Neulasta

zobacz opinie o produkcie »
Cena
2 702,91 zł
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
6 mg/0,6ml
Ilość
1 wstrz.a 0,6ml
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Tak
Producent: AMGEN EUROPE B.V.

Neulasta - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Neulasta - ulotka preparatu

Neulasta - opis

Skrócenie czasu trwania neutropenii i częstości występowania neutropenii z gorączką u pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną z powodu choroby nowotworowej (z wyjątkiem przewlekłej białaczki szpikowej i zespołów mielodysplastycznych).

Neulasta - skład

Każda ampułkostrzykawka zawiera 6 mg pegfilgrastymu* w 0,6 ml roztworu do wstrzykiwań. Uwzględniając jedynie zawartość białka stężenie wynosi 10 mg/ml**.

*Wytwarzany w komórkach Escherichia coli za pomocą techniki rekombinacji DNA, a następnie łączony z glikolem polietylenowym (PEG).

** Po uwzględnieniu cząsteczek glikolu polietylenowego stężenie wynosi 20 mg/ml.

Mocy produktu Neulasta nie należy porównywać z innymi pegylowanymi lub niepegylowanymi białkami z tej samej grupy terapeutycznej. Więcej informacji, patrz punkt 5.1.

Substancje pomocnicze:

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sorbitol E420, octan sodu (patrz punkt 4.4). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Neulasta - dawkowanie

Leczenie produktem Neulasta powinno być wdrożone i nadzorowane przez lekarzy z doświadczeniem w dziedzinie onkologii i (lub) hematologii.

Zaleca się stosowaniejednej dawki zawierającej 6 mg produktu Neulasta (jedna ampułkostrzykawka) w każdym cyklu chemioterapii. Lek należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym, około 24 godziny po zakończeniu chemioterapii cytotoksycznej.

Dzieci i młodzież

Doświadczenie dotyczące stosowania u dziecijest ograniczone (patrz punkt 4.8, 5.1 i 5.2). Niewydolność nerek

Nie zaleca się zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek, w tym w schyłkowym stadium niewydolności.

Neulasta - środki ostrożności

Ograniczone dane kliniczne sugerują porównywalny czas do uzyskania poprawy w przebiegu ciężkiej neutropenii dla pegfilgrastymu i filgrastymu u pacjentów z ostrą białaczką szpikową występującą de novo (patrz punkt 5.1). Nie określonojednak długotrwałych skutków działania produktu Neulasta w ostrej białaczce szpikowej, tak więc w tej grupie pacjentów należy stosować go ostrożnie.

Czynnik wzrostu granulocytów może stymulować wzrost komórek szpiku in vitro; podobny efekt in vitro może wystąpić dla niektórych komórek niepochodzących ze szpiku.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Neulasta nie były badane u pacjentów z zespołem mielodysplastycznym, przewlekłą białaczką pochodzenia szpikowego oraz u pacjentów z wtórną ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukaemia, AML); dlatego nie należy go stosować w tych grupach pacjentów. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozróżnienie przemiany blastycznej w przewlekłej białaczce szpikowej od tej w ostrej białaczce szpikowej.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność produktu Neulasta nie były ustalone u pacjentów z ostrą białaczką szpikową występującą de novo w wieku < 55 lat z wynikiem badania cytogenetycznego t (15; 17).

Nie badano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Neulasta u pacjentów otrzymujących wysokie dawki chemioterapii. Nie należy stosować produktu Neulasta w celu zwiększenia dawki chemioterapii cytotoksycznej poza ustalone schematy dawkowania.

Po podaniu G-CSF odnotowywano niezbyt częste przypadki (> = 1/1000 do < 1/100) objawów niepożądanych w obrębie płuc, w szczególności śródmiąższowego zapalenia płuc. Ryzyko ich wystąpienia może być większe u pacjentów z ostatnio przebytymi zapalnymi zmianami naciekowymi w płucach lub zapaleniem płuc (patrz punkt 4.8).

