Myozyme

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji
Dawka
0,05 g
Ilość
10 fiol.a 20ml
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: GENZYME EUROPE B.V.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Myozyme - ulotka preparatu

Myozyme - opis

Produkt leczniczy Myozyme jest wskazany w długotrwałej, enzymatycznej terapii zastępczej (ang. Enzyme Replacement Therapy – ERT) u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Pompego (niedoborem kwaśnej alfa-glukozydazy).

Produkt leczniczy Myozyme jest wskazany do stosowania u pacjentów dorosłych, dzieci i młodzieży w każdym wieku.

U pacjentów z późną postacią choroby Pompego dane dotyczące skuteczności są ograniczone (patrz punkt 5.1).

Myozyme - skład

Jedna fiolka zawiera 50 mg alglukozydazy alfa.

Po rozpuszczeniu roztwór zawiera 5 mg alglukozydazy alfa* na ml, a po rozcieńczeniu stężenie wynosi od 0,5 mg/ml do 4 mg/ml.

*Ludzka kwaśna  -glukozydaza jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Myozyme - dawkowanie

Leczenie produktem leczniczym Myozyme powinno być prowadzone pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu pacjentów z chorobą Pompego lub innymi wrodzonymi chorobami metabolicznymi lub nerwowo-mięśniowymi.

Dawkowanie

Zalecana dawka alglukozydazy alfa wynosi 20 mg/kg masy ciała. Dawka jest podawana raz na dwa tygodnie.

Odpowiedź na leczenie należy regularnie oceniać na podstawie pełnej analizy wszystkich objawów klinicznych choroby.

Dzieci i osoby w podeszłym wieku:

Nie ma dowodów na to, aby należało stosować specjalne zasady podawania produktu leczniczego Myozyme dzieciom i młodzieży w każdym wieku lub pacjentom w wieku podeszłym.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Nie oceniono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Myozyme u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, dlatego nie można zalecić specjalnego sposobu dawkowania leku u tych pacjentów.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Myozyme należy podawać w postaci infuzji dożylnej.

Lek należy podawać stopniowo. Zaleca się rozpoczęcie infuzji z szybkością początkową 1 mg/kg mc./h i stopniowe jej zwiększanie o 2 mg/kg mc./h co 30 minut, aż do osiągnięcia maksymalnej szybkości 7 mg/kg mc./h, o ile nie wystąpią objawy reakcji związanych z infuzją. Reakcje związane z infuzją opisane są w punkcie 4.8.

Instrukcja dotycząca odtworzenia i rozcieńczania produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Myozyme - środki ostrożności

Nadwrażliwość/reakcje anafilaktyczne

Podczas infuzji produktu leczniczego Myozyme u pacjentów z wczesną postacią i późną postacią choroby zgłaszano poważne i zagrażające życiu reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny (patrz punkt 4.8). Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich reakcji związanych z infuzją podczas podawania produktu leczniczego Myozyme należy zapewnić dostępność odpowiednich leczniczych środków zapobiegawczych, włącznie ze sprzętem do resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Jeżeli wystąpi ciężka nadwrażliwość lub reakcje anafilaktyczne, należy rozważyć natychmiastowe przerwanie infuzji produktu leczniczego Myozyme i rozpocząć odpowiednie leczenie. Należy przestrzegać aktualnych standardów medycznych obowiązujących w leczeniu nagłych reakcji anafilaktycznych.

