Miacalcic

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
50 j.m./ml
Ilość
5 amp.a 1ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: NOVARTIS PHARMA GMBH

Miacalcic - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Miacalcic - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Miacalcic - opis

Osteoporoza

- osteoporoza pierwotna, np. wczesne i zaawansowane fazy osteoporozy pomenopauzalnej oraz osteoporoza starcza u kobiet i mężczyzn.

- osteoporoza wtórna, np. po leczeniu kortykosteroidami lub po unieruchomieniu.

Bóle kości w przebiegu osteolizy lub osteopenii

Choroba Pageta (osteitis deformans)

Hiperkalcemia i przełom hiperkalcemiczny z powodu:

- osteolizy nowotworowej w przebiegu raka sutka, płuc, nerek, szpiczaka i innych nowotworów złośliwych

- nadczynności przytarczyc, unieruchomienia lub zatrucia witaminą D, zarówno w leczeniu ostrych przypadków, jak i długotrwałym leczeniu chorób przewlekłych, aż do uzyskania wyniku właściwego leczenia choroby podstawowej.

Miacalcic - skład

Substancja czynna: syntetyczna kalcytonina łososiowa (Calcitoninum salmonis).

Jeden mililitr zawiera 50 j.m. syntetycznej kalcytoniny łososiowej.

Jedna jednostka międzynarodowa (j.m.) odpowiada 0,2 mikrograma substancji czynnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Miacalcic - dawkowanie

Pacjenci samodzielnie wykonujący wstrzyknięcia podskórne, powinni otrzymać dokładne wskazówki od lekarza lub pielęgniarki.

Osteoporoza

W leczeniu osteoporozy zalecana dawka wynosi 50 j.m. na dobę lub 100 j.m. na dobę albo co drugi dzień podskórnie lub domięśniowo, zależnie od ciężkości choroby.

Zaleca się stosowanie produktu leczniczego Miacalcic jednocześnie z preparatami wapnia i witaminą D, w celu zapobiegania utracie masy kostnej.

Bóle kości w przebiegu osteolizy lub osteopenii

W bólach kości w przebiegu osteolizy lub osteopenii zalecana dawka wynosi od 100 j.m. do 200 j.m. na dobę w powolnym wlewie dożylnym, w fizjologicznym roztworze sodu chlorku albo w iniekcji podskórnej lub domięśniowej, w podzielonych dawkach w ciągu dnia, aż do uzyskania zadowalającego wyniku.

Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Efekt przeciwbólowy może rozwinąć się w pełni dopiero po kilku dniach. W leczeniu podtrzymującym, początkową dawkę dobową można zwykle zmniejszyć lub przedłużyć odstępy między dawkami.

Choroba Pageta

W chorobie Pageta zalecana dawka wynosi 100 j.m. na dobę lub co drugi dzień, podskórnie lub domięśniowo.

Leczenie powinno trwać co najmniej 3 miesiące, a w razie potrzeby dłużej. Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W chorobie Pageta i innych przewlekłych chorobach, w których obserwuje się wzmożoną przebudowę kości, leczenie produktem leczniczym Miacalcic należy stosować przez okres co najmniej od kilku miesięcy do kilku lat. Leczenie znamiennie zmniejsza poziom fosfatazy zasadowej w surowicy i wydalanie hydroksyproliny z moczem, często do wartości prawidłowych. Jednakże w rzadkich przypadkach, aktywność fosfatazy zasadowej i wydalanie hydroksyproliny z moczem mogą wzrosnąć po początkowym spadku; wówczas lekarz, na podstawie obrazu klinicznego, zadecyduje czy leczenie należy przerwać i kiedy może być wznowione.

Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej mogą ponownie wystąpić po miesiącu lub kilku miesiącach od zakończenia leczenia, co wymaga ponownego leczenia produktem leczniczym Miacalcic.