Objawy płucne, takiejak kaszel, gorączka i duszność, występujące razem z objawami radiologicznymi świadczącymi o naciekach zapalnych w płucach, pogorszenie wydolności oddechowej oraz zwiększenie liczby granulocytów obojętnochłonnych mogą świadczyć o rozpoczynającym się zespole ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych (ang. adult respiratory distress syndrome, ARDS). W takim przypadku lekarz podejmuje decyzję o przerwaniu stosowania produktu Neulasta i rozpoczęciu odpowiedniego leczenia (patrz punkt 4.8).

Po podaniu czynnika wzrostu kolonii granulocytów odnotowano występowanie zespołu przesiąkania włośniczek, który charakteryzuje się następującymi objawami: niedociśnienie tętnicze, niedobory albumin we krwi, obrzęki i zagęszczenie krwi. Pacjentów, u których wystąpią objawy zespołu przesiąkania włośniczek należy uważnie obserwować i zapewnić im standardowe leczenie objawowe, które może obejmować intensywną opiekę medyczną (patrz punkt 4.8).

Po podaniu pegfilgrastymu odnotowano niezbyt częste (> = 1/1000 do < 1/100), ale zwykle bezobjawowe przypadki powiększenia śledziony oraz niezbyt częste (> = 1/1000 do < 1/100) przypadki pęknięcia śledziony, w tym kilka śmiertelnych (patrz punkt 4.8). W związku z tym należy uważnie kontrolować wielkość śledziony (np. badanie lekarskie, ultrasonografia). Rozpoznanie pęknięcia śledziony należy rozważyć u pacjentów zgłaszających ból w lewym nadbrzuszu lub na szczycie barku.

Podawanie samego produktu Neulasta nie zapobiega wystąpieniu trombocytopenii ani niedokrwistości spowodowanej stosowaniem pełnej dawki chemioterapii mielosupresyjnej, zgodnie z przepisanym schematem dawkowania. Zaleca się regularne monitorowanie liczby płytek krwi i hematokrytu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania chemioterapeutyków (pojedynczo lub w skojarzeniu), które mogą powodować ciężką trombocytopenię.

U pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową przełomy choroby były związane z używaniem pegfilgrastymu (patrz punkt 4.8). Dlatego lekarze powinni zachować ostrożność stosując produkt Neulasta u pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową - należy monitorować właściwe parametry kliniczne oraz laboratoryjne i uwzględnić możliwość wystąpienia związku pomiędzy podawaniem produktu Neulasta, a powiększeniem śledziony i przełomami spowodowanymi zamknięciem naczyń krwionośnych.

U mniej niż 1% pacjentów otrzymujących produkt Neulasta liczba krwinek białych wynosiła 100 x 109/1 lub więcej. Nie opisano zdarzeń niepożądanych, bezpośrednio związanych z takim stopniem leukocytozy. Takie zwiększenie liczby krwinek białych jest przemijające - najczęściej występuje w okresie od 24 do 48 godzin po podaniu leku i jest związane z efektem farmakodynamicznym produktu Neulasta. W związku z klinicznym działaniem produktu Neulasta i możliwością wystąpienia leukocytozy, podczas trwania terapii należy regularnie oznaczać liczbę białych krwinek. Jeśli liczba leukocytów przekroczy 50 x 109/1 po osiągnięciu spodziewanego nadiru, stosowanie produktu Neulasta należy natychmiast przerwać.

Jeśli wystąpią ciężkie reakcje alergiczne, należy zastosować odpowiednie leczenie, ze ścisłą obserwacją pacjenta przez kilka dni. Leczenie produktem Neulasta należy trwale przerwać u pacjentów, u których wystąpiła ciężka reakcja alergiczna (patrz punkt 4.8).

Nie przeprowadzono odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności działania produktu Neulasta podawanego w celu mobilizacji prekursorowych komórek krwi u pacjentów ani u zdrowych dawców.

Osłonka na igłę w ampułkostrzykawce zawiera suchą, naturalną gumę (pochodną lateksu), która może powodować reakcje alergiczne.

Zwiększenie aktywności krwiotwórczej szpiku w odpowiedzi na terapię powodującą wzrost komórek było związane z przemijającym patologicznym gromadzeniem znacznika w scyntygraficznym obrazie kości. Należy brać to pod uwagę podczas interpretowania wyników obrazowych szpiku.

Neulasta zawiera sorbitol. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni stosować tego produktu.

