Metvix

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krem
Dawka
0,16 g/g
Ilość
2 g (tuba)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Metvix - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Metvix - opis

Powierzchowne, niezrogowaciałe i pozbawione pigmentu zgrubienia rogowacenia słonecznego keratosis actinica (ang. Actinic Keratosis – AK) na twarzy i głowie, gdy inne leczenie jest uważane za mniej odpowiednie.

Leczenie powierzchownych lub guzkowych postaci raka podstawnokomórkowego (ang. Basal Cell Carcinoma - BCC), zwłaszcza gdy zmiany patologiczne umiejscowione są w środkowej części twarzy, na uszach, na skórze dotkliwie uszkodzonej przez słońce, są patologicznie duże i mają charakter wznowy. Leczenie jest wskazane, gdy inne terapie są mniej odpowiednie ze względów zdrowotnych i niezadowalających efektów kosmetycznych.

Leczenie raka kolczystokomórkowego in situ (choroba Bowena), gdy leczenie chirurgiczne jest mniej odpowiednie.

Metvix - skład

1 g kremu Metvix zawiera 160 mg aminolewulinianu metylu (w postaci chlorowodorku) co odpowiada 16% aminolewulinianu metylu (w postaci chlorowodorku).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Metvix zawiera następujące substancje pomocnicze: alkohol cetostearylowy (40 mg/g), metylu parahydroksybenzoesan (E 218; 2 mg/g), propylu parahydroksybenzoesan (E 216; 1 mg/g), olej arachidowy (30 mg/g)

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Metvix - dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)

Do leczenia AK należy zastosować jedną sesję terapii fotodynamicznej. Leczone zmiany powinny być ocenione po upływie 3 miesięcy i jeśli to konieczne, sesja terapeutyczna powinna zostać powtórzona. W leczeniu raka podstawnokomórkowego BCC i choroby Bowena należy zastosować 2 sesje, rozdzielone tygodniową przerwą.

Przed aplikacją kremu Metvix należy przygotować zmienioną powierzchnię skóry - usunąć złuszczenia, strupy i uzyskać szorstką powierzchnię. Guzkowe zmiany BCC są często pokryte nieuszkodzoną epidermalną warstwą keratyny, którą należy zdjąć.

Należy delikatnie usunąć odsłoniętą tkankę nowotworową, nie wykraczając poza margines nowotworu.

Patologiczną zmianę i otaczający ją obszar 5 do 10 mm zdrowej skóry należy posmarować kremem Metvix (warstwa o grubości około 1 mm) używając szpatułki, a następnie przykryć cały obszar opatrunkiem okluzyjnym na 3 godziny.

Następnie należy usunąć opatrunek, oczyścić obszar zabiegu roztworem soli fizjologicznej i natychmiast naświetlić zmiany skórne promieniowaniem podczerwonym o widmie ciągłym i długości fali 570 do 670 nm, przy całkowitej dawce promieniowania 75 J/cm² naświetlanej powierzchni. Można również zastosować promieniowanie podczerwone o węższym widmie, dające taką samą aktywację skumulowanych porfiryn. Natężenie światła na powierzchni zmiany nie powinno być większe niż 200 mW/cm².

Do tego celu mogą być używane tylko lampy ze znakiem CE, wyposażone w niezbędne filtry i (lub) lustra odbijające, w celu zminimalizowania ekspozycji skóry na ciepło, promieniowanie światła niebieskiego i promieniowanie ultrafioletowe. Ważne jest zapewnienie takich warunków, aby zastosowana dawka promieniowania była odpowiednia.

Dawka promieniowania zależy od takich czynników jak rozmiar naświetlanego pola, odległość między lampą a powierzchnią skóry oraz czas naświetlania. Czynniki te zmieniają się w zależności od rodzaju lampy; lampa powinna być używana zgodnie z instrukcją obsługi. Dawkę dostarczanego światła należy monitorować, jeśli jest dostępny odpowiedni detektor.

Pacjent i operator powinni zastosować się do instrukcji bezpieczeństwa dołączonej do lampy. Podczas naświetlania zarówno pacjent, jak i operator muszą zakładać okulary ochronne, dopasowane do widma światła emitowanego przez lampę.

Zdrowa, nieleczona skóra otaczająca zmiany patologiczne, nie wymaga ochrony podczas naświetlania.

Podczas tej samej sesji terapeutycznej można naświetlać zmiany występujące w kilku miejscach.

