Malarone

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25g+0,1g
Ilość
12 tabl. (1 blist.a 12 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD

Malarone - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Malarone - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Malarone - opis

Malarone to produkt zawierający atowakwon i chlorowodorek proguanilu w określonych dawkach i wywierający działanie biobójcze na znajdujące się we krwi oraz w wątrobie schizonty pasożyta Plasmodium falciparum – pierwotniaka wywołującego malarię. Produkt Malarone jest stosowany w:

− zapobieganiu malarii wywoływanej przez Plasmodium falciparum;

− leczeniu ostrej, niepowikłanej malarii wywołanej przez Plasmodium falciparum.

Ponieważ produkt Malarone jest skuteczny w zakażeniach powodowanych przez szczepy

Plasmodium falciparum wrażliwe i oporne na inne leki, jest on zalecany przede wszystkim w zapobieganiu i leczeniu malarii powodowanej przez szczepy Plasmodium falciparum, które mogą być oporne na inne leki przeciwmalaryczne.

W zapobieganiu i leczeniu zawsze należy uwzględniać wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz właściwych władz medycznych, a także miejscowe dane dotyczące występowania oporności na leki przeciwmalaryczne.

Malarone - skład

Każda tabletka produktu Malarone zawiera 250 mg atowakwonu (Atovaquonum) i 100 mg chlorowodorku proguanilu (Proguanili hydrochloridum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Malarone - dawkowanie

Sposób podawania

Dobową dawkę należy podawać zawsze o tej samej porze. W celu zapewnienia optymalnego wchłaniania substancji czynnych, lek należy przyjmować z posiłkiem lub napojami mlecznymi.

Produkt Malarone można podawać także wtedy, gdy chorzy nie są w stanie przyjmować posiłków, jednak wówczas ogólnoustrojowe narażenie na atowakwon będzie zmniejszone. W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 1 godziny od przyjęcia leku, dawkę należy powtórzyć.

Dawkowanie

Zapobieganie malarii

Zalecenia dotyczące zapobiegania:

• Zapobiegawcze podawanie leku należy rozpocząć 24 lub 48 godzin przed znalezieniem się w obszarze endemicznym występowania malarii.

• Podawanie leku należy kontynuować w czasie pobytu na obszarze endemicznym.

• Podawanie leku należy kontynuować przez 7 dni po opuszczeniu obszaru endemicznego.

U mieszkańców obszarów endemicznych (osoby z częściową odpornością), skuteczność i bezpieczeństwo produktu Malarone potwierdzono w badaniach obejmujących okres do 12 tygodni.

U osób, które nie były eksponowane wcześniej na zakażenie zarodźcem malarii czas trwania ekspozycji na działanie leku w badaniach klinicznych wynosił 27 dni.

Dawkowanie u dorosłych

Jedna tabletka produktu Malarone na dobę.

Produkt Malarone nie jest zalecany w zapobieganiu malarii u osób, których masa ciała nie przekracza 40 kg.

Leczenie malarii

Dawkowanie u dorosłych

Cztery tabletki produktu Malarone przyjmowane w jednej dawce dobowej przez trzy kolejne dni.

Dawkowanie u dzieci

Masa ciała 11-20 kg: jedna tabletka raz na dobę przez trzy kolejne dni.

Masa ciała 21-30 kg: dwie tabletki w jednej dawce dobowej przez trzy kolejne dni. Masa ciała 31-40 kg: trzy tabletki w jednej dawce dobowej przez trzy kolejne dni. Masa ciała > 40 kg: dawkowanie jak u dorosłych.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

Wyniki badań farmakokinetycznych wskazują, że u pacjentów w podeszłym wieku nie jest konieczna modyfikacja dawkowania (patrz punkt 5.2).

Dawkowanie w niewydolności wątroby

Wyniki badań farmakokinetycznych wskazują, że u pacjentów z lekką bądź umiarkowaną niewydolnością wątroby nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. Mimo braku badań u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nie zaleca się żadnych szczególnych środków ostrożności ani modyfikacji dawkowania w tej populacji chorych (patrz punkt 5.2).

Dawkowanie w niewydolności nerek

Wyniki badań farmakokinetycznych wskazują, że u pacjentów z lekką bądź umiarkowaną niewydolnością nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania. W leczeniu ostrej fazy malarii wywołanej przez P. falciparum u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) zaleca się, gdy to tylko możliwe, stosowanie innych leków niż Malarone (patrz punkty 4.4 i 5.2). Zapobieganie malarii wywoływanej przez P. falciparum u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek – patrz punkt 4.3.

