Losartan Arrow

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,025 g
Ilość
7 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ARROW POLAND S.A.

Losartan Arrow - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Losartan Arrow - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Losartan Arrow - opis

Losartan Arrow stosowany jest:

w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia) u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku 6 – 18 lat.w celu ochrony nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2, z laboratoryjnie

potwierdzonymi zaburzeniami czynności nerek i białkomoczem ≥0,5 gna dobę (stan, w którym mocz zawiera nieprawidłową ilość białka).

w leczeniu pacjentów z przewleką niewydolnością serca, gdy leczenie pewnymi lekami, nazywanymi inhibitorami enzymu konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE, leki stosowane w celu zmniejszenia podwyższonego ciśnienia krwi) nie jest uważane przez lekarza za odpowiednie. W przypadku, gdy niewydolność serca została ustabilizowana za pomocą inhibitora ACE, nie należy zmieniać leku na losartan.u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi i pogrubieniem ściany lewej komory serca, ponieważ wykazano że losartan zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu („wskazanie LIFE”).

Losartan Arrow - skład

Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasowego co odpowiada 45,8 mg losartanu.

Substancje pomocnicze:

Każda tabletka Losartan Arrow, 50 mg zawiera 23,40 mg laktozy jednowodnej.

Pełen wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Losartan Arrow - dawkowanie

Tabletki zawierające losartan należy połykać, popijając szklanką wody. Losartan Arrow można przyjmować niezależnie od posiłków.

Nadciśnienie tętnicze

Zwykle stosowana dawka początkowa i podtrzymująca u większości pacjentów wynosi 50 mg raz na dobę. Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 3 do 6 tygodni od rozpoczęcia leczenia. U niektórych pacjentów korzystne może być zwiększenie dawki do 100 mg raz na dobę (rano). Losartan można stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, zwłaszcza z lekami moczopędnymi (np. hydrochlorotiazydem).

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem ≥ 0,5 g/dobę

Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do 100 mg raz na dobę, w zależności od wartości ciśnienia tętniczego krwi, po miesiącu od rozpoczęcia leczenia. Losartan można stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. lekami moczopędnymi, lekami antagonistami wapnia, alfa lub beta-adrenolitykami oraz lekami działającymi ośrodkowo), a także z insuliną i innymi często stosowanymi lekami o działaniu hipoglikemizującym (np.

pochodnymi sulfonylomocznika, glitazonami i inhibitorami glukozydazy).

Niewydolność serca

Zwykle stosowana dawka początkowa losartan u pacjentów z niewydolnością serca wynosi 12,5 mg raz na dobę. Dawkę tę na ogół zwiększa się stopniowo w odstępach tygodniowych (tj. 12,5 mg na dobę, 25 mg na dobę, 50 mg na dobę) aż do osiągnięcia zwykle stosowanej dawki podtrzymującej, wynoszącej 50 mg raz na dobę, jeśli jest ona tolerowana przez pacjenta.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca potwierdzonym w EKG.

Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg losartanu raz na dobę. W zależności od uzyskanej zmiany ciśnienia tętniczego należy dodać hydrochlorotiazyd w małej dawce i (lub) zwiększyć dawkę losartanu do 100 mg raz na dobę.

Szczególne grupy pacjentów

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową

W przypadku pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową (np. leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych) należy rozważyć zastosowanie dawki początkowej wynoszącej 25 mg raz na dobę (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów dializowanych

Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów dializowanych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Brak doświadczeń terapeutycznych dotyczących stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Z tego względu losartan jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Nadciśnienie tętnicze u dzieci

Istnieją ograniczone dane dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa stosowania losartanu w leczeniu nadciśnienia u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat (patrz punkt 5.1). Dostępne są ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące dzieci z nadciśnieniem w wieku powyżej jednego miesiąca życia (patrz punkt 5.2).

U pacjentów o masie ciała (mc.) > 20 kg do < 50 kg zalecana dawka początkowa wynosi 0,7 mg/kg mc.raz na dobę (do dawki całkowitej wynoszącej 25 mg; w wyjątkowych przypadkach jeśli wymagana jest dawka większa niż 25 mg, dawka maksymalna wynosi 50 mg). Dawkę należy dostosować zgodnie z uzyskaną zmianą wartości ciśnienia tętniczego krwi.

