Nezyr

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
1 mg
Ilość
7 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: AXXON SP. Z O.O.

Nezyr - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Zakola i łysienie androgenowe

Witam! Mam 18 lat i moim problemem są zakola, a mianowicie łysienie androgenowe. Byłem u dermatologa i przepisał mi tabletki Nezyr i płyn Loxon %5. Moje pytanie odnosi się właśnie do tego płynu. Lekarz kazał mi używać tego płynu tylko raz dziennie, więc postanowiłem korzystać tylko wieczorami. Czy po nałożeniu tego płynu, odczekaniu pewnego czasu mogę normalnie umyć głowę szamponem? Czy mam się z tym kłaść spać? z góry dziękuje za...

Nezyr - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Nezyr - opis

Produkt Nezyr, 1 mg jest wskazany w leczeniu pierwszego etapu utraty włosów u mężczyzn (łysienie androgenowe). Produkt Nezyr, 1 mg stabilizuje proces łysienia androgenowego u mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat. Nie określono skuteczności finasterydu w leczeniu dwuskroniowej recesji ani utraty włosów.

Nezyr - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg finasterydu (Finasteridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna 87,80 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Nezyr - dawkowanie

Wyłącznie do stosowania doustnego.

Zalecane dawkowanie to jedna tabletka, 1 mg na dobę. Produkt Nezyr można przyjmować doustnie z posiłkiem lub bez. Tabletkę powlekaną należy połykać w całości i nie wolno jej dzielić ani rozkruszać (patrz punkt 6.6).

Brak jest dowodów na to, że stosowanie większych dawek prowadzi do zwiększonej skuteczności produktu.

Skuteczność i czas trwania leczenia powinny być regularnie oceniane przez lekarza prowadzącego. Na ogół, aby zauważyć stabilizację w utracie włosów, konieczne jest stosowanie leku raz na dobę, przez okres od 3 do 6 miesięcy. W celu uzyskania najlepszych wyników leczenia zaleca się nieprzerwane stosowanie leku. Po przerwaniu leczenia korzystne działanie leku stopniowo ustępuje po 6. miesiącu, a całkowicie zanika po 9. do 12 miesięcy.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

Brak jest dostępnych danych dotyczących stosowania u pacjentów z niewydolnością wątroby.

Brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania finasterydu i miejscowo stosowanego minoksydylu w łysieniu typu męskiego.

Nezyr - środki ostrożności

Finasterydu nie wolno stosować u dzieci i (lub) młodzieży (w wieku poniżej 18 lat). Brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania finasterydu u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

W trakcie badań klinicznych dotyczących finasterydu w dawce 1 mg, w postaci tabletek, przeprowadzonych u mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat, średnia wartość stężenia swoistego antygenu sterczowego (ang. Prostate Specific Antygen, PSA) zmniejszyła się z wartości początkowej 0,7 ng/ml do 0,5 ng/ml po 12 miesiącach leczenia. Należy rozważyć podwojenie wartości PSA przed porównaniem wyników z wynikami uzyskanymi od mężczyzn nieleczonych.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych dotyczących płodności u ludzi, ani specyficznych badań w grupie mężczyzn o zmniejszonej płodności. Mężczyźni, którzy planowali zostać ojcami byli początkowo wykluczeni z badań klinicznych. Chociaż badania na zwierzętach nie ujawniały znaczącego szkodliwego wpływu na płodność, po wprowadzeniu finasterydu do obrotu otrzymano spontaniczne zgłoszenia dotyczące niepłodności i (lub) niskiej jakości nasienia. Niektóre zgłoszenia dotyczyły pacjentów, u których występowały również inne czynniki ryzyka niepłodności. Doniesiono, że po zakończeniu leczenia finasterydem następuje normalizacja lub poprawa jakości nasienia. Jeśli mężczyzna planuje zostać ojcem, powinien rozważyć przerwanie leczenia (patrz również punkt 4.6).

W trakcie badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu odnotowano przypadki raka gruczołu sutkowego u pacjentów przyjmujących finasteryd.

Lekarze powinni poinstruować pacjentów, aby niezwłocznie zgłaszali jakiekolwiek zmiany w obrębie sutka, takie jak: guzki, ból, ginekomastia lub wydzielina z sutków.