Skuteczność należy ocenić po upływie 3 miesięcy i, gdy nie nastąpiło pełne wyleczenie, terapię można powtórzyć. Zaleca się potwierdzenie wyników leczenia BCC i choroby Bowena za pomocą badania histologicznego materiału uzyskanego metodą biopsji. Rekomendowana jest również ścisła długoterminowa obserwacja kliniczna tych pacjentów i, jeśli zachodzi taka konieczność, wykonanie u nich badania histologicznego.

Dzieci i młodzież:

Nie ma doświadczeń w leczeniu pacjentów poniżej 18 lat.

Metvix - środki ostrożności

Terapię fotodynamiczną z użyciem kremu Metvix może prowadzić tylko lekarz, pielęgniarka lub inni przeszkoleni w tym względzie pracownicy służby zdrowia.

Nie zaleca się stosowania Metvix podczas ciąży (patrz punkt 4.6).

Kremem Metvix nie należy leczyć grubych (hiperkeratotycznych) zmian AK. Nie ma doświadczeń w leczeniu kremem Metvix zmian skórnych pigmentowanych, głęboko naciekających lub zlokalizowanych na narządach płciowych. Nie ma doświadczeń w leczeniu zmian w przebiegu choroby Bowena większych niż 40 mm; duże zmiany (średnica > 20 mm) odpowiadają na leczenie słabiej niż małe, podobnie jak w przypadku zastosowania krioterapii czy terapii 5-FU. Nie ma doświadczenia w leczeniu choroby Bowena u pacjentów poddawanych immunosupresji po przeszczepie lub u pacjentów mających kontakt z arsenem w wywiadzie.

Aminolewulinian metylu może powodować reakcję uczuleniową w kontakcie ze skórą w wyniku, której może pojawić się obrzęk naczynioruchowy, wyprysk (egzema) lub alergia kontaktowa w miejscu aplikacji leku. Substancja pomocnicza, alkohol cetostearylowy, może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry), metylu- i propylu parahydroksybenzoesan (E 218, E 216) mogą wywoływać reakcje alergiczne (prawdopodobnie opóźnione).

Każdą formę terapii promieniami UV należy przerwać przed rozpoczęciem omawianego leczenia. Przez około dwa dni po zabiegu zaleca się unikanie ekspozycji na słońce poddanych terapii zmian skórnych i otaczającej je skóry.

Należy również unikać bezpośredniego kontaktu kremu Metvix z oczami.

Metvix - przedawkowanie

Nasilenie miejscowych reakcji fototoksycznych, takich jak rumień, ból i pieczenie, może się zwiększać w przypadku wydłużonego czasu stosowania lub bardzo dużego natężenia światła.

Metvix - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, z olejem

arachidowym włącznie, wymienioną w punkcie 6.1; orzeszki ziemne lub soję Rak podstawnokomórkowy twardzinopodobny.

Porfiria.

Metvix - działania niepożądane

a) U około 60% pacjentów w miejscach poddanych leczeniu występują objawy przypisywane toksycznemu działaniu terapii fotodynamicznej (fototoksyczność) lub sposobowi przygotowania zmiany.

Najczęściej spotykane objawy to ból i pieczenie skóry, rozpoczynające się zwykle w trakcie naświetlania lub niedługo po jego zakończeniu, trwające kilka godzin i ustępujące jeszcze tego samego dnia. Nasilenie objawów jest zazwyczaj niewielkie lub umiarkowane i rzadko powoduje konieczność wcześniejszego zakończenia naświetlania. Najczęstszymi objawami fototoksyczności są rumień i strup. Większość objawów ma niewielkie lub umiarkowane nasilenie i utrzymuje się od jednego do dwóch tygodni, a tylko sporadycznie dłużej.

Częstość miejscowych reakcji fototoksycznych może ulec zmniejszeniu oraz mogą one mieć łagodniejszy przebieg w przypadku powtarzania terapii kremem Metvix.

b) Występowanie działań niepożądanych w badaniu klinicznym 932 pacjentów otrzymujących standardowe leczenie oraz występowanie działań niepożądanych zgłaszanych podczas badań po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja układów i Częstość Działanie niepożądane

narządów wg MedDRA występowania

działania

niepożądanego*

Zaburzenia układu nerwowego Często Parestezje, ból głowy

Zaburzenia oka Niezbyt często Obrzęk, ból oczu

Częstość Obrzęk powiek

nieznana

Zaburzenia naczyniowe Niezbyt często Krwotok z ran

Zaburzenia żołądka i jelit Niezbyt często Nudności

Zaburzenia skóry i tkanki Bardzo często Ból, pieczenie skóry, strup, rumień

podskórnej Często Zakażenia skórne, owrzodzenie skóry, obrzęk

skóry, pęcherze, krwotok, świąd, złuszczanie skóry, nadmierna ciepłota skóry.

