M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
-
Ilość
10 fiol. (+10 rozp.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANOFI PASTEUR MSD, SNC

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż. - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż. - opis

M-M-RVAXPRO jest wskazany do jednoczesnego szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce osób w wieku od 12 miesięcy (patrz punkt 4.2).

M-M-RVAXPRO może być w szczególnych przypadkach podawany niemowlętom w wieku od

9. miesiąca życia (patrz punkty 4.2, 4.4 i 5.1).

Do stosowania podczas epidemii odry lub do szczepienia po narażeniu na zakażenie lub do stosowania u nieszczepionych wcześniej osób w wieku powyżej 9 miesięcy, którzy są w kontakcie

z nieuodpornionymi kobietami w ciąży, a także w przypadku osób prawdopodobnie nieuodpornionych przeciw śwince i różyczce, patrz punkt 5.1.

M-M-RVAXPRO należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż. - skład

Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

Wirus odry 1 , szczep Enders – Edmonston (żywy, atenuowany) nie mniej niż 1 × 10 3 CCID 50 * Wirus świnki 1 , szczep Jeryl Lynn ® [Poziom B] (żywy, atenuowany) nie mniej niż 12,5 × 10 3 CCID 50 * Wirus różyczki 2 , szczep Wistar RA 27/3 (żywy, atenuowany) nie mniej niż 1 × 10 3 CCID 50 *

* Dawka zakaźna dla 50% komórek hodowli

1   namnażany w hodowli komórek zarodka kurzego.

2   namnażany w hodowli ludzkich diploidalnych fibroblastów płucnych WI-38.

Szczepionka może zawierać pozostałości rekombinowanej ludzkiej albuminy (ang. rHA). Szczepionka zawiera śladową ilość neomycyny. Patrz punkt 4.3.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Szczepionka zawiera 14,5 mg sorbitolu. Patrz punkt 4.4.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż. - dawkowanie

Dawkowanie

Osoby w wieku 12 miesięcy i starsze:

Pacjenci w wieku 12 miesięcy i starsi powinni otrzymać jedną dawkę szczepionki w wybranym dniu.

Drugą dawkę można podać co najmniej 4 tygodnie po pierwszej, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami. Druga dawka przeznaczona jest dla osób, które z jakiejkolwiek przyczyny nie zareagowały na pierwszą dawkę.

Niemowlęta w wieku pomiędzy 9. a 12. miesiącem życia:

Immunogenność i dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania pokazują, że szczepionka M-M-RVAXPRO może być podawana niemowlętom w wieku między 9. a 12. miesiącem życia, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami lub w przypadkach, gdy wczesna ochrona uznana jest za konieczną (np. w żłobkach, w czasie epidemii lub w czasie podróży do regionów, w których rozpowszechnienie odry jest znaczne). Niemowlęta te należy zaszczepić ponownie w wieku 12 do 15 miesięcy. Zgodnie z oficjalnymi zaleceniami należy rozważyć podanie dodatkowej dawki szczepionki zawierającej wirusy odry (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Niemowlęta w wieku poniżej 9. miesiąca życia:

Obecnie nie są dostępne dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionki M-M-RVAXPRO u dzieci w wieku poniżej 9. miesiąca życia.

Sposób podawania

Szczepionkę należy wstrzykiwać domięśniowo (im.) lub podskórnie (sc.).

Preferowanymi miejscami wstrzyknięcia są przednio-boczna część uda u młodszych dzieci i okolica mięśnia naramiennego u dzieci starszych, młodzieży i dorosłych.

Szczepionkę należy podać podskórnie u pacjentów z małopłytkowością lub jakimkolwiek zaburzeniem krzepnięcia.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed przygotowaniem lub podaniem produktu leczniczego oraz instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

NIE WSTRZYKIWAĆ DONACZYNIOWO.

M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż. - środki ostrożności

Podobnie jak w przypadku wszystkich szczepionek podawanych w postaci wstrzyknięć, należy zawsze zapewnić dostęp do właściwego leczenia na wypadek wystąpienia rzadkiej reakcji anafilaktycznej spowodowanej podaniem szczepionki (patrz punkt 4.8).

U dorosłych i młodzieży, u których wystąpiły w przeszłości reakcje alergiczne, potencjalnie może istnieć zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji anafilaktycznych lub anafilaktoidalnych.