Hiperkalcemia

Leczenie doraźne przełomu hiperkalcemicznego

Wlew dożylny jest najbardziej skuteczną metodą podawania leku i powinien być preferowany w leczeniu stanów nagłych lub innych ciężkich stanów chorobowych.

Zalecana dawka wynosi od 5 j.m./kg mc. do 10 j.m./kg mc. na dobę, we wlewie dożylnym w 500 ml fizjologicznego roztworu sodu chlorku, podawanym w ciągu co najmniej 6 godzin lub w powolnym wstrzyknięciu dożylnym w 2 do 4 dawkach podzielonych w ciągu doby.

Leczenie przedłużone w stanach przewlekłej hiperkalcemii

Zalecana dawka w leczeniu przedłużonym w stanach przewlekłej hiperkalcemii wynosi od 5 j.m./kg mc. do 10 j.m./kg mc. na dobę podskórnie lub domięśniowo, w jednej lub dwóch dawkach podzielonych. Leczenie powinno być dostosowane do reakcji pacjenta i zmian wskaźników biochemicznych. Jeżeli objętość produktu leczniczego Miacalcic przeznaczonego do iniekcji jest większa niż 2 ml, to lepiej lek podać domięśniowo, w kilku miejscach.

Długotrwałe leczenie

U chorych leczonych długotrwale mogą pojawić się przeciwciała przeciw kalcytoninie, jednakże jej skuteczność kliniczna zwykle nie jest przez to zmniejszona. Zjawisko „ucieczki”, które występuje szczególnie u długo leczonych pacjentów z chorobą Pageta, zależy raczej od wysycenia miejsc wiążących lek, a nie od powstawania przeciwciał. Po przerwie w leczeniu, odpowiedź terapeutyczna na Miacalcic powraca.

Stosowanie u dzieci

Brak jest wystarczających danych potwierdzających zasadność stosowania kalcytoniny łososiowej w schorzeniach, którym towarzyszy osteoporoza u dzieci. W związku z tym nie zaleca się stosowania kalcytoniny łososiowej u dzieci w wieku od 0 do 18 lat.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku / w specjalnych grupach pacjentów

Rozległe doświadczenie w stosowaniu produktu leczniczego Miacalcic pozajelitowo u osób w podeszłym wieku nie wykazało dowodów na zmniejszenie tolerancji leku lub konieczność zmiany dawkowania. Dotyczy to również pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, chociaż nie przeprowadzono ukierunkowanych badań w tych grupach pacjentów.

Miacalcic - środki ostrożności

Ponieważ kalcytonina łososiowa jest peptydem, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia uogólnionych reakcji alergicznych i reakcji typu alergicznego, włączając w to pojedyncze przypadki wstrząsu anafilaktycznego, które odnotowano u pacjentów otrzymujących Miacalcic. U pacjentów, u których podejrzewa się wrażliwość na kalcytoninę łososiową, należy rozważyć celowość wykonania testów skórnych przed rozpoczęciem leczenia, używając w tym celu rozcieńczonego, jałowego roztworu produktu leczniczego Miacalcic. Ampułki Miacalcic zawierają mniej niż 23 mg sodu na 1 ml, stąd uważa się iż są „pozbawione sodu”.

Miacalcic - przedawkowanie

Stwierdzono, że nudności, wymioty, zaczerwienienie twarzy i zawroty głowy zależą od wielkości dawki przy pozajelitowym podawaniu produktu leczniczego Miacalcic.

Po przedawkowaniu produktu leczniczego Miacalcic w postaci roztworu do wstrzykiwań występują nudności i wymioty. Nie odnotowano dotychczas poważnych działań niepożądanych po przedawkowaniu.

Przedawkowanie leczy się objawowo.

Miacalcic - przeciwwskazania

Znana nadwrażliwość na kalcytoninę łososiową lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania”, 4.8 „Działania niepożądane” oraz 6.1 „Wykaz substancji pomocniczych”).

