Levofolic

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka
0,05 g/ml
Ilość
1 fiol.a 1ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MEDAC GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Levofolic - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Levofolic - opis

L-folinian disodowy jest wskazany w: 

•zmniejszaniu objawów toksyczności i zapobieganiu działania antagonistów kwasu foliowego takich jak metotreksat w leczeniu cytotoksycznym oraz w przypadkach przedawkowania u dorosłych i u dzieci,

•w terapii skojarzonej z 5- fluorouracylem w leczeniu cytotoksycznym .

Levofolic - skład

Jeden ml roztworu zawiera 54,65 mg l- folinianu disodu odpowiadającego 50 mg kwasu l-folinowego.

Jedna fiolka o pojemności 1 ml zawiera 54,65 mg l- folinianu disodu odpowiadającego 50 mg kwasu lfolinowego .

Jedna fiolka o pojemności 4 ml zawiera 218,6 mg l- folinianu disodu odpowiadającego 200 mg kwasu l-folinowego.

Jedna fiolka o pojemności 9 ml zawiera 491,85 mg l- folinianu disodu odpowiadającego 450 mg kwasu l-folinowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Levofolic - dawkowanie

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji jest podawany dożylnie bez rozcie ń czenia we wstrzyknięciu lub w postaci infuzji po rozcie ń czeniu (instrukcję dotyczącą rozcie ń czenia podano w punkcie 6.6). L- folinianu disodu nie wolno podawać dooponowo.

L-folinian disodu w terapii skojarzonej z 5- fluorouracylem w leczeniu cytotoksycznym

Leczenie l-folinianem disodu w skojarzeniu z fluorouracylem jest zarezerwowane dla lekarzy posiadających doświadczenie w leczeniu skojarzonym folinianami z 5- fluorouracylem w terapii cytotoksycznej.

Stosowane są różne schematy i różne dawki, bez wskazania dawki uważanej za optymalną. Poniższe schematy stosowane u pacjentów dorosłych i w podeszłym wieku, w leczeniu postaci zaawansowanej lub z przerzutami raka jelita grubego, podano jako przykładowe. Brak jest danych na temat stosowania takich terapii skojarzonych u dzieci.

Schemat dwumiesięczny: dawka 100 mg/m² pc . kwasu l-folinowego (= 109,3 mg/m² pc . l- folinianu disodu ) we wlewie dożylnym trwającym dwie godziny, po którym następuje bolus w dawce 400 mg/m² pc . 5- fluorouracylu i trwający 22-godziny wlew 5- fluorouracylu (600 mg/m² pc .) przez 2 kolejne dni, co 2 tygodnie w dniu 1. i 2.

Schemat tygodniowy: dawka 10 mg/m² pc . kwasu l-folinowego (= 10,93 mg/m² pc . l- folinianu disodu ) w postaci dożylnego bolusa lub od 100 do 250 mg/m² pc . kwasu l-folinowego (= od 109,3 mg/m² pc . do 273,25 mg/m² pc . l- folinianu disodu ) we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny plus 500 mg/m² pc . 5- fluorouracylu w postaci bolusu dożylnego w połowie wlewu lub po zako ń czeniu wlewu l- folinianu disodu .

Schemat miesięczny : dawka 10 mg/m² pc . kwasu l-folinowego (= 10,93 mg/m² pc . l- folinianu disodu ) w postaci dożylnego bolusa lub od 100 do 250 mg/m² pc . kwasu l-folinowego (= od 109,3 mg/m² pc .

do 273,25 mg/m² pc . l- folinianu disodu ) we wlewie dożylnym trwającym 2 godziny, a następnie niezwłocznie podana dawka 425 lub 370 mg/m² pc . 5- fluorouracylu w postaci bolusa dożylnego podczas 5 kolejnych dni.

