MultiHance

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań dożylnych
Dawka
0,529 g/ml
Ilość
1 fiol.a 5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BRACCO IMAGING DEUTSCHLAND GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

MultiHance - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

MultiHance - opis

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Produkt MultiHance jest paramagnetycznym środkiem kontrastowym wykorzystywanym w diagnostyce obrazowej wątroby i ośrodkowego układu nerwowego metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (MRI).

? W diagnostyce chorób wątroby produkt stosowany jest w celu wykrycia zmian ogniskowych u chorych z rozpoznaniem lub podejrzeniem pierwotnego raka wątroby (np. raka wątrobowokomórkowego) bądź zmian przerzutowych.

? MultiHance jest także wskazany do badań metodą MRI mózgu i kręgosłupa, w celu poprawy wykrywalności zmian patologicznych i dostarczenia dodatkowych informacji diagnostycznych, nieosiągalnych przy wykonaniu badania MRI bez zastosowania środka cieniującego.

? W angiografii RM ze wzmocnieniem kontrastowym (CE-MRA) w celu poprawy dokładności wykrywania klinicznie istotnych zaburzeń drożności naczyń u pacjentów z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby naczyniowej w obrębie tętnic jamy brzusznej i tętnic obwodowych.

MultiHance - skład

1 ml roztworu do wstrzykiwań dożylnych zawiera: 334 mg kwasu gadobenowego (0,5 M) w postaci soli dimegluminy.

[529 mg gadobenianu dimegluminy = 334 mg kwasu gadobenowego + 195 mg megluminy].

Osmolalność w temperaturze 37°C: 1970 mosm/kg. Lepkość w temperaturze 37°C: 5,3 mPa.s

MultiHance - dawkowanie

Badanie wątroby: zalecana dawka produktu MultiHance dla dorosłych wynosi 0,05 mmol/kg masy ciała, co odpowiada 0,1 ml/kg mc. 0,5 M roztworu.

Badanie ośrodkowego układu nerwowego: zalecana dawka produktu MultiHance dla dorosłych wynosi 0,1 mmol/kg masy ciała, co odpowiada 0,2 ml/kg mc. 0,5 M roztworu.

MRA: Zalecana dawka wstrzyknięcia produktu MultiHance u dorosłych pacjentów wynosi 0,1 mmol/kg masy ciała, co odpowiada 0,2 ml 0,5 M roztworu na kg masy ciała.

Produkt MultiHance należy naciągnąć do strzykawki bezpośrednio przed zastosowaniem i nie wolno go rozcieńczać. Niewykorzystaną ilość produktu należy wyrzucić. Nie wolno użyć go do badań innych pacjentów.

Aby zmniejszyć potencjalne ryzyko wynaczynienia produktu MultiHance, należy sprawdzić, czy igła do wstrzykiwań dożylnych lub kaniula są prawidłowo wprowadzone do żyły.

Wątroba i ośrodkowy układ nerwowy: produkt leczniczy należy podawać dożylnie w formie wstrzyknięcia bolusowego lub wstrzyknięcia powolnego (10 ml/min.), bez rozcieńczenia.

MRA: Produkt należy podawać dożylnie w bolusie, ręcznie lub z użyciem automatycznego wstrzykiwacza.

Po wstrzyknięciu produktu należy przepłukać kaniulę lub igłę, podając dożylnie roztwór soli fizjologicznej.

Akwizycja obrazów po podaniu kontrastu:

Wątroba

Obrazowanie dynamiczne:

Bezpośrednio po wstrzyknięciu preparatu.

Obrazowanie opóźnione:

W okresie pomiędzy 40 i 120 minut po wstrzyknięciu, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Mózg i rdzeń kręgowy

W ciągu 60 minut po podaniu.

MRA

Bezpośrednio po podaniu, z opóźnieniem obrazowania wyliczonym w oparciu o bolus próbny lub metodę automatycznego śledzenia bolusa.

Jeżeli nie stosuje się automatycznej sekwencji wykrywania kontrastu w celu synchronizacji z wstrzyknięciem, należy zastosować próbne wstrzyknięcie środka w bolusie o objętości < 2 ml w celu wyliczenia odpowiedniego opóźnienia obrazowania.

