Lutrate Depot

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
3,75 mg
Ilość
1 fiol.pr. (+1 amp.-strz.rozp.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Lutrate Depot - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lutrate Depot - opis

Lutrate Depot jest wskazany w leczeniu paliatywnym zaawansowanego raka gruczołu krokowego.

Lutrate Depot - skład

Każda fiolka zawiera 3,75 mg leuproreliny octanu (co odpowiada 3,57 mg leuproreliny). l ml odtworzonej zawiesiny zawiera 1,875 mg leuproreliny octanu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Każda fiolka zawiera od 1,3 do 2,2 mg (< 1 mmol) sodu (jw. postaci karmelozy sodowej) .

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lutrate Depot - dawkowanie

Dawkowanie

Zazwyczaj zalecana dawka produktu leczniczego Lutrate Depot to 3,75 mg w postaci wstrzyknięcia o przedłużonym uwalnianiu, wykonywanego raz w miesiącu, i podawana w pojedynczym wstrzyknięciu domięśniowym co miesiąc.

Lutrate Depot należy stosować pod nadzorem lekarza lub lekarza specjalisty.

Zastosowanie postaci leku o przedłużonym, kontrolowanym uwalnianiu zapewnia stałe uwalnianie leuproreliny octanu w ciągu miesiąca po podaniu produktu Lutrate Depot. Liofilizowany proszek należy odtworzyć i stosować w pojedynczym wstrzyknięciu domięśniowym, podawanym w odstępach co miesiąc. Należy unikać przypadkowego podania dotętniczego lub dożylnego. Proszek z mikrosferami, znajdujący się w fiolce produktu Lutrate Depot, należy odtworzyć bezpośrednio przed wstrzyknięciem domięśniowym. Jak w przypadku innych produktów leczniczych stosowanych długotrwale we wstrzyknięciach, należy okresowo zmieniać miejsce wstrzyknięcia.

Nie należy przerywać stosowania produktu Lutrate Depot, gdy wystąpi remisja choroby lub poprawa kliniczna. Należy monitorować reakcję pacjenta na leczenie produktem Lutrate Depot, oznaczając okresowo zarówno stężenie testosteronu w surowicy, jak i swoisty antygen sterczowy (PSA). W badaniach klinicznych wykazano, że u większości pacjentów niepoddanych wcześniej orchideoktomii, stężenie testosteronu zwiększało się podczas 4 pierwszych dni leczenia, a następnie malało, osiągając wartości kastracyjne w ciągu 3 do 4 tygodni. Od tego momentu stężenie kastracyjne (zdefiniowane jako stężenie testosteronu mniejsze niż 0,5 ng/ml) utrzymywało się tak długo, jak długo stosowano leczenie.

Jeśli reakcja pacjenta na leczenie jest mniejsza od oczekiwanej, zaleca się upewnić, czy stężenia testosteronu w surowicy osiągnęły wartości kastracyjne lub utrzymują się na ich poziomie. Niekiedy w początkowym okresie leczenia występuje przemijające zwiększenie aktywności fosfatazy kwaśnej, które zazwyczaj po ok. 4 tygodniach leczenia powraca do wartości prawidłowych lub zbliżonych do normy.

Czas leczenia

Produkt Lutrate Depot jest stosowany w postaci wstrzyknięć domięśniowych podawanych raz w miesiącu.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież:

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Lutrate Depot u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie zaleca się stosowania produktu Lutrate Depot do czasu uzyskania tych danych.

Niewydolność nerek lub wątroby:

Nie badano farmakokinetyki produktu Lutrate Depotu pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek.

Pacjenci w podeszłym wieku:

W badaniu klinicznych produktu Lutrate Depot średnia wieku osób badanych wynosiła 71,6 ± 9,2 lata.

Tak więc dane odnoszące się do farmakokinetyki, skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu Lutrate Depot dotyczą także tej populacji.

Sposób podawania

Lutrate Depot należy podawać wyłącznie domięśniowo. Nie stosować innych dróg podania. Jeśli produkt został omyłkowo podany podskórnie, należy uważnie monitorować stan pacjenta ze względu na brak danych, dotyczących innych niż domięśniowa dróg podania produktu Lutrate Depot. Instrukcja dotycząca rekonstytucji produktu leczniczego przed podaniem, patrz punkt 6.6.