Po zaszczepieniu zalecane jest ścisłe monitorowanie w celu wykrycia wczesnych objawów takich reakcji.

Ponieważ żywe wirusy odry i świnki zawarte w szczepionce namnażane są w hodowli komórkowej zarodków kurzych, osoby, u których wystąpiła w przeszłości reakcja anafilaktyczna, anafilaktoidalna lub inne nagłe reakcje (np. pokrzywka, obrzęk jamy ustnej i gardła, trudności w oddychaniu, obniżenie ciśnienia tętniczego lub wstrząs) spowodowane spożyciem jajka, mogą być bardziej narażone na wystąpienie natychmiastowej reakcji nadwrażliwości. W takich przypadkach, przed szczepieniem należy wnikliwie rozważyć stosunek możliwego ryzyka do oczekiwanych korzyści.

Należy zachować ostrożność, podając szczepionkę M-M-RVAXPRO osobom, u których w wywiadzie indywidualnym lub rodzinnym stwierdzono występowanie drgawek lub urazu mózgu. Lekarz powinien zwrócić szczególną uwagę na podwyższenie temperatury ciała, które może wystąpić po podaniu szczepionki (patrz punkt 4.8).

Niemowlęta w wieku od 9. do 12. miesiąca życia, którym z powodu epidemii lub z innych przyczyn podano szczepionkę zawierającą wirusa odry, mogą nie odpowiedzieć na szczepienie ze względu na obecność krążących przeciwciał pochodzących od matki i (lub) niedojrzałość układu immunologicznego (patrz punkty 4.2 i 5.1).

Szczepionka zawiera 14,5 mg sorbitolu jako substancji pomocniczej. Szczepionki nie należy podawać pacjentom z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy.

Małopłytkowość

Szczepionkę tę należy podać podskórnie osobom z małopłytkowością lub jakimkolwiek zaburzeniem krzepnięcia, ponieważ po podaniu domięśniowym może u tych osób wystąpić krwawienie. Po zaszczepieniu osób z małopłytkowością, może nastąpić nasilenie małopłytkowości. Ponadto u osób, u których wystąpiła małopłytkowość po podaniu pierwszej dawki M-M-RVAXPRO (lub szczepionek zawierających jej komponenty) małopłytkowość może również wystąpić po kolejnej dawce. Konieczność podania kolejnych dawek szczepionki można ocenić oznaczając poziom przeciwciał. W takich przypadkach należy rozważyć stosunek możliwego ryzyka do korzyści wynikających z podania szczepionki (patrz punkt 4.8).

Inne

Można rozważyć szczepienie u pacjentów z wybranymi rodzajami niedoborów odporności w przypadku, gdy korzyści przewyższają ryzyko (pacjenci z bezobjawowym zakażeniem HIV, niedobór podklas IgG, wrodzona neutropenia, przewlekła choroba ziarniniakowa oraz choroby przebiegające z niedoborem dopełniacza).

Pacjenci z niedoborami odporności, u których nie stwierdza się przeciwwskazań do szczepienia (patrz punkt 4.3), mogą zareagować słabiej niż pacjenci z prawidłową czynnością układu immunologicznego; dlatego w przypadku kontaktu z patogenami niektóre z tych osób mog ą

zachorować na odrę, świnkę, różyczkę lub ospę wietrzną, pomimo prawidłowego podania szczepionki. Tych pacjentów należy starannie monitorować pod kątem występowania objawów odry, świnki, różyczki i ospy wietrznej.

M-M-RVAXPRO może nie chronić przed zakażeniem wszystkich zaszczepionych osób.

Przenoszenie wirusa szczepionkowego

U większości osób wcześniej nieuodpornionych, obserwowano między 7. a 28. dniem po szczepieniu wydzielanie z nosa i gardła małej ilości żywego, atenuowanego wirusa różyczki. Brak jest potwierdzonych danych, że wirus różyczki przenoszony jest od osoby zaszczepionej na osobę nieuodpornioną. Teoretycznie istnieje możliwość zakażenia się poprzez bliski kontakt, jakkolwiek nie stanowi to znaczącego ryzyka. Udokumentowane zostało przeniesienie wirusa różyczki na dzieci poprzez karmienie piersią, bez klinicznie potwierdzonej choroby (patrz punkt 4.6).

Nie ma doniesień o przenoszeniu atenuowanego szczepu Enders – Edmonston wirusa odry lub szczepu Jeryl Lynn ® wirusa świnki od osób zaszczepionych na osoby nieuodpornione.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: patrz punkt 4.5.

