Kuterid

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
maść
Dawka
0,64 mg/g
Ilość
20 g
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Pytania do farmaceuty

Maści ze sterydami

Dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytanie od Pana Tomasza Stawskiego. Mam jeszcze prośbę, napisał Pan, że "Najczęściej stosuje się w takim przypadku maści zawierające antybiotyk ze sterydem" - czy może Pan podać jakieś to są maści (te na receptę) oraz "maść lub krem...

Kuterid - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Kuterid - opis

Maść Kuteridstosowana jest w celu złagodzenia objawów zapalnych i świądu w chorobach skóry bez wysięku, dobrze reagujących na leczenie kortykosteroidami, takich jak:

- ostry i przewlekły wyprysk kontaktowy;

- zapalenia skóry o różnej etiologii;

- niektóre postacie erytrodermii;

- łuszczyca;

- liszaj czerwony;

- atopowe zapalenie skóry;

- przewlekły liszaj rumieniowaty; - liszaj przewlekły (neurodermit); - łysienie plackowate; - ukąszenia przez owady.

Kuterid - skład

1 g maści zawiera 0,64 mg betametazonu dipropionianu (Betamethasoni dipropionas), co odpowiada 0,5 mg betametazonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan 1 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Kuterid - dawkowanie

Dorośli

Kuterid należy nanosić cienką warstwą na zmienioną chorobowo skórę raz lub dwa razy na dobę i dokładnie wcierać. Stosowanie produktu leczniczego raz na dobę jest wystarczające w leczeniu łagodnych postaci chorób.

Maksymalna tygodniowa dawka wynosi 40 g (dwie tuby po 20 g maści). Produkt leczniczy można stosować maksymalnie do trzech tygodni.

Dzieci

Stosowanie maści Kuterid jest przeciwwskazane u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

U dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat produkt leczniczy należy stosować w najmniejszej ilości, dzięki której uzyskuje się działanie lecznicze.

Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku

Kuterid należy ostrożnie stosować u pacjentów w podeszłym wieku. Pacjenci w podeszłym wieku mogą mieć cienką skórę, co umożliwia zwiększone wchłanianie kortykosteroidów do organizmu. U tych pacjentów istnieje ryzyko atrofii skóry lub nasilenia istniejącej wcześniej atrofii skóry.

U pacjentów w podeszłym wieku produkt leczniczy należy stosować niezbyt często i przez krótki czas.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby ze względu na ryzyko ogólnoustrojowych działań niepożądanych dipropionianu betametazonu.

Kuterid - środki ostrożności

Ÿ Należy unikać długotrwałego stosowania produktu leczniczego lub stosowania go na dużą powierzchnię skóry, gdyż dipropionian betametazonu wchłania się przez skórę.

Ÿ Nie należy stosować produktu leczniczego pod opatrunkiem okluzyjnym, gdyż istotnie zwiększa to przenikanie dipropionianu betametazonu przez skórę.

Ÿ Jeśli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego przez dłuższy czas (2 do 3 tygodni) na duże powierzchnie skóry, na wrażliwe obszary skóry bądź pod opatrunkiem okluzyjnym, pacjentów należy poddawać okresowym badaniom kontrolnym w celu wykrycia ogólnoustrojowych objawów niepożądanych kortykosteroidów, w tym zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza (m.in. zespół Cushinga, glukozuria, hiperglikemia).

Ÿ Produkt leczniczy należy stosować szczególnie ostrożnie u dzieci w wieku powyżej 1 roku ze względu na zwiększone wchłanianie kortykosteroidów przez skórę.

Ÿ Ryzyko zaburzeń czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i zespołu Cushinga wywołanych ogólnoustrojowym działaniem kortykosteroidów jest większe u dzieci niż u dorosłych.

Ÿ Przewlekłe leczenie kortykosteroidami może zaburzać wzrastanie i rozwój dzieci.

Ÿ Jeśli wystąpi zakażenie, należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne lub przeciwgrzybicze.

Ÿ Nie należy stosować produktu leczniczego w pieluszkowym zapaleniu skóry, gdyż pieluszka może działać jak opatrunek okluzyjny.

Ÿ U pacjentów z zaburzeniami krążenia w kończynach oraz u pacjentów w podeszłym wieku z zanikowymi zmianami skórnymi leczenie należy prowadzić bardzo ostrożnie ze względu na ryzyko owrzodzeń.

Ÿ Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Ÿ Należy unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami i błonami śluzowymi. Nie stosować maści Kuterid do oczu ani na skórę w okolicach oczu ze względu na ryzyko zaćmy lub jaskry.

