Mezavant

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
1,2 g
Ilość
60 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SCHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD

Mezavant - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Mezavant - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Mezavant - opis

Uzyskanie klinicznej i endoskopowej remisji u pacjentów z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego.

Podtrzymanie remisji.

Mezavant - skład

Każda tabletka zawiera 1200 mg mesalazyny (Mesalazinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Mezavant - dawkowanie

Mezavant jest przeznaczony do podawania doustnego, raz na dobę. Tabletek nie wolno rozkruszać ani żuć. Tabletki powinny być przyjmowane z jedzeniem.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku (> 65 roku życia)

W celu uzyskania remisji: 2,4 g do 4,8 g (dwie do czterech tabletek) powinno być przyjmowane raz na dobę. Największa dawka, 4,8 g na dobę, zalecana jest u pacjentów niereagujących na niższe dawki mesalazyny. Przy stosowaniu największej dawki (4,8 g na dobę) wyniki leczenia powinny zostać ocenione po 8 tygodniach.

W celu podtrzymania remisji: 2,4 g (dwie tabletki) powinno być przyjmowane raz na dobę.

Dzieci i młodzież:

Mezavant nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 roku życia ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Nie przeprowadzono swoistych badań leku Mezavant u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Mezavant - środki ostrożności

Zgłaszano przypadki niewydolności nerek, włączając nefropatię z minimalnymi zmianami oraz ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, w związku z przyjmowaniem preparatów zawierających mesalazynę i proleki mesalazyny. Mezavant u pacjentów z potwierdzoną niewydolnością nerek o przebiegu łagodnym do umiarkowanego powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności. Zaleca się, aby u wszystkich pacjentów przeprowadzić badanie czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia oraz przynajmniej dwa razy w roku podczas trwania leczenia.

Pacjenci z przewlekłym zaburzeniem czynności płuc, szczególnie z astmą, są narażeni na wystąpienie reakcji nadwrażliwości i powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją.

Po leczeniu mesalazyną w rzadkich przypadkach zgłaszano poważne nieprawidłowości w składzie krwi (dyskrazję). Jeżeli u pacjenta pojawią się niewyjaśnione krwawienia, siniaczenie, plamica, anemia, gorączka lub ból gardła, należy przeprowadzić badania hematologiczne. Jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia dyskrazji leczenie powinno zostać przerwane (patrz punkt 4.5 i 4.8).

W rzadkich przypadkach zgłaszane były reakcje nadwrażliwości ze strony serca (zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia ) wywołane przez mesalazynę przy stosowaniu leku Mezavant i innych produktów zawierających mesalazynę. Należy zachować ostrożność przepisując ten lek pacjentom w stanie predysponującym do rozwoju zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia. Jeżeli występuje podejrzenie reakcji nadwrażliwości tego typu, nie wolno ponownie wprowadzać do leczenia produktów zawierających mesalazynę.

Mesalazyna została powiązana z występowaniem ostrego zespołu nietolerancji, który może być trudny do odróżnienia od zaostrzenia zapalnej choroby jelita. Pomimo, że dokładna częstość nie została określona, zespół ten występował u 3% pacjentów w badaniach klinicznych dotyczących mesalazyny lub sulfasalazyny. Objawy obejmują: skurczowy, ostry ból brzucha i krwawą biegunkę, czasem gorączkę, ból głowy i wysypkę. Jeżeli występuje podejrzenie ostrego zespołu nietolerancji, konieczne jest natychmiastowe odstawienie produktów zawierających mesalazynę. Produktów tych nie wolno ponownie wprowadzać do leczenia.

Zgłaszano podwyższone stężenia enzymów wątrobowych u pacjentów przyjmujących preparaty zawierające mesalazynę. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku Mezavant pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów uczulonych na sulfasalazynę w związku z potencjalnym ryzykiem reakcji nadwrażliwości krzyżowej pomiędzy sulfasalazyną i mesalazyną.

Organiczna lub czynnościowa niedrożność górnego odcinka układu pokarmowego może opóźnić rozpoczęcie działanie leku.

Mezavant - przedawkowanie

Mezavant jest aminosalicylanem. Objawy toksyczności salicylanów obejmują: szum uszny, zawroty głowy, bóle głowy, dezorientację, senność, obrzęk płuc, odwodnienie w wyniku pocenia się, biegunki i wymioty, hipoglikemię, hiperwentylację, zaburzenia równowagi elektrolitowej i pH krwi oraz hipertermię.