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Należy unikać stosowania MultiHance u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30 ml/ min/1,73 m2) oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby, chyba że informacja diagnostyczna jest niezbędna i niedostępna dla badania MRI bez wzmocnienia kontrastem (patrz punkt 4.4). Jeżeli nie można uniknąć zastosowania MultiHance, wówczas dawka nie powinna być większa niż 0,1 mmol/kg masy ciała dla badania MR ośrodkowego układu nerwowego lub MRA oraz nie powinna być większa niż 0,05 mmol/kg masy ciała dla badania MR wątroby. Nie należy stosować więcej niż jednej dawki podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących wielokrotnego podawania, wstrzyknięć MultiHance nie powinno się powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

Osoby w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starsze)

Dostosowanie dawkowania nie jest uważane za konieczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Nie ustalono warunków bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu MultiHance u chorych w wieku poniżej 18 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego MultiHance w tej grupie wiekowej.

MultiHance - środki ostrożności

Nie ustalono warunków bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu MultiHance u chorych w wieku poniżej 18 lat. Dlatego nie zaleca się stosowania produktu leczniczego MultiHance w tej grupie wiekowej. W ciągu 15 minut po podaniu produktu MultiHance pacjenci powinni pozostawać pod szczególną kontrolą lekarską, gdyż większość ewentualnych poważnych działań niepożądanych występuje w tym czasie. Po zastosowaniu produktu MultiHance pacjent powinien pozostać pod obserwacją personelu medycznego przynajmniej przez jedną godzinę.

W trakcie badania z wykorzystaniem produktu leczniczego MultiHance, należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa dotyczących badań metodą MRI.

Nie należy wykonywać badań metodą rezonansu magnetycznego u pacjentów z rozrusznikiem serca lub klipsami zamykającymi tętniak i innymi elementami o właściwościach ferromagnetycznych.

U pacjentów z chorobami układu krążenia zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie oraz po podaniu produktu.

Stosowanie diagnostycznych środków kontrastowych, takich jak MultiHance, powinno być ograniczone do ośrodków zatrudniających personel wyszkolony w zakresie intensywnej opieki medycznej w stanach nagłych i dysponujących łatwo dostępnym sprzętem do resuscytacji.

Produkt leczniczy MultiHance nie może być stosowany u pacjentów z nadwrażliwością na alkohol benzylowy, ponieważ w czasie jego przechowywania mogą uwalniać się z gadobenianu dimegluminy małe ilości alkoholu benzylowego (< 0,2%).

Badania kontrastowe MRI przy użyciu innych środków nie powinny być przeprowadzone wcześniej niż po upływie 7 godzin od badania, w którym zastosowano produkt MultiHance, co pozwala na jego usunięcie z organizmu.

Zaburzenia czynności nerek

Przed podaniem MultiHance zalecane jest objęcie wszystkich pacjentów badaniem w zakresie zaburzeń czynności nerek, obejmującym testy laboratoryjne.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (ang. Nephrogenic Systemic Fibrosis, NSF) związanego ze stosowaniem niektórych produktów leczniczych zawierających gadolin u pacjentów, u których występuje ostre lub przewlekłe ciężkie zaburzenie czynności nerek (GFR< 30 ml / min / 1,73 m2). Pacjenci poddani zabiegowi przeszczepienia wątroby są szczególnie narażeni, ponieważ ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w tej grupie pacjentów jest wysokie. Ze względu na możliwość wystąpienia NSF podczas stosowania MultiHance, należy unikać stosowania tego produktu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby, chyba że informacja diagnostyczna jest niezbędna i niedostępna dla badania MRI bez wzmocnienia kontrastem.

Hemodializa zaraz po podaniu MultiHance może ułatwić usunięcie MultiHance z organizmu. Brak dowodów uzasadniających rozpoczęcie hemodializy w celu zapobiegania lub leczenia NSF u pacjentów niepoddawanych jeszcze hemodializie.

Osoby w podeszłym wieku

Ponieważ klirens nerkowy gadobenianu dimegluminy może ulec zmniejszeniu u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie ważne jest obserwowanie pacjentów w wieku 65 lat i starszych w zakresie zaburzeń czynności nerek.

MultiHance - przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania, dlatego nie scharakteryzowano jego objawów.

