Magnevist

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
0,469 g/ml
Ilość
1 fiol.a 10ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BAYER PHARMA AG

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Magnevist - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Magnevist - opis

Produkt leczniczy przeznaczony do diagnostyki, wyłącznie do podania dożylnego.

• Rezonans magnetyczny (ang. Magnetic Resonance Imaging - MRI) głowy i rdzenia kręgowego.

Szczególnie do uwidaczniania guzów oraz następczej diagnostyki różnicowej przy podejrzeniu oponiaka, nerwiaka osłonkowego (nerwu słuchowego), guzów naciekających (np. glejaka) i przerzutów; do uwidaczniania małych i (lub) izointensywnych guzów; przy podejrzeniu nawrotu po leczeniu operacyjnym lub radioterapii; w celu różnicowania rzadko występujących nowotworów, takich jak: naczyniaki płodowe, wyściółczaki i mikrogruczolaki przysadki; dla lepszego określenia topografii guzów pochodzenia pozamózgowego.

Dodatkowo w MRI rdzenia kręgowego: różnicowanie guzów wewnątrzrdzeniowych i zewnątrzrdzeniowych; uwidacznianie guzów litych i torbielowatych w rdzeniu; określenie topografii guza wewnątrzrdzeniowego.

• MRI całego ciała

Badania obejmują twarzoczaszkę, okolice szyi, klatkę piersiową wraz z sercem i jamę brzuszną, piersi u kobiet, miednicę, układ kostno-stawowy oraz naczynia całego ciała.

Magnevist umożliwia uzyskanie informacji diagnostycznej służącej zwłaszcza:

- potwierdzeniu lub wykluczeniu guzów, nacieków i zmian naczyniowych;

- określeniu topografii i granic tych zmian;

- różnicowaniu struktury wewnętrznej zmian chorobowych;

- ocenie stanu krążenia w prawidłowych i chorobowo zmienionych tkankach,

- różnicowaniu guza i tkanek bliznowatych po zakończeniu leczenia,

- rozpoznaniu nawracającej dyskopatii po zabiegu operacyjnym,

- półilościowej ocenie czynności nerek, z diagnostyką anatomiczną narządu włącznie.

Magnevist - skład

Każdy mililitr roztworu zawiera 469,01 mg (0,5 mmol) gadopentetonianu dimegluminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Magnevist - dawkowanie

4.2.1 Sposób podawania

Magnevist należy podawać wyłącznie we wstrzyknięciu dożylnym, zgodnie z zaleceniami zawartymi w punkcie 6.6.

4.2.2 Dawkowanie

Dorośli

• MRI głowy i rdzenia kręgowego

0,2 ml/kg mc. produktu Magnevist (równowartość 0,1 mmol gadopentetonianu dimegluminy na kilogram masy ciała).

Maksymalna jednorazowa dawka produktu Magnevist: 0,6 ml/kg mc.

• MRI całego ciała

0,2 ml/kg mc. produktu Magnevist.

Maksymalna jednorazowa dawka produktu Magnevist: 0,6 ml/kg mc.

4.2.3 Dodatowe informacje dotyczące specjalnych grup pacjentów

Dzieci i młodzież

Dzieci: 0,2 ml produktu Magnevist na kilogram masy ciała.

Maksymalna jednorazowa dawka: 0,4 ml produktu Magnevist na kilogram masy ciała. Dzieci poniżej dwóch lat: ograniczone doświadczenie w badaniu MRI całego ciała.

U dzieci poniżej dwóch lat, aby uniknąć obrażeń, zalecaną dawkę należy podawać ręcznie, a nie za pomocą strzykawki automatycznej.

Zaburzenia czynności nerek

Magnevist jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby (patrz punkt 4.3). Magnevist może być stosowany tylko po wnikliwej analizie stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30–59 ml/min/1,73 m2), w dawkach nie większych niż 0,2 ml//kg mc. (0,1 mmol/kg mc.) (patrz punkt 4.4). Podczas jednego badania nie należy stosować więcej niż jednej dawki produktu leczniczego. Z uwagi na brak danych dotyczących wielokrotnego podania leku, nie należy stosować produktu Magnevist w odstępach czasu mniejszych, niż co najmniej 7 dni.