Reakcje związane z infuzją

W badaniach klinicznych wczesnej postaci choroby u około połowy pacjentów leczonych produktem leczniczym Myozyme wystąpiły reakcje związane z infuzją (ang . Infusion-Associated Reactions – IAR), natomiast w badaniach klinicznych późnej postaci choroby u 28% pacjentów. IAR są definiowane jako jakiekolwiek reakcje niepożądane, które występują podczas infuzji lub w ciągu najbliższych godzin po jej zakończeniu. Niektóre reakcje były ciężkie (patrz punkt 4.8). U pacjentów z wczesną postacią choroby, leczonych większą dawką (40 mg/kg mc.), stwierdzono tendencję do zwiększania się ilości objawów towarzyszących reakcjom związanym z infuzją. Wydaje się, że ryzyko pojawienia się reakcji związanych z infuzją jest większe u pacjentów z rozpoznaniem postaci niemowlęcej, u których występuje wzrost miana przeciwciał IgG. Większe ryzyko wystąpienia reakcji związanych z infuzją obserwowano u pacjentów, którzy podczas infuzji produktu leczniczego Myozyme byli chorzy na ostrą chorobę (np. zapalenie płuc, posocznicę). Przed podaniem produktu leczniczego Myozyme należy starannie ocenić stan kliniczny pacjenta. Należy ściśle monitorować stan pacjentów i zgłaszać podmiotowi odpowiedzialnemu posiadającemu pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wszystkie przypadki reakcji związanych z infuzją, reakcji opóźnionych i możliwych reakcji immunologicznych.

Należy zachować ostrożność podczas ponownego podawania produktu leczniczego Myozyme pacjentom, u których wystąpiły reakcje związane z infuzją (a w szczególności reakcja anafilaktyczna) (patrz punkty 4.3 i 4.8). W przypadku wystąpienia reakcji łagodnych i przemijających pomoc lekarska i przerwanie infuzji mogą nie być konieczne. Większość reakcji związanych z infuzją skutecznie leczono zmniejszając szybkości infuzji, chwilowo ją przerywając lub podając przed jej rozpoczęciem doustne leki przeciwhistaminowe i (lub) przeciwgorączkowe i (lub) kortykosteroidy. Reakcje związane z infuzją mogą wystąpić w każdej chwili podczas podawania produktu leczniczego Myozyme, zwykle do 2 godzin po podaniu. Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne przy większych szybkościach infuzji.

U pacjentów z zaawansowaną chorobą Pompego mogą wystąpić zaburzenia czynności serca i układu oddechowego, co może stwarzać większe ryzyko ciężkich powikłań wynikających z reakcji związanych z infuzją. Z tego względu podczas podawania produktu leczniczego Myozyme należy dokładniej monitorować stan takich pacjentów.

Immunogenność

W badaniach klinicznych u większości pacjentów stwierdzono powstanie przeciwciał IgG przeciwko alglukozydazie alfa, zwykle w ciągu pierwszych 3 miesięcy leczenia. Dlatego u większości pacjentów leczonych produktem leczniczym Myozyme spodziewane jest wystąpienie serokonwersji. U pacjentów z wczesną postacią choroby leczonych większą dawką (40 mg/kg mc.) stwierdzono tendencję do powstawania przeciwciał IgG o większych mianach. Nie wydaje się, aby istniała korelacja pomiędzy początkiem reakcji związanych z infuzją i czasem powstania przeciwciał IgG. W badaniach in vitro u ograniczonej liczby pacjentów, u których powstały przeciwciała IgG, nastąpiło zahamowanie aktywności leku. Ze względu na rzadkie występowanie tego stanu i ograniczone doświadczenia, wpływ powstawania przeciwciał IgG na bezpieczeństwo i skuteczność leczenia nie jest obecnie w pełni znany. Wydaje się, że prawdopodobieństwo niekorzystnego przebiegu choroby i wytworzenia się stałych, wysokich mian przeciwciał IgG jest większe wśród pacjentów z ujemnym wynikiem badania CRIM (ang. Cross Reactive Immunologic Material ), u których endogenne białko GAA nie zostało wykryte przy zastosowaniu analizy Western blot, niż wśród pacjentów z dodatnim wynikiem badania CRIM (u których endogenne białko GAA zostało wykryte przy zastosowaniu tej samej analizy). Jednak wysokie, utrzymujące się miana przeciwciał IgG również występują u niektórych pacjentów z dodatnim wynikiem badania CRIM. Uważa się, że niepomyślny przebieg choroby i wysokie, utrzymujące się miano przeciwciał IgG mają etiologię wieloczynnikową. Należy regularnie monitorować miana przeciwciał IgG.

