Ketek

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,4 g
Ilość
100 tabl. (blistry)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: AVENTIS PHARMA S.A.

Ketek - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ketek - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ketek - opis

Przepisując Ketek należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych i lokalne występowanie oporności (patrz także punkty 4.4 i 5.1).

Produkt Ketek jest wskazany do leczenia następujących zakażeń:

U pacjentów w wieku 18 lat i starszych

  Pozaszpitalne zapalenie płuc, lekkie lub umiarkowane (patrz punkt 4.4).

  Jeśli leczone zakażenie jest wywołane przez szczepy o znanej lub przypuszczalnej oporności na beta-laktamy i (lub) makrolidy [zgodnie z wywiadem przeprowadzonym u pacjenta oraz krajowymi i (lub) regionalnymi danymi dotyczącymi oporności] i mieszczą się w spektrum przeciwbakteryjnego działania telitromycyny (patrz punkty 4.4 i 5.1):

- zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, - ostre zapalenie zatok.

U pacjentów w wieku 12 lat i starszych

Zapalenie migdałków i (lub) zapalenie gardła wywołane przez Streptoccocus pyogenes , jako lek alternatywny, gdy nie można zastosować antybiotyków beta-laktamowych w krajach lub regionach, gdzie występuje znacząca oporność S. pyogenes na makrolidy, pośredniczona ermTR lub mefA (patrz punkt 4.4 i 5.1).

Ketek - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg telitromycyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ketek - dawkowanie

Dawkowanie

Zalecana dawka wynosi 800 mg raz na dobę, tzn. dwie tabletki po 400 mg podawane raz na dobę.

U pacjentów w wieku 18 lat i starszych, w zależności od wskazania, zaleca się następujące dawkowanie

-   Pozaszpitalne zapalenie płuc: 800 mg raz na dobę przez 7 do 10 dni. - Zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli: 800 mg raz na dobę przez 5 dni. - Ostre zapalenie zatok: 800 mg raz na dobę przez 5 dni.

-   Zapalenie migdałków i (lub) zapalenie gardła wywołane przez Streptococcus pyogenes : 800 mg raz na dobę przez 5 dni.

U pacjentów w wieku od 12 do 18 lat zaleca się następujące dawkowanie

- Zapalenie migdałków i (lub) zapalenie gardła wywołane przez Streptococcus pyogene s: 800 mg

raz na dobę przez 5 dni.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku ze względu na sam wiek.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego Ketek u dzieci w wieku poniżej 12 lat (patrz punkt 5.2). Ketek nie jest zalecany do stosowania w populacji dzieci i młodzieży.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z niewielkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Ketek nie jest zalecany jako lek pierwszego wyboru u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) lub u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i współistniejącymi zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ lek o optymalnej mocy (600 mg) nie jest dostępny. Jeśli u tych pacjentów leczenie telitromycyną jest konieczne, można zastosować na przemian dawki dobowe 800 mg i 400 mg, rozpoczynając od dawki 800 mg.

U pacjentów poddawanych hemodializie, dawkowanie należy dostosować tak, że Ketek w dawce

800 mg podaje się po dializie (patrz również punkt 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z niewielkimi, umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, chociaż doświadczenie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby jest ograniczone. W związku z tym należy zachować ostrożność stosując telitromycynę (patrz również punkty 4.4 i 5.2).

Sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością wody. Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków.

Należy rozważyć stosowanie produktu Ketek bezpośrednio przed snem w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia zaburzeń widzenia i utraty przytomności (patrz punkt 4.4)

Ketek - środki ostrożności

Wydłużenie odstępu QT

Ze względu na możliwość wydłużenia odstępu QT, należy zachować ostrożność stosując Ketek u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, komorowymi zaburzeniami rytmu serca w wywiadzie, niewyrównaną hipokaliemią i (lub) hipomagnezemią lub bradykardią (< 50 uderzeń na minutę), jednocześnie leczonych lekami wydłużającymi odstęp QT lub u pacjentów jednocześnie leczonych silnymi inhibitorami CYP3A4, takimi jak inhibitory proteazy lub azolami przeciwgrzybiczymi (np. ketokonazol, flukonazol) (patrz punkt 4.3 oraz 4.5).

Choroba związana z Clostridium difficile

Biegunka, zwłaszcza ciężka, uporczywa i (lub) krwawa, występująca podczas lub po zastosowaniu produktu Ketek, może być objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (patrz punkt 4.8). Jeśli u pacjenta podejrzewa się rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, należy natychmiast przerwać leczenie i zastosować środki wspomagające i (lub) specyficzne leczenie.