M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż. - przedawkowanie

Przypadki podania wyższej niż zalecana dawki produktu M-M-RVAXPRO zgłaszano rzadko, a profil działań niepożądanych był porównywalny z obserwowanym przy stosowaniu zalecanej dawki produktu M-M-RVAXPRO.

M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż. - przeciwwskazania

Wcześniejsze wystąpienie nadwrażliwości na którąkolwiek szczepionkę przeciw odrze, śwince lub różyczce, lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych, w tym na neomycynę (patrz punkty 2, 4.4 i 6.1).

Ciąża. Ponadto należy unikać zajścia w ciążę przez 1 miesiąc po zaszczepieniu (patrz punkt 4.6).

Należy przesunąć szczepienie z powodu każdej choroby przebiegającej z gorączką > 38,5ºC.

Czynna, nieleczona gruźlica. U dzieci leczonych na gruźlicę nie obserwowano zaostrzenia przebiegu choroby po zaszczepieniu szczepionką zawierającą żywe wirusy odry. Brak jest dostępnych wyników badań dotyczących wpływu szczepionek zawierających wirusy odry na dzieci z nieleczoną gruźlicą.

Dyskrazja, białaczka, każdy rodzaj chłoniaka lub inne nowotwory złośliwe układu krwiotwórczego i chłonnego.

Aktualne leczenie immunosupresyjne (w tym stosowanie dużych dawek kortykosteroidów).

M-M-RVAXPRO nie jest przeciwwskazany u osób przyjmujących kortykosteroidy w małych dawkach miejscowo lub pozajelitowo (np. w profilaktyce astmy lub w ramach terapii zastępczej).

Ciężki humoralny lub komórkowy (pierwotny lub nabyty) niedobór odporności, np. ciężki, złożony niedobór odporności, agammaglobulinemia lub AIDS, lub objawowe zakażenie wirusem HIV lub właściwy dla wieku odsetek limfocytów T CD4+ u dzieci w wieku poniżej 12 miesięcy z CD4+ < 25%; w wieku między 12 a 35 miesięcy z CD4+ < 20%; w wieku między 36 a 59 miesięcy z CD4+ < 15%) (patrz punkt 4.4).

U osób z ciężkim zaburzeniem odporności przypadkowo zaszczepionych szczepionką przeciw odrze, stwierdzono zapalenie mózgu z obecnymi ciałkami wtrętowymi wirusa odry, zapalenie płuc oraz zejście śmiertelne jako bezpośrednie następstwo rozsianego zakażenia szczepionkowym wirusem odry.

Osoby ze znanym z wywiadu rodzinnego wrodzonym lub dziedzicznym zaburzeniem odporności, o ile nie stwierdzono u nich, przed ewentualnym szczepieniem, prawidłowego układu immunologicznego.

M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż. - działania niepożądane

a. Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W badaniach klinicznych szczepionkę M-M-RVAXPRO podano 1965 dzieciom (patrz punkt 5.1), ogólny profil bezpieczeństwa był porównywalny z profilem wcześniejszej szczepionki przeciw odrze, śwince i różyczce produkowanej przez Merck & Co., Inc.

W badaniu klinicznym 752 dzieci otrzymało szczepionkę M-M-RVAXPRO domięśniowo lub podskórnie. Ogólne profile bezpieczeństwa po podaniu tymi drogami były porównywalne, chociaż reakcje w miejscu wstrzyknięcia były mniej częste w grupie im. (15,8%) w porównaniu z grupą sc. (25,8%).

U 1940 dzieci oceniano wszystkie działania niepożądane. Po podaniu szczepionki M-M-RVAXPRO obserwowano u tych dzieci wystąpienie podsumowanych w punkcie b. działań niepożądanych związanych ze szczepieniem (z wyjątkiem pojedynczych przypadków występujących z częstością < 0,2%).

W porównaniu z pierwszą dawką, druga dawka szczepionki M-M-RVAXPRO nie jest związana ze zwiększeniem częstości i nasilenia objawów klinicznych, w tym tych wskazujących na reakcje nadwrażliwości.