Pacjenci, u których występują reakcje nadwrażliwości, mogą być badani na obecność przeciwciał IgE przeciwko alglukozydazie alfa i innych mediatorów reakcji anafilaktycznej. Pacjenci, u których występują przeciwciała IgE przeciwko alglukozydazie alfa mogą być bardziej zagrożeni wystąpieniem IAR po ponownym podaniu produktu (patrz punkt 4.8). Z tego powodu takich pacjentów podczas podawania produktu Myozyme należy starannie obserwować. Niektórym pacjentom z potwierdzoną obecnością przeciwciał IgE skutecznie powtórnie podawano produkt Myozyme zmniejszając szybkość infuzji i zmniejszając dawkę początkową, a dalsze stosowanie produktu Myozyme prowadząc pod ścisłą kontrolą lekarską.

Reakcje o podłożu immunologicznym

W przypadku alglukozydazy alfa donoszono o poważnych reakcjach skórnych, przypuszczalnie o podłożu immunologicznym, w tym wrzodziejących i martwiczych zmianach skórnych (patrz punkt 4.8). U kilku pacjentów z chorobą Pompego leczonych alglukozydazą alfa, u których obserwowano wysokie miano przeciwciał IgG (≥102 400) (patrz punkt 4.8), stwierdzono zespół nerczycowy. U tych pacjentów biopsja nerki wykazała odkładanie się kompleksów immunologicznych. Stan pacjentów poprawił się po przerwaniu leczenia. Dlatego zaleca się, aby u pacjentów z wysokim mianem przeciwciał IgG przeprowadzać okresowe badania moczu.

Podczas przyjmowania alglukozydazy alfa pacjenci powinni być monitorowani pod kątem oznak i objawów reakcji ogólnoustrojowych o podłożu immunologicznym obejmujących skórę i inne narządy. Jeżeli wystąpią reakcje immunologiczne, należy rozważyć przerwanie podawania alglukozydazy alfa i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia. Należy rozważyć ewentualne ryzyko i korzyści związane z ponownym podawaniem alglukozydazy alfa oraz wystąpieniem reakcji immunologicznych. Niektórym pacjentom pomyślnie ponownie podano alglukozydazę alfa, a leczenie prowadzono pod stałym nadzorem klinicznym.

Myozyme - przedawkowanie

Nie odnotowano przypadku przedawkowania alglukozydazy alfa. W badaniach klinicznych stosowano dawki do 40 mg/kg mc.

Myozyme - przeciwwskazania

Zagrażająca życiu nadwrażliwość (reakcja anafilaktyczna) na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą po ponownej nieudanej próbie podania produktu (patrz punkty 4.4 oraz 4.8).

Myozyme - działania niepożądane

Postać wczesna choroby Pompego

W badaniach klinicznych, 39 pacjentów z rozpoznaniem wczesnej postaci choroby leczono produktem leczniczym Myozyme przez ponad 3 lata (168 tygodni, mediana 121 tygodni; patrz punkt 5.1). Działania niepożądane, zgłoszone u przynajmniej 2 pacjentów, zostały wymienione w Tabeli 1 z podaniem układu i narządu, którego dotyczą. Działania niepożądane miały przeważnie przebieg łagodny do umiarkowanego i prawie wszystkie wystąpiły w trakcie infuzji lub w ciągu 2 godzin po jej zakończeniu (reakcje związane z infuzją, IAR). Opisywano poważne reakcje związane z infuzją, w tym pokrzywkę, rzężenia, tachykardię, zmniejszenie saturacji krwi tlenem, skurcz oskrzeli, zwiększenie się częstotliwości oddechów, obrzęk tkanek okołogałkowych i nadciśnienie tętnicze.

