Lamivudine Mylan

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,15 g
Ilość
30 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: MYLAN S.A.S.

Lamivudine Mylan - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Lamivudine Mylan - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lamivudine Mylan - opis

Lek Lamivudine Mylan jest wskazany jako część skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego w leczeniu zakażeń ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) u dorosłych i dzieci.

Lamivudine Mylan - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 150 mg lamiwudyny. Każda tabletka powlekana zawiera 300 mg lamiwudyny Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lamivudine Mylan - dawkowanie

Leczenie powinno być rozpoczęte przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV.

Lamivudine Mylan można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia.

W celu zapewnienia podania pełnej dawki produktu, tabletkę (tabletki) należy połykać w całości (nierozkruszone). Dla pacjentów niezdolnych do połknięcia tabletki, jest dostępna lamiwudyna w postaci roztworu doustnego. Ewentualnie, tabletki można rozkruszyć i dodać do niewielkiej ilości półpłynnego pokarmu lub płynu, a następnie podać całą porcję bezpośrednio po przygotowaniu (patrz punkt 5.2).

Dorośli i młodzież (w wieku powyżej 12 lat)

Zalecana dawka produktu Lamivudine Mylan wynosi 300 mg na dobę. Może być ona przyjmowana albo jako 150 mg dwa razy na dobę lub 300 mg raz na dobę (patrz punkt 4.4). Tabletka 300 mg może być stosowana tylko raz na dobę.

Pacjenci zmieniający dawkowanie na raz na dobę powinni przyjąć 150 mg produktu dwa razy na dobę, a następnego dnia rano 300 mg raz na dobę. W przypadku, gdy preferowane jest przyjmowanie produktu raz na dobę wieczorem, pierwszego dnia należy przyjąć tylko 150 mg produktu Lamivudine Mylan rano, a następnie dawkę 300 mg wieczorem. W przypadku powrotu

do dawkowania dwa razy na dobę pacjenci powinni zakończyć dawkowanie jednokrotne i zacząć dawkowanie 150 mg dwa razy na dobę następnego dnia rano.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Ponieważ nie można zapewnić odpowiedniego dawkowania za pomocą tej postaci produktu, zalecane jest dawkowanie produktu Lamivudine Mylan w postaci tabletek w zależności od masy ciała. Sposób dawkowania u dzieci o masie ciała 14-30 kg oparty jest głównie na modelowaniu farmakokinetycznym ustalonym na podstawie danych z badań klinicznych.

Dzieci o masie ciała co najmniej 30 kg: należy stosować dawkowanie dla dorosłych 150 mg dwa razy na dobę.

Dzieci o masie ciała od 21 kg do 30 kg: zalecaną doustną dawką produktu Lamivudine Mylan (150 mg) jest pól tabletki rano i cała tabletka wieczorem.

Dzieci o masie ciała od 14 kg do 21 kg: zalecaną doustną dawką produktu Lamivudine Mylan (150 mg) jest pół tabletki z linią podziału dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku poniżej trzech miesięcy życia: dostępne dane nie są wystarczające dla określenia dawkowania w tej grupie wiekowej (patrz punkt 5.2).

Lamiwudyna jest również dostępna w postaci roztworu doustnego dla dzieci w wieku powyżej trzeciego miesiąca życia o masie ciała poniżej 14 kg lub pacjentów, którzy nie mogą połykać tabletek.

Trzy miesiące do 12 lat: zalecaną dawka jest 4 mg/kg dwa razy na dobę do dawki maksymalnej 300 mg raz na dobę.

Zaburzenia czynności nerek

Stężenie lamiwudyny zwiększa się u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z powodu zmniejszonego klirensu. U pacjentów z klirensem kreatyniny poniżej 30 ml/min należy dostosować dawkę stosując lamiwudynę w postaci roztworu doustnego.

