Maasol

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
0,0175 g
Ilość
5 fiol.s.subs.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: GE HEALTHCARE S.R.L.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Maasol - ulotka preparatu

Maasol - opis

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Po wyznakowaniu roztworem nadtechnecjanu [99mTc] sodu produkt leczniczy jest stosowany do:

• Scyntygrafii perfuzyjnej płuc

• Flebografii radioizotopowej – jako drugiego wskazania dla makroagregatów albumin znakowanych technetem99m

Maasol - skład

Makroagregaty ludzkich albumin osocza krwi 1,75 mg/fiolkę

Liczba cząstek 2,0 x 106 ± 15% /fiolkę

Zakres wielkości makroagregatów 10 – 100 µm

Produkt leczniczy jest przygotowany z albumin osocza ludzkiego, uzyskanych od dawców krwi i przebadanych według norm EEC na obecność:

• antygenu powierzchniowego zapalenia wątroby typu B (HBsAg), • przeciwciał ludzkiego wirusa deficytu odporności (anty HIV 1/2),

• przeciwciał wirusa zapalenia wątroby typu C (anty HCV).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Maasol - dawkowanie

Dorośli

Zalecana radioaktywność do podania dożylnego osobie dorosłej o masie ciała ok. 70 kg wynosi od 37 do 185 MBq (1 do 5 mCi). Liczba cząstek w podanej dawce musi zawierać się w granicach od 60 x 103 do 700 x 103.

Badanie scyntygraficzne płuc powinno być rozpoczęte natychmiast po podaniu dożylnym produktu leczniczego.

Dzieci i młodzież

Dawka radioaktywności, podawana dzieciom i młodzieży, jest częścią dawki dla osób dorosłych.

Oblicza się ją na podstawie przedstawionego poniżej równania, uwzględniającego masę ciała chorego:

Dawka pediatryczna (MBq) = Dawka dla dorosłych (MBq) x masa ciała dziecka (kg)

70 kg

Pomimo, iż do obliczania radioaktywności podawanej dziecku masa ciała jest częściej używana, w niektórych przypadkach bardziej przydatnym wskaźnikiem jest powierzchnia ciała.

Dawka pediatryczna (MBq) = Dawka dla dorosłych (MBq) x powierzchnia ciała dziecka (m2)

1,73

Maasol - środki ostrożności

Należy zawsze rozważać możliwość wystąpienia nadwrażliwości, włącznie z ciężkimi, zagrażającymi życiu śmiertelnymi reakcjami anafilaktycznymi/anafilaktoidalnymi. Należy zapewnić możliwość udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej i podjęcia odpowiedniego leczenia, w tym zaawansowanych technik wspomagania czynności życiowych.

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów z rozpoznanym prawo-lewym przeciekiem wewnątrzsercowym. Aby zmniejszyć możliwość mikrozatorów w łożysku naczyniowym mózgu i nerek w tej grupie chorych, makroagregaty albuminowe znaczone technetem99m powinny być podawane w powolnym wstrzyknięciu dożylnym a liczba cząstek zmniejszona do 50%. Podobne środki ostrożności są zalecane podczas badania chorych z nadciśnieniem płucnym i objawami niewydolności oddechowej.

Standardowe środki mające na celu zapobiec przenoszeniu czynników zakaźnych przez produkty lecznicze sporządzone z krwi ludzkiej lub osocza, obejmują:

- dokładną selekcję dawców krwi;

- badanie każdego dawcy krwi oraz puli osocza w celu znalezienia konkretnych czynników zakaźnych;

- dobieranie odpowiednich procesów inaktywacji/eliminacji wirusów podczas procesu wytwarzania. Tak długo, jak stosuje się leki sporządzone z ludzkiej krwi lub osocza, nie udało się całkowicie wyeliminować ryzyka przenoszenia czynników zakaźnych razem z krwią. Dotyczy to nowych, nieznanych wirusów oraz innych patogenów.

Nie ma doniesień dotyczących przenoszenia wirusów razem z albuminami pozyskanymi zgodnie z wytycznymi opisanymi w Farmakopei Europejskiej oraz rutynowymi procesami.

Zdecydowanie zaleca się, aby przy każdorazowym podaniu pacjentowi produktu leczniczego Maasol odnotować nazwę i numer serii produktu leczniczego, aby móc powiązać pacjenta z daną serią leku.