Ponadto dostępne są dane dotyczące innych działań niepożądanych, zgłaszanych po wprowadzeniu do obrotu szczepionki M-M-RVAXPRO i (lub) w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu do obrotu wcześniejszych postaci szczepionek jednoskładnikowych i skojarzonych przeciw odrze, śwince i różyczce produkowanych przez Merck & Co., Inc., bez odniesienia do związku przyczynowego lub częstości występowania i wymieniono je w punkcie b. (częstość nieznana ). Dane te opierają się na zgłoszeniach dotyczących ponad 400 milionów dawek szczepionek dystrybuowanych na całym świecie.

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane po podaniu szczepionki M-M-RVAXPRO to: gorączka

(38,5ºC lub wyższa); reakcje w miejscu wstrzyknięcia, w tym ból, obrzęk i rumień.

b. Lista działań niepożądanych w ujęciu tabelarycznym

Działania niepożądane sklasyfikowano według częstości występowania przy zastosowaniu następującej konwencji:

[Bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000 do ≤ 1/100); nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)]

Działania niepożądane

Częstość

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

Zapalenie jamy nosowo-gardłowej, zakażenie górnych dróg oddechowych lub infekcja wirusowa

Niezbyt często

Jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych , odra o nietypowym

 

przebiegu, zapalenie najądrza, zapalenie jąder, zapalenie ucha środkowego, zapalenie ślinianki przyusznej, nieżyt nosa, podostre stwardniające zapalenie mózgu

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

Powiększenie regionalnych węzłów chłonnych, małopłytkowość

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Reakcja anafilaktoidalna, anafilaksja i podobne objawy, takie jak obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy i obrzęki obwodowe

Nieznana

Zaburzenia psychiczne

 

Drażliwość

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

 

Drgawki bezgorączkowe lub napady drgawkowe, ataksja, zawroty głowy, zapalenie mózgu , encefalopatia , drgawki gorączkowe (u dzieci), zespół

 

Guillain-Barré, ból głowy, zapalenie mózgu z ciałkami wtrętowymi wirusa odry (MIBE) (patrz punkt 4.3), porażenie mięśni ocznych, zapalenie nerwu wzrokowego, parestezje, zapalenie wielonerwowe, polineuropatia,

pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego, omdlenia

Nieznana

Zaburzenia oka

 

Zapalenie spojówek, zapalenie siatkówki

Nieznana

Działania niepożądane

Częstość

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Głuchota nerwowa

Nieznana

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Wodnista wydzielina z nosa

Niezbyt często

Skurcz oskrzeli, kaszel, stan zapalny miąższu płucnego, zapalenie płuc (patrz punkt 4.3), ból gardła

Nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Biegunka lub wymioty

Niezbyt często

Nudności

Nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Wysypka odropodobna lub inny rodzaj wysypki

Często

Pokrzywka

Niezbyt często

Zapalenie tkanki podskórnej, plamica, stwardnienie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, świąd

Nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości

 

Zapalenie stawów i (lub) ból stawów (zwykle przemijające i rzadko przechodzące w stan przewlekły, ból mięśni

Nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Gorączka (38,5°C lub wyższa), rumień w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

Bardzo często

Siniak w miejscu wstrzyknięcia

Często

Wysypka w miejscu wstrzyknięcia

Niezbyt często

Krótkotrwałe pieczenie i (lub) kłucie w miejscu wstrzyknięcia, gorączka

(38,5°C lub wyższa), złe samopoczucie, zapalenie brodawki nerkowej,

 

obrzęki obwodowe, opuchlizna, tkliwość, powstanie pęcherzyków w miejscu wstrzyknięcia, bąbel i zaczerwienienie skóry w miejscu wstrzyknięcia

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

 

Zapalenie naczyń

Nieznana

patrz punkt c.

c. Opis wybranych działań niepożądanych Jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zgłaszano występowanie przypadków jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych po szczepieniu przeciw odrze, śwince i różyczce. Chociaż wykazano istnienie związku przyczynowego pomiędzy innymi szczepami obecnymi w szczepionce przeciw śwince a jałowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, brak jest dowodów potwierdzających związek pomiędzy szczepionką przeciw śwince zawierającą szczep Jeryl Lynn ® a jałowym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych.

