NiQuitin Miętowe Listki

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
lamelki rozpadające się w jamie ustnej
Dawka
2,5 mg
Ilość
10 sasz.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

NiQuitin Miętowe Listki - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

NiQuitin Miętowe Listki - ulotka preparatu

NiQuitin Miętowe Listki - opis

Produkt NiQuitin Miętowe Listki jest wskazany do leczenia uzależnienia od tytoniu poprzez łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny, w tym uczucia głodu nikotynowego, podczas próby rzucenia palenia (patrz punkt 5.1). Celem terapii jest trwałe zaprzestanie palenia tytoniu.

Jeżeli to możliwe, produkt NiQuitin Miętowe Listki należy stosować jednocześnie z psychologicznym programem wspierającym rzucenie palenia.

NiQuitin Miętowe Listki - skład

1 lamelka rozpadająca się w jamie ustnej zawiera 2,5 mg nikotyny.

Zawiera etanol, nie więcej niż 3,9 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

NiQuitin Miętowe Listki - dawkowanie

Produkt NiQuitin Miętowe Listki 2,5 mg jest przeznaczony dla osób, które wypalają pierwszego papierosa po upływie przynajmniej 30 minut po przebudzeniu.

W czasie, kiedy produkt NiQuitin Miętowe Listki znajduje się w jamie ustnej nie należy jeść ani pić. Zastosowanie porad i zaleceń zawartych w psychologicznym programie zazwyczaj zwiększa szansę na sukces.

Dorośli (w wieku 18 lat i starsi)

Podczas leczenia produktem NiQuitin Miętowe Listki pacjenci powinni starać się całkowicie zaprzestać palenia tytoniu.

Zalecany schemat leczenia:

Stopień 1

Tygodnie 1. do 6.

Stopień 2

Tygodnie 7. do 9.

Stopień 3

Tygodnie 10. do 12.

Początkowy etap leczenia

Etap leczenia ze zmniejszeniem dawki

Etap leczenia ze zmniejszeniem dawki

1 lamelka co 1-2 godziny

1 lamelka co 2-4 godziny

1 lamelka co 4-8 godzin

Podczas pierwszych 6 tygodni kuracji należy zażywać co najmniej 9 lamelek na dobę. Nie przyjmować więcej niż 15 lamelek na dobę.

Aby móc powstrzymać się od palenia po upływie 12 tygodni: stosować 1 lub 2 lamelki na dobę tylko w przypadkach silnej ochoty na zapalenie papierosa. Pacjenci, którzy stosują NiQuitin Miętowe Listki przez okres dłuższy niż 9 miesięcy powinni zwrócić się o dodatkową pomoc lub poradę do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci i młodzież:

Produkt NiQuitin Miętowe Listki może być stosowany przez młodzież w wieku od 12 do 17 lat jedynie po zaleceniu przez lekarza.

Lek NiQuitin Miętowe Listki jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności w tej grupie wiekowej (patrz pkt. 4.3.). Nie są dostępne dane doświadczalne dotyczące stosowania produktu NiQuitin Miętowe Listki u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Sposób stosowania:

Położyć 1 lamelkę na języku, zamknąć usta, docisnąć delikatnie język do podniebienia i trzymać ją w jamie ustnej do czasu rozpuszczenia (około 3 minuty)

Produktu nie należy żuć ani połykać w całości. Nie należy stosować uszkodzonych lamelek.

NiQuitin Miętowe Listki - środki ostrożności

W większości przypadków ogólnie znane skutki palenia tytoniu w znaczącym stopniu przeważają nad ryzykiem związanym ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej.

Osobom hospitalizowanym, które niedawno przebyły zawał mięśnia sercowego, chorującym na niestabilną lub nasilającą się dławicę piersiową, włącznie z anginą Prinzmetala, ciężkie zaburzenia rytmu, niekontrolowane nadciśnienie lub które niedawno przebyły incydenty naczyniowo-mózgowe zaleca się zaprzestanie palenia bez użycia środków farmakologicznych (np. korzystając z porad psychologicznych). Jeżeli jednak pacjent nie rzuci palenia, można rozważyć zastosowanie leku NiQuitin Miętowe Listki. Jednakże ze względu na ograniczone informacje o bezpieczeństwie stosowania leku przez tę grupę pacjentów rozpoczęcie leczenia może nastąpić jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.

Cukrzyca. Pacjentom chorym na cukrzycę, stosującym nikotynową terapię zastępczą, należy zalecać częstsze niż zazwyczaj kontrole stężenia cukru we krwi.

Reakcje alergiczne: może wystąpić podatność na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego i pokrzywki.