Miastenia

U pacjentów leczonych telitromycyną odnotowano przypadki zaostrzenia miastenii, występujące czasami w ciągu kilku godzin po podaniu pierwszej dawki. Zgłoszenia obejmowały przypadki zgonów i występującą nagle, ostrą niewydolność oddechową zagrażającą życiu (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

W badaniach klinicznych z zastosowaniem telitromycyny często obserwowano zmiany aktywności enzymów wątrobowych. Po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano przypadki ciężkiego zapalenia wątroby i niewydolności wątroby, w tym przypadki zgonów (które były zwykle związane z ciężką chorobą podstawową lub z jednoczesnym stosowaniem innych produktów leczniczych) (patrz punkt 4.8). Powyższe reakcje dotyczące wątroby były obserwowane podczas lub bezpośrednio po zakończeniu leczenia i w większości przypadków ustępowały po zaprzestaniu stosowania telitromycyny.

Należy poinformować pacjenta o konieczności przerwania leczenia i skontaktowania się z lekarzem, jeśli wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy choroby wątroby, takie jak: brak łaknienia, żółtaczka, ciemny mocz, świąd lub tkliwy brzuch.

Ze względu na ograniczone doświadczenie, należy zachować ostrożność stosując Ketek u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2).

Zaburzenia widzenia

Ketek może powodować zaburzenia widzenia, zwłaszcza zmniejszenie zdolności akomodacji i zwalniania akomodacji. Zaburzenia widzenia obejmowały niewyraźne widzenie, trudności z ogniskowaniem i podwójne widzenie. W większości przypadków zaburzenia były lekkie do umiarkowanych, jakkolwiek donoszono o ciężkich przypadkach (patrz punkty 4.7 i 4.8).

Utrata przytomności

Działaniem niepożądanym zgłaszanym po wprowadzeniu produktu do obrotu była przemijająca utrata przytomności, w tym w niektórych przypadkach związana z zespołem pobudzenia nerwu błędnego (patrz punkty 4.7 i 4.8).

Należy rozważyć stosowanie produktu Ketek przed snem, w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia zaburzeń widzenia i utraty przytomności.

Induktory CYP3A4

Produktu Ketek nie należy stosować w trakcie i 2 tygodnie po zakończeniu leczenia induktorami CYP3A4 (takimi jak: ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, produkty zawierające ziele dziurawca). Jednoczesne stosowanie tych produktów leczniczych może prowadzić do osiągnięcia subterapeutycznego stężenia telitromycyny i w związku z tym powodować ryzyko niepowodzenia leczenia (patrz punkt 4.5) .

Substraty CYP3A4

Ponieważ Ketek jest inhibitorem CYP3A4, należy go stosować tylko w szczególnych okolicznościach w trakcie leczenia innymi produktami leczniczymi, które są metabolizowane przez CYP3A4. Należy ściśle obserwować, czy u pacjentów leczonych jednocześnie prawastatyną, rozuwastatyną lub fluwastatyną nie występują podmiotowe i przedmiotowe objawy miopatii i rabdomiolizy. (Patrz punkty 4.3 i 4.5).

Oporność

Na obszarach o wysokiej częstości występowania oporności na erytromycynę A, szczególnie ważne jest uwzględnienie możliwości zmiany wrażliwości drobnoustrojów na telitromycynę i inne antybiotyki.

Skuteczność telitromycyny w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc wykazano na niedużej grupie pacjentów z czynnikami ryzyka, takimi jak bakteriemia pneumokokowa lub wiek powyżej 65 lat.

Doświadczenie w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae opornych na penicylinę i (lub) erytromycynę jest ograniczone, ale jak dotąd skuteczność kliniczna i wskaźniki eradykacji były podobne jak w przypadku leczenia zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae wrażliwych na te antybiotyki. Należy zachować ostrożność, jeśli podejrzewa się, że czynnikiem chorobotwórczym jest S. aureus i istnieje prawdopodobieństwo oporności na erytromycynę na podstawie lokalnych danych epidemiologicznych.

Legionella pneumophila jest wysoce wrażliwa na telitromycynę in vitro , jednak doświadczenie kliniczne w leczeniu zapalenia płuc wywołanego przez legionellę jest ograniczone.

Haemophilus influenzae jest sklasyfikowany jako drobnoustrój średnio wrażliwy na telitromycynę, podobnie jak na antybiotyki makrolidowe. Należy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez H. influenzae.

Ketek - przedawkowanie

W przypadku ostrego przedawkowania należy opróżnić żołądek. Pacjentów należy uważnie obserwować i w razie konieczności zastosować leczenie objawowe. Należy utrzymywać odpowiednie nawodnienie pacjenta i kontrolować stężenie elektrolitów we krwi (zwłaszcza potasu). Ze względu na możliwość wydłużenia odstępu QT oraz zwiększone ryzyko arytmii, należy kontrolować zapis EKG.

Ketek - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, którykolwiek antybiotyk makrolidowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1.

Miastenia (patrz punkt 4.4).

Zapalenie wątroby i (lub) żółtaczka w wywiadzie związane ze stosowaniem telitromycyny.