W przypadku skojarzenia z 5- fluorouracylem , może okazać się konieczna modyfikacja dawkowania 5fluorouracylu i przerwy pomiędzy cyklami leczenia, zależnie od stanu pacjenta, odpowiedzi klinicznej i ograniczających dawkę objawów toksyczności, podanych w charakterystyce produktu leczniczego 5fluorouracylu. Nie jest konieczne zmniejszenie dawki l- folinianu disodu .

Liczba zastosowanych ponownych cykli zależy od decyzji lekarza.

Ochronne stosowanie l- folinianu disodu podczas leczenia metotreksatem

Ponieważ leczenie ochronne l-folinianem disodu zależy w dużym stopniu od dawkowania i drogi podania dużych i średnich dawek metotreksatu , schemat leczenia metotreksatem jest wyznacznikiem dawkowania w leczeniu ochronnym l-folinianem disodu . Dlatego też dawkowanie i drogę podania lfolinianu disodu najlepiej dostosować do zastosowanych dużych lub średnich dawek i sposobu podawaniaw schemacie leczenia metotreksatem .

Poniższe wytyczne mogą służyć za przykład schematów stosowanych u dorosłych, osób w podeszłym wieku i dzieci:

U pacjentów z zespołem złego wchłaniania lub innymi zaburzeniami czynności przewodu pokarmowego, l-folinian disodu należy podawać pozajelitowo, gdyż wchłanianie jelitowe nie jest gwarantowane.

Dawki powyżej 12,5-25 mg należy podawać pozajelitowo w związku z-możliwością nasycenia wchłaniania jelitowego l- folinianu disodu .

Podawanie l- folinianu disodu jest konieczne, gdy metotreksat stosuje się w dawkach większych niż

500 mg/m² pc . Jeżeli metotreksat podaje się w dawkach 100 mg - 500 mg/m² pc ., należy rozważyć podanie l- folinianu disodu .

Dawkowanie i czas trwania leczenia ochronnego zależą od zastosowanego schematu leczenia metotreksatem , wystąpienia objawów działań toksycznych i indywidualnej zdolności do wydalania metotreksatu . Dawka początkowa kwasu l-folinowego z zasady wynosi 7,5 mg (3-6 mg/m² pc .) i podawana jest 12-24 godz. (najpóźniej 24 godziny) po rozpoczęciu wlewu metotreksatu . Taką samą dawkę powtarza się co 6 godzin w ciągu 72 godzin. Po podaniu kilkunastu dawek pozajelitowo można rozpocząć podawanie doustne. 

Oprócz podawania kwasu l-folinowego ważne jest podjęcie działań zapewniających szybkie wydalanie metotreksatu .

Takie działania obejmują:

a.Alkalizację moczu, tak aby pH było większe niż 7,0 przed wlewem metotreksatu (w celu zwiększenia rozpuszczalności metotreksatu i jego metabolitów).

b.Utrzymanie wydalania moczu na poziomie 1800-2000 cm³/m²/24 godziny za pomocą zwiększenia objętości płynów podawanych doustnie lub dożylnie w dniach 2., 3. i 4. po podaniu metotreksatu .

c.Należy mierzyć stężenie metotreksatu w osoczu,stężenia azotu mocznikowego we krwi (ang. blood urea nitrogen , BUN) i stężenie kreatyniny w dniach 2., 3. i 4.

Takie pomiary należy kontynuować aż do osiągnięcia stężenia metotreksatu w osoczu poniżej 10 -7 moli (0,1 mol).

U niektórych pacjentów może wystąpić opóźnione wydalanie metotreksatu . Przyczyną tego może być kumulacja płynu w trzeciej przestrzeni (obserwowana np. w postaci puchliny brzusznej lub wysięku do opłucnej), niewydolność nerek lub niedostateczne nawodnienie pacjenta. W takich okolicznościach mogą być wskazane większe dawki kwasu l-folinowego lub wydłużone podawanie. U pacjentów, u których występuje opóźnione początkowe wydalanie metotreksatu , może wystąpić odwracalna niewydolność nerek.