Zalecane dawkowanie - Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat o masie ciała co najmniej 30 kg:

Klirens kreatyniny (ml/min)

Pierwsza dawka

Dawka podtrzymująca

> =50

150 mg

150 mg dwa razy na dobę

30 do < 50

150 mg

150 mg raz na dobę

< 30

W przypadku dawek poniżej 150 mg zaleca się stosowanie roztworu w postaci roztworu doustnego

Nie istnieją dane na temat stosowania lamiwudyny u dzieci z niewydolnością nerek. W oparciu o założenie, że klirens kreatyniny i klirens lamiwudyny występują w podobnej wzajemnej korelacji u dzieci, jak i u dorosłych, zaleca się, aby dawki u dzieci z niewydolnością nerek zmniejszyć zgodnie z ich klirensem kreatyniny w tej samej proporcji, co u dorosłych.

Zalecane dawkowanie- dzieci w wieku co najmniej 3 miesięcy do 12 lat o masie ciała poniżej 30 kg:

Klirens kreatyniny (ml/min)

Pierwsza dawka

Dawka podtrzymująca

> =50

4 mg/kg

4 mg/kg dwa razy na dobę

30 do < 50

4 mg/kg

4 mg/kg raz na dobę

15 do < 30

4 mg/kg

2,6 mg/kg raz na dobę

5 do < 15

4 mg/kg

1,3 mg/kg raz na dobę

< 5

1,3 mg/kg

0,7 mg/kg raz na dobę

Zaburzenia czynności wątroby:

Dane uzyskane od pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby wskazują że farmakokinetyka lamiwudyny nie ulega istotnym zmianom w przypadku zaburzonej czynności wątroby. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że nie jest konieczna zmiana dawkowania lamiwudyny u pacjentów z umiarkowanymi łub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, chyba że wystąpią zaburzenia czynności nerek.

Lamivudine Mylan - środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania produktu Lamivudine Mylan w monoterapii.

Zaburzenia czynności nerek: U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek końcowy okres półtrwania lamiwudyny zwiększa się na skutek zmniejszenia klirensu, dlatego dawkę należy wówczas dostosować (patrz punkt 4.2).

Terapia trzema nukleozydami: Odnotowano przypadki dużego stopnia nieskuteczności wirusologicznej i nagłej oporności we wczesnym stadium, kiedy lamiwudyna była skojarzona z fumaranem dyzoproksylu tenofowiru i abakawirem jak również z fumaranem dyzoproksylu tenofowiru i didanozyną w dawkowaniu jeden raz na dobę.

Zakażenia oportunistyczne: U pacjentów przyjmujących Lamivudine Mylan lub inne produkty przeciwretrowirusowe mogą rozwijać się oportunistyczne zakażenia oraz inne powikłania związane z zakażeniem wirusem HIV, dlatego powinni oni pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarzy doświadczonych w leczeniu chorób związanych z zakażeniem wirusem HIV.

Przenoszenie zakażenia HIV: Pacjentów należy poinformować, że nie wykazano, aby obecnie prowadzone leczenie produktami przeciwretrowirusowymi, w tym leczenie produktem Lamivudine Mylan zmniejszało ryzyko przeniesienia wirusa HIV poprzez kontakty seksualne lub zakażoną krew. Należy kontynuować stosowanie właściwych środków ostrożności.

Zapalenie trzustki: Notowano rzadko występujące przypadki zapalenia trzustki. Jednak nie jest jasne, czy spowodowane to było przeciwretrowirusowym leczeniem, czy też wynikało z przebiegu choroby HIV. Stosowanie produktu Lamivudine Mylan należy natychmiast przerwać, jeśli kliniczne objawy przedmiotowe i podmiotowe lub nieprawidłowe wskaźniki laboratoryjne wskazują na zapalenie trzustki.

Kwasica mleczanowa: kwasicę mleczanowa, zwykle związaną z hepatomegalią i stłuszczeniem wątroby, notowano w czasie stosowania analogów nukleozydów. Wczesne objawy (objawowy nadmiar mleczanów), w tym łagodne objawy ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty, bóle brzucha), niespecyficzne osłabienie, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, objawy ze strony układu oddechowego [szybki i (lub) głęboki oddech] lub objawy neurologiczne (w tym spowolnienie motoryczne).

Kwasica mleczanowa powoduje zwiększoną śmiertelność i może być związana z zapaleniem trzustki, niewydolnością wątroby lub niewydolnością nerek.

