Mezavant

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
1,2 g
Ilość
60 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SCHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD

Mezavant - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Mezavant - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Mezavant - opis

Uzyskanie klinicznej i endoskopowej remisji u pacjentów z czynnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o przebiegu łagodnym do umiarkowanego.

Podtrzymanie remisji.

Mezavant - skład

Każda tabletka zawiera 1200 mg mesalazyny (Mesalazinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Mezavant - dawkowanie

Mezavant jest przeznaczony do podawania doustnego, raz na dobę. Tabletek nie wolno rozkruszać ani żuć. Tabletki powinny być przyjmowane z jedzeniem.

Dorośli, w tym pacjenci w podeszłym wieku (> 65 roku życia)

W celu uzyskania remisji: 2,4 g do 4,8 g (dwie do czterech tabletek) powinno być przyjmowane raz na dobę. Największa dawka, 4,8 g na dobę, zalecana jest u pacjentów niereagujących na niższe dawki mesalazyny. Przy stosowaniu największej dawki (4,8 g na dobę) wyniki leczenia powinny zostać ocenione po 8 tygodniach.

W celu podtrzymania remisji: 2,4 g (dwie tabletki) powinno być przyjmowane raz na dobę.

Dzieci i młodzież:

Mezavant nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 18 roku życia ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Nie przeprowadzono swoistych badań leku Mezavant u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Mezavant - środki ostrożności

Zgłaszano przypadki niewydolności nerek, włączając nefropatię z minimalnymi zmianami oraz ostre i przewlekłe śródmiąższowe zapalenie nerek, w związku z przyjmowaniem preparatów zawierających mesalazynę i proleki mesalazyny. Mezavant u pacjentów z potwierdzoną niewydolnością nerek o przebiegu łagodnym do umiarkowanego powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności. Zaleca się, aby u wszystkich pacjentów przeprowadzić badanie czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia oraz przynajmniej dwa razy w roku podczas trwania leczenia.

Pacjenci z przewlekłym zaburzeniem czynności płuc, szczególnie z astmą, są narażeni na wystąpienie reakcji nadwrażliwości i powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją.

Po leczeniu mesalazyną w rzadkich przypadkach zgłaszano poważne nieprawidłowości w składzie krwi (dyskrazję). Jeżeli u pacjenta pojawią się niewyjaśnione krwawienia, siniaczenie, plamica, anemia, gorączka lub ból gardła, należy przeprowadzić badania hematologiczne. Jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia dyskrazji leczenie powinno zostać przerwane (patrz punkt 4.5 i 4.8).

W rzadkich przypadkach zgłaszane były reakcje nadwrażliwości ze strony serca (zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia ) wywołane przez mesalazynę przy stosowaniu leku Mezavant i innych produktów zawierających mesalazynę. Należy zachować ostrożność przepisując ten lek pacjentom w stanie predysponującym do rozwoju zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia. Jeżeli występuje podejrzenie reakcji nadwrażliwości tego typu, nie wolno ponownie wprowadzać do leczenia produktów zawierających mesalazynę.

Mesalazyna została powiązana z występowaniem ostrego zespołu nietolerancji, który może być trudny do odróżnienia od zaostrzenia zapalnej choroby jelita. Pomimo, że dokładna częstość nie została określona, zespół ten występował u 3% pacjentów w badaniach klinicznych dotyczących mesalazyny lub sulfasalazyny. Objawy obejmują: skurczowy, ostry ból brzucha i krwawą biegunkę, czasem gorączkę, ból głowy i wysypkę. Jeżeli występuje podejrzenie ostrego zespołu nietolerancji, konieczne jest natychmiastowe odstawienie produktów zawierających mesalazynę. Produktów tych nie wolno ponownie wprowadzać do leczenia.

Zgłaszano podwyższone stężenia enzymów wątrobowych u pacjentów przyjmujących preparaty zawierające mesalazynę. Należy zachować ostrożność podczas podawania leku Mezavant pacjentom z zaburzeniem czynności wątroby.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów uczulonych na sulfasalazynę w związku z potencjalnym ryzykiem reakcji nadwrażliwości krzyżowej pomiędzy sulfasalazyną i mesalazyną.

Organiczna lub czynnościowa niedrożność górnego odcinka układu pokarmowego może opóźnić rozpoczęcie działanie leku.

