Kuterid

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
maść
Dawka
0,64 mg/g
Ilość
20 g
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Pytania do farmaceuty

Maści ze sterydami

Dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytanie od Pana Tomasza Stawskiego. Mam jeszcze prośbę, napisał Pan, że "Najczęściej stosuje się w takim przypadku maści zawierające antybiotyk ze sterydem" - czy może Pan podać jakieś to są maści (te na receptę) oraz "maść lub krem ze sterydem" (te na receptę i bez recepty). Dziękuję. Grzegorz B.

Kuterid - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Kuterid - opis

Maść Kuteridstosowana jest w celu złagodzenia objawów zapalnych i świądu w chorobach skóry bez wysięku, dobrze reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich jak:

- ostry i przewlekły wyprysk kontaktowy;

- zapalenia skóry o różnej etiologii;

- niektóre postacie erytrodermii;

- łuszczyca;

- liszaj czerwony;

- atopowe zapalenie skóry;

- przewlekły liszaj rumieniowaty; - liszaj przewlekły (neurodermit); - łysienie plackowate; - ukąszenia przez owady.

Kuterid - skład

1 g maści zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu (Betamethasoni dipropionas), co odpowiada 0,5 mg betametazonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan 1 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Kuterid - dawkowanie

Dorośli

Kuterid należy nanosić cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę raz lub dwa razy na dobę i dokładnie wcierać. Stosowanie produktu leczniczego raz na dobę jest wystarczające w leczeniu łagodnych postaci chorób.

Maksymalna tygodniowa dawka wynosi 40 g (dwie tuby po 20 g maści). Produkt leczniczy można stosować maksymalnie do trzech tygodni.

Dzieci

Stosowanie maści Kuterid jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

U dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat produkt leczniczy należy stosować w najmniejszej ilości, dzięki której uzyskuje się działanie lecznicze.

Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku

Kuterid należy ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci w podeszłym wieku mogą mieć cienką skórę, co umożliwia zwiększone wchłanianie kortykosteroidów do organizmu. U tych pacjentów istnieje ryzyko atrofii skóry lub nasilenia istniejącej wcześniej atrofii skóry.

U pacjentów w podeszłym wieku produkt leczniczy należy stosować niezbyt często i przez krótki czas.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby ze względu na ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych dipropionianu betametazonu.

Kuterid - środki ostrożności

Ÿ Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego lub stosowania go na dużą powierzchnię skóry, gdyż dipropionian betametazonu wchłania się przez skórę.

Ÿ Nie należy stosować produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym, gdyż istotnie zwiększa to przenikanie dipropionianu betametazonu przez skórę.

Ÿ Jeśli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego przez dłuższy czas (2 do 3 tygodni) na duże powierzchnie skóry, na wrażliwe obszary skóry bądź pod opatrunkiem okluzyjnym, pacjentów należy poddawać okresowym badaniom kontrolnym w celu wykrycia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, w tym zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (m.in. zespół Cushinga, glukozuria, hiperglikemia).

Ÿ Produkt leczniczy należy stosować szczególnie ostrożnie u dzieci w wieku powyżej 1 roku ze względu na zwiększone wchłanianie kortykosteroidów przez skórę.

Ÿ Ryzyko zaburzeń czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga wywołanych ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów jest większe u dzieci niż u dorosłych.

Ÿ Przewlekłe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrastanie i rozwój dzieci.

Ÿ Jeśli wystąpi zakażenie, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.

Ÿ Nie należy stosować produktu leczniczego w pieluszkowym zapaleniu skóry, gdyż pieluszka może działać jak opatrunek okluzyjny.

Ÿ U pacjentów z zaburzeniami krążenia w kończynach oraz u pacjentów w podeszłym wieku z zanikowymi zmianami skórnymi leczenie należy prowadzić bardzo ostrożnie ze względu na ryzyko owrzodzeń.

Ÿ Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Ÿ Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować maści Kuterid do oczu ani na skórę w okolicach oczu ze względu na ryzyko zaćmy lub jaskry.