• Noworodki do 4. tygodnia życia, niemowlęta do 1. roku życia i dzieci

Magnevist jest przeciwwskazany do stosowania u noworodków do 4. tygodnia życia (patrz punkt 4.3). Z uwagi na niewystarczająco rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, Magnevist powinien być stosowany w tej grupie pacjentów jedynie po starannym rozważeniu, w dawce nie większej niż 0,2 ml/kg mc (0,1 mmol/kg mc.). Podczas jednego badania nie należy stosować więcej niż jednej dawki leku. Z uwagi na brak danych dotyczących wielokrotnego podania leku, nie należy stosować leku Magnevist w odstępach czasu mniejszych, niż co najmniej 7 dni.

Badanie całego ciała metodą NMR z podaniem kontrastu nie jest zalecane u dzieci poniżej 6. miesiąca życia.

• Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej)

Podczas stosowania produktu u pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawki, należy jednak zachować ostrożność (patrz punkt 4.4).

Magnevist - środki ostrożności

• Nadwrażliwość

Należy szczególnie uważnie oszacować stosunek korzyści do ryzyka w przypadku pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na jakikolwiek ze składników produktu Magnevist.

Jak w przypadku innych środków kontrastowych podawanych dożylnie, podanie produktu Magnevist może być związane z wystąpieniem reakcji rzekomoanafilaktycznych / nadwrażliwości lub innych reakcji idiosynkrazji, charakteryzujących się odpowiedzią ze strony układu sercowo-naczyniowego, oddechowego lub skóry, obejmujących ostre reakcje w tym wstrząs.

Ryzyko reakcji nadwrażliwości jest większe w przypadku:

- wcześniejszej reakcji po podaniu środków kontrastowych, - astmy oskrzelowej w wywiadzie, - zaburzeń alergicznych w wywiadzie.

U pacjentów ze skłonnością do alergii (zwłaszcza w przypadkach wymienionych powyżej w wywiadzie) decyzja dotycząca zastosowania produktu Magnevist musi być podjęta po szczególnie rozważnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Większość z tych reakcji występuje w ciągu co najmniej pół godziny po podaniu środka kontrastowego. Dlatego zaleca się obserwację pacjenta po zakończeniu badania.

Konieczny jest dostęp do leków do leczenia reakcji nadwrażliwości, jak również gotowość do zastosowania działań doraźnych.

Rzadko mogą wystąpić reakcje opóźnione (po kilku godzinach lub po kilku dniach) (patrz punkt 4.8).

Pacjenci z chorobą układu sercowo-naczyniowego są w grupie podwyższonego ryzyka poważnych, ostrych reakcji nadwrażliwości prowadzących nawet do zgonu.

• Zaburzenia czynności nerek

Przed podaniem produktu Magnevist u wszystkich pacjentów należy wykonać badania laboratoryjne w kierunku dysfunkcji nerek.

U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek należy szczególnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka, ponieważ wydalanie środka kontrastowego w takich przypadkach jest opóźnione.

U tych pacjentów, rzadko występowała ostra niewydolność nerek wymagająca dializy lub pogorszenie pracy nerek. Ryzyko wystąpienia tych przypadków jest większe wraz ze wzrostem dawki produktu Magnevist.

Ponieważ gadopentetonian jest wydalany przez nerki należy upewnić się, że zachowano odpowiedni okres czasu na usunięcie produktu z organizmu przed ponownym jego podaniem pacjentom z niewydolnością nerek. Okres półtrwania u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością nerek wynosi 3 do 4 godzin. Okres półtrwania u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek wynosi około 11 godzin, a około 75% podanej dawki zostało usunięte z moczem w ciągu dwóch dni.

Magnevist może być usunięty z organizmu przez hemodializę.