Malarone - środki ostrożności

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu pierwszej godziny od przyjęcia produktu Malarone w zapobieganiu lub leczeniu malarii, dawkę należy powtórzyć. Nie jest konieczna zmiana dawkowania produktu w przypadku wystąpienia biegunki. Wchłanianie atowakwonu może się zmniejszyć wskutek biegunki lub wymiotów, jednak w badaniach klinicznych nie stwierdzono, aby biegunka lub wymioty zmniejszały skuteczność produktu Malarone w zapobieganiu malarii. Podobnie jak ma to miejsce podczas stosowania innych leków przeciwmalarycznych, osoby, u których wystąpiła biegunka lub wymioty w trakcie stosowania produktu Malarone, powinny w dalszym ciągu stosować środki zapobiegające zarażeniu malarią poprzez używanie środków ochrony osobistej przed ukłuciami (np.

repelenty i moskitiery).

W leczeniu ostrej fazy malarii u pacjentów, u których wystąpiła biegunka lub wymioty zaleca się stosowanie innych leków niż Malarone. Jeśli jednak pacjenci ci będą otrzymywać produkt Malarone, wówczas wskazane jest dokładne monitorowanie u nich parazytemii (obecności pasożytów we krwi) oraz stanu klinicznego.

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu Malarone w leczeniu malarii mózgowej lub innych postaci powikłanej malarii, w tym hiperparazytemii, obrzęku płuc lub niewydolności nerek nie zostały określone.

Sporadycznie odnotowano występowanie ciężkich reakcji alergicznych (w tym anafilaksji) u pacjentów przyjmujących produkt Malarone. Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna (patrz punkt 4.8), należy natychmiast zaprzestać stosowania produktu Malarone i rozpocząć odpowiednie leczenie.

Nie wykazano skuteczności produktu Malarone wobec hipnozoitów Plasmodium vivax, ponieważ stwierdzono częste nawroty choroby w przypadkach, gdy jedynie produkt Malarone był stosowany w leczeniu malarii wywołanej przez P. vivax. Zaleca się, aby osoby narażone na intensywny kontakt z P. vivax lub P. ovale oraz osoby, u których dojdzie do zachorowania na malarię powodowaną przez jeden z tych pasożytów, stosowały oprócz produktu Malarone inny lek o potwierdzonym działaniu przeciwko formom hipnozotycznym (uśpionym) pasożyta.

W przypadku nawracających zakażeń powodowanych przez P. falciparum pojawiających się po leczeniu produktem Malarone, a także w przypadku nieskuteczności profilaktycznego działania leku Malarone, zaleca się stosowanie innego leku działającego biobójczo na znajdujące się we krwi schizonty, gdyż takie zdarzenia mogą świadczyć o odporności pasożyta.

Należy ściśle kontrolować parazytemię u pacjentów, którzy w trakcie leczenia produktem Malarone otrzymują antybiotyk z grupy tetracyklin (patrz punkt 4.5).

Jeżeli tylko jest to możliwe należy unikać jednoczesnego podawania produktu Malarone oraz efawirenzu lub wzmocnionych inhibitorów proteazy (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się podawania produktu Malarone z ryfampicyną lub z ryfabutyną (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się jednoczesnego podawania produktu Malarone z metoklopramidem. Należy zastosować inne leczenie zapobiegające wymiotom (patrz punkt 4.5).

Zaleca się zachowanie ostrożności podczas rozpoczynania lub zakończenia stosowania produktu Malarone w profilaktyce lub leczeniu malarii u pacjentów stale otrzymujących warfarynę lub inne antykoagulanty pochodne kumaryny (patrz punkt 4.5).

Atowakwon może powodować zwiększenie poziomu etopozydu lub jego metabolitów (patrz punkt 4.5).

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) zaleca się (zawsze, gdy to możliwe), aby w leczeniu ostrej fazy malarii powodowanej przez P. falciparum stosować inne leki niż Malarone (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu Malarone (tabletki zawierające 250 mg atowakwonu i 100 mg chlorowodorku proguanilu) w leczeniu malarii u dzieci o masie ciała poniżej 11 kg oraz w profilaktyce malarii u pacjentów o masie ciała poniżej 40 kg nie zostały określone.