Mezavant - przedawkowanie

Mezavant jest aminosalicylanem. Objawy toksyczności salicylanów obejmują: szum uszny, zawroty głowy, bóle głowy, dezorientację, senność, obrzęk płuc, odwodnienie w wyniku pocenia się, biegunki i wymioty, hipoglikemię, hiperwentylację, zaburzenia równowagi elektrolitowej i pH krwi oraz hipertermię.

Konwencjonalne leczenie toksyczności salicylanów może przynieść korzystne efekty w przypadkach ostrego przedawkowania. Hipoglikemia, zaburzenia równowagi płynowej i elektrolitowej powinny zostać wyrównane przez zastosowanie odpowiedniego leczenia. Należy utrzymać właściwą czynność nerek.

Mezavant - przeciwskazania

Stwierdzona w wywiadzie nadwrażliwość na salicylany (w tym mesalazynę) lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku Mezavant.

Ciężka niewydolność nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR < 30 ml/min/1,73 m2) i (lub) ciężka niewydolność wątroby.

Mezavant - działania niepożądane

Trzema najczęściej odnotowanymi działaniami niepożądanymi, w zebranych badaniach klinicznych dotyczących bezpieczeństwa u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, były ból głowy, ból brzucha i mdłości. Żadne z działań niepożądanych nie było odnotowywane z częstością większą niż 10%.

Inne odnotowywane działania niepożądane leku Mezavant występowały rzadziej i zostały przedstawione poniżej:

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Mezavant

Klasa układów/narządów

Kategorie dotyczące częstości

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Trombocytopenia

Nieznana

Agranulocytoza*, anemia aplastyczna*, leukopenia*,

neutropenia*, pancytopenia*

Zaburzenia układu nerwowego

Często (1/100 do < 1/10)

Ból głowy

Niebyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Zawroty głowy, senność,

drżenie

Nieznana

Neuropatia*

Zaburzenia ucha i błędnika

Niebyt często (1/1 000 do < 1/100)

Ból ucha

Zaburzenia serca

Niebyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Tachykardia

Nieznana

Zapalenie mięśnia sercowego#, zapalenie osierdzia#

Zaburzenia naczyniowe

Często (1/100 do < 1/10)

Nadciśnienie

Niebyt często (1/1 000 do < 1/100)

Hipotensja

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Mezavant

Klasa układów/narządów

Kategorie dotyczące częstości

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niebyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Ból gardła i krtani

Nieznana

Alergiczne zapalenie płuc (włączając: śródmiąższowe zapalenie płuc, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynochłonne

zapalenie płuc),#

skurcz oskrzeli*

Zaburzenia żołądka i jelit

Często (1/100 do < 1/10)

Wzdęcia, ból brzucha, biegunka, niestrawność, wymioty, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, mdłości

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Zapalenie okrężnicy, zapalenie trzustki, polip odbytniczy

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często (1/100 do < 1/10)

Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby (np. ALT;

AST, bilirubina)

Nieznana

Zapalenie wątroby#, kamica żółciowa*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często (1/100 do < 1/10)

Świąd, wysypka

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Trądzik, łysienie, pokrzywka

Nieznana

Obrzęk naczynioruchowy*

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Często (1/100 do < 1/10)

Ból stawów związany z bólem mięśniowym, ból pleców

Nieznana

Ogólnoustrojowe schorzenia

typu tocznia rumieniowatego*

Zaburzenia nerek i dróg

moczowych

Nieznana

Śródmiąższowe zapalenie

nerek#, zespół nerczycowy*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często (1/100 do < 1/10)

Astenia, gorączka

Niezbyt często (1/1 000 do

< 1/100)

Obrzęk twarzy, zmęczenie

#

Oznacza doświadczenia uzyskane po wprowadzeniu leku Mezavant do obrotu.

*Oznacza działania niepożądane zgłaszane dla produktów zawierających mesalazynę.

Nefrotoksyczność spowodowaną stosowaniem mesalazyny należy podejrzewać u pacjentów, u których w trakcie leczenia wystąpiły zaburzenia czynności nerek.

Patrz również punkt 4.4.

Mezavant - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Ograniczone doświadczenie stosowania mesalazyny u kobiet w okresie ciąży nie wskazują na podwyższone ryzyko występowania wad wrodzonych spowodowanych stosowaniem leku. Mesalazyna przenika przez barierę łożyska, ale osiąga znacznie niższe stężenie u płodu, niż uzyskiwane w trakcie leczenia u dorosłych. Badania na zwierzętach nie wykazały szkodliwego wpływu mesalazyny na przebieg ciąży, rozwój zarodkowy/płodowy, poród lub rozwój poporodowy. Mesalazyna może być stosowana w okresie ciąży wyłącznie, jeżeli jest to konieczne. Należy zachować ostrożność podczas stosowania wysokich dawek mesalazyny.