Po trzech sesjach dializy trwających 3 godziny każda, około 97% podanej dawki została wydalona z organizmu, o około 70% z każdej sesji dializy.

U pacjentów już poddawanych hemodializie należy rozważyć szybkie zastosowanie hemodializy po podaniu produktu Magnevist w celu jego usunięcia.

Odnotowano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (NSF) związane z zastosowaniem gadopentetonianu dimegluminy lub niektórych innych środków cieniujących zawierających związki gadolinu u pacjentów z ostrą lub przewlekłą niewydolnością nerek (GFR < 30ml/min/1,73m2). Pacjenci poddani zabiegowi przeszczepienia wątroby są szczególnie narażeni, ponieważ ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w tej grupie pacjentów jest wysokie. Dlatego też Magnevist nie powinien być stosowany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby oraz u noworodków (patrz punkt 4.3). Brak danych na temat przypadków występowania NSF u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR 30-59 ml/min/1,73m2). Z tego względu zaleca się ostrożność podczas stosowania produktu Magnevist w tej grupie pacjentów.

Hemodializa na krótko po zastosowaniu produktu Magnevist u pacjentów hemodializowanych może być pomocna w usuwaniu produktu Magnevist z organizmu. Nie ma dowodów, że rozpoczęcie hemodializy u pozostałych, niedializowanych pacjentów zapobiega lub leczy NSF.

• Noworodki i niemowlęta

Magnevist jest przeciwwskazany u noworodków do 4. tygodnia życia (patrz punkt 4.3). Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, produkt Magnevist należy stosować u tych pacjentów jedynie po starannym rozważeniu.

1

• Pacjenci w podeszłym wieku

Z uwagi na zmniejszoną eliminację gadopentetonianu dimegluminy u osób w podeszłym wieku, należy badać pacjentów w wieku 65 lat i powyżej w kierunku dysfunkcji nerek.

• Napady drgawkowe

W rzadkich przypadkach obserwowano zwiększone ryzyko napadów drgawkowych w związku z podaniem środka kontrastowego Magnevist u pacjentów z napadami drgawkowymi lub zmianami wewnątrzczaszkowymi (patrz punkt 4.8).

Magnevist - przedawkowanie

W przypadku nieumyślnego przedawkowania, w ramach środków ostrożności zaleca się kontrolę czynności nerek u pacjentów z niewydolnością nerek.

Magnevist może zostać usunięty z organizmu drogą hemodializy. Nie ma natomiast danych potwierdzających, że hemodializa zapobiega wystąpieniu nerkopochodnego zwłóknienia układowego (NSF).

Magnevist - przeciwwskazania

Magnevist jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30ml/min/1,73 m2), u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby, u których wykonano lub planuje się przeszczepienie wątroby oraz u noworodków do 4. tygodnia życia (patrz punkt 4.4).

Magnevist - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Ogólny profil bezpieczeństwa produktu Magnevist jest opracowany w oparciu o dane uzyskane od 11 000 pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych i z monitorowania produktu po wprowadzeniu do obrotu.

U pacjentów otrzymujących produkt Magnevist najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi (≥ 0,4 %) są: • różne reakcje w miejscu podania, • bóle głowy,

• nudności.

Większość działań niepożądanych występujących w badaniach klinicznych miało przebieg łagodny lub umiarkowany.

Najcięższymi działaniami niepożądanymi występującymi u pacjentów otrzymujących Magnevist są:

• nerkopochodne zwłóknienie układowe (NSF),

• reakcja rzekomoanafilaktyczna / wstrząs rzekomoanafilaktyczny.

Rzadko obserwowano opóźnione reakcje nadwrażliwości / rzekomoanafilaktyczne (od kilku godzin do kilku dni) (patrz punkt 4.4).

Działania niepożądane w formie tabelarycznej

Działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu produktu Magnevist są przedstawione w poniższej tabeli. Terminologia działań niepożądanych oparta jest na systemie klasyfikacji układów i narządów MedDRA. W celu opisania określonych reakcji oraz ich synonimów i stanów pokrewnych zastosowano najbardziej odpowiedni termin MedDRA.

