Mezavant

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
1,2 g
Ilość
60 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SCHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD

Mezavant - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Mezavant - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Mezavant - opis

Uzyskanie klinicznej i endoskopowej remisji u pacjentów z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego.

Podtrzymanie remisji.

Mezavant - skład

Każda tabletka zawiera 1200 mg mesalazyny (Mesalazinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Mezavant - dawkowanie

Mezavant jest przeznaczony do podawania doustnego, raz na dobę. Tabletek nie wolno rozkruszać ani żuć. Tabletki powinny być przyjmowane z jedzeniem.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku (> 65 roku życia)

W celu uzyskania remisji: 2,4 g do 4,8 g (dwie do czterech tabletek) powinno być przyjmowane raz na dobę. Największa dawka, 4,8 g na dobę, zalecana jest u pacjentów niereagujących na niższe dawki mesalazyny. Przy stosowaniu największej dawki (4,8 g na dobę) wyniki leczenia powinny zostać ocenione po 8 tygodniach.

W celu podtrzymania remisji: 2,4 g (dwie tabletki) powinno być przyjmowane raz na dobę.

Dzieci i młodzież:

Mezavant nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 roku życia ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Nie przeprowadzono swoistych badań leku Mezavant u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Mezavant - środki ostrożności

Zgłaszano przypadki niewydolności nerek, włączając nefropatię z minimalnymi zmianami oraz ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, w związku z przyjmowaniem preparatów zawierających mesalazynę i proleki mesalazyny. Mezavant u pacjentów z potwierdzoną niewydolnością nerek o przebiegu łagodnym do umiarkowanego powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności. Zaleca się, aby u wszystkich pacjentów przeprowadzić badanie czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia oraz przynajmniej dwa razy w roku podczas trwania leczenia.

Pacjenci z przewlekłym zaburzeniem czynności płuc, szczególnie z astmą, są narażeni na wystąpienie reakcji nadwrażliwości i powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją.

Po leczeniu mesalazyną w rzadkich przypadkach zgłaszano poważne nieprawidłowości w składzie krwi (dyskrazję). Jeżeli u pacjenta pojawią się niewyjaśnione krwawienia, siniaczenie, plamica, anemia, gorączka lub ból gardła, należy przeprowadzić badania hematologiczne. Jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia dyskrazji leczenie powinno zostać przerwane (patrz punkt 4.5 i 4.8).

W rzadkich przypadkach zgłaszane były reakcje nadwrażliwości ze strony serca (zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia ) wywołane przez mesalazynę przy stosowaniu leku Mezavant i innych produktów zawierających mesalazynę. Należy zachować ostrożność przepisując ten lek pacjentom w stanie predysponującym do rozwoju zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia. Jeżeli występuje podejrzenie reakcji nadwrażliwości tego typu, nie wolno ponownie wprowadzać do leczenia produktów zawierających mesalazynę.

Mesalazyna została powiązana z występowaniem ostrego zespołu nietolerancji, który może być trudny do odróżnienia od zaostrzenia zapalnej choroby jelita. Pomimo, że dokładna częstość nie została określona, zespół ten występował u 3% pacjentów w badaniach klinicznych dotyczących mesalazyny lub sulfasalazyny. Objawy obejmują: skurczowy, ostry ból brzucha i krwawą biegunkę, czasem gorączkę, ból głowy i wysypkę. Jeżeli występuje podejrzenie ostrego zespołu nietolerancji, konieczne jest natychmiastowe odstawienie produktów zawierających mesalazynę. Produktów tych nie wolno ponownie wprowadzać do leczenia.

Zgłaszano podwyższone stężenia enzymów wątrobowych u pacjentów przyjmujących preparaty zawierające mesalazynę. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku Mezavant pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów uczulonych na sulfasalazynę w związku z potencjalnym ryzykiem reakcji nadwrażliwości krzyżowej pomiędzy sulfasalazyną i mesalazyną.

Organiczna lub czynnościowa niedrożność górnego odcinka układu pokarmowego może opóźnić rozpoczęcie działanie leku.

Mezavant - przedawkowanie

Mezavant jest aminosalicylanem. Objawy toksyczności salicylanów obejmują: szum uszny, zawroty głowy, bóle głowy, dezorientację, senność, obrzęk płuc, odwodnienie w wyniku pocenia się, biegunki i wymioty, hipoglikemię, hiperwentylację, zaburzenia równowagi elektrolitowej i pH krwi oraz hipertermię.

Konwencjonalne leczenie toksyczności salicylanów może przynieść korzystne efekty w przypadkach ostrego przedawkowania. Hipoglikemia, zaburzenia równowagi płynowej i elektrolitowej powinny zostać wyrównane przez zastosowanie odpowiedniego leczenia. Należy utrzymać właściwą czynność nerek.

Mezavant - przeciwskazania

Stwierdzona w wywiadzie nadwrażliwość na salicylany (w tym mesalazynę) lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Mezavant.

Ciężka niewydolność nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR < 30 ml/min/1,73 m2) i (lub) ciężka niewydolność wątroby.

Mezavant - działania niepożądane

Trzema najczęściej odnotowanymi działaniami niepożądanymi, w zebranych badaniach klinicznych dotyczących bezpieczeństwa u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, były ból głowy, ból brzucha i mdłości. Żadne z działań niepożądanych nie było odnotowywane z częstością większą niż 10%.