Stosowane u zdrowych ochotników dawki do 0,4 mmol/kg nie spowodowały żadnych ciężkich reakcji niepożądanych. Jednak nie zaleca się przekraczania zalecanego dawkowania. W przypadku przedawkowania, pacjenta należy uważnie obserwować i leczyć objawowo.

MultiHance można usunąć za pomocą hemodializy. Jednak brak dowodów, że hemodializa jest odpowiednia do zapobiegania nerkopochodnemu zwłóknieniu układowemu (NSF).

MultiHance - przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego MultiHance jest przeciwwskazane u chorych z nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników.

U pacjentów z alergią lub innymi niepożądanymi reakcjami na pochodne chelatowe gadolinu w wywiadzie nie należy stosować produktu MultiHance.

MultiHance - działania niepożądane

Podczas badań klinicznych produktu leczniczego MultiHance na 2637 dorosłych pacjentach zostały zaobserwowane wymienione poniżej działania niepożądane. Częstotliwość żadnego z nich nie przekroczyła 2%.

Częstość

     

występowania Działania niepożądane

(narząd, układ)

Często

(≥1/100, < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1,000, < 1/100)

Rzadko

(≥1/10,000, < 1/1,000)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

Zapalenie nosa i gardła

 

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

Parestezje ? nieprawidłowe wrażenia czuciowe; zawroty głowy; omdlenie; parosmia ? nieprawidłowe wrażenia węchowe, omamy węchowe

Przeczulica, drżenie, nadciśnienie śródczaszkowe, hemiplegia

Zaburzenia oka

   

Zapalenie spojówek

Zaburzenia ucha i błędnika

   

Szum w uszach

Zaburzenia pracy serca

 

Tachykardia, migotanie przedsionków, blok przedsionkowo-komorowy Iº, dodatkowe skurcze komorowe, bradykardia zatokowa

Niemiarowość, niedokrwienie mięśnia sercowego, wydłużenie odcinka PR

Zaburzenia naczyniowe

 

Nadciśnienie, niedociśnienie

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Katar

Duszność N.O.S, kurcz krtani, sapanie, przekrwienie płuc/zastój krwi w płucach

Zaburzenia żołądka i jelit

Nudności

Suchość w ustach, nieprzyjemne wrażenia smakowe, biegunka,

Zaparcie, nietrzymanie kału, martwicze zapalenie trzustki

Częstość

     

występowania Działania niepożądane

(narząd, układ)

Często

(≥1/100, < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1,000, < 1/100)

Rzadko

(≥1/10,000, < 1/1,000)

   

wymioty, niestrawność, ślinotok, ból brzucha

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Świąd, wysypka, obrzęk twarzy, pokrzywka, pocenie się

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle pleców, bóle mięśni

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

Nietrzymanie moczu, parcie na mocz

Zaburzenia ogólne i reakcje w miejscu podania

Reakcje w miejscu wstrzyknięcia, uczucie gorąca

Osłabienie, gorączka, dreszcze, ból w klatce piersiowej, ból w miejscu wstrzyknięcia, wynaczynienie w miejscu

wstrzyknięcia

Zapalenie w miejscu wstrzyknięcia

Badania diagnostyczne

 

Nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, nieprawidłowy zapis EKG, wydłużony odcinek QT

 

U mniej niż 0,4% pacjentów po podaniu MultiHance uzyskiwano nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, takie jak: anemia niedobarwliwa, leukocytoza, leukopenia, bazofilia, hipoproteinemia, hipokalcemia, hiperkalemia, hiperglikemia lub hipoglikemia, albuminuria, glikozuria, hematuria, hiperlipidemia, hiperbilirubinemia, podwyższone stężenie żelaza w surowicy, oraz podwyższona aktywność w surowicy transaminaz, fosfatazy alkalicznej, dehydrogenazy mleczanowej i kreatyniny. Dane te pochodzą jednak głównie od pacjentów, u których stwierdzono uprzednio zaburzenia czynności wątroby lub zaburzenia metaboliczne.

W większości objawy te miały łagodny przebieg i ustępowały samoistnie bez trwałych następstw. Nie stwierdzono żadnych korelacji z wiekiem, płcią ani z podawaną dawką.

Podczas rutynowego stosowania preparatu donoszono o wystąpieniu działań niepożądanych u mniej niż 0,1% pacjentów.