Późna postać choroby Pompego

W badaniu kontrolowanym placebo trwającym 78 tygodni, 90 pacjentów z późną postacią choroby Pompego, będących w wieku od 10 do 70 lat, było leczonych produktem Myozyme lub placebo po randomizacji w stosunku 2:1 (patrz punkt 5.1). W sumie liczba pacjentów, u których wystąpiły działania niepożądane i poważne działania niepożądane, była porównywalna pomiędzy obiema grupami. Najczęściej obserwowanymi reakcjami niepożądanymi były IAR. W grupie stosującej produkt Myozyme liczba pacjentów, u których wystąpiły IAR była nieznacznie większa niż w grupie placebo (28% wobec 23%). Większość z tych reakcji była niegroźna, miała nasilenie łagodne do umiarkowanego i ustępowała samoistnie. Działania niepożądane, które wystąpiły u co najmniej 2 pacjentów, zostały wymienione w Tabeli 1. Poważne działania niepożądane, które wystąpiły u 4 pacjentów leczonych produktem Myozyme to: obrzęk naczynioruchowy, ból w klatce piersiowej, uczucie zaciskania w gardle, ból w klatce piersiowej inny niż pochodzenia sercowego oraz tachykardia nadkomorowa. Reakcje u 2 z tych pacjentów miały podłoże uczuleniowe z udziałem IgE jako mediatora.

Tabela 1: Działania niepożądane (zgłoszone u przynajmniej 2 pacjentów) oraz działania niepożądane zgłoszone po dopuszczeniu leku do obrotu, w trakcie programów rozszerzonego dostępu i niekontrolowanych badań klinicznych, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów według częstości występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) oraz częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Ze względu na małą liczbę pacjentów działanie niepożądane, które wystąpiło u 2 pacjentów, jest klasyfikowane jako częste. W każdej grupie częstości działania niepożądane są uporządkowane według ciężkości, w kolejności rosnącej.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania

Działanie niepożądane (Preferred Term Level)

Dodatkowe działania niepożądane 4

Postać wczesna choroby Pompego 1

Późna postać choroby Pompego 2

Wczesna i późna postać choroby

Pompego

Zaburzenia układu immunologicznego

często

Nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne

często

Niepokój

nieznana

Niepokój ruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

często

Drżenie

Zawroty głowy

Drętwienia

Ból głowy 3

nieznana

Drżenie Ból głowy

Zaburzenia oka

nieznana

Zapalenie spojówek

Zaburzenia serca

bardzo często

Tachykardia

często

Sinica

nieznana

Zatrzymanie akcji

serca

Bradykardia

Tachykardia

Sinica

Zaburzenia naczyniowe

bardzo często

Uderzenia gorąca

często

Nadciśnienie tętnicze Bladość

Uderzenia gorąca

nieznana

Nadciśnienie tętnicze Niedociśnienie tętnicze Skurcz naczyń Bladość

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

bardzo często

Przyspieszenie oddechu Kaszel

często

Ucisk w gardle

nieznana

Zatrzymanie oddechu Bezdech

Niewydolność oddechowa

Skurcz oskrzeli

Świszczący oddech Obrzęk gardła

Duszność

 

 

 

 