Lekarz powinien ocenić bilans korzyści i ryzyka dla pacjentów z następującymi chorobami: - zaburzenia czynności nerek i wątroby: stosować ostrożnie przez pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, ponieważ klirens nikotyny lub jej metabolitów może być zmniejszony, co stanowi ryzyko nasilenia działań niepożądanych,

guz chromochłonny nadnerczy i niekontrolowana nadczynność tarczycy: stosować ostrożnie u pacjentów z niekontrolowaną nadczynnością tarczycy lub guzem chromochłonnym nadnerczy ze względu na wpływ nikotyny na uwalnianie amin katecholowych,

choroby układu pokarmowego: połknięcie nikotyny może spowodować nasilenie objawów u osób z czynnym zapaleniem przełyku, owrzodzeniem żołądka lub owrzodzeniem trawiennym, dlatego w tych przypadkach należy stosować ostrożnie doustną nikotynową terapię zastępczą. Zgłaszano przypadki wystąpienia wrzodziejącego zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.

Niebezpieczeństwo dla małych dzieci: dawki nikotyny tolerowane przez osoby dorosłe lub nastoletnich palaczy mogą być toksyczne dla małych dzieci i spowodować ich zgon. Nie wolno przechowywać produktów zawierających nikotynę w miejscu dostępnym dla dzieci.

Zaprzestanie palenia: policykliczne węglowodory aromatyczne zawarte w dymie tytoniowym indukują metabolizm leków katalizowany przez enzym CYP 1A2 (i prawdopodobnie CYP 1A1). Po zaprzestaniu palenia może dochodzić do spowolnienia metabolizmu i w konsekwencji zwiększenia stężenia tych leków we krwi.

Przeniesione uzależnienie: rzadko może dojść do przeniesienia uzależnienia, jest ono jednak mniej szkodliwe i łatwiejsze do zwalczenia niż uzależnienie od palenia tytoniu.

Alkohol etylowy: ProduktNiQuitin Miętowe Listki zawiera niewielką ilość etanolu (alkoholu), poniżej 100 mg w jednej lamelce.

NiQuitin Miętowe Listki - przedawkowanie

Osoby dorosłe oraz młodzież w wieku 12-17 lat Objawy:

Najmniejsza dawka letalna nikotyny dla osoby nieuzależnionej od tytoniu wynosi około 40 – 60 mg.

Nawet niewielkie ilości nikotyny mogą być niebezpieczne dla dzieci i powodować śmiertelne zatrucie. Podejrzenie zatrucia nikotyną u dziecka należy traktować jako nagły przypadek i niezwłocznie poddać leczeniu. Objawy ostrego przedawkowania obejmują nudności, ślinotok, bóle w jamie brzusznej, biegunkę, pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu i osłabienie. W krańcowych przypadkach objawom tym mogą również towarzyszyć niedociśnienie tętnicze, gwałtowne, słabe lub niemiarowe tętno, zaburzenia oddychania, stan wyczerpania, zapaść krążeniowa i uogólnione drgawki.

Postępowanie przy przedawkowaniu:

Należy natychmiast przerwać podawanie nikotyny i rozpocząć leczenie objawowe.

W razie konieczności zastosować sztuczne oddychanie z jednoczesnym podawaniem tlenu. Węgiel aktywowany zmniejsza żołądkowo-jelitowe wchłanianie nikotyny.

NiQuitin Miętowe Listki - przeciwwskazania

Nie stosować produktu NiQuitin Miętowe Listki:

• w razie nadwrażliwości na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu wymienioną w punkcie 6.1,

• u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat,

• u osób niepalących.

NiQuitin Miętowe Listki - działania niepożądane

Dorośli

Lek NiQuitin Miętowe Listki może wywołać objawy niepożądane podobne do tych związanych z podaniem nikotyny inną drogą, włącznie z paleniem tytoniu. Wiele zaobserwowanych działań niepożądanych jest zgodnych z farmakologicznym oddziaływaniem nikotyny, które jest zależne od dawki.

Działania niepożądane przedstawione w tabeli 1 mają związek z właściwościami nikotyny i odnoszą się do doustnych postaci nikotynowej terapii zastępczej.

Informacje o działaniach niepożądanych pochodzą z:

- randomizowanego badania klinicznego z podwójnie ślepą próbą, kontrolowanego z użyciem placebo, obejmującego 1818 pacjentów. Uznano te działania niepożądane zgłoszone w tym badaniu, których częstość występowania w grupie pacjentów stosujących produkty zawierające 2 mg lub 4 mg nikotyny była większa niż w grupie pacjentów stosujących placebo. Częstość występowania działań niepożądanych została oszacowana na podstawie danych pochodzących z badania.

- danych zebranych po wprowadzeniu do obrotu doustnych postaci nikotynowej terapii zastępczej. W tym przypadku częstość występowania działań niepożądanych dla doustnych postaci nikotyny nie może pochodzić z dostępnych danych.