Czterdzieści osiem godzin po rozpoczęciu wlewu metotreksatu należy określić stężenie resztkowe metotreksatu . Jeśli jest większe niż > 0,5 µmol/l, należy dostosować dawkowanie l- folinianu disodu w następujący sposób:

Stężenie resztkowe metotreksatu we krwi 48 godzin po rozpoczęciu podawania metotreksatu :

Dodatkowa dawka kwasu l-folinowego podawana co 6 godzin przez 48 godzin aż do uzyskania wartości stężenia metotreksatu poniżej 0,05 µmol/l:

≥ 0,5 µmol/l

7,5 mg/m² pc .

≥ 1,0 µmol/l

50 mg/m² pc .

≥ 2,0 µmol/l

100 mg/m² pc .

Levofolic - środki ostrożności

L-folinian disodu należy podawać wyłącznie dożylnie, nierozcieńczony w postaci wstrzyknięcia lub jako wlew po rozcieńczeniu. Leku nie wolno podawać dooponowo.

Dooponowe podanie kwasu l-folinowego po dooponowym przedawkowaniu metotreksatu zakończyło się zgonem pacjenta.

Informacje ogólne

L-folinian disodu należy stosować wyłącznie z metotreksatem lub 5-fluorouracylem pod bezpośrednim nadzorem lekarza doświadczonego w stosowaniu chemioterapii.

Leczenie kwasem l-folinowym może maskować objawy niedokrwistości złośliwej lub innych niedokrwistości z niedoboru witaminy B12

Wiele leków cytotoksycznych – pośrednich lub bezpośrednich inhibitorów syntezy DNA (hydroksykarbamid, cytarabina, merkaptopuryna, tioguanina) – prowadzi do makrocytozy. Takich przypadków makrocytozy nie należy leczyć kwasem l-folinowym.

Pacjenci z napadami padaczkowymi

U pacjentów z napadami padaczkowymi, leczonych fenobarbitalem, fenytoiną lub prymidonem, istnieje ryzyko zwiększenia częstości napadów w związku ze zmniejszeniemstężenia leku przeciwpadaczkowego w surowicy. Podczas podawania i po zakończeniu podawania l-folinianu disodu zaleca się obserwację kliniczną, ewentualne monitorowanie stężeń w osoczu oraz, jeśli konieczne, modyfikację dawki leku przeciwpadaczkowego (patrz punkt 4.5).

Kwas l-folinowy/5-fluorouracyl

W terapii skojarzonej z fluorouracylem toksyczność fluorouracylu może być zwiększona lub zmieniona przez l-folinian disodu. Do najczęściej występujących objawów należy leukopenia, zapalenie błon śluzowych, zapalenie jamy ustnej i (lub) biegunka, która może ograniczać dawkę. Podczas stosowania l-folinianu disodu w terapii skojarzonej z fluorouracylem, dawkę fluorouracylu należy częściej zmniejszać w przypadku wystąpienia objawów toksyczności niż w przypadku stosowania fluorouracylu w monoterapii. Objawy działania toksycznego na przewód pokarmowy są częściej obserwowane i mogą być bardziej nasilone, a nawet zagrażać życiu (szczególnie zapalenie jamy ustnej i biegunka). W ciężkich przypadkach leczenie polega na odstawieniu fluorouracylu i lfolinianu disodu i leczeniu wspomagającym lekami podawanymi dożylnie. Terapii skojarzonej 5fluorouracylem/kwasem l-folinowym nie wolno rozpoczynać ani kontynuować u pacjentów z objawami działania toksycznego na przewód pokarmowy, niezależnie od ich nasilenia, aż do całkowitego ustąpienia wszystkich takich objawów.

Biegunka może być objawem działania toksycznego na przewód pokarmowy i w związku z tym pacjenci z biegunką muszą pozostawać pod ścisłą obserwacją aż do całkowitego ustąpienia objawów, ponieważ może nastąpić gwałtowne pogorszenie stanu klinicznego prowadzące do zgonu. Jeśli pojawi się biegunka i (lub) zapalenie jamy ustnej wskazane jest zmniejszenie dawki fluorouracylu (5-FU) aż do całkowitego ustąpienia objawów. Na takie działania toksyczne są podatni szczególnie pacjenci w podeszłym wieku i w złym stanie ogólnym, związanym z chorobą. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia takich pacjentów.