Miacalcic - działania niepożądane

Nudności, wymioty, zaczerwienienie twarzy i zawroty głowy zależą od wielkości dawki i są częstsze po podaniu dożylnym niż domięśniowym, czy podskórnym. Wielomocz i dreszcze mijają zwykle samoistnie i tylko sporadycznie konieczne jest tymczasowe zmniejszenie dawek.

Działania niepożądane (Tabela 1) pogrupowano pod względem częstości występowania, rozpoczynając od najczęściej występujących, w następujący sposób:

bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥1/10

000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), łącznie z pojedynczymi przypadkami.

Tabela 1

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: Nadwrażliwość.

Bardzo rzadko: Reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia smaku.

Zaburzenia oka:

Niezbyt często: Zaburzenia widzenia. Zaburzenia naczyniowe:

Często: Nagłe zaczerwienienie twarzy.

Niezbyt często: Nadciśnienie.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: Nudności, biegunka, ból brzucha. Niezbyt często: Wymioty.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: Wysypka uogólniona.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: Bóle stawów.

Niezbyt często: Bóle mięśniowo-szkieletowe.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: Wielomocz.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: Zmęczenie.

Niezbyt często: Objawy grypopodobne, obrzęk (twarzy, kończyn i uogólniony).

Rzadko: Reakcje w miejscu iniekcji, świąd.

Działania niepożądane odnotowane na podstawie spontanicznych zgłoszeń oraz danych literaturowych (częstość nieznana)

Następujące działanie niepożądane zidentyfikowano na podstawie zgłoszeń odnotowanych po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz na podstawie przeglądu literaturowego. Ze względu na fakt, że działanie to zgłoszono dobrowolnie w populacji o nieokreślonej wielkości, nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie częstości jego występowania, dlatego częstość sklasyfikowano jako nieznaną.

Zaburzenia układu nerwowego: drżenie.

Miacalcic - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się podawania produktu leczniczego Miacalcic kobietom ciężarnym, ponieważ nie przeprowadzono badań u kobiet w ciąży. Jednakże badania na zwierzętach wykazały, że kalcytonina łososiowa nie wykazuje działania embriotoksycznego ani teratogennego. Okazało się, że kalcytonina łososiowa nie przenika przez barierę łożyskową u zwierząt.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kalcytonina łososiowa jest wydzielana do mleka kobiet, ponieważ nie przeprowadzono badań u kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się karmienia piersią w czasie stosowania produktu leczniczego Miacalcic.

Miacalcic - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu leczniczego Miacalcic na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Miacalcic może powodować zmęczenie, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia (patrz punkt 4.8 „Działania niepożądane”), które mogą spowolnić reakcje pacjenta. Należy zatem ostrzec pacjenta o możliwości wystąpienia tych działań niepożądanych. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Miacalcic - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Calcitoninum salmonis

  Kalcytonina łososiowa to substancja lecznicza o charakterze hormonu polipeptydowego o działaniu przeciw osteoporozie. Uzyskiwana jest z łososi. Stosuje się ją w osteoporozie pierwotnej i wtórnej, bólach kości, chorobie Pageta, przełomie hiperkalcemicznym i hpiperkalcemii przewlekłej. Stosuje się ją w postaci roztworu do wstrzykiwań lub aerozolu do nosa. Działa poprzez hamowanie aktywności komórek kościogubnych (osteoklastów), a w początkowej fazie także przez aktywację komórek kościotwórczych (osteoblastów).

  Dostępne opakowania
  Miacalcic

  Miacalcic

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 1ml - 50 j.m./ml
  NOVARTIS PHARMA GMBH
  Miacalcic

  Miacalcic

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.a 1ml - 100 j.m./ml
  NOVARTIS PHARMA GMBH
  Powiązane artykuły
  Profilaktyka osteoporozy

  Dieta na mocne kości. Przeciwdziałaj osteoporozie (WIDEO)

  Dieta na mocne kości. Przeciwdziałaj osteoporozie (WIDEO)

  Kobiety są szczególnie narażone na ryzyko zachorowania na osteoporozę. Problem pojawia się wraz z wiekiem, dlatego warto jak najwcześniej zadbać o swoje kości. Może w tym pomóc odpowiednia dieta, bogata w składniki budulcowe kości. Nie wystarczy jednak...