Najczęściej występowały: nudności, wymioty, objawy reakcji nadwrażliwości ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie, reakcje rzekomoanafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, kurcz krtani i wysypka. Zgłaszano reakcje w miejscu wstrzyknięcia spowodowane przez wynaczynienie środka kontrastowego, co wywoływało miejscowy ból lub uczucie pieczenia, obrzęk i powstawanie pęcherzy.

Zgłaszano pojedyncze przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (NSF) podczas stosowania MultiHance u pacjentów, którym podawano równocześnie inne produkty lecznicze zawierające gadolin (patrz punkt 4.4).

MultiHance - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania gadobenianu dimegluminy u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję po wielokrotnym zastosowaniu dużych dawek (patrz punkt 5.3).

MultiHance nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli stan kliniczny kobiety nie wskazuje na konieczność stosowania gadobenianu dimegluminy.

Laktacja

Produkty lecznicze zawierające gadolin przenikają w bardzo małych ilościach do mleka matki (patrz punkt 5.3). W dawkach klinicznych nie jest spodziewany wpływ na niemowlę, ze względu na małą ilość wydalaną z mlekiem i słabe wchłanianie z jelita. Lekarz wraz z karmiącą matką powinni podjąć decyzję o kontynuowaniu karmienia piersią lub o jego przerwaniu na okres 24 godzin po podaniu produktu MultiHance.

MultiHance - prowadzenie pojazdów

Produkt nie wpływa (lub wpływa w stopniu możliwym do pominięcia) na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dimeglumini gadobenas

  Dostępne opakowania
  MultiHance

  MultiHance

  roztwór do wstrzykiwań dożylnych - 1 fiol.a 5ml - 0,529 g/ml
  BRACCO IMAGING DEUTSCHLAND GMBH
  MultiHance

  MultiHance

  roztwór do wstrzykiwań dożylnych - 1 fiol.a 10ml - 0,529 g/ml
  BRACCO IMAGING DEUTSCHLAND GMBH
  MultiHance

  MultiHance

  roztwór do wstrzykiwań dożylnych - 1 fiol.a 15ml - 0,529 g/ml
  BRACCO IMAGING DEUTSCHLAND GMBH
  MultiHance

  MultiHance

  roztwór do wstrzykiwań dożylnych - 1 fiol.a 20ml - 0,529 g/ml
  BRACCO IMAGING DEUTSCHLAND GMBH
  Powiązane artykuły
  Przyczyny depresji

  Czy zmiana czasu może powodować depresję?

  Chociaż dodatkowa godzina snu nikomu nie przeszkadza, to już wcześniejsze zapadanie zmroku jest trudniejsze do zniesienia. Według najnowszych badań, po zmianie czasu z letniego na zimowy ilość przypadków depresji znacznie wzrasta. Analiza ponad 185 tysięcy...

  Newsy - leki i suplementy

  Valzek - nowe decyzje GIF w sprawie popularnego leku na nadciśnienie

  Valzek - nowe decyzje GIF w sprawie popularnego leku na nadciśnienie

  6 czerwca br. Główny Inspektorat Farmaceutyczny przywrócił ponownie do obrotu ponad 200 serii leku Valzek. Jednocześnie na wniosek podmiotu odpowiedzialnego część serii została wycofana. Valzek to lek na nadciśnienie zawierający w swoim składzie walsartan. GIF...

  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Rak płuc - objawy, leczenie, rokowania

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Rak jest chorobą wdzierającą się we wszystkie sfery życia Pacjenta od relacji rodzinnych, po te zawodowe. Dodatkowo, niestety często wiąże się z bezsilnością związaną z faktem, że najbardziej optymalne dla Pacjenta leczenie jest w Polsce niedostępne,...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Wątroba - funkcje, choroby wątroby, ich objawy, profilaktyka i leczenie

  Objawy naczyniaków wątroby (WIDEO)

  Objawy naczyniaków wątroby (WIDEO)

  Naczyniaki wątroby to łagodne zmiany nowotworowe, rozwijające się wskutek nieprawidłowego namnażania się komórek sieci naczyń w organizmie. To jedna z najczęściej rozpoznawanych zmian w wątrobie. Przyczyna ich powstawania nie jest znana. Przypuszcza...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...