Kwasica mleczanowa zwykle występuje po kilku lub kilkunastu miesiącach leczenia.

Leczenie analogami nukleozydów należy przerwać w przypadku wystąpienia objawów nadmiaru mleczanów i metabolicznej lub mleczanowej kwasicy, postępującej hepatomegalii, lub szybkiego zwiększenia aktywności aminotransferaz.

Należy zachować ostrożność podczas podawania analogów nukleozydów jakimkolwiek pacjentom (szczególnie otyłym kobietom) z hepatomegalią, zapaleniem wątroby lub innym znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby wątroby i stłuszczenia wątroby (w tym

niektórych produktów leczniczych i alkoholu). Pacjenci jednocześnie zakażeni wirusem zapalenia wątroby typu C i leczeni alfa interferonem i rybawiryną mogą stanowić grupę specjalnego ryzyka.

Pacjentów z grup zwiększonego ryzyka należy szczególnie uważnie obserwować.

Zaburzenia mitochondrialne: W warunkach in vitro oraz in vivo wykazano, że analogi nukleozydów i nukleotydów powodują różnego stopnia uszkodzenia mitochondriów. Zgłaszano występowanie zaburzeń czynności mitochondriów u niemowląt bez wykrywalnego HIV, narażonych w okresie życia płodowego i (lub) po urodzeniu na działanie analogów nukleozydów. Główne działania niepożądane, jakie zgłaszano, to zaburzenia czynności układu krwiotwórczego (niedokrwistość, neutropenia), zaburzenia metabolizmu (nadmiar mleczanów, zwiększenie aktywności lipazy). Zaburzenia te są często przemijające. Zgłaszano pewnego rodzaju, ujawniające się z opóźnieniem, zaburzenia neurologiczne (nadciśnienie, drgawki, zaburzenia zachowania). Obecnie nie wiadomo, czy zaburzenia neurologiczne mają charakter przemijający czy trwały. Należy kontrolować zarówno stan kliniczny, jak i wyniki badań laboratoryjnych dzieci narażonych w okresie życia płodowego na działanie analogów nukleozydów i nukleotydów, nawet jeśli nie wykryto u nich HIV. W przypadku wystąpienia u nich objawów przedmiotowych i podmiotowych wskazujących na zaburzenia czynności mitochondriów, należy przeprowadzić dokładne badania w celu określenia tych zaburzeń. Powyższe wyniki nie stanowią podstawy do odrzucenia obecnych lokalnych zaleceń dotyczących stosowania u ciężarnych kobiet terapii przeciwretrowirusowej w celu zapobiegania wertykalnemu przeniesieniu wirusa HIV z matki na dziecko.

Lipodystrofta: Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe u pacjentów zakażonych wirusem HIV jest związane ze zmianą rozmieszczenia tkanki tłuszczowej (lipodystrofia). Odległe następstwa tych zmian nie są obecnie znane. Wiedza o ich mechanizmach jest niekompletna. Związek między stłuszczeniem narządowym a inhibitorami proteazy (PI) i między nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy (NRTI) a lipoatrofią jest hipotetyczny. Zwiększone ryzyko lipodystrofii jest związane z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, i z czynnikami związanymi z produktami leczniczymi, takimi jak długość prowadzonego leczenia przeciwretrowirusowego i związanymi z nim zaburzeniami metabolicznymi. Badanie kliniczne powinno także obejmować ocenę fizykalnych objawów zmian rozmieszczenia tkanki tłuszczowej. Należy także zwrócić uwagę na pomiar na czczo stężenia lipidów w surowicy i glukozy we krwi. Zaburzenia gospodarki tłuszczowej należy leczyć we właściwy sposób (patrz punkt 4.8).

Zespół reaktywacji immunologicznej: U pacjentów zakażonych wirusem HIV z ciężkim niedoborem immunologicznym w czasie rozpoczynania złożonej terapii przeciwretrowirusowej (ang. combination antiretroviral therapy, CART) wystąpić może reakcja zapalna na nie wywołujące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne, powodująca wystąpienie ciężkich objawów klinicznych lub nasilenie objawów. Zwykle reakcje tego typu obserwowane są w ciągu kilku pierwszych tygodni lub miesięcy od rozpoczęcia CART. Typowymi przykładami są: zapalenie siatkówki wywołane wirusem cytomegalii, uogólnione i (łub) miejscowe zakażenia prątkami oraz zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii. Wszystkie objawy stanu zapalnego są wskazaniem do przeprowadzenia badania i zastosowania w razie konieczności odpowiedniego leczenia.