Należy poinformować pacjenta o konieczności niezwłocznego skontaktowania się z lekarzem w przypadku wystąpienia zmian w obrębie piersi, takich jak: guzy, ból, ginekomastia, wydzielina z sutka.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu niewydolności wątroby na właściwości farmakokinetyczne finasterydu.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Nezyr - przedawkowanie

W badaniach klinicznych pojedyncze dawki finasterydu do 400 mg i wielokrotnie stosowane dawki do 80 mg na dobę, podawane przez 3 miesiące (n= 71) nie wywoływały działań niepożądanych zależnych od dawki. Brak szczególnych zaleceń dotyczących leczenia po przedawkowaniu finasterydu w dawce 1 mg, w postaci tabletek.

Nezyr - przeciwwskazania

Finasteryd nie powinien być stosowany u dzieci i (lub) młodzieży.

Produkt jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet i dzieci (patrz punkty 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania, 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację oraz 5.1 Właściwości farmakodynamiczne). Produktu leczniczego nie powinno się stosować u mężczyzn przyjmujących produkt leczniczy finasteryd, 5 mg w postaci tabletek lub jakiekolwiek inne inhibitory 5 alfa-reduktazy stosowane w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego albo innych chorób.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Nezyr - działania niepożądane

W tabeli poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane podczas badań klinicznych i (lub) po wprowadzeniu finasterydu do obrotu.

Bezpieczeństwo stosowania finasterydu w przypadku łysienia typu męskiego oceniano w badaniach klinicznych z udziałem ponad 3200 mężczyzn. W trzech badaniach o podobnym schemacie, trwających 12 miesięcy, kontrolowanych placebo z podwójną ślepą próbą i prowadzonych w wielu ośrodkach, całkowity profil bezpieczeństwa stosowania produktu i placebo okazał się podobny. Do przerwania leczenia z powodu klinicznych działań niepożądanych doszło u 1,7% z 945 mężczyzn leczonych produktem oraz u 2,1% z 934 mężczyzn otrzymujących placebo.

W tych badaniach u ≥1% mężczyzn leczonych produktem, obserwowano występowanie następujących objawów niepożądanych związanych ze stosowaniem finasterydu: zmniejszone libido (finasteryd-1,8% w porównaniu do placebo-1,3%) oraz zaburzenia erekcji (odpowiednio 1,3% w porównaniu do 0,7%). Stwierdzono ponadto zmniejszenie objętości ejakulatu u 0,8% mężczyzn leczonych finasterydem i u 0,4% mężczyzn otrzymujących placebo. Te działania niepożądane ustępowały po przerwaniu stosowania produktu, a także u wielu pacjentów kontynuujących leczenie. Wpływ finasterydu na objętość ejakulatu oceniano również w osobnym badaniu i nie stwierdzono różnic w porównaniu z placebo.

Częstość występowania każdego z wyżej wymienionych działań niepożądanych zmniejszyła się do < 0,3% w piątym roku stosowania produktu.

Finasteryd w pięciokrotnie większej zalecanej dawce w przypadku łysienia typu męskiego, był badany pod kątem zmniejszenia ryzyka raka gruczołu krokowego. W 7-letnim badaniu kontrolowanym placebo, z udziałem 18 882 zdrowych mężczyzn, spośród których od 9060 były dostępne wyniki z przeprowadzonej biopsji gruczołu krokowego, u 803 (18,4%) mężczyzn przyjmujących finasteryd w dawce 5 mg i u 1147 (24,4%) mężczyzn otrzymujących placebo stwierdzono raka gruczołu krokowego. Na podstawie przeprowadzonej biopsji, w grupie mężczyzn leczonych finasterydem w dawce 5 mg u 280 (6,4%) stwierdzono raka gruczołu krokowego o stopniu złośliwości 7-10 w skali Gleasona, w porównaniu z 237 (5,1%) mężczyznami w grupie otrzymującej placebo. Spośród wszystkich przypadków raka gruczołu krokowego zdiagnozowanych w tym badaniu, około 98% zostało zaklasyfikowanych jako wewnątrztorebkowe (stadium T1 lub T2). Związek pomiędzy długoterminowym stosowaniem finasterydu w dawce 5 mg i nowotworami 7-10 stopnia według skali Gleasona jest nieznany.