Ÿ Nie należy stosować produktu leczniczego długotrwale na skórę twarzy oraz narządów płciowych. W leczeniu jakichkolwiek zmian skórnych w tych miejscach zaleca się stosowanie kortykosteroidów o słabym działaniu.

Ÿ Leczenie należy przerwać, jeśli wystąpią ogólne objawy niepożądane kortykosteroidów lub reakcje nadwrażliwości.

Ÿ Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego w łuszczycy.

Ÿ Parahydroksybenzoesan metylu zawarty w produkcie leczniczym może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego).

Kuterid - przedawkowanie

Jest mało prawdopodobne, aby podczas stosowania produktu leczniczego Kuterid wystąpiły objawy ostrego przedawkowania.

Długotrwałe stosowanie produktu leczniczego Kuterid na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę lub pod opatrunkiem okluzyjnym i u dzieci może spowodować ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów, takie jak przemijające zahamowanie czynności nadnerczy i zespół Cushinga, hiperglikemia i glukozuria. W takich przypadkach produkt leczniczy należy stopniowo odstawiać, może również być konieczne wdrożenie leczenia przywracającego równowagę elektrolitową.

Kuterid - przeciwwskazania

Ÿ Nadwrażliwość na dipropionian betametazonu lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ÿ Pierwotne zakażenia skóry:

- zakażenia bakteryjne (np. liszajec, gruźlica);

- zakażenia wirusowe (np. opryszczka zwykła, ospa wietrzna);

- zakażenia grzybicze, w tym drożdżakowe (np. kandydoza); - zakażenia pasożytnicze (np. świerzb).

Ÿ Owrzodzenia i rany skóry.

Ÿ Trądzik pospolity, trądzik różowaty, kruchość skórnych naczyń krwionośnych, młodzieńcze zapalenie skóry, rybia łuska, atrofia skóry.

Maści Kuterid nie należy stosować w leczeniu objawów niepożądanych związanych z leczeniem kortykosteroidami (okołoustne zapalenie skóry, rozstępy skórne).

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku.

Kuterid - działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych wymienionych niżej określono następująco: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: miejscowe podrażnienie skóry i świąd skóry.

Niezbyt często: suchość skóry, zapalenie mieszków włosowych, nadmierne owłosienie, trądzik posteroidowy, zaburzenia pigmentacji, okołoustne zapalenie skóry, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Zmiany w obrębie skóry o charakterze zanikowym, takie jak ścienienie skóry, rozstępy skórne oraz poszerzenie powierzchownych naczyń krwionośnych, mogą być spowodowane długotrwałym, intensywnym leczeniem produktami leczniczymi zawierającymi kortykosteroidy do stosowania miejscowego, zwłaszcza, gdy są one stosowane pod opatrunkami okluzyjnymi lub w fałdach skórnych. Do innych objawów niepożądanych należą rumień, łuszczyca krostkowa (w związku z leczeniem łuszczycy kortykosteroidami lub ich odstawieniem), trądzik różowaty, krwawienia w obrębie skóry, zwyrodnienie koloidowe skóry.

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: objawy zespołu Cushinga

Tak jak w przypadku stosowania miejscowego innych kortykosteroidów, długotrwałe stosowanie dużej ilości maści lub stosowanie jej na rozległe powierzchnie skóry może spowodować wchłanianie dipropionianu betametazonu do organizmu w ilości wystarczającej do zahamowania czynności osi podwzgórze-przysadka-nadnercza i pojawienia się objawów zespołu Cushinga (patrz punkt 4.4). Dotyczy to zwłaszcza niemowląt i dzieci oraz stosowania kortykosteroidów pod opatrunkiem okluzyjnym. Pielucha może działać jak opatrunek okluzyjny.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: wtórne zakażenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: nadwrażliwość

Jeśli wystąpią objawy reakcji nadwrażliwości, należy natychmiast przerwać leczenie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

ul. Ząbkowska 41 03-736 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Kuterid - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak odpowiednich badań dotyczących bezpieczeństwa miejscowego stosowania dipropionianu betametazonu podczas ciąży i karmienia piersią. W badaniach na zwierzętach kortykosteroidy wykazywały działanie teratogenne.

Produkt leczniczy można stosować w okresie ciąży wyłącznie w razie bezwzględnych wskazań.

