powód podjęcia...

  Leki i suplementy

  GIF wycofał z obrotu na terenie całego kraju Febrisan

  GIF wycofał z obrotu na terenie całego kraju Febrisan

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego Febrisan, proszku musującego o numerze serii 373648 i dacie ważności 01.2019. Lek stosuje się najczęściej w przeziębieniach. Wycofanie Decyzję...

  Leki i suplementy

  Wpływ leków na wątrobę (WIDEO)

  Wpływ leków na wątrobę (WIDEO)

  Leki a zdrowie wątroby Wątroba jest jednym z najbardziej pracowitych narządów organizmu. Hepatocyty (komórki wątroby) są odpowiedzialne za odtruwanie organizmu z toksyn, które pochodzą z żywności i są zbędnymi produktami przemiany materii oraz przetwarzają...

  Leki i suplementy

  Jakie składniki powinien zawierać skuteczny lek na przeziębienie?

  Jakie składniki powinien zawierać skuteczny lek na przeziębienie?

  Sezon infekcji w pełni. Większość z nas ma już za sobą kilka dni spędzonych na regularnym kichaniu, wycieraniu nosa i kaszlu. Dlatego to właśnie jesienią i zimą najczęściej sięgamy po różnego rodzaju leki, które mają pozwolić nam na szybszy powrót do...

  Mięso - kaloryczność, wpływ jedzenia mięsa na zdrowie, wartości odżywcze

  Kwasy omega-3 i aspiryna. Zachowaj ostrożność (WIDEO)

  Kwasy omega-3 i aspiryna. Zachowaj ostrożność (WIDEO)

  Aspiryna to nie tylko lek o działaniu przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym. Kwas acetylosalicylowy rozrzedza krew, dzięki czemu zmniejsza ryzyko zawału. Jednak jego regularne przyjmowanie wyklucza spożywanie dużych dawek kwasów nienasyconych omega-3....

  Leczenie grypy

  Zastosowanie leku na cholesterol w leczeniu grypy

  Nowe badanie opublikowane na stronie The Journal of Infectious Diseases wykazało, że statyny - popularne leki obniżające poziom cholesterolu - mogą zmniejszać śmiertelność wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy. Jest to pierwsze badanie, które...

  Leki i suplementy

  Leki tylko w aptekach. Mają zniknąć ze sklepów i hipermarketów

  Leki tylko w aptekach. Mają zniknąć ze sklepów i hipermarketów

  Część leków zniknie z półek sklepowych i stacji benzynowych. Ministerstwo Zdrowia zapowiada ograniczenia w sprzedaży medykamentów poza aptekami. Dokument w randze rozporządzenia ma wejść w życie już za około trzy miesiące. Obecnie w obrocie na polskim...

  Leki i suplementy

  Jak działa kwas acetylosalicylowy obecny w aspirynie? (WIDEO)

  Czy ten związek występuje jedynie w polopirynie lub aspirynie? Zobacz, jak szerokie jest jego działanie. Czy rzeczywiście może zapobiec zawałowi? Okazuje się, że na kwas acetylosalicylowy można być również uczulonym. Film z programu "Pytanie na śniadanie"....

  Leczenie grypy

  Leki przeciwgorączkowe

  Gorączka jest to niefizjologicznie podwyższona ciepłota ciała, zaś pierwotne jej znaczenie to odpowiedź obronna organizmu na atak różnych patogenów, obecność ciał obcych, czy chemicznych pirogenów. Choć istnieją argumenty potwierdzające jej jak najbardziej...