Niezbyt często Pokrzywka, wysypka, podrażnienie skóry, reakcja fotouczuleniowa, odbarwienie skóry, przebarwienie skóry, potówka, uczucie dyskomfortu.

Częstość Obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy nieznana (opuchnięcie twarzy), egzema w miejscu podania, kontaktowe alergiczne zapalenie

skóry, wysypka (krosty w miejscu podania) Zaburzenia ogólne i stany w Często Wysięk lub wydzielina w miejscu aplikacji,

miejscu podania uczucie gorąca

Niezbyt często Uczucie zmęczenia

*Bardzo częste działania niepożądane: Działania niepożądane występujące u ≥l/10 pacjentów.

Częste działania niepożądane: Działania niepożądane występujące w ≥l/100, < 1/10 pacjentów.

Niezbyt częste działania niepożądane: Działania niepożądane występujące u ≥l/1000, < 1/100 pacjentów.

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Uwzględniono działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych przez więcej niż 2 pacjentów. Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania były zgłaszane w trakcie badań po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Badania przeprowadzone na grupie biorców narządów (ang. immunocompromised organ transplant recipients) nie wykazały istotnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie pacjentów, działania niepożądane są podobne do opisanych w trakcie badań w grupie pacjentów z prawidłowo funkcjonującym układem immunologicznym (ang. immunocompetent patients).

Metvix - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące oddziaływania aminolewulinianu metylu u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono badań toksyczności dotyczących rozrodczości na zwierzętach, w związku z tym nie zaleca się stosowania kremu Metvix w czasie ciąży (patrz punkt 4.4).

Karmienie piersią

Ilość aminolewulinianu metylu przenikającego do mleka kobiety po miejscowym zastosowaniu kremu

Metvix nie jest znana. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego, po zaaplikowaniu kremu Metvix nie należy karmić dziecka piersią przez 48 godzin.

Metvix - prowadzenie pojazdów

Nieistotny.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Methylis aminolevulinas

  Dostępne opakowania
  Metvix

  Metvix

  krem - 2 g (tuba) - 0,16 g/g
  GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Lek biopodobny nie jest generykiem

  Wykorzystanie inżynierii genetycznej umożliwiło leczenie wielu chorób lekami biologicznymi. Biopodobne przeciwciała monoklonalne mogą zmniejszyć koszty terapii, ale brak odpowiednich regulacji prawnych stwarza realne niebezpieczeństwo wystąpienia nieznanych...

  Newsy

  Depresja może być leczona lekami przeciwzapalnymi

  Po ustaleniu, że układ immunologiczny odgrywa ważną rolę w ochronie zdrowia psychicznego, badacze uzyskali kolejne dowody, że leki, które redukują stan zapalny w wielu chorobach autoimmunologicznych, mogą również pomóc w leczeniu objawów depresji. Kierownik...

  Leki i suplementy

  Nowy lek przeciwzapalny alternatywą dla steroidów

  Nowa klasa leków może wkrótce stanowić alternatywę dla steroidów. Naukowcy odkryli bowiem, że białko chroniące przed rakiem odgrywa kluczową rolę w działaniu przeciwzapalnym steroidów. Jego zastosowanie może prowadzić do opracowania leków zastępujących...

  Leki i suplementy

  Humira - roztwór do wstrzykiwań. Opis, wskazania i przeciwwskazania

  Humira - roztwór do wstrzykiwań. Opis, wskazania i przeciwwskazania

  Humira to lek wydawany na receptę, który ma postać roztworu do wstrzykiwań. Należy do grupy leków immunomodulujących i przeciwnowotworowych. Ponieważ działa na układ odpornościowy, stosuje się go w leczeniu wielu chorób. Jakie są wskazania i przeciwwskazania...

  Dożylnie podawanie leków

  Dożylnie podawanie leków

  Dożylnie podawanie leków stosuje się m.in. w takich chorobach jak: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba Behceta, nowotwory, pospolity zmienny niedobór odporności, choroba Leśniowskiego-Crohna, zapalenie skórno-mięśniowe, zespół Guillain-Barre,...

  Zabiegi

  Dożylnie podawanie leków

  Dożylnie podawanie leków stosuje się m.in. w takich chorobach jak: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, choroba Behceta, nowotwory, pospolity zmienny niedobór odporności, choroba Leśniowskiego-Crohna, zapalenie skórno-mięśniowe, zespół Guillain-Barre,...