Konwencjonalne leczenie toksyczności salicylanów może przynieść korzystne efekty w przypadkach ostrego przedawkowania. Hipoglikemia, zaburzenia równowagi płynowej i elektrolitowej powinny zostać wyrównane przez zastosowanie odpowiedniego leczenia. Należy utrzymać właściwą czynność nerek.

Mezavant - przeciwwskazania

Stwierdzona w wywiadzie nadwrażliwość na salicylany (w tym mesalazynę) lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Mezavant.

Ciężka niewydolność nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR < 30 ml/min/1,73 m2) i (lub) ciężka niewydolność wątroby.

Mezavant - działania niepożądane

Trzema najczęściej odnotowanymi działaniami niepożądanymi, w zebranych badaniach klinicznych dotyczących bezpieczeństwa u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, były ból głowy, ból brzucha i mdłości. Żadne z działań niepożądanych nie było odnotowywane z częstością większą niż 10%.

Inne odnotowywane działania niepożądane leku Mezavant występowały rzadziej i zostały przedstawione poniżej:

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Mezavant

Klasa układów/narządów

Kategorie dotyczące częstości

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Trombocytopenia

Nieznana

Agranulocytoza*, anemia aplastyczna*, leukopenia*,

neutropenia*, pancytopenia*

Zaburzenia układu nerwowego

Często (1/100 do < 1/10)

Ból głowy

Niebyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Zawroty głowy, senność,

drżenie

Nieznana

Neuropatia*

Zaburzenia ucha i błędnika

Niebyt często (1/1 000 do < 1/100)

Ból ucha

Zaburzenia serca

Niebyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Tachykardia

Nieznana

Zapalenie mięśnia sercowego#, zapalenie osierdzia#

Zaburzenia naczyniowe

Często (1/100 do < 1/10)

Nadciśnienie

Niebyt często (1/1 000 do < 1/100)

Hipotensja

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Mezavant

Klasa układów/narządów

Kategorie dotyczące częstości

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niebyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Ból gardła i krtani

Nieznana

Alergiczne zapalenie płuc (włączając: śródmiąższowe zapalenie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynochłonne

zapalenie płuc),#

skurcz oskrzeli*

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (1/100 do < 1/10)

Wzdęcia, ból brzucha, biegunka, niestrawność, wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, mdłości

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Zapalenie okrężnicy, zapalenie trzustki, polip odbytniczy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często (1/100 do < 1/10)

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (np. ALT;

AST, bilirubina)

Nieznana

Zapalenie wątroby#, kamica żółciowa*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (1/100 do < 1/10)

Świąd, wysypka

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Trądzik, łysienie, pokrzywka

Nieznana

Obrzęk naczynioruchowy*

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Często (1/100 do < 1/10)

Ból stawów związany z bólem mięśniowym, ból pleców

Nieznana

Ogólnoustrojowe schorzenia

typu tocznia rumieniowatego*

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Nieznana

Śródmiąższowe zapalenie

nerek#, zespół nerczycowy*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często (1/100 do < 1/10)

Astenia, gorączka

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Obrzęk twarzy, zmęczenie

#

Oznacza doświadczenia uzyskane po wprowadzeniu leku Mezavant do obrotu.

*Oznacza działania niepożądane zgłaszane dla produktów zawierających mesalazynę.

Nefrotoksyczność spowodowaną stosowaniem mesalazyny należy podejrzewać u pacjentów, u których w trakcie leczenia wystąpiły zaburzenia czynności nerek.

Patrz również punkt 4.4.

Mezavant - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Ograniczone doświadczenie stosowania mesalazyny u kobiet w okresie ciąży nie wskazują na podwyższone ryzyko występowania wad wrodzonych spowodowanych stosowaniem leku. Mesalazyna przenika przez barierę łożyska, ale osiąga znacznie niższe stężenie u płodu, niż uzyskiwane w trakcie leczenia u dorosłych. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu mesalazyny na przebieg ciąży, rozwój zarodkowy/płodowy, poród lub rozwój poporodowy. Mesalazyna może być stosowana w okresie ciąży wyłącznie, jeżeli jest to konieczne. Należy zachować ostrożność podczas stosowania wysokich dawek mesalazyny.