Tabela 1

Zaburzenia serca

Częstość nieznana

kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często (od ≥1/10)

nudności

Często (od ≥1/100 do < 1/10)

wymioty, niestrawność, ból w nadbrzuszu, biegunka, suchość w jamie ustnej, zaparcia, czkawka, zapalenie jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, dyskomfort w jamie ustnej

Częstość nieznana

utrudnienie połykania, odbijanie się ze zwracaniem treści żołądkowej lub gazu, nadmierne wydzielanie śliny

Dolegliwości ogólne i stany w miejscu podania

Częstość nieznana

osłabienie*, zmęczenie*, złe samopoczucie*,

 

objawy grypopodobne*

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i, bardzo rzadko, reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często (od ≥1/100 do < 1/10)

ból głowy*, zawroty głowy*

Częstość nieznana

drżenie

Zaburzenia psychiczne

Często (od ≥1/100 do < 1/10)

bezsenność*

Częstość nieznana

nerwowość*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często (od ≥1/100 do < 1/10)

zapalenie gardła, kaszel*, ból gardła i krtani

Częstość nieznana

duszność

*Mogą być związane z objawami odstawiennymi związanymi z rzuceniem palenia

Młodzież w wieku 12-17 lat

Brak danych dotyczących specyficznych objawów niepożądanych dla tej populacji. Jednakże, w związku z badaniami farmakokinetycznymi wykazującymi podobny profil farmakokinetyczny w tej grupie wiekowej w porównaniu do grupy osób dorosłych, zakłada się, że częstość, rodzaj i ciężkość działań niepożądanych u młodych pacjentów jest taka sama jak u osób dorosłych.

NiQuitin Miętowe Listki - ciąża i karmienie piersią

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację Ciąża

Palenie papierosów przez kobietę w ciąży powoduje opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego, przedwczesny poród i zwiększoną śmiertelność okołoporodową. Zaprzestanie palenia jest jedyną skuteczną metodą na poprawę zdrowia zarówno ciężarnej, jak i dziecka. Im szybciej kobieta przestanie palić tym lepiej.

Zaleca się, aby kobiety ciężarne rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. W przypadku kobiet, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać palenia lekarz lub farmaceuta może zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej jako elementu wsparcia dla próby rzucenia palenia. Ryzyko związane ze stosowaniem nikotynowej terapii zastępczej dla płodu jest mniejsze niż ryzyko wynikające z palenia tytoniu, ze względu na mniejsze maksymalne stężenie nikotyny we krwi oraz brak dodatkowej ekspozycji na policykliczne węglowodory i tlenek węgla.

Ze względu na fakt, iż nikotyna przenika do płodu wpływając na ruchy oddechowe i ma zależny od dawki wpływ na krążenie między łożyskiem a płodem, decyzja o zastosowaniu nikotynowej terapii zastępczej powinna być podjęta jak najwcześniej. W okresie ciąży nie należy stosować nikotynowej terapii zastępczej dłużej niż przez 2-3 miesiące.

Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej w postaci kilku pojedynczych dawek w ciągu dnia może być lepszym rozwiązaniem, ponieważ dostarczana jest mniejsza dawka dobowa nikotyny niż ta uwalniana z plastrów z nikotyną. Jednakże dla kobiet, u których podczas ciąży występują nudności, bardziej właściwe mogą okazać się plastry z nikotyną.

Laktacja

Nikotyna pochodząca z wypalanego tytoniu oraz nikotynowej terapii zastępczej przenika do mleka ludzkiego. Ilość nikotyny pochodząca z nikotynowej terapii zastępczej, na którą jest narażone niemowlę karmione piersią, jest jednak stosunkowo mała i mniej szkodliwa niż bierne palenie, na które niemowlę byłoby narażone w przypadku kontynuowania palenia przez matkę.

Najlepiej, aby kobiety karmiące piersią rzuciły palenie bez stosowania nikotynowej terapii zastępczej. W przypadku kobiet, które nie są w stanie samodzielnie zaprzestać palenia lekarz lub farmaceuta może zalecić stosowanie nikotynowej terapii zastępczej jako elementu wsparcia dla próby rzucenia palenia. Stosowanie nikotynowej terapii zastępczej w postaci kilku pojedynczych dawek w ciągu dnia w porównaniu ze stosowaniem plastrów z nikotyną, może zminimalizować ilość nikotyny w mleku matki ze względu na możliwość wydłużenia odstępu pomiędzy podaniem preparatu nikotynozastępczego a karmieniem. Należy próbować karmić piersią tuż przed zastosowaniem NiQuitin Miętowe Listki.

Płodność

Brak dostępnych danych. Patrz pkt 5.3.