W takich przypadkach należy stosować najmniejsze dawki skuteczne przez możliwie najkrótszy czas.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy miejscowo stosowane kortykosteroidy mogą przenikać do organizmu w stopniu umożliwiającym ich wykrycie w mleku. Decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub przerwaniu terapii produktem leczniczym Kuterid należy podejmować, biorąc pod uwagę korzyści wynikające z karmienia piersią dla dziecka w stosunku do korzyści z terapii dla matki. W okresie karmienia piersią nie należy stosować produktu leczniczego Kuterid na skórę piersi.

Kuterid - prowadzenie pojazdów

Kuterid nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Betamethasoni dipropionas

  Dostępne opakowania
  Kuterid

  Kuterid

  maść - 20 g - 0,64 mg/g
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Choroby i dolegliwości

  Swędzenie stóp - przyczyny, diagnostyka i leczenie

  Swędzenie stóp - przyczyny, diagnostyka i leczenie

  Swędzenie stóp bywa uciążliwe i powoduje dyskomfort. Chociaż zwykle nie jest powodem do niepokoju, może wskazywać na schorzenie skóry lub chorobę ogólnoustrojową, której nie można leckeważyć. To dlatego warto obserwować organizm i odczytywać towarzyszące...

  Newsy

  Kąpiel pod prysznicem. Jakie błędy najczęściej popełniamy?

  Kąpiel pod prysznicem. Jakie błędy najczęściej popełniamy?

  Kąpiel pod prysznicem nie tylko odżywia skórę, ale także koi zmysły. Niestety okazuje się, że zbyt długa i gorąca kąpiel pod prysznicem może prowadzić do wysuszenia oraz podrażnienia skóry. Aby temu zapobiec, eksperci radzą pożegnać się ze swoimi przyzwyczajeniami...

  Koronawirus

  "Covidowe palce". Jak wyglądają naprawdę? Lekarze pokazali zdjęcia

  "Covidowe palce". Jak wyglądają naprawdę? Lekarze pokazali zdjęcia

  Od początku pandemii pacjenci chorzy na COVID-19 zgłaszają nietypowe objawy zakażenia koronawirusem. Do takich symptomów należą tzw. covidowe palce. Na dłoniach i stopach zakażonych osób pojawiają się czerwono-fioletowe plamy, pęcherze i pęknięcia skóry....

  Diagnostyka zmian skórnych

  Świerzbiączka - przyczyny, typy choroby, objawy i leczenie

  Świerzbiączka - przyczyny, typy choroby, objawy i leczenie

  Świerzbiączka jest nazwą odnoszącą się do dermatoz o charakterystycznych objawach, takich jak zmiany skórne, świąd, zaczerwienienie i suchość skóry. Wyróżnia się kilka typów schorzenia. To świerzbiączka guzkowa, letnia czy ciężarnych. Choroba zazwyczaj...

  Choroby i dolegliwości

  Przyłuszczyca - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

  Przyłuszczyca - rodzaje, objawy, diagnostyka, leczenie

  Przyłuszczyca to choroba skóry, której przyczyny nie zostały poznane. Wyróżniamy kilka jej rodzajów, które zależą od przebiegu i czasu utrzymywania się zmian na skórze. Warto wiedzieć, że mimo mylącej nazwy schorzenie nie jest powiązane z łuszczycą. Czy...

  Dermatologia

  Zmiany skórne - liszaj

  Zmiany skórne - liszaj

  Zmiany skórne wywołane przez liszaj Liszajowi, oprócz zmian skórnych i obrzękowych charakteryzuje się silnym świądem.

  Mieszkaj zdrowo

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Choć mówi się, że obecność pająków to oznaka zdrowego domu, większość osób woli pozbyć się tych niechcianych lokatorów. Podpowiadamy proste i skuteczne metody. Zapachy, których pająki nie lubią Pająki budzą niechęć wielu osób. Ich ugryzienia mogą...

  Zwierzęta domowe

  Świerzb u kota - drżążący, uszny, objawy, leczenie

  Świerzb u kota - drżążący, uszny, objawy, leczenie

  Świerzb u kota to choroba przenoszona przez roztocza. Uporczywy świąd, strupy, łuszczenie się skóry i wydzielina z uszu to pierwsze objawy choroby. Rodzaje świerzbu u kota Świerzb u kota to choroba skórna wywołana pałeczkami bakterii bytujących na...

  Alergologia i pulmonologia

  Wyprysk potnicowy dłoni

  Wyprysk potnicowy dłoni

  Wyprysk potnicowy na dłoni Wypryskowi potnicowemu na dłoni towarzyszy uporczywe swędzenie.