Magnegita

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
500 mmol/ml
Ilość
1 fiol.a 5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Magnegita - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Magnegita - opis

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Magnegita jest środkiem kontrastowym przeznaczonym do rezonansu magnetycznego czaszki i kręgosłupa (MRI).

Produkt Magnegita podany dożylnie jest przeznaczony również do rezonansu magnetycznego (MRI) całego ciała włączając okolicę głowy i szyi, klatki piersiowej z sercem, piersi, brzucha (trzustka i wątroba), przestrzeni pozaotrzewnowej (nerki), miednicy (prostata, pęcherz i macica), układu mięśniowo-szkieletowego.

Dimegluminy gadopentetynian umożliwia obrazowanie nieprawidłowych struktur lub zmian chorobowych i pomaga w różnicowaniu zdrowych i uszkodzonych tkanek.

Dimegluminy gadopentetynian może być również stosowany w angiografii MR (z wyjątkiem naczyń wieńcowych), aby uwidocznić wszystkie zwężenia, zatory i naczynia oboczne.

Specjalne podanie do serca pozwala na pomiar perfuzji mięśnia sercowego w warunkach farmakologicznej próby obciążeniowej, jak i diagnostyce żywotności tkanki mięśnia sercowego („opóźnione wzmocnienie”).

Magnegita - skład

1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 469 mg dimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 78,63 mg gadolinu.

5 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 2 345 mg dimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 393,15 mg gadolinu.

10 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 4 690 mg dimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 786,30 mg gadolinu.

15 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 7 035 mgdimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 1179,45 mg gadolinu.

20 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 9 380 mg dimegluminy gadopentetynianuy, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 1572,60 mg gadolinu.

30 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 14,070 mg dimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 2358,90 mg gadolinu.

100 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 46 900 mg dimegluminy gadopentetynianu, co odpowiada stężeniu 500 mikromol/ml, odpowiednik 7863,00 mg gadolinu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Magnegita - dawkowanie

Sposób podawania i badania MRI

Wymagana dawka produktu Magnegita powinna być podawana wyłącznie dożylnie. Możliwe jest dożylne podanie w postaci bolusa.

Magnegita powinna być pobrana do strzykawki bezpośrednio przed użyciem. Jeśli ten produkt leczniczy przeznaczony jest do użycia w automatycznym systemie aplikacji, sposób użycia musi być przedstawiony przez wytwórcę aplikatora. Należy koniecznie stosować się do Instrukcji użycia.

Badanie MRI wspomagane kontrastem można rozpocząć natychmiast po podaniu środka.

Niezależnie od natężenia pola magnetycznego, w przypadku dimegluminy gadopentetynianu zaleca się stosowanie natężenia pola magnetycznego między 0,14 a 1,5 Tesli.

Badanie MRI powinno zacząć się krótko po podaniu produktu Magnegita, w zależności od użytej sekwencji pulsu i protokołu badania. Najlepszy efekt obserwowany jest przez pierwsze minuty po podaniu, czas ten zależy od rodzaju zmiany chorobowej/tkanki. Wzmocnienie obrazu jest obserwowane przez 45 minut po wstrzyknięciu środka kontrastującego. Skany sekwencyjne T1 są odpowiednie dla badania wzmacniającego kontrastowanie dimegluminy gadopentetynianem.

Produkt przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Należy stosować wyłącznie roztwór bez widocznych oznak zepsucia (takich jak cząstki w roztworze, pęknięcie fiolki).

Zalecenia dietetyczne

Najczęściej spotykanymi działaniami niepożądanymi w przypadku używania środków kontrastowych stosowanych w MRI, były nudności i wymioty. Dlatego pacjent powinien powstrzymywać się od jedzenia przez 2 godziny przed badaniem.

Reakcje lękowe

Wyraźne stany napięcia, lęku lub bólu mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub nasilać reakcje związane z podaniem środka kontrastowego. Takim pacjentom można podać lek uspokajający.

Dawkowanie

Dorośli, młodzież i dzieci (powyżej 2 roku życia)

Zazwyczaj dawka 0,2 ml/kg mc. jest wystarczająca do przeprowadzenia badania kontrastowego i uzyskania odpowiedzi klinicznej w badaniu MRI czaszki i kręgosłupa, jak również do badania MRI innych obszarów.