NiQuitin Miętowe Listki - prowadzenie pojazdów

Nie ma znanych skutków oddziaływania leku NiQuitin Miętowe Listki na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak osoby stosujące nikotynową terapię zastępczą powinny mieć świadomość, że rzucenie palenie może spowodować zmiany w zachowaniu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Nicotinum

  Substancja stosowana w terapii wspomagającej odzwyczajanie się od palenia tytoniu. Podawane są wówczas coraz niższe dawki nikotyny, aby organizm osoby uzależnionej od tej substancji mógł zaadaptować się do jej stopniowego braku. Nikotyna jest substancją łączącą się z receptorami związku biologicznie czynnego - acetylocholiny. Dzięki temu pobudza tzw. ośrodek nagrody w układzie nerwowym, zwiększa częstotliwość rytmu serca oraz ciśnienie tętnicze.

  Dostępne opakowania
  NiQuitin Miętowe Listki

  NiQuitin Miętowe Listki

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 10 sasz. - 2,5 mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  NiQuitin Miętowe Listki

  NiQuitin Miętowe Listki

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 30 sasz. - 2,5 mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  NiQuitin Miętowe Listki

  NiQuitin Miętowe Listki

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 60 sasz. - 2,5 mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  NiQuitin Miętowe Listki

  NiQuitin Miętowe Listki

  lamelki rozpadające się w jamie ustnej - 15 sasz. - 2,5 mg
  OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO
  Powiązane artykuły
  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Czy papierosy mogą służyć zdrowiu? (WIDEO)

  Czy papierosy mogą służyć zdrowiu? (WIDEO)

  Palenie papierosów nie jest zabronione, jednak wszędzie można przeczytać o negatywnych skutkach nałogu. Palacze mają specjalnie wyznaczone miejsca w barach lub restauracjach, tak aby dym papierosowy nie przeszkadzał osobom niepalącym. Jednak czy nikotyna...

  Newsy

  Champix. Tabletki na rzucanie palenia wycofane

  Champix. Tabletki na rzucanie palenia wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny zadecydował o wycofaniu z obrotu produkt leczniczego o nazwie Champix. Są to tabletki na rzucanie palenie. Stwierdzono w nich zbyt wysoki poziom substancji czynnej. Champix - charakterystyka produktu GIF zadecydował...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Alternatywa dla papierosów? Koncerny walczą o klientów

  Alternatywa dla papierosów? Koncerny walczą o klientów

  Alternatywa dla papierosów jest bardzo potrzebna. Rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, silnie trujący tlenek węgla, cyjanowodór czy polon-210. Choć dym papierosowy zawiera szereg szkodliwych substancji, papierosy pali ok. 14 proc. całej...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Najbrzydszy kolor na świecie na paczkach papierosów

  Najbrzydszy kolor na świecie na paczkach papierosów

  Grupa australijskich naukowców na zlecenie rządu wybrała najbrzydszy kolor na świecie, który ma pełnić istotną funkcję. Odcień Pantone 448 C ma zniechęcać do... palenia papierosów. Eksperci chcą, żeby właśnie ta barwa znalazła się na paczkach tytoniu...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Światowy Dzień bez Tytoniu

  Światowy Dzień bez Tytoniu

  Dzień bez papierosa Światowy Dzień bez Tytoniu jest to akcja, która ma na celu pokazanie szkodliwości palenia papierosów.

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Elektroniczne papierosy bezpieczniejsze od tradycyjnych

  Elektroniczne papierosy bezpieczniejsze od tradycyjnych

  Naukowcy potwierdzają: elektroniczne papierosy są znacznie bezpieczniejsze od tradycyjnych i mogą okazać się bardzo pomocne w zwalczaniu nałogu nikotynowego oraz jego poważnych konsekwencji... Zastrzeżenia wobec elektronicznych papierosów W Stanach...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Ekologiczny tytoń

  Ekologiczny tytoń

  Palenie papierosów Ostatnie badania wykazały, że e-papierosy są w rzeczywistości systemami nośnikowymi czystej formy nikotyny, a to stanowi ryzyko dla zdrowia osób korzystających z nich.

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Młoda palaczka

  Młoda palaczka

  Nastolatka z papierosem Palenie tytoniu jest najczęstszą przyczyną zgonów w krajach europejskich.

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Jak e-papieros wpływa na nasze zdrowie? (WIDEO)

  Jak e-papieros wpływa na nasze zdrowie? (WIDEO)

  E-papieros wpływa na zdrowie? Tadeusz Zielonka z Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc tłumaczy, jak e-papieros wpływa na organizm palącego. Czy nikotyna z elektronicznego papierosa jest mniej szkodliwa? Okazuje się, że w odróżnieniu do tradycyjnych papierosów,...