Pacjentów należy pouczyć, aby niezwłocznie kontaktowali się ze swoim lekarzem prowadzącym, jeśli wystąpi zapalenie jamy ustnej (łagodne lub umiarkowane wrzody) i (lub) biegunka (wodniste stolce lub wypróżnienia) dwa razy dziennie (patrz również punkt 4.2).

Szczególną ostrożność należy zachować podczas leczenia pacjentów w podeszłym wieku, wycieńczonych lub pacjentów, którzy byli poddani wstępnej radioterapii, ponieważ takim pacjentom może zagrażać większe ryzyko ciężkich działań toksycznych. U takich pacjentów zaleca się rozpoczęcie leczenia zmniejszoną dawką 5-fluorouracylu.

Kwas l-folinowy/metotreksat

Z wyjątkiem przypadków przedawkowania antagonistów kwasu foliowego (patrz poniżej) l-folinianu disodu nie należy podawać jednocześnie z przeciwnowotworowymi antagonistami kwasu foliowego

(np. metotreksat) w celu zmiany lub przerwania klinicznych działań toksycznych, ponieważ działanie terapeutyczne antagonistów może być zniesione. Szczegółowe informacje dotyczące zmniejszenia działania toksycznego metotreksatu podano w ChPL metotreksatu.

Przypadkowe przedawkowanie antagonistów folianów takich jak metotreksat należy niezwłocznie leczyć jako nagły przypadek wymagający udzielenia pomocy doraźnej. W miarę wydłużania czasu pomiędzy podaniem metotreksatu a ochronnym zastosowaniem l-folinianu disodu maleje skuteczność kwasu l-folinowego w zapobieganiu toksyczności metotreksatu. Monitorowanie stężenia metotreksatu w surowicy jest istotne dla określenia optymalnej dawki i czasu trwania leczenia l-folinianem disodu. Opóźnione wydalanie metotreksatu może być powodowane przez kumulację w trzeciej przestrzeni (tj. puchlina brzuszna, wysięk do opłucnej), niewydolność nerek, niedostateczne nawodnienie pacjenta lub podawanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub salicylanów. W takich okolicznościach mogą być wskazane większe dawki l-folinianu disodu lub wydłużone podawanie.

L-folinian disodu nie wpływa na niehematologiczne działania toksyczne metotreksatu takie jak nefrotoksyczność, wynikająca z wytrącania się leku i (lub) metabolitu w nerkach. U pacjentów z opóźnionym początkowym wydalaniem metotreksatu, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia odwracalnej niewydolności nerek i wszystkich działań toksycznych związanych ze stosowanierm metotreksatu (patrz informacje podane w ChPL metotreksatu). Obecność istniejącego wcześniej lub wywołanego przez metotreksat zaburzenia czynności nerek potencjalnie wiąże się z opóźnieniem wydalania metotreksatu i może zwiększać potrzebę zastosowania większych dawek lub wydłużenia podawania kwasu l-folinowego.

Należy unikać nadmiernych dawek kwasu l-folinowego, ponieważ może to pogarszać działanie przeciwnowotworowe metotreksatu, szczególnie w przypadku guzów w OUN, gdzie kwas l-folinowy gromadzi się po wielokrotnym podaniu.

Oporność na metotreksat w wyniku zmniejszenia transportu przezbłonowego oznacza również oporność na leczenie ochronne kwasem folinowym, ponieważ obydwa produkty lecznicze wykorzystują taki sam mechanizm transportu.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowych badań laboratoryjnych lub klinicznych działań toksycznych zawsze należy brać pod uwagę możliwość stosowania przez pacjenta innych leków, które wchodzą w interakcje z metotreksatem (np. leki, które mogą zakłócać eliminację metotreksatu lub wiązanie z albuminami osocza).