Karmienie piersią

Mesalazyna przenika do mleka ludzkiego w niskich stężeniach. Acetylowana forma mesalazyny przenika do mleka ludzkiego w wyższym stężeniu. Należy zachować ostrożność stosując mesalazynę podczas karmienia piersią i podawać ją tylko, jeśli korzyści przeważają nad ryzykiem. Sporadycznie zgłaszano występowanie ostrej biegunki u dzieci karmionych piersią.

Płodność

Dane dotyczące stosowania mesalazyny nie wskazują na trwały wpływ na płodność u mężczyzn.

Mezavant - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono odpowiednich badań ale.uważa się, że lek Mezavant wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mesalazinum

  Substancja ta uwalniana jest z tabletek dojelitowych w końcowym odcinku jelita cienkiego i początkowym odcinku jelita grubego. Mechanizm działania prawdopodobnie polega na hamowaniu syntezy prostaglandyny PGE2, prostacykliny PGI2, tromboksanu A2, leukotrienu B4 i zatrzymywaniu utleniania w błonie śluzowej. Stosowana jest we wrzodziejącym łagodnym i umiarkowanym zapaleniu jelita grubego oraz w chorobie Leśniowskiego i Crohna.

  Dostępne opakowania
  Mezavant

  Mezavant

  tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu - 60 tabl. - 1,2 g
  SCHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD
  Mezavant

  Mezavant

  tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu - 120 tabl. - 1,2 g
  SCHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Pseudopolipy jelita grubego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita

  Pseudopolipy jelita grubego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita

  Pseudopolipy jelita grubego Choroba charakteryzuje się występowaniem zaostrzeń i okresów remisji o różnym okresie trwania. Najczęściej obejmuje końcową (lewą) część jelita grubego - odbytnicę (która zajęta jest w 100% przypadków), esicę, okrężnicę zstępującą...

  Koronawirus

  Koronawirus a choroby jelit. Najnowsze wytyczne

  Koronawirus a choroby jelit. Najnowsze wytyczne

  Amerykańskie Stowarzyszenie Gastroenterologiczne opublikowało nowe wytyczne dotyczące pacjentów cierpiących na przewlekłą zapalną chorobę jelit. Co ważne zdaniem organizacji ta grupa chorych nie należy do grupy szczególnego ryzyka w przypadku zakażenia...

  Badania

  Fiberosigmoidoskopia

  Fiberosigmoidoskopia

  Fiberosigmoidoskopia to badanie diagnostyczne polegające na wziernikowaniu odbytnicy, esicy i części okrężnicy za pomocą endoskopu. Fiberosigmoidoskopię przeprowadza się za pomocą giętkiego endoskopu, czyli fiberoskopu. Badanie to może być obserwowane...

  Układ pokarmowy

  Naturalne sposoby na wrzodziejące zapalenie jelit (WIDEO)

  Naturalne sposoby na wrzodziejące zapalenie jelit (WIDEO)

  Wrzody na jelitach to poważna dolegliwość, która rzutuje na kondycję całego organizmu. Mogą być spowodowane obecnością bakterii, wirusów, grzybów, a nawet przez nadmierny stres. Istnieją jednak w pełni naturalne sposoby radzenia sobie z tą chorobą....

  Zdrowie

  Mucyna - rola, charakterystyka i lokalizacja

  Mucyna - rola, charakterystyka i lokalizacja

  Mucyna substancja, która w organizmie człowieka odgrywa ważną rolę. Należy do grupy glikozaminoglikanów - polisacharydów wchodzących w skład błon komórkowych. Substancja odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie organów, w których jest obecna. Chroni je...

  Badania

  Biopsja jelita grubego

  Biopsja jelita grubego

  Biopsja jelita grubego to badanie diagnostyczne polegające na pobraniu z jelita grubego próbki tkanki, którą później poddaje się badaniu histopatologicznemu. Pozwala to na zdiagnozowanie przyczyny krwawych stolców, które są objawem wielu chorób jelita...

  Układ pokarmowy

  Nieoczywiste objawy chorób jelit

  Nieoczywiste objawy chorób jelit

  Nieswoistym chorobom zapalnym jelit towarzyszą powikłania ze strony innych narządów. Zdarza się, że wyprzedzają one pojawienie się głównych objawów jelitowych. To np. stłuszczona wątroba czy zapalenie spojówek. Właśnie dlatego ważne jest zwracanie uwagi...