Działania niepożądane zgłoszone w trakcie badań klinicznych zostały wymienione zgodnie z częstością występowania, którą pogrupowano według konwencji: niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000). Działania niepożądane zaobserwowane jedynie po wprowadzeniu produktu do obrotu, dla których częstość występowania nie mogła być określona, zostały przedstawione w kolumnie zatytułowanej „Częstość nieznana”.

Tabela 1. Działania niepożądane zgłoszone w trakcie badań klinicznych lub po wprowadzeniu do obrotu

Klasyfikacja układów i narządów

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

podwyższony poziom żelaza w surowicy*

Zaburzenia układu immunologicznego

 

nadwrażliwość / reakcja rzekomoanafilaktyczna

(np. wstrząs

rzekomoanafilaktyczny*, reakcja

rzekomoanafilaktyczna§*

, reakcje nadwrażliwości§*, wstrząs§*, niedociśnienie§*, zapalenie spojówek, utrata przytomności§*, ucisk w gardle*, kichanie, pokrzywka, świąd, wysypka, rumień, duszność*, zatrzymanie oddechu§*, skurcz oskrzeli§*, świszczący oddech, skurcz krtani§*, obrzęk krtani§*, obrzęk gardła§*, sinica§*, katar§,

obrzęk naczynioruchowy§*, obrzęk twarzy*, odruch częstoskurczu§)

 

Zaburzenia psychiczne

 

dezorientacja

niepokój, dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia smaku

drgawki*, parestezje, uczucie palenia, drżenie mięśni

śpiączka*, ospałość*, zaburzenia mowy, omamy węchowe

Zaburzenia oka

   

zaburzenia wzroku, ból oka, łzawienie

Zaburzenia ucha i błędnika

   

zaburzenia słuchu, ból ucha

Zaburzenia serca

 

tachykardia*, niemiarowość

zatrzymanie akcji serca*, zwolnienie akcji serca / bradykardia*

Zaburzenia naczyniowe

 

zakrzepowe zapalenie żył, wypieki na twarzy, rozszerzenie naczyń

omdlenie*, reakcja wazowagalna, wzrost ciśnienia krwi

Klasyfikacja układów i narządów

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki

piersiowej i śródpiersia

 

podrażnienie gardła, ból

gardła i krtani / dyskomfort gardła, kaszel

niewydolność oddechowa, zwiększenie częstości oddechów lub zmniejszenie częstości oddechów, obrzęk płuc*

Zaburzenia żołądka

i jelit

wymioty, nudności

ból brzucha, dolegliwości brzucha, biegunka, ból zęba, uczucie suchości w ustach, ból tkanki miękkiej w ustach i parestezje

ślinotok

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

podwyższony poziom

bilirubiny we krwi, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

nerkopochodne zwłóknienie układowe (NSF)*

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

ból kończyn

ból kręgosłupa, bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

ostra niewydolność nerek*, **, zwiększone stężenie kreatyniny**, nietrzymanie moczu, parcie na mocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

ból, uczucie ciepła, uczucie zimna, reakcje w miejscu podania (np. uczucie zimna w miejscu podania, parestezje, opuchlizna, ciepło, ból, obrzęk, podrażnienie, krwotok, rumień, dyskomfort, martwica§, zakrzepowe zapalenie żył§, zapalenie żył§, zapalenie§, wybroczyny§)

ból w klatce piersiowej, gorączka, obrzęki obwodowe, złe samopoczucie, zmęczenie, pragnienie, niemoc

dreszcze, pocenie się, podwyższona temperatura ciała lub obniżona temperatura ciała

* Zgłaszano przypadki zagrożenia życia i (lub) przypadki zgonów.

** U pacjentów z występującą wcześniej niewydolnością nerek.

§ Reakcje zidentyfikowane po wprowadzeniu produktu na rynek (częstość nieznana).