U pacjentów o masie ciała > 50 kg zazwyczaj stosowana dawka wynosi 50 mg raz na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 100 mg raz na dobę. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania u dzieci dawek większych niż 1,4 mg/kg mc. (lub ponad 100 mg) na dobę.

Nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci w wieku poniżej 6 lat, z powodu niewystarczającej liczby danych dotyczących bezpieczeństwa i (lub) skuteczności stosowania w tych grupach pacjentów.

Z powodu braku danych, nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci, u których współczynnik przesączania kłębuszkowego wynosi < 30 ml/min/1,73 m2 (patrz też punkt 4.4).

Również nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz też punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów w wieku podeszłym

Chociaż u pacjentów w wieku powyżej 75 lat należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg, dostosowanie dawkowania u osób w wieku podeszłym nie jest zazwyczaj konieczne.

Losartan Arrow - środki ostrożności

Nadwrażliwość

Obrzęk naczynioruchowy. Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) powinni być pod ścisłą obserwacją (patrz punkt 4.8).

Niedociśnienie i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i (lub) z niedoborem sodu na skutek intensywnego leczenie moczopędnego, diety z ograniczeniem soli, biegunki lub wymiotów może wystąpić objawowe niedociśnienie, szczególnie po podaniu pierwszej dawki i po zwiększeniu dawki. Takie niedobory należy wyrównać przed podaniem losartanu lub zastosować mniejszą dawkę początkową (patrz punkt 4.2). Dotyczy to również dzieci w wieku 6 do 18 lat.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek ze współistniejącą cukrzycą lub bez cukrzycy, często występują zaburzenia równowagi elektrolitowej, które wymagają wyrównania. W badaniu klinicznym przeprowadzonym z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią częstość występowania hiperkaliemii była większa w grupie stosującej losartan w porównaniu do grupy otrzymującej placebo (patrz punkt 4.8). Dlatego też należy ściśle kontrolować stężenie potasu oraz klirens kreatyniny, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca oraz klirensem kreatyniny wynoszącym od 30 do 50 ml/ min.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania losartanu i leków moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu oraz substytutów soli zawierających potas (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby

Na podstawie danych farmakokinetycznych, które wykazują znaczne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu u pacjentów z marskością wątroby, należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Brak doświadczeń terapeutycznych w leczeniu losartanem pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Dlatego też nie wolno podawać losartanu pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2). Nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności nerek

W następstwie zahamowania aktywności układu renina-angiotensyna obserwowano zaburzenia czynności nerek z niewydolnością nerek włącznie (szczególnie u pacjentów, u których czynność nerek zależy od aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, takich jak osoby z ciężką niewydolnością serca lub wcześniej występującymi zaburzeniami czynności nerek).

Podobnie jak w przypadku innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron obserwowano również zwiększenie stężenia mocznika w krwi oraz kreatyniny w surowicy krwi u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy doprowadzającej krew do jedynej nerki; te zmiany czynności nerek mogą ustępować po odstawieniu leku. Losartan należy stosować ostrożnie u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy doprowadzającej krew do jedynej nerki.

Stosowanie u dzieci z zaburzeniami czynności nerek

Z powodu braku danych, nie zaleca się stosowania losartan u dzieci, u których współczynnik przesączania kłębuszkowego wynosi < 30 ml/min/1,73 m2 (patrz punkt 4.2).

Podczas leczenia losartanem należy regularnie kontrolować czynność nerek, ponieważ może się ona pogarszać. Dotyczy to zwłaszcza przypadków gdy losartan podawany jest przy istniejących innych zaburzeniach (gorączka, odwodnienie) mogących wpływać na czynność nerek.

Wykazano, że jednoczesne stosowanie losartanu i inhibitorów ACE zaburzało czynność nerek. Dlatego jednoczesne ich stosowanie nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Przeszczep nerki

Brak jest doświadczeń u pacjentów po niedawno przebytym przeszczepieniu nerki.

Pierwotny hiperaldosteronizm

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem przeważnie nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe, działające przez hamowanie aktywności układu renina-angiotensyna. Dlatego nie zaleca się stosowania losartanu.

Choroba niedokrwienna serca i choroby naczyniowo-mózgowe

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca i zaburzeniami naczyniowo- mózgowymi może spowodować zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu.