Każde działanie powodujące narażenie pacjenta na promieniowanie jonizujące musi być uzasadnione spodziewaną korzyścią. Dawka podanego radiofarmaceutyku powinna być możliwie jak najmniejsza, ale jednocześnie pozwalająca na uzyskanie zamierzonego wyniku diagnostycznego lub terapeutycznego.

Radiofarmaceutyk może być otrzymywany, przechowywany i podawany chorym tylko przez osoby mające odpowiednie uprawnienia, w specjalistycznych, wyznaczonych do tego placówkach klinicznych. Otrzymywanie, magazynowanie, użycie terapeutyczne, przenoszenie oraz utylizacja podlegają odpowiednim przepisom administracyjnym.

Radiofarmaceutyki, przeznaczone do podania chorym, powinny być przygotowane w sposób odpowiedni do wymagań dotyczących zarówno zasad bezpieczeństwa radiologicznego, jak i receptury farmakologicznej. Należy zapewnić odpowiednie warunki aseptyczne.

Zawartość fiolki jest przeznaczona wyłącznie do sporządzania roztworu makroagregatów albuminy wyznakowanej technetem 99mTc (Macrosalb). Zawartości fiolki nie można bezpośrednio podawać pacjentom. Podanie możliwe tylko po odpowiednim przygotowaniu produktu leczniczego.

Przed wstrzyknięciem produktu leczniczego należy delikatnie wstrząsnąć strzykawką, tak by uzyskać homogenny roztwór.

Nie należy wprowadzać krwi do strzykawki, gdyż może to spowodować tworzenie się drobnych skrzeplin.

Substancje pomocnicze:

Produkt leczniczy zawiera poniżej 1 mmol sodu (23 mg) w dawce. Można uznać, że produkt leczniczy jest „wolny od sodu”.

Maasol - przedawkowanie

Nie należy oczekiwać możliwości przedawkowania produktu leczniczego w powszechnie przyjętym znaczeniu. Pojęcie przedawkowania w przypadku produktu leczniczego Maasol należy rozumieć jako podanie bardzo dużej liczby makroagregatów albumin.

Liczba cząstek makroagregatów albumin, podana dorosłemu pacjentowi, nie powinna przekroczyć 1,5 x 106. Zagrożenie związane z przypadkowym podaniem zbyt dużej dawki radioaktywności może być zmniejszone poprzez stymulację diurezy, połączoną z częstym opróżnianiem pęcherza moczowego.

Maasol - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Maasol - działania niepożądane

Informacje dotyczące bezpieczeństwa odnoszące się do czynników zakaźnych, patrz część 4.4.

Działania niepożądane mogą występować z różną częstością, opisaną poniżej:

bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1,000 do < 1/100); rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana: reakcje typu nadwrażliwości, włącznie z zagrażającymi życiu reakcjami anafilaktycznymi. Nadwrażliwość w miejscu podania.

Ekspozycja na działanie promieniowania jonizującego jest związana z indukcją procesu nowotworzenia, może także wpływać na występowanie wad wrodzonych.

Obecnie przyjmuję się, że w badaniach radiodiagnostycznych ryzyko wystąpienia jest nieznaczne w związku ze stosowaniem małych dawek promieniowania.

Pojedyncze lub powtarzane wstrzyknięcia makroagregatów albumin, znaczonych technetem99m mogą wywołać reakcje typu nadwrażliwości, włącznie z bardzo rzadkimi, zagrażającymi życiu reakcjami anafilaktycznymi. Ból w klatce piersiowej, sztywność mięśniowa, zapaść. Obserwowano także objawy alergicznego podrażnienia w miejscu podania produktu leczniczego.

Ekspozycja chorego na działanie promieniowania jonizującego w każdym przypadku powinna być usprawiedliwiona spodziewanymi korzyściami terapeutycznymi. Dawka podanej radioaktywności powinna być możliwie niska, zapewniająca jednak uzyskanie miarodajnego wyniku badania.

Lecznicza dawka środka radioaktywnego może skutkować zwiększeniem ryzyka wystąpienia raka i mutacji genetycznych. Mając to na uwadze należy upewnić się, że ryzyko napromieniowania nie przewyższa skutków choroby.

Równoważnik dawki efektywnej (ang. effective dose equivalent – EDE) dla większości procedur diagnostycznych z użyciem radiofarmaceutyków nie przekracza zwykle 20 mSv. Jednakże, w pewnych określonych sytuacjach klinicznych usprawiedliwione jest zastosowanie większej dawki promieniowania.