Choroby wątroby: Jeżeli lamiwudyna jest stosowana jednocześnie w leczeniu zakażenia wirusem HIV i HBV, dodatkowe informacje dotyczące stosowania lamiwudyny w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B są dostępne w Charakterystyce Produktu Leczniczego Zeffix.

U pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B lub C, poddawanych skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu, występuje zwiększone ryzyko ciężkich i mogących zakończyć się zgonem objawów niepożądanych ze strony wątroby. Jeżeli jednocześnie stosowane są produkty przeciwwirusowe w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C, należy zapoznać się z odpowiednimi informacjami dotyczącymi tych produktów leczniczych.

Jeżeli leczenie produktem Lamivudine Mylan u pacjentów jednocześnie zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu B zostanie przerwane, zaleca się okresową kontrolę zarówno testów czynnościowych wątroby, jak i markerów replikacji wirusa HBV, ponieważ odstawienie

lamiwudyny może powodować ostre zaostrzenie zapalenia wątroby (patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego Zeffix).

U pacjentów mających uprzednio zaburzenia czynności wątroby, w tym przewlekłe czynne zapalenie wątroby, częściej występują nieprawidłowości w testach czynnościowych wątroby podczas skojarzonego leczenia przeciwretrowirusowego i należy je kontrolować według przyj ętych standardów. Jeżeli są dowody nasilenia choroby wątroby u tych pacjentów, należy rozważyć przerwanie bądź zakończenie leczenia (patrz punkt 4.8).

Martwica kości: Mimo, iż uważa się, że etiologia tego schorzenia jest wieloczynnikowa (związana ze stosowaniem kortykosteroidów, spożywaniem alkoholu, ciężką immunosupresją, podwyższonym wskaźnikiem masy ciała), odnotowano przypadki martwicy kości, zwłaszcza u pacjentów z zaawansowaną chorobą spowodowaną przez HIV i (lub) poddanych długotrwałemu, skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu (ang. combination antiretroviral therapy, CART). Należy poradzić pacjentom, by zwrócili się do lekarza, jeśli odczuwają bóle stawów, sztywność stawów lub trudności w poruszaniu się.

Leku Lamivudine Mylan nie należy przyjmować z jakimikolwiek innymi produktami leczniczymi zawierającymi lamiwudynę lub emtrycytabinę.

Lamivudine Mylan - przedawkowanie

Po podawaniu lamiwudyny w bardzo dużych dawkach w badaniach u zwierząt nie wykazano wpływu toksycznego na narządy wewnętrzne. Dostępne są ograniczone dane o skutkach ostrego przedawkowania u ludzi. Nie było przypadków zgonu, a pacjenci powracali do zdrowia. Nie obserwowano charakterystycznych objawów przedmiotowych i podmiotowych w wyniku przedawkowania produktu.

W przypadku przedawkowania produktu należy obserwować pacjenta i w razie konieczności zastosować standardowe postępowanie wspomagające. Ponieważ lamiwudyna może być usuwana z organizmu za pomocą dializy, w leczeniu jej przedawkowania można zastosować ciągłą hemodializę, mimo że taki sposób postępowania po przedawkowaniu nie był badany.

Lamivudine Mylan - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Lamivudine Mylan - działania niepożądane

Odnotowano następujące działania niepożądane podczas leczenia lekiem Lamivudine Mylan pacjentów zakażonych wirusem HIV.

Działania niepożądane uważane jako przynajmniej możliwie związane z leczeniem są wymienione poniżej według układów, narządów i częstości występowania. Częstości występowania są zdefiniowane następująco: bardzo często (> = 1/10), często (> = 1/100, < 1/10), niezbyt często (> = 1/1000, < 1/100), rzadko (> = 1/10 000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: Neutropenia i niedokrwistość (obie czasami ciężkie), trombocytopenia

Bardzo rzadko: Czysta aplazja układu czerwonokrwinkowego.