Karmienie piersią

Mesalazyna przenika do mleka ludzkiego w niskich stężeniach. Acetylowana forma mesalazyny przenika do mleka ludzkiego w wyższym stężeniu. Należy zachować ostrożność stosując mesalazynę podczas karmienia piersią i podawać ją tylko, jeśli korzyści przeważają nad ryzykiem. Sporadycznie zgłaszano występowanie ostrej biegunki u dzieci karmionych piersią.

Płodność

Dane dotyczące stosowania mesalazyny nie wskazują na trwały wpływ na płodność u mężczyzn.

Mezavant - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono odpowiednich badań ale.uważa się, że lek Mezavant wywiera nieznaczny wpływ na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mesalazinum

  Substancja ta uwalniana jest z tabletek dojelitowych w końcowym odcinku jelita cienkiego i początkowym odcinku jelita grubego. Mechanizm działania prawdopodobnie polega na hamowaniu syntezy prostaglandyny PGE2, prostacykliny PGI2, tromboksanu A2, leukotrienu B4 i zatrzymywaniu utleniania w błonie śluzowej. Stosowana jest we wrzodziejącym łagodnym i umiarkowanym zapaleniu jelita grubego oraz w chorobie Leśniowskiego i Crohna.

  Dostępne opakowania
  Mezavant

  Mezavant

  tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu - 60 tabl. - 1,2 g
  SCHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD
  Mezavant

  Mezavant

  tabletki dojelitowe o przedłużonym uwalnianiu - 120 tabl. - 1,2 g
  SCHIRE PHARMACEUTICAL CONTRACTS LTD
  Powiązane artykuły
  Układ pokarmowy

  Skutki uboczne leków na żołądek

  Pacjenci często stosują leki obniżające poziom kwasu w żołądku. Chcą w ten sposób zmniejszyć ryzyko wystąpienia wrzodów na skutek przyjmowania leków przeciwzapalnych. Przeprowadzone badania wykazały jednak, że łączenie tych środków może mieć poważne następstwa...

  Leki i suplementy

  Placebo - charakterystyka, właściwości

  Placebo nabiera całkowicie nowego znaczenia. Pozytywny wpływ przyjmowania tabletek placebo na stan zdrowia przypisywany był zawsze wierze w skuteczność tego, co chory uważał za prawdziwy lek. Dziś amerykańscy naukowcy dowodzą, że niepotrzebna jest nawet...

  Wrzodziejące zapalenie jelita grubego - charakterystyka, przyczyny, objawy, diagnostyka, przebieg, leczenie

  Pseudopolipy jelita grubego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita

  Pseudopolipy jelita grubego u pacjenta z wrzodziejącym zapaleniem jelita

  Pseudopolipy jelita grubego Choroba charakteryzuje się występowaniem zaostrzeń i okresów remisji o różnym okresie trwania. Najczęściej obejmuje końcową (lewą) część jelita grubego - odbytnicę (która zajęta jest w 100% przypadków), esicę, okrężnicę zstępującą...

  Newsy

  Zniekształcanie prawdy jest oceniane równie surowo jak kłamstwo

  Zniekształcanie prawdy bez faktycznego kłamstwa  ma angielską nazwę: paltering. Wszyscy to robimy, a według nowego badania specjalistów z Harvardu,  większość z nas czuje się lepiej z palteringiem niż z kłamstwem. Ale zanim dasz sobie przepustkę, wiedz,...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Leki i suplementy

  Leki na receptę

  Leki RX to leki na receptę. Ich nazwa, RX, nie ma jednoznacznej genezy. RX jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu Oka Horusa. Dla Egipcjan było ono symbolem przywrócenia zdrowia. Nic więc dziwnego, że w farmacji znakiem...

  Leki i suplementy

  Budżet NFZ na leki

  Według najnowszego projektu ustawy rządowej, wydatki na refundację leków nie będą mogły przekroczyć progu 17% budżetu NFZ przeznaczonego na wszystkie świadczenia zdrowotne. Ewentualne koszty przekroczenia tego limitu pokryją firmy produkujące leki refundowane... Ustawa...