Niewydolność serca

U pacjentów z niewydolnością serca ze współistniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub bez, istnieje - tak jak w przypadku innych leków działających na układ renina-angiotensyna - ryzyko ciężkiego niedociśnienie tętniczego i (często ostrej) niewydolności nerek.

Brak wystarczających doświadczeń terapeutycznych dotyczących stosowania losartanu u pacjentów z niewydolnością serca i współistniejącymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (stopień IV wg NYHA), jak również u pacjentów z niewydolnością serca i objawowymi, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca. Dlatego też losartan należy stosować ostrożnie w tych grupach pacjentów. Skojarzone leczenie losartanem i beta-adrenolitykami należy stosować ostrożnie (patrz punkt 5.1).

Zwężenie zastawki aortalnej i mitralnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu Tak jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej lub mitralnej lub kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu.

Substancje pomocnicze

Lek zawiera laktozę jednowodną.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać leczenia losartanem podczas ciąży. U pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić leczenie na alternatywne, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży, chyba że dalsze leczenie losartanem uważane jest za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie losartanu oraz, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Jak zaobserwowano w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny, losartan i inni antagoniści angiotensyny zdecydowanie mniej skutecznie zmniejszają ciśnienie krwi u osób rasy czarnej niż u osób innych ras, prawdopodobnie z powodu większej częstości występowania małego stężenia reniny w populacji osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Losartan Arrow - przedawkowanie

Objawy zatrucia

Dotychczas bark doświadczenia dotyczącego przedawkowania u ludzi. Najbardziej prawdopodobnymi objawami, zależnymi od stopnia przedawkowania są: niedociśnienie, tachykardia, możliwa jest bradykardia.

Leczenie zatrucia

Postępowanie zależy od czasu przyjęcia leku oraz rodzaju nasilenia objawów. Najważniejsza jest stabilizacja układu krążenia. Po przyjęciu doustnym, wskazane jest podanie wystarczającej dawki węgla aktywowanego. Następnie należy ściśle kontrolować parametry życiowe pacjenta i w razie konieczności należy je wyrównać. Losartanu ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy.

Losartan Arrow - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkty 4.4 i 6.1).

2. i 3. trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6)

Ciężkie zaburzenia czynności wątroby

Losartan Arrow - działania niepożądane

Losartan został oceniony w następujących badaniach klinicznych:

• w kontrolowanych badaniach klinicznych, z udziałem > 3000 pacjentów dorosłych w wieku 18 lat i starszych, dotyczących pierwotnego nadciśnienia tętniczego

• w kontrolowanych badaniach klinicznych u 177 dzieci w wieku od 6 do 16 lat z nadciśnieniem tętniczym • w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem > 9000 pacjentów w wieku od 55 do 80 lat z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca (Badanie LIFE, patrz punkt 5.1)

• w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem około > 7700 dorosłych pacjentów z niewydolnością serca (badania ELITE I, ELITE II i HEAAL,patrz punkt 5.1)

• w kontrolowanym badaniu klinicznym z udziałem > 1500 pacjentów w wieku 31 lat i starszych z cukrzycą typu 2 i białkomoczem(badanie RENAAL, patrz punkt 5.1).

W tych badaniach klinicznych, najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były zawroty głowy.

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco: bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Częstość występowania działań niepożądanych określona w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu

Działanie niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych według wskazań

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze z

przerostem

lewej komory serca

Przewlekła niewydolność serca

Nadciśnienie tętnicze z cukrzycą typu 2 i chorobą nerek

Po wprowadzeniu do obrotu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niedokrwistość

 

często

 

Częstość nie znana

Trombocytopenia

     

Częstość nie znana

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Nadwrażliwość: reakcje anafilaktyczne,

       

obrzęk

naczynioruchowy*, zapalenie naczyń krwionośnych**

     

rzadko

hiperkaliemia

       

Zaburzenia psychiczne

   

depresja

     

Częstość nie znana

Zaburzenia układu nerwowego

   

zawroty głowy

często

często

często

często

 

senność

Niezbyt często

       

ból głowy

Niezbyt często

 

Niezbyt często

   

zaburzenia snu

Niezbyt często

       

parestezje

 

rzadko

   

migrena

     