Maasol - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

U kobiet w ciąży należy wykonywać tylko absolutnie niezbędne badania z użyciem środków promieniotwórczych. Korzyści z nich wynikające muszą przewyższać ryzyko wystąpienia skutków promieniowania dla płodu i matki.

Badania z użyciem substancji promieniotwórczych, prowadzone u kobiet ciężarnych, powodują napromieniowanie płodu.

Jeśli konieczne jest podanie radiofarmaceutyku chorej w wieku rozrodczym, należy ustalić z całą pewnością, czy kobieta nie jest w ciąży. Każda kobieta, u której opóźnia się miesiączka, powinna być (do wykluczenia) uważana za ciężarną. Jeśli nie wykluczono ciąży, należy podać możliwie najmniejszą dawkę promieniowania, zapewniającą jednak uzyskanie miarodajnego wyniku badania.

Należy rozważyć zastosowanie innych metod diagnostycznych, nie wymagających podania środka radioaktywnego.

Karmienie piersią.

W przypadku konieczności przeprowadzenia badania karmienie powinno zostać wstrzymane przed podaniem produktu leczniczego, zaś pokarm zniszczony.

Karmienie piersią może być wznowione po upływie 12 godzin od chwili podania produktu leczniczego.

Należy rozważyć możliwość opóźnienia badania radioizotopowego do chwili przewidywanego zaprzestania karmienia piersią oraz wybrać odpowiedni radiofarmaceutyk gromadzący się w najmniejszym stopniu w mleku matki.

Równoważnik dawki pochłoniętej przez organizm dziecka, wynikający z radioaktywności pokarmu, nie powinien przekraczać 1 mSv.

Maasol - prowadzenie pojazdów

Maasol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Macrosalbum 99mTM

  Dostępne opakowania
  Maasol

  Maasol

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 5 fiol.s.subs. - 0,0175 g
  GE HEALTHCARE S.R.L.
  Powiązane artykuły
  Medycyna pracy - skierowania, badania, choroby zawodowe

  Azbestoza

  Azbestoza inaczej nazywana jest pylicą płuc. Choroba powstaje w wyniku wdychania pyłu azbestu - osiada on wówczas w oskrzelikach i pęcherzykach płucnych i wywołuje stan zapalny. Prowadzi to do powstania rozlanego włóknienia śródmiąższowej tkanki płuc...

  Sarkoidoza - przyczyny, objawy ogólnoustrojowe, narządy, inne objawy, diagnostyka, przebieg i leczenie

  Zdjęcie rentgenowskie chorego na sarkoidozę

  Zdjęcie rentgenowskie chorego na sarkoidozę

  Zdjęcie RTG płuc z sarkoidozą Sarkoidoza na zdjęciu rentgenowskim może być mylona z gruźlicą.

  Rozstrzenie oskrzeli - charakterystyka, objawy, rozpoznanie, leczenie

  Rozstrzenie oskrzeli - zdjęcia

  Rozstrzenie oskrzeli - zdjęcia

  Uszkodzenia oskrzeli Uszkodzenie ścian oskrzeli jest nieodwracalne.

  Spirometria - przebieg, interpretacja, przeciwwskazania

  Spirometria - zdjęcia

  Spirometria - zdjęcia

  Przyrząd do spirometrii Spirometria służy badaniu objętości i wydolności płuc.

  Rak tarczycy - klasyfikacja, przyczyny, objawy, leczenie

  Operacja przeszczepu tchawicy

  Operacja przeszczepu tchawicy

  Lekarze w czasie operacji Zabieg przeszczepu tchawicy był bardzo skomplikowany i trwał ponad 12 godzin. Wyhodowaną tchawicę wraz z oskrzelami przeszczepił zespół lekarzy z różnych europejskich krajów.

  Badania

  Bronchoskopia dziecięca (WIDEO)

  Bronchoskopia dziecięca (WIDEO)

  Bronchoskopia dziecięca Bronchoskopia jest badaniem, dzięki któremu lekarz może zobaczyć drogi oddechowe pacjenta. Pozwala ona na dokładne obejrzenie miejsc zmienionych chorobotwórczo. Dostarcza w ten sposób lekarzowi wielu bardzo ważnych informacji,...