Lutrate Depot - środki ostrożności

W początkowym okresie leczenia produktem Lutrate Depot, tak jak podczas leczenia innymi agonistami LHRH, może wystąpić przemijające zwiększenie stężenia testosteronu. W niektórych przypadkach powoduje to wystąpienie charakterystycznych objawów lub nasilenie wzrostu guza, prowadzące do zaostrzenia objawów raka gruczołu krokowego, które zazwyczaj zmniejszają się podczas kontynuacji leczenia. Charakterystyczne objawy („flare”) mogą występować w postaci układowych lub neurologicznych objawów (np. jako ból kości). Opisano także przypadki zaniku jąder i ginekomastii po stosowaniu innych agonistów LHRH.

Leczenie należy natychmiast przerwać, jeśli u pacjenta wystąpią objawy przedmiotowe i podmiotowe, sugerujące anafilaksję lub reakcję anafilaktyczną (duszność, astma, katar, obrzęk naczynioruchowy głośni, hipotonia, pokrzywka, wysypka, świąd lub śródmiąższowe zapalenie płuc). Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować o tym pacjentów, ostrzegając ich, że powinni przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem, jeśli wystąpią opisane powyżej objawy. Pacjentów, u których wystąpiła reakcja nadwrażliwości na leuprolid, należy uważnie monitorować. Nie powinni oni ponownie stosować produktu Lutrate Depot.

U pacjentów leczonych leuproreliny octanem obserwowano pojedyncze przypadki niedrożności cewki moczowej (z hematurią lub bez) i ucisku na rdzeń kręgowy lub przerzutów do kręgosłupa, mogących powodować porażenie, niekiedy z powikłaniami prowadzącymi do zgonu. Pacjentom z ryzykiem wystąpienia niedrożności cewki moczowej, ucisku na rdzeń kręgowy lub przerzutów do kręgosłupa należy w pierwszych tygodniach leczenia zapewnić ścisłą opiekę lekarską. U tych pacjentów należy rozważyć profilaktyczne leczenie antyandrogenami.

W razie wystąpienia urologicznych i neurologicznych powikłań należy wdrożyć odpowiednie leczenie.

U pacjentów leczonych agonistami GnRH jak np. leuprolidu octanem występuje zwiększone ryzyko depresji (która może być ciężka). Pacjenci powinni być o tym poinformowani i w przypadku wystąpienia objawów depresji odpowiednio leczeni.

W piśmiennictwie opisywano występowanie zmniejszenia gęstości mineralnej kości u mężczyzn po zabiegu orchidektomii lub leczonych agonistami LHRH. Włączenie antyandrogenu do schematu leczenia zmniejsza utratę masy kostnej, ale nasila ryzyko wystąpienia innych działań niepożądanych, takich jak zaburzenia krzepnięcia i obrzęki. Jeśli lek z grupy antyandrogenów jest stosowany przez dłuższy czas, należy zwrócić szczególną uwagę na przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego długotrwałym stosowaniem. Podczas leczenia leuproreliny octanem należy ściśle nadzorować pacjentów z ryzykiem wystąpienia osteoporozy lub wywiadem obciążonym osteoporozą.

Podczas stosowania leuproreliny octanu informowano o występowaniu zaburzeń czynności wątroby i żółtaczki przebiegającej ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych. Z tego powodu należy uważnie obserwować pacjentów i w razie konieczności wdrożyć odpowiednie postępowanie.

Należy kontrolować reakcję pacjenta na leczenie produktem Lutrate Depot, monitorując parametry kliniczne oraz oznaczając okresowo stężenie testosteronu i antygenu PSA w surowicy.

U pacjentów mogą wystąpić zmiany metaboliczne (np. nietolerancja glukozy lub zaostrzenie istniejącej cukrzycy), nadciśnienie tętnicze, zmiany masy ciała i zaburzenia sercowo-naczyniowe. Jak należy się spodziewać w odniesieniu do tej grupy leków, może wystąpić lub zaostrzyć się istniejąca wcześniej cukrzyca. Z tego powodu podczas leczenia produktem Lutrate Depot pacjenci z cukrzycą mogą wymagać częstszego kontrolowania stężenia glukozy we krwi. Przed rozpoczęciem leczenia oraz podczas prowadzenia deprywacji androgenowej należy starannie monitorować pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia choroby metabolicznej lub sercowo-naczyniowej. Leczenie leupropreliny octanem powoduje zahamowanie osi przysadka mózgowa-gruczoły płciowe. Podczas leczenia oraz po jego zakończeniu mogą ulec zmianie wyniki badań diagnostycznych czynności gonadotropowej przysadki oraz czynności gruczołów płciowych.