Levofolic - przedawkowanie

Nie zgłaszano żadnych następstw u pacjentów, którym podano znacznie większe dawki l-folinianu disodu niż dawka zalecana. 

Brak swoistego antidotum.

Przedawkowanie l-folinianu disodu podczas stosowania metotreksatu może być przyczyną zmniejszenia skuteczności metotreksatu (nadmierne leczenie ochronne).

Jeśli nastąpi przedawkowanie fluorouracylu w skojarzeniu z Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji, należy postępować zgodnie z instrukcjami w przypadku przedawkowania fluorouracylu.

Levofolic - przeciwwskazania

Zdiagnozowana nadwrażliwość na l-folinian disodu lub na którąkolwiek substancję pomocnicząwymienioną w punkcie 6.1. 

L-folinian disodu nie jest odpowiedni do leczenia niedokrwistości złośliwej lub innych postaci niedokrwistości spowodowanych niedoborem witaminy B12. Pomimo możliwości remisji hematologicznej, nadal postępuje progresja objawów neurologicznych. 

L-folinian disodu w skojarzeniu z fluorouracylem nie jest wskazany w przypadku: 

•istniejących przeciwwskazań do stosowania fluorouracylu

•ciężkiej biegunki.

Leczenia l-folinianem disodu w skojarzeniu z fluorouracylem nie wolno rozpoczynać ani kontynuować u pacjentów z objawami działania toksycznego na przewód pokarmowy o jakimkolwiek nasileniu aż do zupełnego ustąpienia takich objawów. Należy szczególnie obserwować pacjentów z biegunką aż do ustąpienia biegunki, ponieważ może nastąpić gwałtowne pogorszenie stanu pacjenta prowadzące do zgonu (patrz również punkty 4.2, 4.4 i 4.5).

Odnośnie stosowania l- folinianu disodu z metotreksatem lub 5- fluorouracylem w okresie ciąży i karmienia piersią patrz punkt 4.6, „Ciąża i laktacja” oraz charakterystyki produktów leczniczych zawierających metotreksat i 5- fluorouracyl .

Levofolic - działania niepożądane

Częstości

Bardzo często (≥ 1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcje uczuleniowe obejmujące reakcje rzekomoanafilaktyczne i pokrzywka 

Zaburzenia psychiczne

Rzadko

Bezsenność, pobudzenie i depresja po podaniu dużych dawek

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko Zaburzenia żołądkowo-jelitowe po podaniu dużych dawek 

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko

Zwiększenie częstości napadów u pacjentów z padaczką (patrz również punkt 4.5)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

Zgłaszano gorączkę po podaniu l-folinianu disodu w postaci roztworu do wstrzykiwań 

W leczeniu skojarzonym z 5-FU:

Zazwyczaj profil bezpieczeństwa zależy od zastosowanego schematu leczenia 5-FU w związku z nasilaniem działań toksycznych wywoływanych przez 5-FU.

Schemat miesięczny:

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Wymioty i nudności

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Działanie toksyczne na błony śluzowe, które może mieć ciężką postać

Brak nasilenia innych działań toksycznych wywołanych stosowaniem 5-FU (np. neurotoksyczność).

Schemat tygodniowy:

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Biegunka z wyższymi stopniami toksyczności i odwodnienie wymagające hospitalizacji w związku z koniecznością leczenia, a nawet zgon

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

PL-02 222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Levofolic - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak jest odpowiednich badań z właściwą grupą kontrolną z udziałem kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Nie prowadzono na zwierzętach żadnych oficjalnych badań toksycznego wpływu l-folinianu disoduna reprodukcję. Brak jest doniesień, czy kwas folinowy wywołuje szkodliwe działania po podaniu u kobiet w ciąży. Metotreksat można stosować w okresie ciąży jedynie w przypadku ścisłych wskazań, po dokładnym rozważeniu korzyści dla matki z zastosowania leku i ewentualnego ryzyka dla płodu. Jeśli leczenie metotreksatem lub innymi antagonistami folianów jest zastosowane pomimo ciąży, nie ma ograniczeń do stosowania l-folinianu disodu w celu zmniejszenia toksyczności lub zapobiegania działaniu metotreksatu.