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Bóle głowy, bezsenność

Bardzo rzadko: Obwodowa neuropatia (lub parestezje)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: Kaszel, objawy ze strony nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: Nudności, wymioty, bóle brzucha lub skurcze brzucha, biegunka Rzadko: Zapalenie trzustki, zwiększenie aktywności amylazy w surowicy.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: Przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, A1AT) Rzadko: Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Często: Wysypka, łysienie Rzadko: obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: Bóle stawów, choroby mięśni

Rzadko: Rozpad mięśni poprzecznie prążkowanych (rabdomioliza)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Często: Zmęczenie, złe samopoczucie, gorączka.

Podczas stosowania analogów nukleozydów obserwowano przypadki kwasicy mleczanowej, czasami zakończone zgonem, zazwyczaj związane z ciężkim powiększeniem i stłuszczeniem wątroby (patrz punkt 4.4).

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe u pacjentów zakażonych wirusem HIV jest związane ze zmianą rozmieszczenia tkanki tłuszczowej (lipodystrofia), w tym utratą podskórnej tkanki tłuszczowej w obwodowych częściach ciała i w twarzy, zwiększeniem masy tkanki tłuszczowej wewnątrzbrzusznej i narządowej, przerostem piersi i gromadzeniem się tkanki tłuszczowej na karku (?bawoli kark").

Skojarzone leczenie przeciwretrowirusowe jest związane z zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia, insulinooporność, hiperglikemia i nadmiar mleczanów (patrz punkt 4.4).

U zakażonych wirusem HIV pacjentów z ciężkim niedoborem odporności na początku stosowania złożonej terapii przeciwretrowirusowej może dojść do reakcji zapalnych na niewywołujące objawów lub śladowe patogeny oportunistyczne (patrz punkt 4.4).

Przypadki martwicy kości odnotowano głównie u pacjentów z ogólnie znanymi czynnikami ryzyka, zaawansowaną chorobą spowodowaną przez wirus HIV lub poddanych długotrwałemu, skojarzonemu leczeniu przeciwretrowirusowemu (ang. combination antiretroviral therapy, CART). Częstość występowania tych przypadków jest nieznana (patrz punkt 4.4).

Lamivudine Mylan - ciąża i karmienie piersią

Duża ilość danych otrzymanych na podstawie badań przeprowadzonych u ciężarnych kobiet (próba licząca ponad 1000 kobiet) wskazuje na brak działania teratogennego. Lek Lamivudine Mylan może być stosowany u kobiet w ciąży, jeśli zajdzie taka potrzeba kliniczna.

U pacjentek zarażonych wirusem zapalenia wątroby i leczonych lamiwudyną, które następnie zachodzą w ciążę, należy rozważyć możliwość nawrotu zapalenia wątroby po odstawieniu lamiwudyny.

Zaburzenia czynności mitochondriów

W badaniach in vitro oraz in vivo wykazano, że analogi nukleozydów i nukleotydów wywołują różny stopień uszkodzenia mitochondriów. Istnieją doniesienia o zaburzeniach czynności mitochondriów u embrionów i (lub) noworodków czy niemowląt wystawionych na działanie analogów nukleozydów (patrz punkt 4.4).

Po podaniu doustnym lamiwudyna przenika do mleka kobiecego w stężeniach podobnych do występujących w surowicy. Ponieważ lamiwudyna i wirus przenikają do mleka kobiecego zaleca się, aby matki przyjmuj ące produkt Lamivudine Mylan nie karmiły piersią swoich niemowląt. Zalecane jest, aby matki zakażone wirusem HIV, bez względu na okoliczności, nie karmiły piersią swoich niemowląt, aby uniknąć przeniesienia wirusa HIV.

Lamivudine Mylan - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lamivudine Mylan - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Lamivudinum

  Lamiwudyna to lek przeciwwirusowy stosowany do zwalczania wirusów HIV i WZW B tak w monotarapii, jak i w leczeniu skojarzonym.