Częstość nie znana

zaburzenia smaku

     

Częstość nie znana

Zaburzenia ucha i błędnika

   

zawroty głowy

często

często

     

szum w uszach

     

Częstość nie znana

Zaburzenia serca

   

kołatanie serca

Niezbyt często

       

dławica piersiowa

Niezbyt często

       

omdlenie

 

rzadko

   

migotanie przedsionków

 

rzadko

   

udar mózgu

 

rzadko

   

Zaburzenia naczyniowe

   

niedociśnienie

       

(ortostatyczne), w tym zależnie od dawki)

Niezbyt często

 

Często

Często

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   

duszność

 

Niezbyt często

   

kaszel

 

Niezbyt często

 

Częstość nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

     

ból brzucha

Niezbyt często

       

zaparcie

Niezbyt często

       

biegunka

 

Niezbyt często

 

Częstość nieznana

nudności

 

Niezbyt często

   

wymioty

 

Niezbyt często

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

     

zapalenie trzustki

     

Częstość nieznana

zapalenie wątroby

     

rzadko

zaburzenia czynności wątroby

     

Częstość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

     

pokrzywka

 

Niezbyt często

 

Częstość nieznana

świąd

 

Niezbyt często

 

Częstość nieznana

wysypka

Niezbyt często

 

Niezbyt często

 

Częstość nieznana

nadwrażliwość

     

Częstość nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

     

bóle mięśni

     

Częstość nieznana

bóle stawów

     

Częstość nieznana

rabdomioliza

     

Częstość nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

Zaburzenie czynności nerek

 

Często

   

Niewydolność nerek

 

Często

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

     

Zaburzenia erekcji / impotencja

     

Częstość nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

     

astenia

Niezbyt często

Często

Niezbyt często

Często

 

zmęczenie

 

Niezbyt często

Często

Niezbyt często

Często

 

obrzęk

 

Niezbyt często

       

złe samopoczucie

         

Częstość nieznana

Badania diagnostyczne

hiperkaliemia

 

Często

 

Niezbyt często

Często

 

zwiększona aktywność

           

aminotransferazy alaninowej (AlAT)

 

rzadko

       

zwiększenie

stężenia mocznika we

           

krwi, kreatyniny w surowicy i potasu w surowicy

     

Często

   

hiponatremia

         

Częstość nieznana

hipoglikemia

       

Często

 

* w tym obrzęk krtani i głośni powodujący zwężenie dróg oddechowych i (lub) obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka; u niektórych z tych pacjentów obrzęk naczynioruchowy występował w przeszłości, w związku ze stosowaniem innych leków, w tym inhibitorów ACE; ** w tym plamica Schoenleina-Henocha

Szczególnie u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, np. pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych Często u pacjentów, którzy otrzymywali 150 mg losartanu zamiast 50 mg

W badaniu klinicznym przeprowadzonym u pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz z nefropatią, stężenie potasu w surowicy krwi > 5,5 mmol obserwowano u 9,9% pacjentów leczonych losartanem podawanym w postaci tabletek i u 3,4% pacjentów otrzymujących placebo.

§ Zazwyczaj ustępowało po zakończeniu

Następujące działania niepożądane występowały częściej u pacjentów otrzymujących losartan niż placebo (częstość nieznana): ból pleców, zakażenia dróg moczowych i objawy grypopodobne.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

W wyniku hamowania aktywności układu renina-angiotensyna-aldosteron, obserwowano zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek u pacjentów z grupy ryzyka; te zmiany czynności nerek mogą ustępować po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Profil działań niepożądanych u dzieci wydaje się być podobny do profilu obserwowanego u dorosłych pacjentów. Dane dotyczące populacji pediatrycznej są ograniczone.

Losartan Arrow - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania losartanu podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie losartanu jest przeciwwskazane podczas 2. i 3. trymestru ciąży (patrz punkty 4.3. i 4.4).

Dane epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednak nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Chociaż brak kontrolowanych danych epidemiologicznych dotyczących ryzyka w odniesieniu do inhibitorów receptora angiotensyny II (ang. AIIRAs), podobne ryzyko może być związane z tą grupą leków. U pacjentek planujących zajście w ciążę należy zmienić leczenie na alternatywne metody leczenia przeciwnadciśnieniowego, dla których ustalony jest profil bezpieczeństwa stosowania w czasie ciąży, chyba że dalsze leczenie losartanem uważane jest za niezbędne. W przypadku rozpoznania ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie losartanu oraz, jeśli to właściwe, rozpocząć alternatywne leczenie.