Częstość występowania została sklasyfikowana w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Nie można ustalić częstości występowania działań niepożądanych obserwowanych po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, ponieważ pochodzą one z doniesień spontanicznych.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka, świąd, pokrzywka oraz obrzęk warg i twarzy

Zaburzenia serca

Częstość nieznana: kołatanie serca

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często**: zmniejszenie libido, zaburzenia nastroju z objawami depresji

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Częstość nieznana: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często**: zaburzenia erekcji, zaburzenia ejakulacji (w tym zmniejszenie objętości ejakulatu)

Częstość nieznana: tkliwość gruczołów sutkowych i powiększenie gruczołów sutkowych (ginekomastia), ból jąder, niepłodność

* Patrz punkt 4.4

Przypadki zarejestrowane jako różnica od grupy placebo w badaniu klinicznym trwającym 12 miesięcy.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem produktu, dotyczące seksualności były zgłaszane częściej u mężczyzn leczonych finasterydem niż w grupie placebo; częstość występowania działań niepożądanych w ciągu pierwszych 12 miesięcy wynosiła odpowiednio 3,8% w porównaniu do 2,1% pacjentów. Częstość występowania tych działań zmniejszyła się do 0,6% w grupie mężczyzn leczonych finasterydem w ciągu kolejnych 4 lat. Około 1% mężczyzn w każdej z leczonych grup przerwało leczenie w ciągu pierwszych 12 miesięcy, z powodu wystąpienia u nich działań niepożądanych dotyczących seksualności, związanych ze stosowaniem produktu; w później szym okresie odsetek ten malał.

Dodatkowo po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano: utrzymujące się zaburzenia erekcji po przerwaniu leczenia finasterydem w dawce 1 mg, w postaci tabletek: rak gruczołów sutkowych u mężczyzn (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:adr@urpl.gov.pl.

Nezyr - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Finasteryd jest przeciwwskazane u kobiet, które są lub mogą być w ciąży (patrz punkt 4.3).

Ze względu na zdolność hamowania przemiany testosteronu do dihydrotestosteronu przez inhibitory 5a-reduktazy w niektórych tkankach, leki te, w tym finasteryd, podawane przypadkowo kobietom w ciąży mogą powodować zaburzenia rozwoju zewnętrznych narządów płciowych płodu męskiego (patrz punkt 6.6).

Narażenie na finasteryd - ryzyko dla płodów płci męskiej

Niewielkie ilości finasterydu, mniej niż 0,001% z 1 mg dawki na ejakulację, wykryto w nasieniu mężczyzn przyjmujących finasteryd. Badania na małpach Rhesus wykazały, że jest mało prawdopodobne, aby taka ilość stanowiła zagrożenie dla rozwijających się płodów płci męskiej.

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu, podczas dalszego zbierania danych na temat działań niepożądanych, otrzymano raporty dotyczące narażenia na finasteryd w okresie ciąży. W wyniku kontaktu z nasieniem mężczyzn przyjmujących Finasteryd w dawce 1 mg lub większej, na osiem przypadków żywych urodzeń noworodków płci męskiej , jeden retrospektywny przypadek, o którym donoszono dotyczył niemowlęcia ze spodziectwem. Nie można ocenić związku przyczynowo-skutkowego na podstawie jednego retrospektywnego przypadku, gdyż spodziectwo jest często występującą wadą wrodzoną występującą w zakresie od 0,8 do 8 na 1000 żywych urodzeń noworodków płci męskiej. Ponadto podczas badań klinicznych donoszono o kolejnych dziewięciu przypadkach żywych urodzeń noworodków płci męskiej w następstwie narażenia na finasteryd w ciąży w wyniku kontaktu z nasieniem i żadne wady rozwojowe nie zostały zgłoszone.

Kobiety, które są lub mogą być w ciąży nie powinny dotykać pokruszonych lub przełamanych tabletek zawierających finasteryd ze względu na możliwość wchłonięcia finasterydu i w następstwie, ryzyko zaburzeń rozwojowych męskiego płodu (patrz punkt 4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację - Ciąża). Tabletki produktu Nezyr są powlekane, co zapobiega kontaktowi z substancją czynną podczas normalnego postępowania, o ile tabletki nie są przełamane lub rozkruszone.

Karmienie piersią

Nezyr jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet.