Przyspieszenie oddechu Ucisk w gardle

Świst krtaniowy

Kaszel

Zaburzenia

żołądka i jelit

bardzo często

Wymioty

często

Odbijanie Nudności

Biegunka

Wymioty

Nudności 3

nieznana

Ból brzucha Odbijanie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

bardzo często

Pokrzywka Wysypka

często

Rumień Wysypka plamkowogrudkowa

Wysypka plamkowa

Wysypka grudkowa

Świąd

Pokrzywka

Wysypka grudkowa

Świąd

Nadmierna potliwość

nieznana

Obrzęk okołooczodołowy Siność siatkowata Zwiększone łzawienie

Wysypka

Rumień Nadmierna potliwość

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

często

Skurcze mięśni

Drżenie mięśni

Bóle mięśni

nieznana

Bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

nieznana

Zespół nerczycowy Białkomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu

podania

bardzo często

Gorączka

często

Drażliwość

Dreszcze

Gorączka

Dyskomfort w klatce piersiowej

Obrzęk obwodowy Obrzęk miejscowy Zmęczenie 3

Uczucie gorąca

nieznana

Ból w klatce piersiowej Obrzęk twarzy

Uczucie gorąca

Gorączka

Dreszcze

Dyskomfort w klatce

piersiowej Drażliwość Uczucie zimna w obwodowych

 

 

 

 

częściach ciała Ból w miejscu

infuzji

Reakcja w miejscu infuzji

Badania diagnostyczne

Bardzo często

Zmniejszenie nasycenia krwi tlenem

często

Przyspieszenie rytmu serca Zwiększenie ciśnienia tętniczego Podwyższenie temperatury ciała

Zwiększenie ciśnienia tętniczego

nieznana

Zmniejszenie nasycenia krwi tlenem

Przyspieszenie rytmu serca

1   Działania zgłoszone u 39 pacjentów z wczesną postacią choroby Pompego w dwóch badaniach klinicznych.

2   Działania zgłoszone u 60 pacjentów z późną postacią choroby Pompego w badaniu klinicznym kontrolowanym placebo. 3 Działania zgłoszone częściej w grupie z placebo niż w grupie z produktem Myozyme u pacjentów z późną postacią choroby Pompego.

4 Dodatkowe działania niepożądane zgłoszone po dopuszczeniu leku do obrotu, w trakcie programów rozszerzonego dostępu i niekontrolowanych badań klinicznych.

U niewielkiego odsetka pacjentów (< 1%) w badaniach klinicznych i doświadczeniach po wprowadzeniu do obrotu podczas infuzji produktu leczniczego Myozyme doszło do wstrząsu anafilaktycznego i (lub) zatrzymania akcji serca, wymagającego resuscytacji. Na ogół reakcje występowały wkrótce po rozpoczęciu infuzji. U pacjentów stwierdzano różnorodne objawy przedmiotowe i podmiotowe, zwłaszcza ze strony układu oddechowego, układu krążenia, obrzęki i (lub) objawy skórne (patrz punkt 4.4).

U pacjentów, u których odnotowano umiarkowane, ciężkie lub nawracające reakcje związane z infuzją, oznaczono przeciwciała klasy IgE, swoiste dla alglukozydazy alfa; dodatni wynik badania otrzymano u kilku pacjentów, w tym u kilku, u których wystąpiła reakcja anafilaktyczna.

W przypadku alglukozydazy alfa donoszono o zespole nerczycowym i poważnych reakcjach skórnych, przypuszczalnie o podłożu immunologicznym, w tym wrzodziejących i martwiczych zmianach skórnych (patrz punkt 4.4).

Myozyme - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania alglukozydazy alfa u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3.). Zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu leczniczego Myozyme nie podawać w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Alglukozydaza alfa może przenikać do mleka kobiecego. Ponieważ brak danych dotyczących oddziaływania alglukozydazy alfa na niemowlęta karmione mlekiem matki, w trakcie leczenia produktem leczniczym Myozyme zaleca się przerwanie karmienia piersią.

Płodność

Brak danych klinicznych dotyczących wpływu alglukozydazy alfa na płodność. Dane niekliniczne nie wykazały żadnych niekorzystnych wyników (patrz punkt 5.3).