Produkt Neulasta zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 6 mg dawki, tj. zasadniczo ?wolny od sodu".

W celu poprawienia kontroli nad przepisywanymi pacjentom czynnikami wzrostu kolonii granulocytów (G-CSFs), należy w karcie pacjenta wyraźnie zanotować nazwę handlową podawanego produktu.

Neulasta - przedawkowanie

Brak doniesień dotyczących przedawkowania produktu Neulasta u ludzi.

Neulasta - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Neulasta - działania niepożądane

a. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi były bóle kości [bardzo częste (> = 1/10)] i bóle mięśniowo-szkieletowe [bardzo częste (> = 1/10)]. Bóle kości były najczęściej przemijające i miały nasilenie od łagodnego do umiarkowanego; u większości pacjentów ustępowały po podaniu standardowych leków przeciwbólowych.

Po podaniu produktu Neulasta, w początkowej lub późniejszej fazie leczenia występowały reakcje nadwrażliwości, w tym wysypka na skórze, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, duszność, rumień, uderzenia gorąca i spadek ciśnienia [niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100)]. U pacjentów otrzymujących produkt Neulasta mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne, w tym anafilaksja [niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100)] (patrz punkt 4.4).

U pacjentów poddawanych chemioterapii, po podaniu czynnika wzrostu kolonii granulocytów odnotowano rzadko (> = 1/10 000 do < 1/1000) występowanie zespołu przesiąkania włośniczek, który może zagrażać życiu w przypadku opóźnienia leczenia, patrz punkt 4.4 i podpunkt C w punkcie 4.8.

Niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100) występowało powiększenie śledziony, głównie bezobjawowe (patrz punkt 4.4).

Niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100) po podaniu pegfilgrastymu były raportowane pęknięcia śledziony, w tym śmiertelne (patrz punkt 4.4).

Niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100) zgłaszano działania niepożądane dotyczące płuc, takie jak śródmiąższowe zapalenie płuc, obrzęk płuc, zmiany naciekowe w płucach i zwłóknienia w płucach. Niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100) prowadziło to do niewydolności oddechowej lub zespołu ostrej niewydolności oddechowej u dorosłych (ARDS), w tym zakończonych zgonem (patrz punkt 4.4).

U pacjentów z niedokrwistością sierpowatokrwinkową zgłaszano pojedyncze przypadki przełomów choroby [niezbyt częste (> = 1/1000 do < 1/100)] (patrz punkt 4.4).

b. Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane raportowane w trakcie badań klinicznych oraz zgłaszane spontanicznie. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działania niepożądane

Bardzo często (> = 1/10)

Często (> = 1/100 do < 1/10)

Niezbyt Często (> = 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> = 1/10 000

do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia układu

krwionośnego i limfatycznego

Trombocytopenia1

Przełom niedokrwistości sierpowatokrwinkowej2 Leukocytoza1

Zaburzenia układu

immunologiczne g°

Reakcje nadwrażliwości Anafilaksja

Zaburzenia metabolizmu i

odżywiania

Zwiększenie stężenia kwasu moczowego

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy1

Zaburzenia naczyniowe

Zespół

przesiąkania

włośniczek1

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Ostra niewydolność oddechowa u dorosłych2 Działania niepożądane w obrębie płuc

(śródmiąższowe zapalenie płuc, obrzęk płuc, nacieki zapalne i zwłóknienia w płucach)

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności1

Powiększenie śledziony2 Pęknięcie śledziony2

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zespół Sweeta (ostra dermatoza z gorączką)1'2 Zapalenie naczyń krwionośnych skóry1'2

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból kości Ból kostno -mięśniowy (ból mięśni, ból stawów, ból kończyn, ból pleców, ból mięśniowo-szkieletowy, ból szyi)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podawania

Reakcje w miejscu wystrzyknięcia (w tym ból w miejscu wstrzyknięcia)1

Niekardiologiczny ból w klatce piersiowej

 

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działania niepożądane

Bardzo często (> = 1/10)

Często (> = 1/100 do < 1/10)