Zapalenie mózgu i encefalopatia

Występowanie zapalenia mózgu i encefalopatii, z wyjątkiem podostrego stwardniającego zapalenia mózgu (ang. SSPE) zgłaszano z częstością około jeden raz na 3 miliony dawek szczepionek przeciw odrze produkowanych przez Merck & Co., Inc. Obserwacje po wprowadzeniu do obrotu dotyczące ponad 400 milionów dawek dystrybuowanych na całym świecie przez blisko 25 lat (1978-2003) wskazują na to, że ciężkie działania niepożądane, takie jak zapalenie mózgu i encefalopatia, są nadal rzadko zgłaszane. W żadnym przypadku nie wykazano, że reakcje były rzeczywiście spowodowane szczepieniem; jednak dane sugerują możliwość, że niektóre z tych przypadków mogły być wywołane podaniem szczepionki przeciw odrze.

Podostre stwardniające zapalenie mózgu

Nie ma dowodów na to, że szczepionka przeciw odrze może wywołać SSPE. Zgłaszano występowanie SSPE u dzieci, u których nie stwierdzono zakażenia dzikim wirusem odry w wywiadzie, ale które otrzymały szczepionkę przeciw odrze. Niektóre przypadki zachorowania mogą być skutkiem nierozpoznanej odry w pierwszym roku życia lub szczepienia przeciw odrze. Wyniki retrospektywnego badania kliniczno-kontrolnego przeprowadzonego przez US Centers for Disease

Control and Prevention sugerują, że ogólnym działaniem szczepionki przeciw odrze jest ochrona przed SSPE poprzez zapobieganie zachorowaniu na odrę, które wiąże się z ryzykiem rozwoju SSPE.

Ból stawów i (lub) zapalenie stawów

Ból stawów i (lub) zapalenie stawów (zwykle przemijające i rzadko przechodzące w stan przewlekły) oraz zapalenie wielonerwowe to objawy zakażenia dzikim wirusem różyczki, których częstość występowania oraz nasilenie różnią się w zależności od wieku i płci pacjenta i są największe u dorosłych kobiet a najmniejsze u dzieci w okresie przed dojrzewaniem. Reakcje po szczepieniu ze strony stawów zwykle występują u dzieci niezbyt często (0-3%) i są krótkotrwałe. U kobiet częstość występowania zapalenia stawów i bólu stawów jest zwykle większa niż u dzieci (12-20%), a reakcja jest bardziej nasilona i trwa dłużej. Objawy mogą utrzymywać się przez kilka miesięcy lub w rzadkich przypadkach przez kilka lat. U dziewcząt w okresie dojrzewania częstość występowania reakcji jest pośrednia pomiędzy częstością występowania u dzieci i u kobiet dorosłych. Nawet u starszych kobiet (35-45 lat) reakcje te są zwykle dobrze tolerowane i rzadko przeszkadzają w zwykłych czynnościach.

Przewlekłe zapalenie stawów

Przewlekłe zapalenie stawów towarzyszy zakażeniu dzikim wirusem różyczki i wiąże się z długotrwałą obecnością wirusa i (lub) antygenu wirusowego wyodrębnionego z tkanek organizmu. U osób, które zostały zaszczepione, jedynie rzadko dochodzi do wystąpienia objawów przewlekłego zapalenia stawów.

M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż. - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Kobiety w okresie ciąży nie powinny być szczepione szczepionką M-M-RVAXPRO.

Nie wykonywano badań szczepionki M-M-RVAXPRO u kobiet w ciąży. Nie wiadomo, czy M-M-RVAXPRO podany kobiecie w ciąży może spowodować uszkodzenie płodu lub czy może wpłynąć na zdolność rozrodczą.

Nie udokumentowano jednak przypadków uszkodzenia płodu po podaniu szczepionki przeciwko odrze lub śwince kobietom w okresie ciąży. Chociaż teoretycznie nie można wykluczyć takiego ryzyka, nie zgłoszono żadnego przypadku zespołu różyczki wrodzonej u ponad 3500 nieświadomych wczesnej ciąży, podatnych na zakażenie kobiet, którym podano szczepionkę zawierającą komponentę różyczki. Z tego względu nieumyślne podanie szczepionki zawierającej komponentę odry, świnki lub różyczki nieświadomej ciąży kobiecie nie powinno być powodem przerwania ciąży.

Należy unikać zającia w ciążę przez okres 1 miesiąca od zaszczepienia. Kobiety, które planują ciążę powinny zostać pouczone o konieczności opóźnienia tej decyzji.