Ÿ Nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale na skórę twarzy oraz narządów płciowych. W leczeniu jakichkolwiek zmian skórnych w tych miejscach zaleca się stosowanie kortykosteroidów o słabym działaniu.

Ÿ Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią ogólne objawy niepożądane kortykosteroidów lub reakcje nadwrażliwości.

Ÿ Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego w łuszczycy.

Ÿ Parahydroksybenzoesan metylu zawarty w produkcie leczniczym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Kuterid - przedawkowanie

Jest mało prawdopodobne, aby podczas stosowania produktu leczniczego Kuterid wystąpiły objawy ostrego przedawkowania.

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Kuterid na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę lub pod opatrunkiem okluzyjnym i u dzieci może spowodować ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów, takie jak przemijające zahamowanie czynności nadnerczy i zespół Cushinga, hiperglikemia i glukozuria. W takich przypadkach produkt leczniczy należy stopniowo odstawiać, może również być konieczne wdrożenie leczenia przywracającego równowagę elektrolitową.

Kuterid - przeciwskazania

Ÿ Nadwrażliwość na dipropionian betametazonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ÿ Pierwotne zakażenia skóry:

- zakażenia bakteryjne (np. liszajec, gruźlica);

- zakażenia wirusowe (np. opryszczka zwykła, ospa wietrzna);

- zakażenia grzybicze, w tym drożdżakowe (np. kandydoza); - zakażenia pasożytnicze (np. świerzb).

Ÿ Owrzodzenia i rany skóry.

Ÿ Trądzik pospolity, trądzik różowaty, kruchość skórnych naczyń krwionośnych, młodzieńcze zapalenie skóry, rybia łuska, atrofia skóry.

Maści Kuterid nie należy stosować w leczeniu objawów niepożądanych związanych z leczeniem kortykosteroidami (okołoustne zapalenie skóry, rozstępy skórne).

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

Kuterid - działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych wymienionych niżej określono następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: miejscowe podrażnienie skóry i świąd skóry.

Niezbyt często: suchość skóry, zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie, trądzik posteroidowy, zaburzenia pigmentacji, okołoustne zapalenie skóry, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Zmiany w obrębie skóry o charakterze zanikowym, takie jak ścienienie skóry, rozstępy skórne oraz poszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych, mogą być spowodowane długotrwałym, intensywnym leczeniem produktami leczniczymi zawierającymi kortykosteroidy do stosowania miejscowego, zwłaszcza, gdy są one stosowane pod opatrunkami okluzyjnymi lub w fałdach skórnych. Do innych objawów niepożądanych należą rumień, łuszczyca krostkowa (w związku z leczeniem łuszczycy kortykosteroidami lub ich odstawieniem), trądzik różowaty, krwawienia w obrębie skóry, zwyrodnienie koloidowe skóry.

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: objawy zespołu Cushinga

Tak jak w przypadku stosowania miejscowego innych kortykosteroidów, długotrwałe stosowanie dużej ilości maści lub stosowanie jej na rozległe powierzchnie skóry może spowodować wchłanianie dipropionianu betametazonu do organizmu w ilości wystarczającej do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i pojawienia się objawów zespołu Cushinga (patrz punkt 4.4). Dotyczy to zwłaszcza niemowląt i dzieci oraz stosowania kortykosteroidów pod opatrunkiem okluzyjnym. Pielucha może działać jak opatrunek okluzyjny.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: wtórne zakażenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: nadwrażliwość

Jeśli wystąpią objawy reakcji nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać leczenie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41 03-736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Kuterid - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa miejscowego stosowania dipropionianu betametazonu podczas ciąży i karmienia piersią. W badaniach na zwierzętach kortykosteroidy wykazywały działanie teratogenne.

Produkt leczniczy można stosować w okresie ciąży wyłącznie w razie bezwzględnych wskazań.