Niezbyt Często (> = 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> = 1/10 000

do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Badania diagnostyczne

Zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej i fosfatazy zasadowej1 Przemijające

podwyższenie aktywności AlaT lub AspAT1

1 Patrz podpunkt C.

2 To działanie niepożądane zostało zidentyfikowane w badaniach po wprowadzeniu produktu do obrotu, ale nie zostało zaobserwowane w randomizowanych, kontrolowanych badaniach klinicznych przeprowadzonych u dorosłych, przed wprowadzeniem produktu do obrotu. Kategoria częstości została oszacowana na podstawie obliczeń statystycznych opartych na wynikach uzyskanych od 932 pacjentów otrzymujących produkt Neulasta, w siedmiu randomizowanych badaniach klinicznych.

c. Omówienie wybranych działań niepożądanych

Niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100) zgłaszano występowanie zespołu Sweeta, chociaż w niektórych przypadkach mogło odgrywać rolę jednoczesne występowanie nowotworów układu krwiotwórczego.

U pacjentów otrzymujących produkt Neulasta raportowano niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100) zapalenie naczyń krwionośnych skóry. Mechanizm zapalenia naczyń u tych pacjentów nie jest znany.

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym ból w miejscu wstrzyknięcia oraz zaczerwienienie w miejscu wstrzyknięcia [częste (> = 1/100 do < 1/10)] występowały w początkowym lub podtrzymującym leczeniu produktem Neulasta.

Zgłaszano niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100) leukocytozę (liczba białych krwinek > 100 * 109 /1) (patrz punkt 4.4).

U pacjentów otrzymujących produkt Neulasta po zakończeniu chemioterapii cytotoksycznej występowały: niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100), lekkie do umiarkowanego zwiększenie stężenia kwasu moczowego i aktywności fosfatazy zasadowej oraz niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100), lekkie do umiarkowanego zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej. Wszystkie powyższe zmiany były przemijające i nie powodowały objawów klinicznych.

Stwierdzono bardzo częste występowanie nudności oraz bólu głowy u pacjentów otrzymujących chemioterapię.

U pacjentów otrzymujących pegfilgrastym po chemioterapii cytotoksycznej obserwowano niezbyt często (> = 1/1000 do < 1/100) zwiększenie wartości wyników prób wątrobowych: aktywności aminotransferazy alaninowej (A1AT) lub aminotransferazy asparaginianowej (AspAT). To zwiększenie jest przemijające i aktywności wracają do wartości początkowych.

Zgłaszano często (> = 1/100 do < 1/10) trombocytopenię.

Przypadki występowania zespołu przesiąkania włośniczek w związku ze stosowaniem czynnika wzrostu kolonii granulocytów zgłaszano po wprowadzeniu produktu do obrotu. Na ogół dotyczyło to pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową, posocznicą, przyjmujących wielokrotnie chemioterapię lub pacjentów, u których jest wykonywana afereza (patrz punkt 4.4).

d. Dzieci i młodzież

Doświadczenie w stosowaniu produktu Neulasta u dzieci jest ograniczone. Zaobserwowano, że ciężkie zdarzenia niepożądane u młodszych dzieci w wieku 0-5 lat występowały z większą częstotliwością (92%) niż u dorosłych i niż u dzieci starszych w wieku 6-11 i 12-21 lat, u których częstotliwość ciężkich zdarzeń niepożądanych wynosiła odpowiednio 80% i 67%. Najczęściej występującą reakcją niepożądaną był ból kości (patrz punkt 5.1 i 5.2).

Neulasta - ciąża i karmienie piersią

Brak dostatecznych danych dotyczących stosowania pegfilgrastymu u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach stwierdzono toksyczny wpływ na procesy rozrodcze (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko u ludzi nie jest znane.

Produktu Neulasta nie należy stosować u kobiet w ciąży, jeśli nie jest to zdecydowanie konieczne.

Z uwagi na brak doświadczeń klinicznych dotyczących kobiet karmiących piersią, produktu Neulasta nie należy podawać w tej grupie kobiet.