Myozyme - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Ponieważ wśród reakcji związanych z infuzją zgłaszano zawroty głowy, produkt może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w dniu infuzji.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Alglucosidasum alfa

  Dostępne opakowania
  Myozyme

  Myozyme

  proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji - 10 fiol.a 20ml - 0,05 g
  GENZYME EUROPE B.V.
  Myozyme

  Myozyme

  proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji - 25 fiol.a 20ml - 0,05 g
  GENZYME EUROPE B.V.
  Myozyme

  Myozyme

  proszek do sporządzenia koncentratu roztworu do infuzji - 1 fiol.a 20ml - 0,05 g
  GENZYME EUROPE B.V.
  Powiązane artykuły
  Zdrowie

  Mieszkaj zdrowo

  Urządzenie mieszkania, które ma nam służyć przez lata, to z pewnością nie lada wyzwanie. Zadanie to wymaga odpowiedniego przygotowania, porównania różnych ofert i ustalenia priorytetów. Najczęściej chcielibyśmy, aby nasze gniazdko było przede wszystkim...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Odra - objawy, przebieg, leczenie, powikłania

  Odra - objawy, przebieg, leczenie, powikłania

  Odra to choroba wywoływana przez paramiksowirusa. Odra występuje głównie u dzieci w wieku przedszkolnym. Do zakażenia odrą najczęściej dochodzi drogą kropelkową, rzadziej przy zetknięciu z moczem chorego na odrę. Chory na odrę zaraża się już na pięć dni...

  Zdrowie

  Normy laboratoryjne

  Normy laboratoryjne to wartości prawidłowe dla poszczególnych badań. Niestety, nie istnieją wartości uniwersalne dla wszystkich laboratoriów, ponieważ: wykorzystują one różne odczynniki i odmienne metody analityczne, stosują inny sprzęt i sposoby pobierania...

  Skolioza - rodzaje, diagnostyka, leczenie i ćwiczenia

  Asymetria u dziecka ze skoliozą

  Asymetria u dziecka ze skoliozą

  Widoczna asymetria Skrzywienie kręgosłupa daje widoczne gołym okiem objawy asymetrii.

  #dzieńdobryWP

  Licealiści z Łomży robią furorę w sieci (WIDEO)

  Licealiści z Łomży robią furorę w sieci (WIDEO)

  Teledysk polskich licealistów Teledysk polskich licealistów, który podbija internet. Uczniowie z Łomży nagrali poruszający cover piosenki „Where is the Love" grupy Black Eyed Peas. Wszystko po to, aby zwrócić uwagę młodych na to, co dzieje się w Syrii....

  Bielactwo - produkcja melaniny, objawy, rodzaje, leczenie

  20-latka z rzadką chorobą robi karierę w modelingu (WIDEO)

  20-latka z rzadką chorobą robi karierę w modelingu (WIDEO)

  Bielactwo to bardzo rzadka choroba i dotyczy zaledwie około 1 proc. populacji. Zwykle rozpoczyna się między 10. a 30. rokiem życia i charakteryzuje się pojawianiem się na ciele rozległych, białych plam. W wieku 14 lat na zachorowała na nią Francesca...

  Pierwsza pomoc

  Ratownicy medyczni: lekarze gorszego sortu? (WIDEO)

  Ratownicy medyczni: lekarze gorszego sortu? (WIDEO)

  Praca ratownika medycznego jest bardzo trudna i pełna poświęceń. Ich praca jest nieprzewidywalna. Jadąc na zgłoszenie, nigdy nie wiedzą, czego mogą się spodziewać. Choć większość z wezwań dotyczy osób nieprzytomnych i pod wpływem alkoholu, to jednak...

  Imiona dla dzieci - znaczenie, tradycja, inspiracje

  Obcojęzyczne imiona dla dzieci (WIDEO)

  Obcojęzyczne imiona dla dzieci (WIDEO)

  Wybór odpowiedniego imienia dla dziecka jest bardzo ważny. Rodzice poświęcają dużo czasu i uwagi, aby wybrać idealne imię dla swojego dziecka. Od czasu do czasu pojawia się moda na obcojęzyczne imiona. Dlaczego rodzice się na nie decydują? Od jakiegoś...