W szczególnych przypadkach, np. jeśli istnieje poważne podejrzenie zmian chorobowych, pomimo uzyskania prawidłowego wyniku lub u pacjentów ze zmianami słabo unaczynionymi i (lub) zmianami z małą przestrzenią zewnątrzkomórkową, w celu uzyskania wystarczającego kontrastowania u pacjentów dorosłych może być niezbędne podanie dodatkowej dawki środka kontrastowego, wynoszącej 0,2 do 0,4 ml/kg mc. w ciągu 30 minut od pierwszego wstrzyknięcia i ponowne wykonanie badania MRI, zwłaszcza jeśli skany sekwencyjne T1 są relatywnie mniej wyraźne.

W celu wykluczania obecności przerzutów lub nawrotu guza u dorosłych pacjentów, można zwiększyć wiarygodność badania, podając środek kontrastowy w dawce 0,6 ml/kg mc.

W zależności od techniki badania oraz obszaru badania, dla uwidocznienia naczyń krwionośnych (np. podczas angiografii) u dorosłych pacjentów, może być konieczne zastosowanie maksymalnej dawki środka kontrastowego.

Maksymalna dawka: 0,6 ml/kg mc. dla dorosłych lub 0,4 ml/kg mc. dla dzieci.

Specjalne grupy pacjentów

Noworodki do 4. tygodnia życia i niemowlęta do 1. roku życia

Produkt Magnegita jest przeciwwskazany u noworodków do 4. tygodnia życia (patrz punkt 4.3) Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, produkt {nazwa własna} należy stosować u tych pacjentów jedynie po starannym rozważeniu, w dawce nie większej niż 0,2 ml/kg masy ciała. Nie należy stosować więcej niż jednej dawki podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących wielokrotnego podawania, wstrzyknięć {nazwa własna} nie należy powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

Dzieci (w wieku od 1. do 2. roku życia)

U dzieci poniżej 2. roku życia dawka zalecana wynosi 0,2 ml/kg mc. co odpowiada dawce maksymalnej

Zalecaną dawkę produktu należy podawać z ręki w celu uniknięcia omyłkowego przedawkowania i nie należy podawać produktu z automatycznego wstrzykiwacza.

Należy zapoznać się również z punktem 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania (noworodki i niemowlęta).

Osoby w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starsze)

Dostosowanie dawkowania nie jest uważane za konieczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia czynności nerek

Produkt Magnegita jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2) oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby (patrz punkt 4.3). {Nazwa własna} należy stosować jedynie po dokładnej ocenie stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR 30–59 ml/min/1,73 m2), w dawce nie większej niż {x} mmol/kg masy ciała (patrz punkt 4.4). Nie należy stosować więcej niż jednej dawki podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących wielokrotnego podawania, wstrzyknięć {nazwa własna} nie należy powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

Podsumowanie zaleceń w zakresie dawkowania/dawka maksymalna:

0,2 ml/kg mc.

Zwykle stosowana dawka u

dorosłych, młodzieży i dzieci do badania MRI czaszki, kręgosłupa i całego ciała

Maksymalna dawka u dzieci (poniżej 2. roku życia)

0,4 ml/kg mc.

Trudności diagnostyczne

Dawka maksymalna u dzieci

(powyżej 2. roku życia)

0,6 ml/kg mc.

Obrazowanie naczyń krwionośnych

Dawka maksymalna u dorosłych

Magnegita - środki ostrożności

Należy wziąć pod uwagę zwyczajne środki ostrożności dla badania MRI, np. MRI nie powinno być wykonywane u pacjentów z rozrusznikiem serca, implantami ferromagnetycznymi lub pompą insulinową.

Produkt Magnegita nie jest przeznaczony do podania dooponowego i jest przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Zaleca się, by pacjent pozostawał w pozycji leżącej podczas podawania środka oraz był poddany obserwacji przez co najmniej 30 minut od podania środka, poniewaz mogą wystąpić reakcje niepożądane.

Produkt Magnegita może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel, gdzie łatwy jest dostęp do koniecznej ekspertyzy lekarskiej, produktów leczniczych oraz wyposażenia (np. rurki intubacyjnej i respiratora) niezbędnych do leczenia działań niepożądanych (np. nadwrażliwość, drgawki).