Malarone - przedawkowanie

Brak wystarczających informacji pozwalających na przewidzenie konsekwencji lub które mogłyby sugerować specyficzne postępowanie w przypadku przedawkowania produktu Malarone. Jednakże obserwowany wpływ zgłaszanych przypadków przedawkowania atowakwonu był podobny do znanych działań niepożądanych leku. Jeżeli wystąpi przypadek przedawkowania, należy obserwować pacjenta i stosować standardowe leczenie wspomagające.

Malarone - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produkt Malarone jest przeciwwskazany w zapobieganiu malarii wywoływanej przez

P. falciparum u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

Malarone - działania niepożądane

W badaniach klinicznych nad stosowaniem produktu Malarone w leczeniu malarii, najczęściej zgłaszanymi reakcjami niepożądanymi były bóle brzucha, bóle głowy, jadłowstręt, nudności, wymioty, biegunka i kaszel.

W badaniach klinicznych nad stosowaniem produktu Malarone w zapobieganiu malarii, najczęściej zgłaszanymi reakcjami niepożądanymi były bóle głowy, bóle brzucha oraz biegunka.

Poniższa tabela zawiera zestawienie działań niepożądanych produktu Malarone, które zgłaszano w badaniach klinicznych i które podejrzewano o (przynajmniej możliwy) związek przyczynowy z leczeniem (lub które przynajmniej prawdopodobnie miały związek z leczeniem). Następujące zasady zostały przyjęte podczas klasyfikacji częstości: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 i < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 i < 1/100), częstość nieznana (niemożliwa do określenia na podstawie dostępnych danych).

Istnieją ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci. Jednak szczegółowe badania dotyczące długotrwałego wpływu leczenia produktem Malarone na wzrost, dojrzewanie oraz ogólny rozwój nie zostały przeprowadzone.


Klasyfikacja układów narządowych Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Często

Niedokrwistość Neutropenia 1

Niezbyt często

2

Częstość nieznana

Pancytopenia 3

   

Reakcje alergiczne

   

immunologicznego

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Hiponatremia 1

Jadłowstręt

Zwiększenie aktywności amylazy 1

naczynioruchowy 2 Anafilaksja (patrz punkt 4.4)

Zapalenie naczyń 3

Zaburzenia

 

Nietypowe sny

Niepokój

Napady paniki


Zaburzenia układu Obrzęk


psychiczne Depresja Płacz

Omamy

Koszmary senne

Zaburzenia układu nerwowego

Bóle głowy

Bezsenność

Zawroty głowy

 

Drgawki

 

Zaburzenia serca

Zaburzenia

żołądka i jelit

Zaburzenia

wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nudności 1

Wymioty

Biegunka Bóle brzucha

Zwiększenie aktywności enzymów

wątrobowych 1 Świąd

Wysypka

Kołatanie serca Zapalenie

błony śluzowej jamy ustnej

Wypadanie włosów Pokrzywka

Tachykardia

Zaburzenia żołądkowe 3 Owrzodzenia jamy ustnej 3

Zapalenie wątroby Cholestaza 3

Zespół Stevensa-

Johnsona Rumień wielopostaciowy Pęcherz

Łuszczenie skóry

Nadwrażliwość na światło

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zaburzenia układu

 

Gorączka

Kaszel

 

oddechowego, klatki piersiowej

i śródpiersia

1. Częstość na podstawie danych dotyczących atowakwonu. Pacjenci biorący udział w badaniach klinicznych z zastosowaniem atowakwonu otrzymywali większe dawki i często mieli powikłania zaawansowanej choroby HIV. Te przypadki mogły być obserwowane z mniejszą częstością lub wcale nie występować w badaniach klinicznych z zastosowaniem atowakwonu z proguanilem.

2. Zarejestrowane na podstawie spontanicznych zgłoszeń po wprowadzeniu na rynek i w związku z tym ich częstość jest nieznana.

3. Zarejestrowane w odniesieniu do proguanilu.

Malarone - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zostało określone bezpieczeństwo jednoczesnego podawania atowakwonu

i chlorowodorku proguanilu u kobiet w ciąży i nie są znane potencjalne zagrożenia dla płodu i kobiety ciężarnej związane z jednoczesnym podawaniem tych leków.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano teratogennego działania produktu Malarone.Żaden ze składników produktu podawany osobno nie wywierał wpływu na przebieg porodu, ani na rozwój przed- i pourodzeniowy. Produkt Malarone wywierał toksyczne działanie na organizm ciężarnych zwierząt w prowadzonych na królikach badaniach nad wpływem teratogennym leku (patrz punkt 5.3).