Opis wybranych działań niepożądanych

U pacjentów z niewydolnością nerek zależną od dializy, którym podawano Magnevist, często obserwowano opóźnione i przemijające reakcje podobne do zapalenia, takie jak gorączka, dreszcze, podwyższenie poziomu białka C-reaktywnego. Pacjenci ci przechodzili badanie MRI z zastosowaniem produktu Magnevist w przeddzień hemodializy. Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (NSF) podczas stosowania produktu Magnevist (patrz punkt 4.4).

Magnevist - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania gadopentetonianu dimegluminy u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Produktu Magnevist nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli stan kliniczny kobiety nie wskazuje na konieczność stosowania gadopentetonianu dimegluminy.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy gadopentetonian dimegluminy przenika do mleka ludzkiego. Na podstawie dostępnych danych dotyczących zwierząt stwierdzono przenikanie gadopentetonianu dimegluminy do mleka (szczegóły patrz punkt 5.3). Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Pacjentka nie powinna karmić piersią przez co najmniej 24 godziny po podaniu produktu Magnevist. 4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Magnevist - prowadzenie pojazdów

Nieistotny.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dimeglumini gadopentetas

  Dimeglumina to jonowy kontrast, związek gadolinu, stosowany między innymi w diagnostyce metodą [rezonansu magnetycznego}9https://portal.abczdrowie.pl/kiedy-siegamy-po-rezonans-magnetyczny): [czaszki]9https://portal.abczdrowie.pl/czaszka), rdzenia kręgowego, głowy, szyi, przestrzeni piersiowej, [serca]9https://portal.abczdrowie.pl/serce), kończyn, brzucha, miednicy, piersi, trzustki, wątroby, przestrzeni pozaotrzewnowej, układu mięśniowo-szkieletowego i naczyń krwionośnych. Podanie kontrastu umożliwia uzyskanie większej ilości informacji niż podczas badania bez kontrastu.

  Dostępne opakowania
  Magnevist

  Magnevist

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 10ml - 0,469 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Magnevist

  Magnevist

  roztwór do wstrzykiwań - 10 but.a 100ml - 0,469 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Magnevist

  Magnevist

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 20ml - 0,469 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Magnevist

  Magnevist

  roztwór do wstrzykiwań - 10 fiol.a 20ml - 0,469 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Magnevist

  Magnevist

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 5ml - 0,469 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Magnevist

  Magnevist

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 30ml - 0,469 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Magnevist

  Magnevist

  roztwór do wstrzykiwań - 1 but.a 100ml - 0,469 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Magnevist

  Magnevist

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 15ml - 0,469 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Magnevist

  Magnevist

  roztwór do wstrzykiwań - 10 fiol.a 30ml - 0,469 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Rak płuc - objawy, leczenie, rokowania

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Petycja w sprawie pilnej refundacji leków dla chorych na raka płuca

  Rak jest chorobą wdzierającą się we wszystkie sfery życia Pacjenta od relacji rodzinnych, po te zawodowe. Dodatkowo, niestety często wiąże się z bezsilnością związaną z faktem, że najbardziej optymalne dla Pacjenta leczenie jest w Polsce niedostępne,...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych

  Nowa lista leków refundowanych weszła w życie z opóźnieniem, przez co aptekarze mieli poważny problem z wprowadzeniem na czas nowych cen leków. W konsekwencji zapanował chaos - w niektórych aptekach wciąż obowiązują stare ceny, a inne trzeba było zamknąć...

  Newsy - leki i suplementy

  Czy popularny lek kardiologiczny znajdzie zastosowanie w onkologii?

  Czy popularny lek kardiologiczny znajdzie zastosowanie w onkologii?

  Coraz częściej pojawiają się doniesienia o skuteczności leku stosowanego w danej dziedzinie medycznej i możliwościach jego zastosowania w terapii chorób, specyficznych dla innych specjalności. Według badań przeprowadzonych przez naukowców, wynika, że...