U pacjentów leczonych leuproreliny octanem informowano o występowaniu wydłużonego czasu protrombinowego.

Raportowano o występowaniu drgawek podczas stosowania leuproreliny octanu. Dotyczyło to pacjentów z wywiadem obciążonym występowaniem drgawek, padaczki, zaburzeń krążenia mózgowego, nieprawidłowości lub guzów ośrodkowego układu nerwowego oraz pacjentów leczonych jednocześnie lekami wywołującymi drgawki, takimi jak na przykład bupropion i selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Opisywano także występowanie drgawek u pacjentów spoza tych grup.

Leuprolidu octan należy stosować z zachowaniem ostrożności w chorobie sercowo-naczyniowej (w tym w zastoinowej niewydolności serca), chorobie zakrzepowo-zatorowej, obrzękach, depresji i udarze przysadki mózgowej.

Należy zachować ostrożność, stosując leuprolidu octan u pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami krwawienia, trombocytopenią lub leczonych lekami przeciwzakrzepowymi.

Sportowcy powinni zachować ostrożność, ponieważ Lutrate Depot zawiera substancję, która może dawać pozytywny wynik badania podczas kontroli antydopingowej.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w 1 fiolce, co oznacza, że jest praktycznie pozbawiony sodu.

Lutrate Depot - przedawkowanie

Brak danych klinicznych dotyczących ostrego przedawkowania produktu Lutrate Depot lub leuproreliny octanu. W badaniach klinicznych, w których pacjentom z rakiem gruczołu krokowego podawano codziennie, przez okres do 2 lat, leuproreliny octan w dawce wynoszącej aż 20 mg na dobę

(podskórnie), nie występowały działania niepożądane inne niż te, które obserwowano po podaniu dawki 1 mg na dobę.

W badaniach na zwierzętach, którym podawano dawki przewyższające 500-krotnie zalecaną dawkę u człowieka, występowały: duszność, zmniejszona aktywność oraz podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia.

Po przedawkowaniu należy ściśle monitorować stan pacjenta oraz wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące.

Lutrate Depot - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na analogi hormonu uwalniającego luteotropinę (LHRH) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu Lutrate Depot, wymienioną w punkcie 6.1. W piśmiennictwie medycznym znajdują się doniesienia o reakcjach anafilaktycznych po podaniu syntetycznego hormonu LHRH lub analogów agonistów LHRH.

Przebyta orchidektomia.

Nie należy stosować produktu Lutrate Depot w monoterapii u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego, u których występuje ucisk na rdzeń kręgowy lub przerzuty do kręgosłupa.

Lutrate Depot nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Lutrate Depot nie jest wskazany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Lutrate Depot - działania niepożądane

Przedstawiony poniżej profil bezpieczeństwa produktu Lutrate Depot, o ile nie zaznaczono inaczej, został opracowany na podstawie wyników badania klinicznego III fazy. W badaniu tym pacjentom z rakiem gruczołu krokowego podano domięśniowo w odstępach comiesięcznych 6 dawek produktu Lutrate Depot; okres leczenia i obserwacji po jego zakończeniu wynosił łącznie 26 tygodni.

Większość raportowanych działań niepożądanych związanych z leczeniem była spowodowana zahamowaniem stężenia testosteronu.

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi po stosowaniu produktu Lutrate Depot były uderzenia gorąca, ból w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, poty nocne i ból głowy.

Poniżej przedstawiono, zgodnie z klasyfikacją układów i narządów, działania niepożądane odnotowane podczas badań klinicznych. Wymieniono je według częstości występowania, zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem (bardzo często:  1/10); często:  l/100 do < l/10; niezbyt często:  l/1000 do < l/100; rzadko: l/10 000 do < l/1000; bardzo rzadko: < l/10 000).

