Nabuton VP

zobacz opinie o produkcie »
Cena
45,71 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,5 g
Ilość
60 tabl. (6 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Nabuton VP - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Czy można jednocześnie stosować Nabuton i serotoninę?

Czy można brać serotoninę i Nabuton VP jednocześnie? Witam. Od dłuszego czasu biorę setaloft 100 mg dziennie. mam też problem z kolanem i poszedłem do ortopedy, a ten zapisał mi Nabuton VP 500 mg. Wstydzę sie przyznawać do brania serotoniny, ale uważnie czytam ulotki i wynika że może być problem. Czy są leki osłonowe na ten problem? Do psychiatry de dopiero pod koniec stycznia/ Proszę o odpowiedź. Dziękuje i Pozdrawiam. 

Nabuton VP - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Nabuton VP - opis

Choroba zwyrodnieniowa stawów i reumatoidalne zapalenie stawów.

Nabuton VP - skład

Jedna tabletka zawiera 500 mg nabumetonu (Nabumetonum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Nabuton VP - dawkowanie

Dorośli:

Doustnie, 1 g jeden raz na dobę (wieczorem). W zależności od stanu pacjenta i tolerancji leku dawkę można zwiększyć do maksymalnie 2 g na dobę (przyjmowanych w 2 dawkach podzielonych, rano i wieczorem).

Dzieci:

Nabuton VP nie jest zalecany do stosowania u dzieci ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Osoby w wieku podeszłym:

Produkt Nabuton VP należy u nich stosować jeden raz na dobę, w dawce dobowej nie większej niż 1 g, ze względu na fakt, że u osób w podeszłym wieku nabumeton może osiągać większe stężenia w surowicy krwi niż u osób młodych.

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności wątroby:

Dane dotyczące stosowania nabumetonu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby są ograniczone. Biotransformacja nabumetonu do 6-MNA a następnie 6-MNA do nieaktywnych metabolitów jest zależna od czynności wątroby, w związku z czym może być zmniejszona u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dawkowanie u osób z zaburzeniami czynności nerek:

Ze względu na fakt, że metabolity nabumetonu wydalane są z ustroju poprzez nerki, u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek, u których (klirens kreatyniny od 30 ml/min do 49 ml/min) konieczne może być zmniejszenie dawki produktu leczniczego (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Nabuton VP - środki ostrożności

Podczas stosowania niektórych leków z grupy wybiórczych inhibitorów COX2 stwierdzono zwiększone ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca, udar mózgu i zgon. Dostępne obecnie dane nie pozwalają stwierdzić czy istnieje związek pomiędzy stosowaniem nabumetonu i ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Stosowanie nabumetonu, podobnie jak innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ciężkich działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego (m.in. krwawienia, choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy oraz perforacji żołądka lub jelit, które mogą zakończyć się zgonem pacjenta). Działania te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia bez objawów poprzedzających. U osób w podeszłym wieku ryzyko to jest większe. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji zwiększa się proporcjonalnie do dawki NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie (zwłaszcza powikłaną krwawieniem lub perforacją w przeszłości), u osób w podeszłym wieku, osłabionych oraz u osób z zapaleniem błony śluzowej jelit. U pacjentów tych należy stosować możliwie jak najmniejsze dawki nabumetonu. Pacjenci z zaburzeniami przewodu pokarmowego w wywiadzie, zwłaszcza w podeszłym wieku, powinni zgłaszać wszelkie nietypowe objawy dotyczące przewodu pokarmowego (zwłaszcza objawy krwawienia). Należy zachować szczególną ostrożność stosując NLPZ jednocześnie z innymi lekami zwiększającymi ryzyko owrzodzenia lub krwawienia, takimi jak doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna, inne NLPZ lub leki przeciwpłytkowe takie jak kwas acetylosalicylowy. W przypadku stwierdzenia krwawienia lub choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy u pacjenta otrzymującego nabumeton, produkt leczniczy należy odstawić.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem nabumetonu, trwających od kilku miesięcy do ośmiu lat, czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, duże krwawienie z przewodu pokarmowego i perforacja wystąpiły u około 0,3% pacjentów leczonych przez 3 do 6 miesięcy, u około 0,5% pacjentów leczonych przez 1 tok i u 0,8% pacjentów leczonych przez 2 lata. Należy zachować szczególną ostrożność w związku z możliwością wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, krwotoku z przewodu pokarmowego lub perforacji, nawet u pacjentów, u których nie wystąpiła choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie.

Stosowanie nabumetonu może niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet i nie jest ono zalecane u kobiet, które planują zajście w ciążę. W przypadku kobiet, które mają trudności z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom w związku z niepłodnością, należy rozważyć zakończenie stosowania nabumetonu.