• Nadwrażliwość

Podobnie jak inne środki kontrastowe, Magnegita może powodować reakcje rzekomoanafilaktyczne/ nadwrażliwości lub inne reakcje uczuleniowe, charakteryzujące się dolegliwościami ze strony układu sercowo-naczyniowego, oddechowego oraz skóry. Bardzo rzadko mogą wystąpić poważne reakcje, w tym również wstrząs.

Większość opisanych reakcji występuje w ciągu pół godziny od podania środka. Jednak, podobnie jak po innych środkach kontrastowych, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje opóźnione (po upływie godzin lub dni).

W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać podawanie środka kontrastowego i rozpocząć, jeśli konieczne, podawanie dożylne odpowiednich leków. Zaleca się, aby pacjent na czas całego badania miał założoną kaniulę. Przed zastosowaniem gadopentetanu dimegluminy u pacjentów, u których występowały w przeszłości reakcje niepożądane na środki kontrastowe lub u których rozpoznano astmę lub inne choroby alergiczne, należy dokładnie rozważyć stosunek korzyści do ryzyka, ponieważ doświadczenie wskazuje, że ci pacjenci są bardziej narażeni na wystąpienie reakcji nadwrażliwości.

Można rozważyć premedykację z użyciem leków przeciwhistaminowych i (lub) glikokortykosteroidów.

• Pacjenci przyjmujący leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (beta-blokery)

Należy zaznaczyć, iż pacjenci leczeni lekami z grupy beta-blokerów mogą być oporni na leczenie beta-adrenomimetykami, które są zazwyczaj stosowane w leczeniu reakcji nadwrażliwości.

• Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego (np. ciężka niewydolność serca, choroba wieńcowa) są w grupie podwyższonego ryzyka wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości lub nawet zgonu.

• Pacjenci z chorobami ośrodkowego układu nerwowego

Pacjenci z chorobami przebiegającymi z napadami drgawek oraz ci, u których stwierdzono obecność zmian wewnątrzczaszkowych, mogą być bardziej narażeni na wystąpienie drgawek podczas badania. Jednakże podczas podawania dimegluminy gadopentetynianu rzadko obserwowano takie reakcje.

• Zaburzenia czynności nerek

Przed podaniem produktu Magnegita zalecane jest objęcie wszystkich pacjentów badaniem w zakresie zaburzeń czynności nerek, obejmującym testy laboratoryjne.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (ang. Nephrogenic Systemic Fibrosis, NSF) związanego ze stosowaniem {Nazwa własna} oraz niektórych środków kontrastowych zawierających gadolin u pacjentów, u których występuje ostre lub przewlekłe ciężkie zaburzenie czynności nerek (GFR< 30 ml / min / 1,73 m2). Pacjenci poddani zabiegowi przeszczepienia wątroby są szczególnie narażeni, ponieważ ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w tej grupie pacjentów jest wysokie. W związku z tym nie należy stosować produktu Magnegita u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek, u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby oraz u noworodków (patrz punkt 4.3).

Ryzyko rozwoju NSF u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek (GFR 30–

59 ml/min/1,73 m2) jest nieznane; w związku z tym produkt Magnegita można stosować jedynie po przeprowadzeniu dokładnej oceny stosunku korzyści do ryzyka u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek.

Hemodializa zaraz po podaniu produktu Magnegita może ułatwić usunięcie produktu z organizmu. Brak dowodów uzasadniających rozpoczęcie hemodializy w celu zapobiegania lub leczenia NSF u pacjentów niepoddawanych jeszcze hemodializie.

• Noworodki i niemowlęta

Produkt Magnegita jest przeciwwskazany u noworodków do 4. tygodnia życia (patrz punkt 4.3)

Ze względu na nie w pełni rozwiniętą czynność nerek u niemowląt do 1. roku życia, produkt Magnegita należy stosować u tych pacjentów jedynie po starannym rozważeniu.

• Osoby w podeszłym wieku

Ponieważ klirens nerkowy dimegluminy gadopentetynianu może ulec zmniejszeniu u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie ważne jest obserwowanie pacjentów w wieku 65 lat i starszych w zakresie zaburzeń czynności nerek.

