Nebido

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań domięśniowych
Dawka
1 g/4ml
Ilość
1 fiol.a 5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BAYER PHARMA AG

Nebido - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Hipogonadyzm a naświetlania przysadki

Cierpię na hipogonadyzm w wyniku naświetlań przysadki. Do tej pory brałem testosteron OMNADREN 250 co 3 tyg,. i prolongatum co 2 tyg. Jednak leczenie jest niestkuteczne, ponieważ testosteron nadal jest niski. Gdy dostaje dawki w postaci 1 ampułki np. w przypadku prolongatum 2 tyg, omnadrenu 3 tyg. Czuję się coraz gorzej, czy są jakieś inne preparaty które w przypadku tego schorzenia mogły by mi pomóc lepiej funkcjonować. Bez testosteronu jestem osłabiony i nie mam siły pracować. Dziękuję.

Nebido - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Nebido - opis

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE4.1 Wskazania do stosowania

Testosteronowa terapia zastępcza w hipogonadyzmie męskim, gdy niedobór testosteronu jest potwierdzony przez objawy kliniczne i badania biochemiczne (patrz punkt 4.4).

Nebido - skład

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każdy mililitr roztworu do wstrzykiwań zawiera 250 mg testosteronu undecylanu (Testosteroni undecanoas), co odpowiada 157,9 mg testosteronu.

Każda ampułka z 4 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 1000 mg testosteronu undecylanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Nebido - dawkowanie

Jedną ampułkę produktu Nebido (odpowiadającą 1000 mg testosteronu undecylanu) wstrzykuje się co 10 do 14 tygodni. Wstrzyknięcia wykonywane z taką częstością pozwalają utrzymać wystarczające stężenie testosteronu i nie prowadzą do kumulacji.

Rozpoczęcie leczenia

Przed rozpoczęciem leczenia i we wstępnej jego fazie należy oznaczać stężenie testosteronu w osoczu. W zależności od stężenia testosteronu w osoczu i objawów klinicznych, pierwszy odstęp między wstrzyknięciami można skrócić do minimalnie 6 tygodni, przy zalecanych odstępach od 10 do 14 tygodni w leczeniu podtrzymującym. Po takiej dawce nasycającej można szybciej uzyskać wystarczające stężenie testosteronu w stanie stacjonarnym.

Leczenie podtrzymujące i indywidualizacja leczenia

Odstępy między wstrzyknięciami powinny się mieścić w zalecanym zakresie od 10 do 14 tygodni. Podczas leczenia podtrzymującego należy uważnie monitorować stężenia testosteronu w osoczu. Zaleca się regularne oznaczanie stężeń testosteronu w osoczu. Oznaczenia należy wykonywać pod koniec przerwy między wstrzyknięciami, oceniając objawy kliniczne. Stężenia testosteronu powinny się mieścić w dolnej jednej trzeciej zakresu normy. Stężenia poniżej zakresu normy wskazują na potrzebę skrócenia przerwy między wstrzyknięciami. W przypadku wysokich stężeń w osoczu można rozważyć wydłużenie przerw.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Produktu leczniczego Nebido nie należy stosować u dzieci i młodzieży. Brak dostępnych danych klinicznych u mężczyzn w wieku poniżej 18 lat (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku:

Na podstawie ograniczonych danych dotyczących stosowania Nebido u pacjentów w podeszłym wieku wnioskuje się, że nie ma potrzeby zmiany dawkowania (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby.

Nie przeprowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Stosowanie Nebido jest przeciwwskazane u pacjentów z nowotworem wątroby występującym obecnie lub w przeszłości ( patrz punkt 4.3).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie przeprowadzono badań u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Sposób podawania

Podawanie domięśniowe

Wstrzyknięcia należy wykonywać bardzo powoli (ponad dwie minuty). Należy zadbać, aby wstrzykiwać Nebido głęboko do mięśnia pośladkowego, zachowując zwykłe środki ostrożności jak przy podawaniu domięśniowym. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie podać produktu donaczyniowo (patrz punkt 4.4). Zawartość ampułki powinna zostać wstrzyknięta domięśniowo natychmiast po jej otwarciu (patrz punkt 6.6).

Nebido - środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania Nebido u dzieci i młodzieży.

Nebido należy stosować tylko wtedy, gdy przed rozpoczęciem leczenia wykazano hipogonadyzm (hiper- lub hipogonadotropowy) i wykluczono inną etiologię objawów. Na niedobór testosteronu powinny jasno wskazywać objawy kliniczne (regresja drugorzędowych cech płciowych, zmiana budowy ciała, astenia, osłabienie libido, zaburzenia erekcji, itp.); należy go potwierdzić dwoma niezależnymi pomiarami stężenia testosteronu we krwi.