Należy unikać stosowania nabumetonu razem z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów stosujących NLPZ zgłaszano ciężkie reakcje skórne, takie jak złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensona-Johnsona i toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lella), niekiedy kończące się zgonem pacjenta. Pacjentów należy poinformować o objawach i oznakach ciężkich reakcji skórnych, zaś w przypadku wystąpienia wysypki lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości produkt należy odstawić. Ponieważ u niektórych pacjentów stosujących nabumeton obserwowano wystąpienie obrzęków obwodowych, produkt leczniczy Nabuton VP należy stosować z dużą ostrożnością u osób z nadmierną retencją płynów, nadciśnieniem lub niewydolnością krążenia.

Wśród pacjentów stosujących NLPZ, w tym nabumeton, obserwowano przypadki wystąpienia zaburzeń widzenia (zmniejszenie ostrości widzenia oraz zamglonego widzenia). U pacjentów, u których wystąpiły takie zaburzenia, należy przeprowadzić badania okulistyczne.

U osób przyjmujących jednocześnie nabumeton oraz doustne kortykosteroidy ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy (łącznie z możliwą perforacją i krwawieniem) jest zwiększone.

Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt 4.2 oraz wpływ na układ krążenia poniżej).

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

Pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie lub łagodną do umiarkowanej zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i z obrzękami należy odpowiednio kontrolować i wydawać właściwe zalecenia. Zatrzymanie płynów i obrzęki były zgłaszane w związku z leczeniem NLPZ.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar). Dane te są niewystarczające, aby wykluczyć takie ryzyko w przypadku przyjmowania nabumetonu.

Pacjenci z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgu powinni być leczeni nabumetonem bardzo rozważnie. Podobną rozwagę należy zachować przed rozpoczęciem długotrwałego leczenia pacjentów z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia (np. nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, palenie tytoniu).

Niewydolność nerek

Metabolity nabumetonu wydalane są z organizmu głównie w moczu. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (kliren kreatyniny od 30 ml/min do 49 ml/min) obserwowano zwiększenie stężenia wolnej frakcji 6-MNA w osoczu o 50%, w związku z czym konieczne może być zmniejszenie dawki (patrz punkt 4.5). U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min), jeżeli niewydolność nerek nasili się, koniecznie może być odstawienie produktu Nabuton VP. U pacjentów z niewydolnością nerek przyjmujących produkt Nabuton VP badania laboratoryjne należy wykonać na początku leczenia, po kilku tygodniach, jak również zawsze w uzasadnionych przypadkach. Zgodnie z zasadami dobrej praktyki klinicznej podczas leczenia pacjentów z rozpoznaną niewydolnością nerek koniecznie jest prowadzenie regularnej kontroli przebiegu leczenia.

Niewydolność wątroby

Stosujący produkt Nabuton VP pacjenci z objawami niewydolności wątroby powinni być wnikliwie monitorowani, aby nie dopuścić do ewentualnego nasilenia niewydolności wątroby. Jeśli jednak do niego dojdzie, produkt lecznicy należy odstawić. Tak jak w przypadku stosowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych mogą wystąpić zmiany w zakresie wskaźników czynności wątroby. W rzadkich przypadkach zgłaszano również wystąpienie żółtaczki ora niewydolności wątroby (niektóre zakończone zgonem pacjenta).

Nabuton VP - przedawkowanie

Dotychczas odnotowano tylko jeden przypadek przedawkowania nabumetonu, w przebiegu którego dominującym objawem był ból brzucha.

Postępowanie w przypadku przedawkowania:

U osób, które przedawkowały nabumeton zaleca się płukanie żołądka oraz podanie węgla aktywowanego (do 60 g w dawkach podzielonych), a w przypadku wystąpienia objawów zatrucia, postępowanie objawowe (brak jest specyficznej odtrutki; aktywny metabolit, 6-MNA, nie poddaje się dializie).

Nabuton VP - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną - nabumeton lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Wystąpienie w wywiadzie reakcji nadwrażliwości (napad astmy, pokrzywka i inne) po zastosowaniu

kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Czynna, nawracająca lub niedawno przebyta choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy.

Ciężka niewydolność wątroby.

Ciężka niewydolność serca.

Trzeci trymestr ciąży.

Nabuton VP - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono w następujący sposób: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10000 do < 1/1000), bardzo rzadko (> =1/10000), w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Bardzo rzadko: trombocytopenia.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: anafilaksja, reakcje rzekomoanafilaktyczne,

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: dezorientacja, nerwowość, bezsenność.

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: senność, zawroty głowy, bóle głowy, parastezje.

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: zaburzenia widzenia, choroby oczu.

Zaburzenia ucha i błędnika:

Często: szumy uszne, zaburzenia słuchu.

Zaburzenia naczyniowe:

Często: zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Niezbyt często: duszność, zaburzenia oddychania, krwawienie z nosa.