Magnegita - przedawkowanie

Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.

Dotychczas nie zaobserwowano i nie opisano objawów toksyczności spowodowanych przedawkowaniem produktu w praktyce klinicznej.

Przypadkowe przedawkowanie może spowodować następujące objawy, będące skutkiem hiperosmolalności produktu Magnegita: zwiększenie ciśnienia w tętnicy płucnej, diurezę osmotyczną, hiperwolemię, odwodnienie i miejscowy ból naczyń.

Produkt Magnegita można usunąć za pomocą hemodializy. W przypadku zatrucia spowodowanego przedawkowaniem, produkt Magnegita można usunąć za pomocą hemodializy. Jednak brak dowodów, że hemodializa jest odpowiednia do zapobiegania nerkopochodnemu zwłóknieniu układowemu (NSF).

Ze względu na niewielką ilość podawanej substancji czynnej oraz bardzo małe wchłanianie w przewodzie pokarmowym (< 1%), zatrucie po niezamierzonym podaniu doustnym produktu jest bardzo mało prawdopodobne.

Magnegita - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produkt Magnegita jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (GFR < 30ml/min/1,73 m2), u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby oraz u noworodków do 4. tygodnia życia (patrz punkt 4.4).

Magnegita - działania niepożądane

Działania niepożądane związane ze stosowaniem dimegluminy gadopentetynianu są zwykle łagodne i przemijające. Niemniej jednak donoszono o ciężkich i zagrażających życiu reakcjach, które w niektórych przypadkach kończyły się zgonem.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego (NSF) podczas stosowania produktu Magnegita (patrz punkt 4.4).

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane są to nudności, wymioty, ból głowy, zawroty głowy, ból i uczucie ciepła lub zimna w miejscu wstrzyknięcia lub ogólne uczucie ciepła.

Częstość występowania działań niepożądanych z danych po uzyskaniu pozwolenia (z raportów spontanicznych i badań klinicznych):

Częstość ustalona na podstawie danych uzyskanych z badań przeprowadzonych przed wprowadzeniem produktu do obrotu oraz po uzyskaniu pozwolenia z udziałem ponad 13 000 pacjentów, a także na podstawie raportów spontanicznych.

Klasyfikacja narządów i układów

 

Rzadko

(≥1/10 000 do < 1/1 000)

Częstość nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

przemijające zwiększenie stężenia żelaza w surowicy

 

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy, parestezja, ból głowy

pobudzenie, stany

splątania, zaburzenia mowy i węchu, drgawki, drżenie, śpiączka, senność

 

Zaburzenia oka

 

ból oka, łzawienie, pogorszenie widzenia

 

Zaburzenia ucha i błędnika

 

ból ucha, pogorszenie słuchu

 

Zaburzenia serca

 

przemijające zaburzenia częstości akcji serca i ciśnienia krwi o znaczeniu klinicznym, zaburzenia rytmu lub czynności serca, zatrzymanie akcji serca

 

Zaburzenia

naczyniowe

 

reakcje wpływu nerwu błędnego na naczynia, reakcje ze strony układu

krążenia związane z

obwodowym

rozszerzeniem naczyń i, w konsekwencji, spadkiem

ciśnienia tętniczego krwi i omdleniem, odruchowe przyspieszenie akcji serca

i sinica, mogące prowadzić do utraty świadomości

 

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

 

przemijające zaburzenia oddychania,

niewydolność oddechowa, duszność, zatrzymanie oddechu, obrzęk płuc

 

Zaburzenia

żołądka i jelit

nudności, wymioty

ból brzucha, biegunka, zaburzenia smaku,

uczucie suchości w ustach, ślinotok

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

przemijające zmiany aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

rumień i zaczerwienienie skóry związane z rozszerzeniem naczyń, pokrzywka

 

Zaburzenia

mieśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

ból pleców, ból stawów

 

Zaburzenia nerek i

 

nietrzymanie moczu,

 

dróg moczowych

 

uczucie parcia na mocz, u pacjentów z zaburzeniami

czynności nerek: zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy oraz ostra niewydolność nerek