Nezyr - prowadzenie pojazdów

Brak dostępnych danych wskazujących na wpływ finasterydu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Nezyr - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Finasteridum

  Inhibitor 5-alfa-reduktazy stosowany jest w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego u mężczyzn. Powoduje zmniejszenie rozmiarów tego gruczołu, poprawia przepływ moczu, łagodzi objawy współistniejące przy przeroście prostaty. Ponadto pomaga zapobiegać wystąpieniu ostrego zatrzymania moczu i konieczności zabiegu chirurgicznego.

  Dostępne opakowania
  Nezyr

  Nezyr

  tabletki powlekane - 7 tabl. - 1 mg
  AXXON SP. Z O.O.
  Nezyr

  Nezyr

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 1 mg
  AXXON SP. Z O.O.
  Nezyr

  Nezyr

  tabletki powlekane - 84 tabl. - 1 mg
  AXXON SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leczenie łysienia

  Skutki uboczne leku na łysienie

  BBC donosi o poważnych efektach ubocznych stosowania popularnego leku na łysienie typu męskiego. Okazuje się bowiem, że przyjmowanie leku na bazie finasterydu może prowadzić do zaburzeń erekcji. Problem łysienia Wydawać by się mogło, iż łysienie to...

  Badania w łysieniu

  Skuteczny sposób na łysienie. Nowe badania

  Skuteczny sposób na łysienie. Nowe badania

  Amerykańscy naukowcy z Sanford znaleźli skuteczny sposób na łysinę. Badania przeprowadzone na myszach dowodzą, że każdy może mieć bujne włosy. Przełom w nauce - łysienie przestaje być problemem Wszyscy dotknięci problemem łysienia wiedzą, jak ciężko...

  Randki

  Poznaj 10 powodów, dla których warto umówić się z informatykiem

  Poznaj 10 powodów, dla których warto umówić się z informatykiem

  Jak wygląda typowy informatyk? Znaczna część kobiet postrzega go jako łysiejącego, żyjącego w swoim świecie mężczyznę, niekoniecznie pierwszej młodości. Na nosie zwisają mu okulary, a fascynacja ciągiem cyferek w komputerze sprawia, że jego życie towarzyskie...

  Łysienie androgenowe - przyczyny i leczenie

  Łysienie u mężczyzny

  Łysienie u mężczyzny

  Pozbawiona włosów głowa mężczyzny Przykład łysienia męskiego.

  Łysienie androgenowe - przyczyny i leczenie

  Łysienie męskie

  Łysienie męskie

  Przerzedzone włosy u mężczyzny Terminologia wskazuje, że dolegliwość dotyka głównie mężczyzn, bywa określana jako łysienie typu męskiego.

  Leczenie łysienia

  Transplantacja włosów metodą S.A.F.E.R.

  Badanie przeprowadzone u ponad 1500 mężczyzn z Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii wykazało, że stan owłosienia w znaczącym stopniu przekłada się na poziom męskiej samooceny (Alfonso, Richter-Appelt, Tosti, Viera, Garcia, 2005). W...

  Łysienie androgenowe - przyczyny i leczenie

  Leczenie łysienia męskiego (WIDEO)

  Leczenie łysienia męskiego (WIDEO)

  Postępowanie w przypadku łysienia plackowatego Łysienie typu męskiego to inaczej łysienie androgenowe. Jest to najczęściej występujący rodzaj łysienia. Pojawia się ono przede wszystkim u mężczyzn, wyjątkowo rzadkie są przypadki łysienia tego typu u kobiet....

  Łysienie androgenowe - przyczyny i leczenie

  Przyczyny łysienia androgenowego u mężczyzn

  Łysienie typu męskiego, wywołane androgenami jest dużym problemem psychologicznym i dotyczyć może już mężczyzn od 20 roku życia. Największą ilość przypadków odnotowuje się po przekroczeniu przez mężczyzn 40 lat. Istotą całego procesu jest tak zwana miniaturyzacja...

  Przyczyny łysienia

  Łysienie u mężczyzn

  W dzisiejszych czasach łysienie u mężczyzn staje się coraz bardziej powszechnym schorzeniem. Nieustanne wypadanie włosów, coraz większe zakola - to koszmar wielu panów. Badania dowodzą, iż łysienie u mężczyzn dotyczy już chłopców w okresie dojrzewania,...