Doświadczenia ze stosowaniem Nebido u pacjentów w podeszłym wieku, powyżej 65 lat, są ograniczone.Nie ustalono referencyjnych wartości stężenia testosteronu w różnym wieku. Należy jednak wziąć pod uwagę, że fizjologiczne stężenie testosteronu zmniejsza się wraz z wiekiem.

Badanie lekarskie

Przed rozpoczęciem leczenia testosteronem, każdego pacjenta należy poddać szczegółowemu badaniu, aby wykluczyć raka gruczołu krokowego. U pacjentów leczonych testosteronem należy starannie i regularnie wykonywać badania gruczołu krokowego i sutków, zgodnie z zalecanym sposobem postępowania (badanie per rectum, oznaczanie PSA). Należy je przeprowadzać przynajmniej raz w roku, a u pacjentów w wieku podeszłym i obciążonych zwiększonym ryzykiem (czynniki kliniczne i rodzinne), dwa razy w roku. Należy wziąć pod uwagę krajowe wytyczne dotyczące monitorowania bezpieczeństwa podczas leczenia testosteronem.

Oprócz laboratoryjnych oznaczeń stężeń testosteronu, u pacjentów leczonych długoterminowo androgenami, należy okresowo kontrolować następujące parametry laboratoryjne: hemoglobinę, hematokryt i testy czynnościowe wątroby (patrz punkt 4.8).

Z powodu zmienności wyników laboratoryjnych, wszystkie pomiary stężenia testosteronu należy przeprowadzać w tym samym laboratorium.

Nowotwor y

Androgeny mogą przyspieszyć progresję utajonego raka gruczołu krokowego i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Należy zachować ostrożność, stosując produkt Nebido u pacjentów z rakiem, którzy są zagrożeni hiperkalcemią (i następczą hiperkalcynurią) z powodu przerzutów do kości. Zaleca się regularne monitorowanie stężenia wapnia w osoczu u tych pacjentów.

Stwierdzono przypadki łagodnych i złośliwych nowotworów wątroby u pacjentów otrzymujących androgenne substancje hormonalne. W przypadku wystąpienia poważnych dolegliwości w nadbrzuszu, powiększenia wątroby lub wystąpienia objawów krwawienia w obrębie jamy brzusznej u mężczyzn przy stosujących Nebido, należy rozważyć wykonanie diagnostyki różnicowej w celu wykluczenia nowotworu wątroby.

Inne stany

U pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek oraz z chorobą niedokrwienną serca, leczenie testosteronem może powodować poważne powikłania w postaci obrzęków, przebiegających z lub bez zastoinowej niewydolności serca. W takim przypadku należy natychmiast przerwać leczenie. Nie prowadzono badań, które miałyby wykazać skuteczność i bezpieczeństwo tego produktu u chorych z upośledzoną funkcją nerek lub wątroby. Dlatego należy zachować ostrożność stosując testosteronową terapię zastępczą u tych pacjentów.

Należy zachować ostrożność u pacjentów ze skłonnością do obrzęków, gdyż leczenie androgenami może spowodować zwiększenie retencji sodu (patrz punkt 4.8).

Należy zawsze pamiętać o ograniczeniach stosowania wstrzyknięć domięśniowych u pacjentów z nabytymi lub wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia krwi.

Należy zachować ostrożność, stosując produkt Nebido u pacjentów z padaczką i migreną, ponieważ może dojść do zaostrzenia tych stanów.

U pacjentów leczonych androgenami, u których po terapii zastępczej dochodzi do normalizacji stężeń testosteronu w osoczu, może nastąpić poprawa wrażliwości na insulinę.

Niektóre objawy kliniczne takie, jak: drażliwość, nerwowość, zwiększenie masy ciała, przedłużone lub częste erekcje, mogą wskazywać na nadmierną ekspozycję na androgeny, wymagającą zmiany dawkowania.

Może dojść do nasilenia wcześniej istniejącego bezdechu sennego.

Sportowców leczonych substytucyjnie testosteronem z powodu pierwotnego lub wtórnego hipogonadyzmu męskiego, należy poinformować, że ten produkt zawiera substancję czynną, która może dawać dodatni wynik w testach antydopingowych.

Androgeny nie są odpowiednim środkiem do przyspieszania rozwoju mięśni u osób zdrowych ani do wzmacniania sprawności fizycznej.

Jeżeli objawy nadmiaru androgenów utrzymują się lub nawracają podczas stosowania zalecanych dawek, należy całkowicie odstawić produkt Nebido.