Inne odnotowywane działania niepożądane leku Mezavant występowały rzadziej i zostały przedstawione poniżej:

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Mezavant

Klasa układów/narządów

Kategorie dotyczące częstości

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Trombocytopenia

Nieznana

Agranulocytoza*, anemia aplastyczna*, leukopenia*,

neutropenia*, pancytopenia*

Zaburzenia układu nerwowego

Często (1/100 do < 1/10)

Ból głowy

Niebyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Zawroty głowy, senność,

drżenie

Nieznana

Neuropatia*

Zaburzenia ucha i błędnika

Niebyt często (1/1 000 do < 1/100)

Ból ucha

Zaburzenia serca

Niebyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Tachykardia

Nieznana

Zapalenie mięśnia sercowego#, zapalenie osierdzia#

Zaburzenia naczyniowe

Często (1/100 do < 1/10)

Nadciśnienie

Niebyt często (1/1 000 do < 1/100)

Hipotensja

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Mezavant

Klasa układów/narządów

Kategorie dotyczące częstości

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niebyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Ból gardła i krtani

Nieznana

Alergiczne zapalenie płuc (włączając: śródmiąższowe zapalenie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynochłonne

zapalenie płuc),#

skurcz oskrzeli*

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (1/100 do < 1/10)

Wzdęcia, ból brzucha, biegunka, niestrawność, wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, mdłości

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Zapalenie okrężnicy, zapalenie trzustki, polip odbytniczy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często (1/100 do < 1/10)

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (np. ALT;

AST, bilirubina)

Nieznana

Zapalenie wątroby#, kamica żółciowa*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (1/100 do < 1/10)

Świąd, wysypka

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Trądzik, łysienie, pokrzywka

Nieznana

Obrzęk naczynioruchowy*

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Często (1/100 do < 1/10)

Ból stawów związany z bólem mięśniowym, ból pleców

Nieznana

Ogólnoustrojowe schorzenia

typu tocznia rumieniowatego*

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Nieznana

Śródmiąższowe zapalenie

nerek#, zespół nerczycowy*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często (1/100 do < 1/10)

Astenia, gorączka

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Obrzęk twarzy, zmęczenie

#

Oznacza doświadczenia uzyskane po wprowadzeniu leku Mezavant do obrotu.

*Oznacza działania niepożądane zgłaszane dla produktów zawierających mesalazynę.

Nefrotoksyczność spowodowaną stosowaniem mesalazyny należy podejrzewać u pacjentów, u których w trakcie leczenia wystąpiły zaburzenia czynności nerek.

Patrz również punkt 4.4.

Mezavant - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Ograniczone doświadczenie stosowania mesalazyny u kobiet w okresie ciąży nie wskazują na podwyższone ryzyko występowania wad wrodzonych spowodowanych stosowaniem leku. Mesalazyna przenika przez barierę łożyska, ale osiąga znacznie niższe stężenie u płodu, niż uzyskiwane w trakcie leczenia u dorosłych. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu mesalazyny na przebieg ciąży, rozwój zarodkowy/płodowy, poród lub rozwój poporodowy. Mesalazyna może być stosowana w okresie ciąży wyłącznie, jeżeli jest to konieczne. Należy zachować ostrożność podczas stosowania wysokich dawek mesalazyny.

Karmienie piersią

Mesalazyna przenika do mleka ludzkiego w niskich stężeniach. Acetylowana forma mesalazyny przenika do mleka ludzkiego w wyższym stężeniu. Należy zachować ostrożność stosując mesalazynę podczas karmienia piersią i podawać ją tylko, jeśli korzyści przeważają nad ryzykiem. Sporadycznie zgłaszano występowanie ostrej biegunki u dzieci karmionych piersią.

Płodność

Dane dotyczące stosowania mesalazyny nie wskazują na trwały wpływ na płodność u mężczyzn.

Mezavant - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono odpowiednich badań ale.uważa się, że lek Mezavant wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mesalazinum

  Substancja ta uwalniana jest z tabletek dojelitowych w końcowym odcinku jelita cienkiego i początkowym odcinku jelita grubego. Mechanizm działania prawdopodobnie polega na hamowaniu syntezy prostaglandyny PGE2, prostacykliny PGI2, tromboksanu A2, leukotrienu B4 i zatrzymywaniu utleniania w błonie śluzowej. Stosowana jest we wrzodziejącym łagodnym i umiarkowanym zapaleniu jelita grubego oraz w chorobie Leśniowskiego i Crohna.

  Dostępne opakowania
  Mezavant

  Mezavant

  tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu - 60 tabl. - 1,2 g
  SCHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD
  Mezavant

  Mezavant

  tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu - 120 tabl. - 1,2 g
  SCHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Placebo - charakterystyka, właściwości

  Placebo nabiera całkowicie nowego znaczenia. Pozytywny wpływ przyjmowania tabletek placebo na stan zdrowia przypisywany był zawsze wierze w skuteczność tego, co chory uważał za prawdziwy lek. Dziś amerykańscy naukowcy dowodzą, że niepotrzebna jest nawet...

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - charakterystyka, przyczyny, objawy, diagnostyka, przebieg, leczenie

  Pseudopolipy jelita grubego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita

  Pseudopolipy jelita grubego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita

  Pseudopolipy jelita grubego Choroba charakteryzuje się występowaniem zaostrzeń i okresów remisji o różnym okresie trwania. Najczęściej obejmuje końcową (lewą) część jelita grubego - odbytnicę (która zajęta jest w 100% przypadków), esicę, okrężnicę zstępującą...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Łóżka szpitalne, antybiotyki i ryzyko zakażenia bakteryjnego

  Nowe badania sugerują, że gdy pacjent szpitala bierze antybiotyki, następna osoba, która korzysta z tego samego łóżka, może być narażona na zakażenie niebezpiecznym szczepem bakterii Clostridium difficile. Clostridium difficile, bakteria, która...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...