Produkt Malarone może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Proguanil (jedna z substancji czynnych produktu Malarone) działa poprzez hamowanie reduktazy dihydrofolianowej pasożytów. Nie ma danych klinicznych świadczących o tym, że uzupełnianie folianów zmniejsza skuteczność leku. Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące foliany zapobiegawczo w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia wad cewy nerwowej, powinny kontynuować ich przyjmowanie w trakcie leczenia produktem Malarone.

Karmienie piersią

W badaniach na szczurach stężenie atowakwonu w mleku wyniosło 30% stężenia tego leku w osoczu. Nie wiadomo, czy atowakwon jest wydzielany z mlekiem kobiecym.

Niewielkie ilości proguanilu są wydzielane z mlekiem kobiecym.

Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować produktu Malarone.

Malarone - prowadzenie pojazdów

Produkt Malarone może powodować zawroty głowy. Osoby przyjmujące lek należy ostrzec, że nie powinny prowadzić pojazdów, obsługiwać urządzeń mechanicznych ani wykonywać żadnych czynności, w czasie których powodowane przez produkt Malarone zawroty głowy mogłyby stanowić ryzyko dla nich lub dla innych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Malarone - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Atovaquonum, Proguanili hydrochl.

  Dostępne opakowania
  Malarone

  Malarone

  tabletki powlekane - 12 tabl. (1 blist.a 12 szt.) - 0,25g+0,1g
  GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD
  Powiązane artykuły
  Przyczyny boreliozy

  Kleszcze się budzą i zagrażają boreliozą

  Kleszcze się budzą i zagrażają boreliozą

  Są niewielkie, ale śmiertelnie groźne. Kleszcze. Właśnie obudziły się do życia po zimowym śnie i zaczynają atakować. Należy na nie bardzo uważać, ponieważ te pajęczaki mogą być nosicielami groźnej dla ludzi boreliozy zwanej także chorobą z Lyme. O...

  Przyczyny boreliozy

  Kleszcze nie gryzą wszystkich tak samo. Obalamy mit (WIDEO)

  Kleszcze nie gryzą wszystkich tak samo. Obalamy mit (WIDEO)

  Dlaczego kleszcze jednych gryzą częściej, a drugich niemal wcale? Nie chodzi tutaj o grupę krwi, jak w przypadku komarów. Obalamy popularne mity. Zobacz wideo i przekonaj się, czy jesteś w grupie ryzyka. Kleszcze nie gryzą wszystkich tak samo. Co roku...

  Malaria - zakażenie, objawy, leczenie, zapobieganie

  Sporozoit

  Sporozoit

  Zdjęcie pporozoit Sporozoity wędrujące w cytoplazmie nabłonka jelitowego.

  Przyczyny boreliozy

  Kleszcze u ludzi

  Kleszcze u ludzi

  Kleszcze to malutkie roztocza pasożytnicze. Wywołują one groźne choroby odkleszczowe, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Bytują w lasach, wysokich trawach, nad jeziorami. Kleszcze bezboleśnie wgryzają się w ciała ludzkie i zwierzęce....

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Mity na temat kleszczy (WIDEO)

  Mity na temat kleszczy (WIDEO)

  Gdy za oknem nastaje wiosna, w lasach i na łąkach zaczynają swoje panowanie kleszcze. Większość osób choć raz nie miała do czynienia z tym pasożytem, który jest nosicielem wielu niebezpiecznych chorób. Przez ostatnie lata wokół pajęczaków narosło wiele...

  Przyczyny boreliozy

  Przyczyny boreliozy

  Przyczyny boreliozy

  Borelioza może być bardzo poważną chorobą, czasem z nieodwracalnymi powikłaniami. Na szczęście znamy jej przyczynę, co umożliwia zapobieganie i leczenie. Przyczyna jest prosta - kleszcz. Mimo że to trudne do wyobrażenia, taki mały kleszcz jest w stanie...

  Przyczyny boreliozy

  Ukąszenie kleszcza - objawy, powikłania, jak usunąć kleszcza?

  Ukąszenie kleszcza - objawy, powikłania, jak usunąć kleszcza?

  Ukąszenie kleszcza nie zawsze wiąże się z poważną chorobą. Istotne przy ukąszeniu kleszcza, jest jak najszybsze wyjęcie pasożyta z ciała. Jak należy usunąć kleszcza? Kiedy może się pojawić rumień po ukąszeniu kleszcza? Jakie są objawy Boreliozy po ukąszeniu...