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

uczucie gorąca

ból w klatce piersiowej,

złe samopoczucie, osłabienie, dreszcze, nadmierne pocenie się, zmiany temperatury ciała, gorączka

wynaczynienie i miejscowy ból,

ochłodzenie, łagodne uczucie ciepła i obrzęku, zapalenie, martwica tkanek, zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył

pojedyncze przypadki wystąpienia nerkopochodnego

zwłóknienia ogólnoustrojowego

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość/reakcje anafilaktyczne: obrzęk naczynioruchowy, zapalenie spojówek,

kaszel, świąd, zapalenie śluzówki nosa, kichanie, pokrzywka, skurcz oskrzeli, skurcz krtani, obrzęk krtani i gardła, spadek ciśnienia, wstrząs

 

Reakcje anafilaktyczne, które mogą występować niezależnie od dawki i metody podania, mogą być początkowymi objawami wstrząsu.

Opóźnione reakcje towarzyszące podaniu środków kontrastowych występują rzadko (patrz punkt 4.4).

Magnegita - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania dimegluminy gadopentetynianu u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach wykazały toksyczność reprodukcyjną (patrz punkt 5.3). Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na reprodukcję po wielokrotnym podaniu dużych dawek (patrz punkt 5.3). Produktu Magnegita nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli stan kliniczny kobiety nie wskazuje na konieczność stosowania dimegluminy gadopentetynianu.

Laktacja

Nie wiadomo, czy dimegluminy gadopentetynian przenika do mleka ludzkiego. Na podstawie dostępnych danych dotyczących zwierząt stwierdzono przenikanie dimegluminy gadopentetynianu do mleka (szczegóły patrz punkt 5.3). Nie można wykluczyć zagrożenia dla dziecka karmionego piersią. Pacjentka nie powinna karmić piersią przez co najmniej 24 godziny po podaniu produktu Magnegita.

Magnegita - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Pacjenci ambulatoryjni powinni wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia opóźnionych reakcji (mdłości, obniżenie ciśnienia) podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Reakcje te mogą występować sporadycznie.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dimeglumini gadopentetas

  Dimeglumina to jonowy kontrast, związek gadolinu, stosowany między innymi w diagnostyce metodą [rezonansu magnetycznego}9https://portal.abczdrowie.pl/kiedy-siegamy-po-rezonans-magnetyczny): [czaszki]9https://portal.abczdrowie.pl/czaszka), rdzenia kręgowego, głowy, szyi, przestrzeni piersiowej, [serca]9https://portal.abczdrowie.pl/serce), kończyn, brzucha, miednicy, piersi, trzustki, wątroby, przestrzeni pozaotrzewnowej, układu mięśniowo-szkieletowego i naczyń krwionośnych. Podanie kontrastu umożliwia uzyskanie większej ilości informacji niż podczas badania bez kontrastu.

  Dostępne opakowania
  Magnegita

  Magnegita

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 5ml - 500 mmol/ml
  AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH
  Magnegita

  Magnegita

  roztwór do wstrzykiwań - 10 fiol.a 5ml - 500 mmol/ml
  AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH
  Magnegita

  Magnegita

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 10ml - 500 mmol/ml
  AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH
  Magnegita

  Magnegita

  roztwór do wstrzykiwań - 10 fiol.a 10ml - 500 mmol/ml
  AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH
  Magnegita

  Magnegita

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 15ml - 500 mmol/ml
  AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH
  Magnegita

  Magnegita

  roztwór do wstrzykiwań - 10 fiol.a 15ml - 500 mmol/ml
  AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH
  Magnegita

  Magnegita

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 20ml - 500 mmol/ml
  AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH
  Magnegita

  Magnegita

  roztwór do wstrzykiwań - 10 fiol.a 20ml - 500 mmol/ml
  AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH
  Magnegita

  Magnegita

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 30ml - 500 mmol/ml
  AGFA HEALTHCARE IMAGING AGENTS GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...

  Leki i suplementy

  Nowa lista refundacyjna z korzyścią dla pacjentów

  Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że nowa lista refundacyjna stworzona jest z myślą o pacjentach. Koncerny farmaceutyczne, aptekarze i hurtownicy nie są zadowoleni... Założenia nowej listy refundacyjnej Celem Ministerstwa Zdrowia było zrefundowanie...