Sposób podawania

Jak wszystkie roztwory olejowe, produkt Nebido należy wstrzykiwać domięśniowo i bardzo powoli (ponad dwie minuty). Mikrozatory tętnicy płucnej wywołane roztworem olejowym mogą rzadko prowadzić do wystąpienia takich objawów jak: kaszel, duszność, złe samopoczucie, nadmierne pocenie się, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, parestezje, omdlenie. Reakcje te mogą pojawić się podczas wykonywania wstrzyknięcia lub bezpośrednio po nim i mają charakter odwracalny. Dlatego też pacjent podczas wykonywania oraz bezpośrednio po każdym wstrzyknięciu powinien być monitorowany na wypadek wczesnego rozpoznania bądź wystąpienia objawów mikrozatorów tętnicy płucnej. Leczenie jest zazwyczaj wspomagające, np. przez dodatkowe podanie tlenu.

Po podaniu produktu Nebido obserwowano reakcje anafilaktyczne.

Nebido - przedawkowanie

4.9 Przedawkowanie

W razie przedawkowania nie stosuje się szczególnego postępowania leczniczego oprócz odstawienia produktu lub zmniejszenia dawki.

Nebido - przeciwwskazania

4.3 Przeciwwskazania

Stosowanie produktu Nebido jest przeciwwskazane u mężczyzn z:

?rakiem gruczołu krokowego zależnego od androgenów oraz rakiem gruczołu sutkowego

?nowotworami wątroby występujących obecnie lub w przeszłości,

?nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Stosowanie produktu Nebido jest przeciwwskazane u kobiet.

Nebido - działania niepożądane

Podczas leczenia produktem Nebido najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi są: trądzik oraz ból w miejscu wstrzyknięcia.

Mikrozatory tętnicy płucnej wywołane olejowym roztworem mogą rzadko prowadzić do takich objawów jak: kaszel, duszność, złe samopoczucie, nadmierne pocenie się, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, parestezje lub omdlenie. Reakcje te mogą pojawić się podczas wykonywania wstrzyknięcia lub bezpośrednio po nim i mają charakter odwracalny.W badaniach klinicznych (w ≥1/10 000 i < 1/1000 wstrzyknięć), jak również po wprowadzeniu produktu do obrotu występowały sytuacje, w których firma lub osoba zgłaszająca podejrzewała rozpoznanie mikrozatoru tętnicy płucnej wywołanego roztworem olejowym (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Po podaniu produktu Nebido obserwowano reakcje anafilaktyczne.

Androgeny mogą przyspieszać progresję utajonego raka gruczołu krokowego i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

W tabeli 1 poniżej przedstawiono działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją grup układowonarządowych zgodnie z terminologią MedDRA (MedDRA SOCs) zgłaszane dla Nebido. Częstość występowania działań niepożądanych określono na podstawie danych z badań klinicznych i zdefiniowano jako Często: ≥1/100 do < 1/10, Niezbyt często: ≥1/1 000 do < 1/100. Działania niepożądane pochodzą z sześciu badań klinicznych (N=422) i zostały ocenione jako przynajmniej możliwie związane przyczynowo ze stosowaniem produktu Nebido.

Tabela 1, Działania niepożądane zgodnie z klasyfikacją grup układowo-narządowych zgodnie z terminologią MedDRA SOCs zebrane na podstawie danych z sześciu badania kliniczne, N=422 (100,0%), tj. mężczyźni z niedoczynnością gonad leczeni za pomocą domięśniowych wstrzyknięć 4 ml (N=302) oraz 3 ml (N=120) roztworu TU 250 mg/ml.

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(1/1 000 do < 1/100)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Policytemia

Zwiększony hematokryt

Zwiększona liczba erytrocytów

Zwiększone stężenie hemoglobiny

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Reakcja nadwrażliwości

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(1/1 000 do < 1/100)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Zwiększenie masy ciała

Zwiększenie apetytu

Zwiększone stężenie hemoglobiny glikozylowanej Hipercholesterolemia

Zwiększone stężenie triglicerydów we krwi

Zwiększone stężenie cholesterolu we krwi

Zaburzenia psychiczne

 

Depresja

Zaburzenia emocjonalne

Bezsenność

Niepokój

Agresja

Drażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy

Migrena

Drżenie

Zaburzenia naczyniowe

Uderzenia gorąca

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Nadciśnienie

Zawroty głowy

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Zapalenie oskrzeli

Zapalenie zatok

Kaszel

Duszność

Chrapanie

Dysfonia

Zaburzenia żołądka

i jelit

 

Biegunka

Nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginowej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Trądzik

Łysienie

Rumień

Wysypka1

Świąd

Sucha skóra

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

Ból stawów

Ból kończyny

Zaburzenia mięśniowe2

Sztywność mięśni szkieletowych Zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

 

Zmniejszony wypływ moczu

Zatrzymanie moczu

Zaburzenie czynności układu moczowego

Oddawanie moczu w nocy

Bolesne lub utrudnione oddawanie

moczu

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(1/1 000 do < 1/100)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zwiększone stężenie swoistego antygenu sterczowego

Nieprawidłowy wynik badania gruczołu krokowego Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Śródnabłonkowa dysplazja gruczołu krokowego