Narażenie na losartan podczas drugiego i trzeciego trymestru ciąży powoduje u ludzi toksyczne działanie na płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz u noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkaliemia) (patrz też punkt 5.3). W przypadku wystąpienia narażenia na losartan od drugiego trymestru ciąży, zalecana jest ultradźwiękowa kontrola czynności nerek oraz czaszki.

Należy ściśle obserwować noworodki, których matki stosowały losartan, ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienie tętniczego.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy losartan przenika do mleka kobiecego, dlatego też stosowanie losartan nie jest zalecane u kobiet w ciąży i należy zmienić terapię na alternatywne metody leczenia, dla których ustalony jest profil bezpieczeństwa stosowania w czasie karmienia piersią, w szczególności noworodków i wcześniaków.

Losartan Arrow - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, należy pamiętać o możliwości wystąpienia zawrotów głowy lub senności w trakcie leczenia przeciwnadciśnieniowego, zwłaszcza na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Losartan Arrow - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Losartanum kalicum

  Substancja ta obniża ciśnienie tętnicze krwi, należy do grupy antagonistów, receptora angitensyny II. Stosowana jest w nadciśnieniu tętniczym zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym. Zmniejsza ryzyko udaru u pacjentów z nadciśnieniem i przerostem lewej komory. Stosowana jest także w ochronie nerek u pacjentów z cukrzycą typu II i nefropatią cukrzycową.

  Dostępne opakowania
  Losartan Arrow

  Losartan Arrow

  tabletki powlekane - 7 tabl. - 0,025 g
  ARROW POLAND S.A.
  Losartan Arrow

  Losartan Arrow

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,025 g
  ARROW POLAND S.A.
  Losartan Arrow

  Losartan Arrow

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,025 g
  ARROW POLAND S.A.
  Losartan Arrow

  Losartan Arrow

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,025 g
  ARROW POLAND S.A.
  Losartan Arrow

  Losartan Arrow

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,025 g
  ARROW POLAND S.A.
  Losartan Arrow

  Losartan Arrow

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,025 g
  ARROW POLAND S.A.
  Losartan Arrow

  Losartan Arrow

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 0,025 g
  ARROW POLAND S.A.
  Losartan Arrow

  Losartan Arrow

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,025 g
  ARROW POLAND S.A.
  Losartan Arrow

  Losartan Arrow

  tabletki powlekane - 98 tabl. - 0,025 g
  ARROW POLAND S.A.
  Powiązane artykuły
  Newsy - zdrowie

  Regularne posiłki mogą pomóc chronić ludzi przed chorobami serca

  Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne opublikowało swoje nowe oświadczenie, które zawiera przegląd aktualnych dowodów naukowych, które sugerują, że to kiedy i jak często ludzie jedzą posiłki, może mieć wpływ na czynniki ryzyka zawału serca i udaru mózgu,...

  Leczenie cukrzycy

  Lista refundacyjna bez długo działających analogów insuliny

  30 grudnia wejdzie w życie nowa lista leków refundowanych. Nie będzie na niej długo działających analogów insulinowych, które wpisano jednak w program terapeutyczny. Osoby do niego zakwalifikowane będą mogły korzystać z tego leku bezpłatnie… Czym są...

  Newsy - leki i suplementy

  Kolejne wycofanie leku na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  Kolejne wycofanie leku na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu kolejnego leku na nadciśnienie. Tym razem chodzi o serię preparatu Irprestan. Wycofanie leku na nadciśnienie Główny Inspektorat farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu serii leku Irprestan,...

  Powikłania cukrzycy

  Cukrzyca a nadciśnienie (WIDEO)

  Cukrzyca a nadciśnienie (WIDEO)

  U wielu chorych nadciśnienie współistnieje z cukrzyca. Istotne jest prawidłowe kontrolowanie obydwu chorób. O cukrzycy i jej wpływie na nadciśnienie mówi dr Piotr Gryglas. -Cukrzyca ma wpływ na nadciśnienie tętnicze bardzo wieloczynnikowy. Jednym z...