Neloren

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka
0,3 g/ml
Ilość
10 amp.a 2ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Neloren - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Neloren - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Neloren - opis

Linkomycyna wskazana jest w leczeniu ciężkich zakażeń, wywołanych przez wrażliwe szczepy gronkowców (zarówno wytwarzające, jak i nie wytwarzające penicylinazy) oraz paciorkowców (za wyjątkiem szczepów Enterococcus faecalis i E. faecium), takich jak:

• zakażenia układu oddechowego,

• zakażenia kości i tkanki łącznej,

• zakażenia skóry i tkanek miękkich,

• zakażenia w obrębie jamy brzusznej (w skojarzeniu z antybiotykiem aktywnym wobec bakterii Gram-ujemnych).

Linkomycynę można również stosować zapobiegawczo w zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej.

W związku z wyodrębnieniem szczepów gronkowców i paciorkowców opornych na linkomycynę, w przypadku stosowania linkomycyny w leczeniu zakażeń wywołanych zwłaszcza przez szczepy Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae wskazane jest wykonanie antybiogramu.

Należy uwzględnić oficjalne, krajowe wytyczne dotyczące oporności bakterii oraz prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Neloren - skład

Jeden ml roztworu do wstrzykiwań i infuzji zawiera 300 mg linkomycyny (Lincomycinum) w postaci linkomycyny chlorowodorku jednowodnego.

2 ml roztworu (1 ampułka) zawiera 600 mg linkomycyny (Lincomycinum) w postaci linkomycyny chlorowodorku jednowodnego.

Substancje pomocnicze biologicznie czynne: alkohol benzylowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Neloren - dawkowanie

Roztwór do wstrzykiwań i infuzji Neloren można podawać domięśniowo lub dożylnie.

Dawka zależy od ciężkości zakażenia i wrażliwości drobnoustrojów wywołujących zakażenie. Poniżej podano zalecany schemat dawkowania.

Podanie domięśniowe

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 14 lat)

W umiarkowanych zakażeniach 600 mg linkomycyny co 24 godziny. W leczeniu ciężkich zakażeń 600 mg linkomycyny co 12 godzin.

Dzieci (w wieku od 1 miesiąca do 14 lat)

10 mg/kg mc. linkomycyny co 24 godziny. W leczeniu ciężkich zakażeń 10 mg/kg mc. co 12 godzin.

Podanie dożylne

Przed użyciem zawartość ampułki należy rozpuścić w 250 ml 0,9% roztworu chlorku sodu lub roztworu glukozy. Odpowiednią dawkę należy podawać przez co najmniej 1 godzinę, a stężenie linkomycyny nie powinno przekraczać 50 mg/kg mc./godzinę. Należy unikać szybszego wlewu oraz podawania dawek większych niż zalecane ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca, a odnotowano również przypadki zatrzymania krążenia sercowo-płucnego.

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 14 lat)

600 mg linkomycyny we wlewie podawanym 2 lub 3 razy na dobę. W cięższych zakażeniach dawkę można zwiększyć. Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 g.

Dzieci (w wieku od 1 miesiąca do 14 lat):

W umiarkowanych zakażeniach od 10 do 20 mg/kg mc. linkomycyny na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych (podawanych co 8 lub 12 godzin). W cięższych zakażeniach dawkę można zwiększyć.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania linkomycyny u niemowląt młodszych niż 1 miesiąc.

Pacjenci w podeszłym wieku

Okres półtrwania, objętość dystrybucji, klirens oraz zakres wchłaniania po podaniu chlorowodorku linkomycyny nie zmienia się z wiekiem. Analiza danych z badań klinicznych nie wykazała zwiększenia toksyczności związanego z wiekiem. Z tego względu nie należy dobierać dawki u osób w podeszłym wieku wyłącznie na podstawie ich wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy wydłużyć odstęp między kolejnymi dawkami lub zmniejszyć dawkę produktu. Jeśli klirens kreatyniny wynosi od 10 do 50 ml/min, zalecany okres między dawkami wynosi 12 godzin. Jeśli klirens kreatyniny jest mniejszy niż 10 ml/min, dawki leku należy podawać co 24 godziny. Zmniejszona dawka stanowi od 25% do 30% dawki zalecanej dla pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

Stosowania linkomycyny należy unikać u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Jeśli zastosowanie linkomycyny u tych pacjentów jest konieczne, wskazane jest zmniejszenie dawki i kontrolowanie stężenia leku w surowicy.

Neloren - środki ostrożności

Leczenie linkomycyną może się wiązać z ciężkim zapaleniem okrężnicy, mogącym zakończyć się zgonem. Z tego względu linkomycynę należy używać tylko w leczeniu ciężkich zakażeń, w których stosowanie mniej toksycznych antybiotyków nie jest właściwe. Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu obserwowano podczas leczenia niemal każdym z leków przeciwbakteryjnych, w tym również linkomycyną. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę takie rozpoznanie u pacjentów z biegunką, która wystąpiła po podaniu antybiotyku.