  Dostępne opakowania
  Lamivudine Mylan

  Lamivudine Mylan

  tabletki powlekane - 30 tabl. (blister) - 0,15 g
  MYLAN S.A.S.
  Lamivudine Mylan

  Lamivudine Mylan

  tabletki powlekane - 30 tabl. (blister perfor.) - 0,15 g
  MYLAN S.A.S.
  Lamivudine Mylan

  Lamivudine Mylan

  tabletki powlekane - 60 tabl. (blister) - 0,15 g
  MYLAN S.A.S.
  Lamivudine Mylan

  Lamivudine Mylan

  tabletki powlekane - 60 tabl. (blister perfor.) - 0,15 g
  MYLAN S.A.S.
  Lamivudine Mylan

  Lamivudine Mylan

  tabletki powlekane - 60 tabl. (butelka) - 0,15 g
  MYLAN S.A.S.
  Lamivudine Mylan

  Lamivudine Mylan

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,15 g
  MYLAN S.A.S.
  Lamivudine Mylan

  Lamivudine Mylan

  tabletki powlekane - 120 tabl. - 0,15 g
  MYLAN S.A.S.
  Lamivudine Mylan

  Lamivudine Mylan

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,15 g
  MYLAN S.A.S.
  Lamivudine Mylan

  Lamivudine Mylan

  tabletki powlekane - 30 tabl. (blister) - 0,3 g
  MYLAN S.A.S.
  Powiązane artykuły
  Odporność dzieci

  Jak dzieci tracą odporność?

  Odporność to zespół reakcji obronnych, których celem jest neutralizowanie lub eliminowanie obcych i szkodliwych dla organizmu substancji. Warto zdać sobie sprawę, iż organizm dziecka charakteryzuje się licznymi odrębnościami w porównaniu z organizmem...

  Sepsa - rozpoznanie, ciężka sepsa, przyczyny i predyspozycje, leczenie

  Jakie są objawy sepsy? (WIDEO)

  Jakie są objawy sepsy? (WIDEO)

  Objawy zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej Sepsa, zwana również posocznicą, jest bardzo poważną chorobą. Określa się ją jako zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej (SIRS). Zazwyczaj ta reakcja organizmu jest wywołana bakteriami chorobotwórczymi,...

  Odporność dzieci

  Maleńka Amelka - skazana na śmierć...

  Maleńka Amelka - skazana na śmierć...

  Amelka urodziła się z całkowitym brakiem odporności. Wada jest tak rzadka, że Amelka jest drugim dzieckiem w Polsce z tą chorobą. Zdrowa dorosła osoba ma 200 tysięcy leukocytów typu T, Amelka ma zaledwie 3… nie 3 tysiące, 3 pojedyncze leukocyty. Jej odporność...

  Odporność dzieci

  Jak opiekować się chorym dzieckiem, by samemu nie zachorować?

  Jak opiekować się chorym dzieckiem, by samemu nie zachorować?

  Infekcje u dzieci Przebywanie w dużych skupiskach, takich jak przedszkole czy szkoła, sprawia, że organizm dziecka jest bardziej podatny na działanie wirusów i bakterii, stąd częstsze infekcje dróg oddechowych. Gdy twoje dziecko choruje, wszyscy domownicy...

  Antybiotyk - działanie, rodzaje, działania niepożądane, stosowanie

  Młodzi naukowcy pracują nad lekiem, który zastąpi antybiotyki

  Młodzi naukowcy pracują nad lekiem, który zastąpi antybiotyki

  Jak informuje Światowa Organizacja Zdrowia, nieustannie rośnie liczba typów bakterii odpornych na antybiotyki. Ostatni wynalazek naukowców z Gdyni może zrewolucjonizować rynek medyczny. W dodatku są za niego odpowiedzialni młodzi ludzie, którzy wciąż...

  Odporność dzieci

  Rozwój odporności u dzieci (WIDEO)

  Rozwój odporności u dzieci (WIDEO)

  Tworzenie odporności u dzieci Immunoglobuliny to nic innego jak białka wydzielane przez pobudzone limfocyty B (komórki plazmatyczne). Są one także nazywane terminem „przeciwciała odpornościowe" i ich funkcją jest to, że stanowią one składową humoralną...