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie płuc.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: biegunka, zaparcia, niestrawność zapalenie błony śluzowej żołądka,

nudności, bóle brzucha, wzdęcia. Niezbyt często: choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienia z

przewodu pokarmowego, zaburzenia przewodu pokarmowego, smoliste stolce, wymioty, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Bardzo rzadko: niewydolność wątroby, żółtaczka.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: wysypka, świąd

Niezbyt często: nadwrażliwość na światło, pokrzywka, pocenie się

Bardzo rzadko: zespół Lella, zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy,

obrzęk naczynioruchowy, pseudoporfiria, łysienie.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: miopatia.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Niezbyt często: zaburzenia układu moczowego

Bardzo rzadko: niewydolność nerek, zespół nerczycowy.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi:

Bardzo rzadko: nadmierne krwawienie miesiączkowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: obrzęki

Niezbyt często: astenia, zmęczenie.

Badania diagnostyczne:

Niezbyt często: nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie niektórych NLPZ (szczególnie długotrwale w dużych dawkach) jest związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.

W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków ,nadciśnienia i niewydolności serca.

W przeprowadzonych badaniach klinicznych z zastosowaniem dawki większej niż 1 g nie obserwowano zwiększenia częstości występowania działań niepożądanych. Jednak zawsze należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu leczniczego.

Nabuton VP - ciąża i karmienie piersią

Nabumeton, podobnie jak wszystkie inhibitory syntezy prostaglandyn, stosowany w trzecim trymestrze ciąży może powodować u płodu uszkodzenia serca, płuc (nadciśnienie płucne i przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego), nerek lub zmniejszać czynność skurczową macicy. Produkt Nabuton VP jest przeciwwskazany do stosowania w trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3). W pierwszych dwóch trymestrach stosowanie nabumetonu powinno być ograniczone do sytuacji, w których potencjalna korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu lub dla noworodka. W mleku karmiących szczurów wykryto obecność czynnego metabolitu nabumetonu, nie wiadomo jednak, czy nabumeton przenika do mleka ludzkiego. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych po zastosowaniu nabumetonu u karmionych piersią niemowląt, opierając się na ocenie korzyści ze stosowania produktu leczniczego u kobiet karmiących piersią, należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub o odstawieniu produktu leczniczego.

Nabuton VP - prowadzenie pojazdów

W przypadku wystąpienia takich objawów niepożądanych, jak zaburzenia widzenia czy zawroty głowy czy innych zaburzeń dotyczących ośrodkowego układu nerwowego, należy wstrzymać się od wykonywania czynności powodujących konieczność zachowania dobrej sprawności psychofizycznej.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Nabuton VP - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Nabumetonum

  Dostępne opakowania
  Nabuton VP

  Nabuton VP

  tabletki - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 0,5 g
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  45,71 zł
  Nabuton VP

  Nabuton VP

  tabletki - 20 tabl. - 0,5 g
  PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
  15,68 zł
  Powiązane artykuły
  Ortopedia i reumatologia

  Ból stawów jako objaw choroby. Nie ignoruj (WIDEO)

  Ból stawów jako objaw choroby. Nie ignoruj (WIDEO)

  Ból stawów to jedna z najczęściej występujących dolegliwości. Może się pojawiać po wysiłku fizycznym lub w następstwie urazu. Może też być objawem choroby. Poznaj schorzenia, którym najczęściej towarzyszy. Zobacz wideo i sprawdź, czy masz powód do niepokoju. Nie...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Pierwsze objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Nie ignoruj ich (WIDEO)

  Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba autoimmunologiczna. Może rozwijać się w każdej grupie wiekowej. Zanim pojawią się typowe objawy, takie jak obrzęk, tkliwość i ból stawów, choroba daje sygnały, które często ignorujemy. Jakie są wczesne...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Kadzidło

  Kadzidło

  Wybór różnych kadzideł Stare ludowe przekonanie, że kadzidło ma właściwości lecznicze, okazuje się mieć podstawy naukowe. Udowodniono, że jest skuteczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów.

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Polimialgia reumatyczna - przyczyny, objawy, leczenie

  Polimialgia reumatyczna to choroba, która dotyka osoby starsze. Zazwyczaj pojawia się dopiero po pięćdziesiątce, ale najczęściej diagnoza pada między siedemdziesiątym a osiemdziesiątym rokiem życia. Bóle reumatyczne zwykle występują w karku i szyi, a...

  RZS - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie biologiczne chorób reumatoidalnych

  Pojawiły się poważne zastrzeżenia wobec procedury wyboru leku biologicznego dla osób cierpiących na choroby reumatoidalne. Członkowie Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Reumatyków REF twierdzą, iż procedura ta jest niejasna i nieuregulowana prawnie... Leczenie...

  Zabiegi

  Synowektomia

  Synowektomia jest rodzajem operacji chirurgicznej, polegającej na usunięciu błony maziowej w obrębie stawu lub ścięgna. Operacje tego typu wykonuje się głównie u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), które charakteryzuje się symetrycznym i...