Biegunka, zapalenie okrężnicy i rzekomobłoniaste zapalenie jelit mogą pojawić się po kilku dniach od rozpoczęcia stosowania antybiotyku, ale ich wystąpienie obserwowano również po zakończeniu leczenia linkomycyną (patrz również punkt 4.8).

Linkomycynę należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie chorobą przewodu pokarmowego (zwłaszcza zapaleniem okrężnicy) oraz u pacjentów, u których w przeszłości występowały reakcje alergiczne.

Należy również zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

Podczas długotrwałego leczenia linkomycyną należy okresowo kontrolować czynność wątroby i morfologię krwi, zwłaszcza u niemowląt i dzieci.

Należy unikać szybkiego podawania dożylnego produktu leczniczego Neloren, gdyż może to spowodować niedociśnienie tętnicze, omdlenie, komorowe zaburzenia rytmu serca i rzadko zatrzymanie czynności serca.

Jeśli w trakcie leczenia wystąpi u pacjenta reakcja nadwrażliwości lub ciężka biegunka, stosowanie linkomycyny należy przerwać.

Linkomycynę, tak jak każdy inny lek stosowany w leczeniu zakażeń, należy stosować wyłącznie w leczeniu zakażeń wywołanych przez szczep bakteryjny o udowodnionej lub wysoce prawdopodobnej wrażliwości. Przedłużone stosowanie linkomycyny może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii lub drożdżaków, dlatego należy uważnie obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy nadkażenia, wywołanego przez drobnoustroje oporne na linkomycynę.

Podczas stosowania linkomycyny u dzieci konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz częste wykonywanie badań morfologii krwi.

Neloren zawiera alkohol benzylowy (9 mg/ml), dlatego nie należy go podawać wcześniakom ani noworodkom. Alkohol benzylowy może powodować zatrucia i reakcje rzekomoanafilaktyczne u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku z występującymi jednocześnie ciężkimi chorobami mogą gorzej tolerować biegunkę niż młodsze osoby. Z tego względu należy uważnie obserwować, czy u pacjentów w podeszłym wielu, otrzymujących linkomycynę, nie występuje biegunka.

Neloren - przedawkowanie

Przedawkowanie leku może powodować przede wszystkim nudności i wymioty, a bardzo rzadko uszkodzenie wątroby i nerek. Wskazane jest zmniejszenie dawki lub przerwanie leczenia. Linkomycyny nie można usunąć z organizmu metodą hemodializy.

Neloren - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na linkomycynę, klindamycynę lub alkohol benzylowy (patrz punkt 6.1).

Neloren - działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym jest biegunka, występująca u ponad 10% pacjentów. Ma ona na ogół lekki przebieg i ustępuje po kilku dniach, nawet jeśli leczenie trwa dalej, lub po zakończeniu terapii.

Działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA

Badania diagnostyczne

Przemijające zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w surowicy.

Zaburzenia serca

Komorowe zaburzenia rytmu i zatrzymanie krążenia sercowo-płucnego (może wystąpić po szybkim dożylnym podaniu leku).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Przemijająca leukopenia, neutropenia, eozynofilia, trombocytopenia, agranulocytoza, plamica małopłytkowa, niedokrwistość aplastyczna i pancytopenia.

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i obwodowego, szumy uszne.

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka (bardzo częste działanie niepożądane, występujące częściej niż u 1 na 10 pacjentów), nudności, wymioty, ból brzucha, kurcze, zapalenie okrężnicy, zaburzenia smaku.

Zapalenie okrężnicy może być związane z zakażeniem Clostridium difficile i może występować jako rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy (patrz również niżej).

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Azotemia, skąpomocz, białkomocz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wysypka grudkowo-plamkowa lub pokrzywka, skórne reakcje nadwrażliwości na światło, złuszczające i pęcherzykowo-pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, który może przypominać zespół Stevensa-Johnsona.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Bóle mięśni.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Zapalenie języka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej pochwy (może być spowodowane nadkażeniem Candida).

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie tętnicze i omdlenie (mogą wystąpić po szybkim podaniu dożylnym)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Rumień, obrzęk, ból, zapalenie żył w miejscu podania dożylnego. Ból, zapalenie, ropień jałowy w miejscu podania domięśniowego.

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, choroba surowicza, reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby.

W związku ze stosowaniem linkomycyny opisywano występowanie ciężkiej biegunki spowodowanej rzekomobłoniastym zapaleniem jelit. Dane z badań doświadczalnych i klinicznych wskazują, że zapalenie okrężnicy związane z przyjmowaniem antybiotyków może być spowodowane przez oporne na podawany antybiotyk szczepy Clostridium, wytwarzające toksyny (zwłaszcza Clostridium difficile). Toksyny te są główną przyczyną zapalenia okrężnicy związanego z przyjmowaniem antybiotyków. Choroba charakteryzuje się na ogół ciężką biegunką i skurczami w obrębie jamy brzusznej. Mogą również występować: leukocytoza, gorączka oraz wydalanie śluzu lub krwi. Rozpoznanie opiera się zazwyczaj na objawach klinicznych, ale może być poparte wykazaniem istnienia błon rzekomych w badaniu endoskopowym i następnie potwierdzone hodowlą kultur bakteryjnych Clostridium difficile w próbce kału oraz wykryciem toksyn. Łagodne postacie rzekomobłoniastego zapalenia jelit ustępują zazwyczaj po odstawieniu linkomycyny. W przypadku umiarkowanych do ciężkich postaci należy wziąć pod uwagę podanie płynów i elektrolitów, preparatów białkowych i leczenie antybiotykiem klinicznie skutecznym w zapaleniu okrężnicy wywołanym przez Clostridium difficile (np. doustnie podaną wankomycyną).

Rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy może wystąpić w ciągu kilku dni od rozpoczęcia, a niekiedy 3 tygodnie po zakończeniu stosowania linkomycyny. Może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

Neloren - ciąża i karmienie piersią

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania linkomycyny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach w odniesieniu do wpływu leku na ciążę i (lub) rozwój zarodka lub płodu, i (lub) przebieg porodu, i (lub) rozwój pourodzeniowy są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Ryzyko dla ludzi nie jest znane. Z tego względu produktu Neloren nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Linkomycyna przenika do mleka kobiecego. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych linkomycyny u karmionych piersią niemowląt, należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia lub przerwaniu leczenia, biorąc pod uwagę korzyść dla matki i ryzyko dla dziecka.

Neloren - prowadzenie pojazdów

Brak informacji, które wskazywałyby na znaczący wpływ linkomycyny na sprawność psychofizyczną i zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Lincomycini hydrochloride

  Dostępne opakowania
  Neloren

  Neloren

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 amp.a 2ml - 0,3 g/ml
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Jak działa e-recepta? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

  Jak działa e-recepta? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

  Od 8 stycznia 2020 roku we wszystkich placówkach medycznych w kraju tradycyjne recepty papierowe nie będą już wypisywane. Zamiast nich pacjent otrzyma e-receptę. Jak wygląda? Jak ją zrealizować? Jakie są jej zalety? Jak wygląda e-recepta? E-recepty...

  Leki i suplementy

  Cukier jako sposób na zwiększenie skuteczności leków

  Powierzchnie komórek oraz niektórych związków biologicznie czynnych otoczone są związkami cukru, który uczestniczy w komunikacji, podczas odpowiedzi odpornościowej organizmu i w stanach zapalnych. Dlatego niektóre cukry mogą zwiększyć, zmienić lub neutralizować...

  Leki i suplementy

  Dostępność leków w aptekach

  Często zdarza się, że chory nie może zrealizować recepty, gdyż farmaceuta zamawia dany lek dopiero, gdy ktoś się po niego zgłasza, co oznacza, że aby móc go wykupić, trzeba ponownie odwiedzić aptekę. W związku z tym problemem Główny Inspektor Farmaceutyczny...

  Niezbędnik pacjenta

  Jak długo ważna jest recepta?

  Jak długo ważna jest recepta?

  Wychodząc z gabinetu lekarskiego, często trzymamy w ręku otrzymaną od specjalisty receptę. Nie zawsze od razu idziemy do apteki ją zrealizować. Warto jednak pamiętać, że nie jest ona ważna bezterminowo. W zdecydowanej większości przypadków recepta ważna...

  Interakcje międzylekowe

  Interakcje antybiotyków makrolidowych z lekami na nadciśnienie

  Interakcje antybiotyków makrolidowych z lekami na nadciśnienie

  W piśmie „Canadian Medical Association Journal" kanadyjscy naukowcy ostrzegają przed jednoczesnym stosowaniem leków na nadciśnienie i makrolidów u osób starszych, ze względu na ryzyko niebezpiecznego obniżenia ciśnienia. Czym są antybiotyki makrolidowe? Makrolidy...

  Leki i suplementy

  Czym popija się leki? (WIDEO)

  Czym popija się leki? (WIDEO)

  Czym popijać leki? Popijanie leków jest wbrew pozorom bardzo ważne. Wpływa ono na działanie leków, może groźnie zwiększyć lub uniemożliwić działanie przyjmowanych środków. Należy więc bardzo uważać, czym popija się wszystkie przyjmowane leki. Na liście...

  Niezbędnik pacjenta

  Ile ważna jest recepta? E-recepty mają termin ważności?

  Ile ważna jest recepta? E-recepty mają termin ważności?

  Długość ważności recepty nie jest stała dla wszystkich leków. Okazuje się bowiem, że terminy ustala się w zależności od tego, na co jest wypisana. Ile ważna jest recepta i co zrobić, gdy ważność utraci? Ile ważna jest recepta? Termin, w którym można...

  Leczenie grypy

  Zastosowanie leku na cholesterol w leczeniu grypy

  Nowe badanie opublikowane na stronie The Journal of Infectious Diseases wykazało, że statyny - popularne leki obniżające poziom cholesterolu - mogą zmniejszać śmiertelność wśród pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy. Jest to pierwsze badanie, które...