  Czerniak - przyczyny, objawy, leczenie

  Witamina D i wapń a ryzyko czerniaka

  Na łamach pisma „Journal of Clinical Oncology" pojawiły się wyniki badań, które wskazują, iż przyjmowanie witaminy D i wapnia może u niektórych kobiet zmniejszyć ryzyko zachorowania na czerniaka złośliwego... Badania nad właściwościami wapnia i witaminy...

  Mammografia - jak działa mammograf, zalety i ograniczenia, wskazania, przygotowanie, przebieg badania, wynik, bezpieczeństwo

  Fałszywie pozytywny obraz mammografii może być niebezpieczny

  Fałszywie pozytywny obraz mammografii może być niebezpieczny

  Coraz częściej zdarzają się przypadki, kiedy kobiety, decydując się na wykonanie badania mammograficznego, spotykają się z fałszywie pozytywnym jego wynikiem. Mammografia wykrywa raka, którego nie ma w organizmie kobiety. W Stanach Zjednoczonych ryzyko,...

  Koronawirus

  Koronawirus a fake newsy. Grozi nam epidemia dezinformacji

  Koronawirus a fake newsy. Grozi nam epidemia dezinformacji

  Spiskowe teorie dziejów i niezwykłe sposoby chroniące przed zarażeniem. W sieci krąży coraz więcej dobrych rad jak się leczyć i jak zapobiegać zarażeniu. Mało tego, na internetowych aukcjach można znaleźć nawet amulety i zioła, które rzekomo mają nas...

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Profilaktyka osteoporozy

  Profilaktyka osteoporozy

  Osteoporoza jest poważną chorobą, ograniczającą sprawność fizyczną. U kobiet najczęściej pojawia się w okresie menopauzy, gdy dochodzi do zakłóceń przemian metabolicznych organizmu. Trudności z układem kostnym ma około 40% pań po 50. roku życia. Osteoporoza...

  Profilaktyka osteoporozy

  Lek na nadciśnienie w profilaktyce osteoporozy

  Wraz z wiekiem dochodzi do stopniowego ubytku tkanki kostnej, przez co kości stają się bardziej kruche i łamliwe. Osoby starsze są z tego względu bardziej narażone na złamania i związane z nimi komplikacje. Według najnowszych badań, można temu zapobiegać...

  Newsy

  Antyoksydanty w prewencji raka jelita grubego. Najnowsze badania

  Antyoksydanty w prewencji raka jelita grubego. Najnowsze badania

  Czym są antyoksydanty? To przeciwutleniacze, które neutralizują wolne rodniki powstające w organizmie. Do tych naturalnych substancji zaliczamy miedzy innymi witaminę C, E lub A, oraz selen. Według najnowszych badań przyjmowanie witaminy E nie przyczynia...

  Profilaktyka osteoporozy

  Które suplementy diety na osteoporozę wybierać?

  Osteoporoza to choroba metaboliczna kości, która osłabia ich mikrostrukturę, wywołuje ubytek masy kostnej i zwiększa podatność na złamania. Istotą problemu jest tu zaburzenie równowagi pomiędzy resorpcją a procesem tworzenia się kośćca. Częściej zapadają...

  Profilaktyka osteoporozy

  Profilaktyka osteoporozy

  Profilaktyka osteoporozy

  Osteoporoza jest poważną chorobą, ograniczającą sprawność fizyczną. U kobiet najczęściej pojawia się w okresie menopauzy, gdy dochodzi do zakłóceń przemian metabolicznych organizmu. Trudności z układem kostnym ma około 40% pań po 50. roku życia. Osteoporoza...