Karmienie piersią

Badania wykazały, że u kobiet karmiących, zaszczepionych przeciw różyczce żywym, atenuowanym wirusem może wystąpić wydzielanie wirusa z mlekiem i przenoszenie na karmione dzieci. U żadnego dziecka z serologicznie potwierdzonym zakażeniem wirusem różyczki nie obserwowano objawów choroby. Nie wiadomo, czy wirus odry lub świnki zawarty w szczepionce jest wydzielany z mlekiem; z tego względu, należy zachować ostrożność, podając szczepionkę M-M-RVAXPRO kobietom karmiącym.

Płodność

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu M-M-RVAXPRO na płodność.

M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż. - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Oczekuje się, że szczepionka M-M-RVAXPRO nie będzie miała wpływu lub będzie wywierała nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Szczepionka p/odrze, śwince i różyczce (ż)

  Dostępne opakowania
  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol. (+10 rozp.)
  SANOFI PASTEUR MSD, SNC
  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 1 fiol. (+1amp-strz.z igłą)
  SANOFI PASTEUR MSD, SNC
  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol. (+10 amp-strz.z igłą)
  SANOFI PASTEUR MSD, SNC
  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 1 fiol. (+1amp-strz.)
  SANOFI PASTEUR MSD, SNC
  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol. (+10 amp-strz.)
  SANOFI PASTEUR MSD, SNC
  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 20 fiol. (+20 amp.strz.)
  SANOFI PASTEUR MSD, SNC
  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 1 fiol. (+1amp-strz.+igła)
  SANOFI PASTEUR MSD, SNC
  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol. (+10 amp-strz.+10 igieł)
  SANOFI PASTEUR MSD, SNC
  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  M-M-RVAXPRO szcz.p/od-św.róż.

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 20 fiol. (+20 amp.strz.+20 igieł)
  SANOFI PASTEUR MSD, SNC
  Powiązane artykuły
  Koronawirus

  #SzczepSięNiePanikuj. Kompendium wiedzy o szczepieniach na COVID-19

  #SzczepSięNiePanikuj. Kompendium wiedzy o szczepieniach na COVID-19

  Ruszają szczepienia seniorów. Liczba chętnych rośnie, jednak wciąż pojawiają się wątpliwości na temat samej szczepionki i jej skutków. Na najbardziej nurtujące pytania naszych czytelników odpowiadają specjaliści: prof. Maria Gańczak, prof. Krzysztof Simon,...

  Zdrowie w ciąży

  Czy szczepić się w ciąży?

  Rzadko kiedy kobiety w ciąży decydują się na szczepionkę przeciw grypie. Prawdopodobnie myślą, że taki rodzaj ochrony byłby niebezpieczny dla dziecka. W końcu w ciąży nie można stosować określonych leków ani spożywać niektórych pokarmów. Okazuje się,...

  Zdrowie w ciąży

  Szczepienia w ciąży

  Szczepienie w czasie ciąży budzą wiele emocji zarówno wśród lekarzy, jak i samych ciężarnych. Obawy przed wpływem szczepienia na stan zdrowia matki i płodu są w pełni uzasadnione. Jednak wieloletnie obserwacje kobiet, które zostały zaszczepione nie wiedząc,...

  Ospa wietrzna - objawy, leczenie, powikłania, profilaktyka

  Wzrost zachorowań na ospę wietrzną

  Eksperci alarmują, że w ostatnich latach w naszym kraju wzrosła zachorowalność na ospę wietrzną. W 2010 roku odnotowano aż 183 tys. przypadków tej choroby, chociaż w rzeczywistości skala problemu może być znacznie większa. Przyczyny wzrostu zachorowań...

  Choroby autoimmunologiczne - charakterystyka, czynniki rozwoju, układ odpornościowy

  Zespół antyfosfolipidowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Zespół antyfosfolipidowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Zespół antyfosfolipidowy (zespół Hughesa lub zespół antykardiolipinowym) to niezapalna układowa choroba tkanki łącznej, typowymi cechami tego schorzenia jest występowanie przeciwciał antyfosfolipidowych, często dochodzi do zakrzepicy naczyniowej lub powikłań...

  Wirusowe zapalenie wątroby typu A

  Posiadanie dzieci przy WZW (WIDEO)

  Posiadanie dzieci przy WZW (WIDEO)

  Szczepienia na WZW typu B są obowiązkowe Kilka lat temu wprowadzono obowiązkowe szczepienia ochronne przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu B u noworodków. Takie działanie miało na celu zmniejszenie w późniejszym czasie liczby chorujących na to schorzenie...