Neulasta - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Neulasta - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Pegfilgrastimum

  Dostępne opakowania
  Neulasta

  Neulasta

  roztwór do wstrzykiwań - 1 wstrz.a 0,6ml - 6 mg/0,6ml
  AMGEN EUROPE B.V.
  Neulasta

  Neulasta

  roztwór do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 0,6ml (z zab.igly) - 6 mg/0,6ml
  AMGEN EUROPE B.V.
  Neulasta

  Neulasta

  roztwór do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 0,6ml (b/op/blist.) - 6 mg/0,6ml
  AMGEN EUROPE B.V.
  Neulasta

  Neulasta

  roztwór do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 0,6ml (blister) - 6 mg/0,6ml
  AMGEN EUROPE B.V.
  2 702,91 zł
  Powiązane artykuły
  Chorzy z obniżoną odpornością

  Leczenie neutropenii

  Ciało ludzkie posiada układ odpornościowy, którego zadaniem jest ochrona przed mikroorganizmami, obcymi substancjami czy zmutowanymi własnymi komórkami. Składa się na niego szereg elementów, od skóry czy błon śluzowych, poprzez narządy limfatyczne, po...

  Normy laboratoryjne

  Bruceloza IgM i IgG

  Bruceloza to zakaźna i przewlekła choroba bakteryjna, która jest znana także jako choroba Banga, gorączka skalna, gorączka maltańska, gorączka Rio-grande, gorączka kozia, gorączka falująca oraz gorączka gibraltarska. Do wykrycia infekcji Brucella wykonuje...

  Zdrowie

  Cytokina - właściwości, działanie i podział cytokin

  Cytokina - właściwości, działanie i podział cytokin

  Cytokina to białko odpowiadające za funkcjonowanie układu odpornościowego. Jest produkowane przez układ odpornościowy i spełnia rolę przekaźnika. Cytokiny to peptydy lub glikoproteiny wydzielane przez limfocyty i monocyty, które regulują odpowiedzi immunologiczne,...

  Grypa - przyczyny, objawy, leczenie, powikłania

  Diagnostyka grypy

  Grypa! Pojawiając się sezonowo, powoduje epidemie, rzadziej pandemie, a w konsekwencji wielorakie powikłania pogrypowe, a nawet zgony. Na szczęście obecnie dostępnych jest wiele metod niezbędnych do diagnostyki tej infekcji wirusowej, z biologią molekularną...

  Diagnostyka grypy

  Diagnostyka grypy

  Grypa! Pojawiając się sezonowo, powoduje epidemie, rzadziej pandemie, a w konsekwencji wielorakie powikłania pogrypowe, a nawet zgony. Na szczęście obecnie dostępnych jest wiele metod niezbędnych do diagnostyki tej infekcji wirusowej, z biologią molekularną...

  Objawy białaczki - białaczka szpikowa, białaczka limfoblastyczna

  Gorączka a białaczka

  Gorączka a białaczka

  Gorączka to bardzo ważny objaw w wielu chorobach - również nowotworowych. Białaczka i gorączka mogą być ze sobą ściśle powiązane, ale występująca w tym typie nowotworu podwyższona temperatura ciała, nie jest zwykłą gorączką. Temperatura powodującą białaczkę...

  Niezbędnik pacjenta

  Świat medyczny w 2015 roku. Czego możemy się spodziewać?

  Świat medyczny w 2015 roku. Czego możemy się spodziewać?

  W ubiegłym roku temat zbierającego śmiercionośne żniwo wirusa eboli nie schodził z pierwszych stron gazet. Nic dziwnego - to jedna z najpoważniejszych epidemii, gnębiących nas w ostatnich latach. Czy tegoroczne usiłowania zażegnania tego niebezpieczeństwa...

  Chłoniak - przyczyny, rodzaje, diagnostyka, leczenie

  Wysypka była objawem chłoniaka

  Wysypka była objawem chłoniaka

  Olivia Nikolic zauważyła, że na jej biodrze pojawiła się wysypka. Kilka tygodni później zaczęła kaszleć i bolało ją serce. Po wizycie u lekarza dowiedziała się, że powodem jej dolegliwości jest chłoniak w czwartym stadium. 20-latka rozpoczęła walkę o...

  Zespół hipereozynofilowy

  Zespół hipereozynofilowy

  Zespół hipereozynofilowy to odczyn jakościowy układu białokrwinkowego, polegający na wybiórczym zwiększeniu ponad granice normy odsetka eozynofilów w krwi obwodowej, co prowadzi do podniesienia ich liczby bezwzględnej. Zespół hipereozynofilowy jest zazwyczaj...