Stwardnienie gruczołu krokowego

Zapalenie gruczołu krokowego Zaburzenie czynności gruczołu

krokowego Zmiany libido

Ból jąder

Stwardnienie piersi

Ból piersi

Ginekomastia

Zwiększone stężenie estradiolu

Zwiększone stężenie testosteronu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Różne rodzaje reakcji w miejscu wstrzyknięcia3

Zmęczenie, znużenie

Astenia

Nadmierne pocenie się4

W celu opisania określonych działań niepożądanych zastosowano najbardziej odpowiednie terminy MedDRA. Nie wymieniono synonimów i ich stanów pokrewnych, ale należy również wziąć je pod uwagę.

1 Wysypka, w tym wysypka grudkowa

2 Zaburzenia mięśniowe: skurcz mięśnia, uszkodzenie mięśnia oraz ból mięśniowy

3 Różne rodzaje reakcji w miejscu wstrzyknięcia: ból w miejscu wstrzyknięcia, uczucie dyskomfortu w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia, rumień w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, reakcja w miejscu wstrzyknięcia

4 Nadmierne pocenie się: nadmierne pocenie się oraz poty nocne

Mikrozatory tętnicy płucnej wywołane roztworem olejowym mogą, rzadko, prowadzić do wystąpienia takich objawów jak: kaszel, duszność, złe samopoczucie, nadmierne pocenie się, ból w klatce piersiowej, zawroty głowy, parestezje, omdlenie. Reakcje te mogą pojawić się podczas wykonywania wstrzyknięcia lub bezpośrednio po nim i mają charakter odwracalny. W badaniach klinicznych (w ≥1/10 000 i < 1/1000 wstrzyknięć), jak również po wprowadzeniu produktu do obrotu występowały sytuacje, w których firma lub osoba zgłaszająca podejrzewała rozpoznanie mikrozatoru tętnicy płucnej wywołanego roztworem olejowym (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Podczas stosowania innych produktów zawierających testosteron, poza wyżej wymienionymi działaniami niepożądanymi, odnotowano również: nerwowość, wrogość, bezdech senny, różne reakcje skórne, w tym łojotok, zwiększenie częstości erekcji oraz bardzo rzadko żółtaczkę.

Leczenie dużymi dawkami testosteronu prowadzi często do przemijającego zahamowania lub zmniejszenia spermatogenezy, skutkiem czego jest zmniejszenie rozmiaru jąder. Testosteronowa terapia zastępcza w leczeniu upośledzonej czynności hormonalnej jader (hipogonadyzm) może rzadko powodować długotrwałe, bolesne erekcje (priapizm). Duże dawki lub długoterminowe podawanie testosteronu sporadycznie prowadzi do zatrzymania wody w organizmie oraz wystąpienia obrzęków.

Nebido - ciąża i karmienie piersią

Testosteronowa terapia zastępcza odwracalnie hamuje spermatogenezę (patrz punkt 4.8 oraz punkt 5.3).

Ciąża i karmienie piersią

Nebido nie jest wskazany do stosowania u kobiet i nie wolno go stosować u kobiet w ciąży lub matek karmiących ( patrz punkt 4.3).

Nebido - prowadzenie pojazdów

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nebido nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Testosteroni undecanoas

  Dostępne opakowania
  Nebido

  Nebido

  roztwór do wstrzykiwań domięśniowych - 1 fiol.a 5ml - 1 g/4ml
  BAYER PHARMA AG
  Nebido

  Nebido

  roztwór do wstrzykiwań domięśniowych - 1 amp.a 5ml - 1 g/4ml
  BAYER PHARMA AG
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Brak leków w aptekach. Pacjenci panikują i proszą o recepty na zapas

  Brak leków w aptekach. Pacjenci panikują i proszą o recepty na zapas

  W aptekach i hurtowniach brakuje popularnych leków. Chorujący na nadczynność tarczycy, Parkinsona czy cukrzycę mają coraz większy problem - Euthyrox, Metformax, Glucophage i Gardasil są trudno dostępne, a przecież nie tylko poprawiają jakość życia chorego,...

  Niezbędnik pacjenta

  Polaków nie stać na leczenie

  Polaków nie stać na leczenie

  Rezygnacja z wykupienia niezbędnych leków i przerwanie leczenia z powodu dłużących się w nieskończoność kolejek to dla wielu pacjentów smutna codzienność. Zmagania z chorobą to w Polsce również walka z ograniczeniami finansowymi i nietrafnymi rozwiązaniami...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że chorzy na epilepsję, którzy przez długi czas przyjmowali leki przeciwpadaczkowe starej generacji mogą być bardziej narażeni na miażdżycę. Jest to choroba objawiająca się stwardnieniem tętnic. Ryzyko miażdżycy...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...