Tabela 1. Częstość występowania działań niepożądanych podczas leczenia produktem Lutrate

Depot 3,75 mg

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość występowania: działania niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: Zwiększone łaknienie

Niezbyt często: Jadłowstręt, hipercholesterolemia, hiperlipidemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: Zaburzenia snu, bezsenność, zmniejszenie popędu seksualnego, zmiany nastroju i depresja*

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Ból głowy

Niezbyt często: Senność

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: Zawroty głowy

Zaburzenia naczyń

Bardzo często: Uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: Ból w podbrzuszu, biegunka, nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: Hiperbilirubinemia

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: Nadmierne pocenie, nocne poty, zimne poty

Niezbyt często: Obrzęki wokół oczu, pokrzywka, świąd

Zaburzenia mięśni szkieletowych i tkanki łącznej

Często: Ból pleców

Niezbyt często: Ból stawów, kurcze mięśni, ból kończyn

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Niezbyt często: Zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu, częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często: Zaburzenia erekcji

Niezbyt często: Obrzęk sutków, tkliwość sutków, niemożność wytrysku

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: Zmęczenie, astenia, gorączka, miejscowe reakcje niepożądane (patrz tab. 2)

Niezbyt często: Osłabienie, uczucie gorąca i zimna, niepokój

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: Zwiększenie aktywności AspAT, zwiększenie aktywności

AlAT, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności gamma- glutamylotransferazy (GGTP)

*W badaniach post-marketingowych u osób długotrwale stosujących produkt leczniczy zmiany nastroju i depresja występowały często.

Pod względem ciężkości objawów 98% wszystkich działań niepożądanych związanych z leczeniem miało nasilenie łagodne do umiarkowanego. W 89% przypadków uderzenia gorąca określano jako łagodne, a w 9% - jako umiarkowane. Dwa przypadki uderzeń gorąca (0,2%) raportowano jako ciężkie.

Podczas badania odnotowano 35 miejscowych reakcji niepożądanych w miejscu wstrzyknięcia (LAR), zgłoszonych przez 29 pacjentów (18,1%).

Miejscowe działania niepożądane po stosowaniu produktu Lutrate Depot 3,75 mg są takie same, jak raportowane po domięśniowym wstrzyknięciu innych, podobnych produktów leczniczych. Najczęściej były to: ból w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia, siniaki i rumień w miejscu wstrzyknięcia. Niezbyt często raportowano o wystąpieniu podrażnienia w miejscu wstrzyknięcia, obrzęku, rany i krwotoku (tab. 2).

Tabela 2. Odsetek pacjentów z miejscowymi działaniami niepożądanymi podczas leczenia produktem Lutrate Depot

Główna klasyfikacja układów i narządów* Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Pacjenci z miejscowymi niepożądanymi (%)

działaniami

   

Często

Ból w miejscu wstrzyknięcia

8,1

 

Podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia

4,4

 

Dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia

1,9

 

Rumień w miejscu wstrzyknięcia

1,3

 

Siniaki w miejscu wstrzyknięcia

1,3

 

Niezbyt często

Podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia

0,6

0,6

 

Rana w miejscu wstrzyknięcia

0,6

 

Krwotok w miejscu wstrzyknięcia

0,6

 

*W odniesieniu do niektórych pacjentów występowała więcej niż 1 kategoria działań niepożądanych.

Nawracające miejscowe działania niepożądane związane z powtarzającymi się wstrzyknięciami produktu Lutrate Depot obejmowały: obrzęk (0,6%), ból (0,6%), siniaki (0,6%) i podrażnienie (0,6%).

Zdarzenia te raportowano jako łagodne. Żaden pacjent nie przerwał leczenia z powodu miejscowych zdarzeń niepożądanych.

W badaniu klinicznym I fazy (CRO-02-43) przeprowadzonym z udziałem zdrowych ochotników, którym jednorazowo podano produkt Leuprolide Depot GP-Pharm 7,5 mg, odnotowano 1 przypadek stwardnienia w miejscu wstrzyknięcia.

Pozostałe zdarzenia niepożądane, które odnotowano podczas leczenia leuproreliny octanem obejmują: impotencję, zmniejszenie libido (oba przypadki jako farmakologiczne następstwo utraty testosteronu), obrzęki obwodowe, zator płucny, palpitacje, ból mięśni, osłabienie mięśni, dreszcze, duszność, zawroty głowy pochodzenia obwodowego, wysypkę, zaniki pamięci, zaburzenia widzenia i zaburzenia skórne. Po leczeniu zarówno krótko-, jak i długo działającymi analogami LHRH informowano o rzadko występujących przypadkach udaru przysadki u pacjentów z istniejącym wcześniej gruczolakiem przysadki. Rzadko odnotowano występowanie małopłytkowości i leukopenii. Raportowano o zmianach w tolerancji glukozy.