W takich przypadkach należy stosować najmniejsze dawki skuteczne przez możliwie najkrótszy czas.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą przenikać do organizmu w stopniu umożliwiającym ich wykrycie w mleku. Decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu terapii produktem leczniczym Kuterid należy podejmować, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka w stosunku do korzyści z terapii dla matki. W okresie karmienia piersią nie należy stosować produktu leczniczego Kuterid na skórę piersi.

Kuterid - prowadzenie pojazdów

Kuterid nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Betamethasoni dipropionas

  Dostępne opakowania
  Kuterid

  Kuterid

  maść - 20 g - 0,64 mg/g
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Wyprysk potnicowy

  Wyprysk potnicowy dłoni

  Wyprysk potnicowy dłoni

  Wyprysk potnicowy na dłoni Wypryskowi potnicowemu na dłoni towarzyszy uporczywe swędzenie.

  Zdrowie

  Upały - jak się chronić? (WIDEO)

  W pełni lata powinniśmy zapewnić sobie i bliskim odpowiednią ochronę przed upałem. Warto zadbać o siebie, swoją skórę, a także odpowiednie nawodnienie organizmu. Osoby o skórze podatnej na pojawianie się znamion powinny pamiętać o lekkiej, ale zasłaniającej...

  Rumień guzowaty - przyczyny i objawy, diagnostyka i leczenie

  Rumień guzowaty (Erythema nodosum)

  Rumień guzowaty (Erythema nodosum)

  Ciało pokryte rumieniem Rumień i obrzęk najczęściej dotyczą stawów skokowych, kolanowych i nadgarstków. Każdy staw może mieć osobne ognisko zapalne.

  Dermatologia

  Znamię - rodzaje, badania

  Znamię należy od czasu do czasu kontrolować dermatologicznie. Nie wystarczy wytłumaczenie, że nowo powstające pieprzyki są skutkiem przebywania na słońcu. Warto umieć odróżniać znamię od zwykłych pieprzyków. Nieprawidłowości skórne mogą się bowiem wraz...

  Aktynomikoza

  Kolonia promienicy

  Kolonia promienicy

  Kolonia promienicy pod mikroskopem Kolonia promienicy otoczona przez makrofagi.

  Sprawdź ryzyko chorób

  Co twarz mówi o twoim zdrowiu? Poznaj 5 objawów (WIDEO)

  Co twarz mówi o twoim zdrowiu? Poznaj 5 objawów (WIDEO)

  Twarz to nie tylko wizytówka. Może również być źródłem informacji o stanie zdrowia. Jakie choroby możemy zdiagnozować, patrząc tylko na twarz? Jak się okazuje niektóre symptomy mogą świadczyć o problemach z sercem i miażdżycy. Żółty odcień na twarzy...

  Znamię - rodzaje, badania

  Znamiona barwnikowe - kiedy usuwać?

  Artykuł sponsorowany Większość z nas posiada co najmniej kilka znamion barwnikowych, nazywanych potocznie pieprzykami. Niektóre z nich są wrodzone, inne pojawiają się w wieku dziecięcym, nasilają w okresie dojrzewania bądź pojawiają się w kolejnych latach....

  Strefa Kobiety

  4 domowe sposoby na obcierające się uda. To proste (WIDEO)

  4 domowe sposoby na obcierające się uda. To proste (WIDEO)

  Kłopot obtartych ud powraca jak bumerang każdego lata. Nic tak nie rujnuje wakacji jak zaczerwieniona, piekąca skóra. Co zrobić, by wyeliminować problem bolesnych otarć i bez obaw nosić krótkie szorty? Obejrzyj wideo i przekonaj się sama. Masz newsa,...

  Usuwanie brodawek i włókniaków

  Usuwanie pieprzyków

  Znamiona to zmiany skórne, które mogą pojawić się w różnorodnych miejscach na całym ciele. Często występują one na skórze twarzy i ze względu na to, że wyglądają one nieestetycznie - dużo osób decyduje się na ich usunięcie. Inną przyczyną usuwania znamion...