Stosowanie 5-fluorouracylu jest generalnie przeciwwskazane w okresie ciąży i karmienia piersią. Dotyczy to również terapii skojarzonej l-folinianu disodu z 5-fluorouracylem.

Należy zapoznać się z informacjami podanymi w charakterystykach produktów leczniczych zawierających metotreksat, innych antagonistów folianów i 5-fluorouracyl.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy l-folinian disodu jest wydzielany do mleka kobiet. Podczas karmienia piersią można zastosować l-folinian disodu w monoterapii, jeśli jest to konieczne zgodnie ze wskazaniami terapeutycznymi. Jednak zarówno metotreksatu jaki i fluorouracylu nie można stosować u kobiet karmiących piersią, gdyż obydwie substancje mogą przenikać do mleka kobiecego . Przed rozpoczęciem takiego leczenia należy przerwać karmienie piersią.

Levofolic - prowadzenie pojazdów

Jest mało prawdopodobne, aby l-folinian disodu wywierał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ogólny stan zdrowia pacjenta może mieć większe znaczenie niż wpływ leku.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum levofolinicum

  Dostępne opakowania
  Levofolic

  Levofolic

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 1ml - 0,05 g/ml
  MEDAC GMBH
  Levofolic

  Levofolic

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 5 fiol.a 1ml - 0,05 g/ml
  MEDAC GMBH
  Levofolic

  Levofolic

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 5 fiol.a 4ml - 0,05 g/ml
  MEDAC GMBH
  Levofolic

  Levofolic

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 5 fiol.a 9ml - 0,05 g/ml
  MEDAC GMBH
  Levofolic

  Levofolic

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 9ml - 0,05 g/ml
  MEDAC GMBH
  Levofolic

  Levofolic

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 fiol.a 4ml - 0,05 g/ml
  MEDAC GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Popularny lek uspokajający wycofany z obrotu

  Popularny lek uspokajający wycofany z obrotu

  Decyzją Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, z obrotu zostaje wycofany popularny lek uspokajający. Decyzji GIF nadano rygor natychmiastowej wykonalności. **Wycofanie dotyczy leku Hydroxyzine Hydrochloride Injection USP (2 ml ampułki) z serii o numerze...

  Rozszczep podniebienia - przyczyny, objawy, leczenie

  Rozszczep podniebienia - przyczyny, objawy, leczenie

  Rozszczep podniebienia - przyczyny, objawy, leczenie

  Rozszczep podniebienia to wada rozwojowa powstała we wczesnym okresie rozwoju płodu. Mianem tym nazywamy szczelinę lub przerwę powstałą na skutek niepołączenia się struktur podniebienia. Wada ta może występować razem z innymi wadami, takimi jak np. rozszczep...

  Choroby genetyczne - klasyfikacja

  Rozszczep podniebienia - przyczyny, objawy, leczenie

  Rozszczep podniebienia to wada rozwojowa powstała we wczesnym okresie rozwoju płodu. Mianem tym nazywamy szczelinę lub przerwę powstałą na skutek niepołączenia się struktur podniebienia. Wada ta może występować razem z innymi wadami, takimi jak np. rozszczep...

  Przepuklina - przyczyny, rodzaje, leczenie

  Przepuklina mózgowa - przyczyny, objawy i leczenie

  Przepuklina mózgowa - przyczyny, objawy i leczenie

  Przepuklina mózgowa to wada dysraficzna, która występuje dość rzadko. Patologia polega na obecności otworu w jednej z kości czaszki i wysunięciu się przez niego części mózgowia wraz z pokrywającymi je oponami. Wiążą się z nią nie tylko charakterystyczne...