Lutrate Depot - ciąża i karmienie piersią

Produkt Lutrate Depot 3,75 mg nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Leuproreliny octan, wstrzyknięty kobiecie w ciąży, może spowodować uszkodzenie płodu. Z tego powodu możliwe jest wystąpienie spontanicznego poronienia po jego podaniu w czasie ciąży.

Lutrate Depot - prowadzenie pojazdów

Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może ulec osłabieniu wskutek wystąpienia zaburzeń widzenia i zawrotów głowy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Leuprorelinum

  Dostępne opakowania
  Lutrate Depot

  Lutrate Depot

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu - 1 fiol.pr. (+1 amp.-strz.rozp.) - 3,75 mg
  CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH
  Powiązane artykuły
  Przyczyny impotencji

  Prostata a potencja

  Prostata, podobnie jak inne części męskiego ciała, jest narażona na choroby nowotworowe. W tym przypadku bardzo ważna jest wczesna diagnoza. Wielu mężczyzn, obserwujących u siebie objawy przerostu gruczołu, zastanawia się, jak dolegliwości prostaty wpłyną...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Leczenie bólu w chorobie nowotworowej prostaty

  Bardzo ważnym elementem leczenia przeciwnowotworowego jest leczenie objawowe. Jego celem jest podniesienie jakości życia pacjenta. Ból niewątpliwie w znaczny sposób obniża zadowolenie z życia. Zaawansowana choroba nowotworowa gruczołu krokowego daje często...

  Diagnostyka chorób prostaty

  Masz krótszy palec wskazujący? Sprawdź, na co może wskazywać (WIDEO)

  Masz krótszy palec wskazujący? Sprawdź, na co może wskazywać (WIDEO)

  Mówi się, że dłonie są naszą wizytówką. Można z nich odczytać bardzo wiele. Pokazują tryb pracy, aktywność fizyczną, a nawet nękające właściciela choroby. Wiele osób skarży się, że wciąż jest im zimno w dłonie albo w stopy. Może to świadczyć o chorobach...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Nowy lek na raka prostaty z przerzutami

  Naukowcy z Uniwersytetu w Purdue ogłosili, że udało im się znaleźć skuteczny sposób zwalczania komórek rakowych u chorych z zaawansowanym rakiem prostaty i przerzutami. Autorzy badania skoncentrowali się na działaniu genu Plk1, kluczowego regulatora cyklu...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Sojowy lek na raka prostaty

  Na 9. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem naukowcy przedstawili wyniki testów leku z soi, który może hamować przerzuty raka prostaty. Działanie genisteiny W składzie eksperymentalnego leku znajduje się genisteina....

  Nowotwór kości

  Lek, który nie daje ''oszukać'' się rakowi

  Lek, który nie daje ''oszukać'' się rakowi

  Lekarze i naukowcy zebrali w jednym miejscy 86 pacjentów chorujących na różne odmiany raka. Wśród nich były osoby z rakiem kości, prostaty, trzustki, czy macicy. Jedna z kobiet w tej grupie miała tak rzadką odmianę tej śmiertelnej choroby, że nie było...

  Leczenie farmakologiczne prostaty

  Analogi LH-RH a leczenie prostaty

  Analogi LH-RH (np. goserelina, leuprolid, buserelina) to leki wykorzystywane w terapii hormonalnej raka gruczołu krokowego. Ich działanie polega na zmniejszeniu stężenia androgenów w surowicy krwi, czyli na kastracji farmakologicznej. Niskie stężenie...

  Leczenie niefarmakologiczne prostaty

  Leczenie niefarmakologiczne prostaty

  Do chorób prostaty zalicza się: rak prostaty, zapalenie gruczołu krokowego oraz łagodny rozrost prostaty. Choroby te w dużym stopniu zależą od wieku mężczyzny. Wraz z wiekiem wzrasta ryzyko wystąpienia chorób prostaty. Leczenie prostaty wymaga zazwyczaj...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Gwiazdy, które walczyły z rakiem prostaty. Apelują, aby się badać

  Gwiazdy, które walczyły z rakiem prostaty. Apelują, aby się badać

  Rak prostaty długo nie daje objawów Rak prostaty, czyli rak gruczołu krokowego, to złośliwy nowotwór. U mężczyzn częściej spotykany jest tylko rak płuc. Rak prostaty długo nie daje objawów, a te, które pojawiają się jako pierwsze, zwykle kojarzone są...