Jednoczesne stosowanie produktów leczniczych wydłużających odstęp QT oraz substratów CYP3A4, takich jak: cyzapryd, pimozyd, astemizol, terfenadyna, dronedaron, sakwinawir (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie pochodnych alkaloidów sporyszu (takich jak ergotamina oraz dihydroergotamina) (patrz punkt 4.5).

Jednoczesne stosowanie symwastatyny, atorwastatyny i lowastatyny. Należy przerwać stosowanie tych substancji w czasie leczenia produktem Ketek (patrz punkt 4.5).

U pacjentów z wrodzonym lub występującym w rodzinie zespołem wydłużonego odstępu QT (jeśli nie został wykluczony w badaniu EKG) oraz u pacjentów z nabytym wydłużeniem odstępu QT.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i (lub) ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby jednoczesne podawanie produktu Ketek i silnych inhibitorów CYP3A4, takich jak inhibitory proteazy lub azole przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, flukonazol), jest przeciwwskazane.

Jednoczesne podawanie produktu Ketek i kolchicyny u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby (patrz punkt 4.5).

Ketek - działania niepożądane

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

U 2461 pacjentów leczonych produktem Ketek w badaniach klinicznych III fazy oraz po wprowadzeniu produktu do obrotu, zgłaszano następujące działania niepożądane, możliwie lub prawdopodobnie związane ze stosowaniem telitromycyny. Zostało to z przedstawione w tabeli poniżej. Biegunka, nudności i zawroty głowy były najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w badaniach klinicznych III fazy.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często ( 1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1 000 do

< 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000 do

< 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) *

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Zaburzenia układu immunologi cznego

Obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne, w tym wstrząs anafilaktyczny, nadwrażliwość

Zaburzenia psychiczne

Stan splątania,

omamy

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, zaburzenia smaku

Zawroty głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego), senność, nerwowość, bezsenność

Przemijająca utrata przytomności, parestezje

Omamy węchowe

Odnotowano przypadki nagłego zaostrzenia miastenii (patrz punkt 4.3 i 4.4), brak smaku, brak węchu

Zaburzenia oka

Niewyraźne widzenie

Podwójne widzenie

Zaburzenia serca

Uderzenia gorąca, kołatanie serca

Arytmia przedsionkowa, niedociśnienie, bradykardia

Wydłużenie odstępu QT/QTc

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często ( 1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1 000 do

< 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000 do

< 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych) *

Zaburzenia

żołądka

i jelit

Biegunka

Nudności, wymioty,

bóle żołądkowo-

jelitowe, wzdęcie z oddawaniem wiatrów

Zakażenia jamy ustnej drożdżakami Candida, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, jadłowstręt, zaparcie

Rzekomobłoniaste

zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.4)

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby

i dróg żółciowych

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AspAT, AlAT,

fosfatazy alkalicznej)

Zapalenie wątroby

Żółtaczka cholestatyczna

Ciężkie zapalenie wątroby i niewydolność wątroby (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, pokrzywka, świąd

Wyprysk

Rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

Ból stawów, ból mięśni

Zaburzenia układu rozrodczego

i piersi

Zakażenie pochwy drożdżakami Candida

* doświadczenie po wprowadzeniu produktu do obrotu

Opis wybranych działań niepożądanych

Zaburzenia widzenia (< 1%) związane ze stosowaniem produktu Ketek, w tym niewyraźne widzenie, trudności z ogniskowaniem i podwójne widzenie, były w większości przypadków lekkie do umiarkowanych. Występowały zazwyczaj w ciągu kilku godzin po podaniu pierwszej lub drugiej dawki produktu, powtarzały się po kolejnych dawkach, utrzymywały się przez kilka godzin i ustępowały całkowicie zarówno w trakcie leczenia jak i po jego zakończeniu. Zdarzenia te nie były związane z objawami przedmiotowymi zaburzeń oka (patrz punkty 4.4 i 4.7).

W badaniach klinicznych wpływ na QTc był niewielki (średnio około 1 ms). W badaniach porównawczych obserwowano podobny wpływ telitromycyny i klarytromycyny na ten parametr; odpowiednio ΔQTc > 30 ms w 7,6% oraz 7,0% przypadków. U żadnego z pacjentów z obu grup nie odnotowano ΔQTc > 60 ms. W trakcie programu klinicznego nie donoszono o przypadkach częstoskurczu komorowego typu torsades de pointes , ani o innych ciężkich zaburzeniach rytmu komorowego lub związanych z nimi omdleniach oraz nie zidentyfikowano podgrup wysokiego ryzyka.

Ketek - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Ketek u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ryzyko dla ludzi nie jest znane. Produktu Ketek nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie koniecznie.

Karmienie piersią

Telitromycyna przenika do mleka karmiących samic zwierząt w stężeniach około 5-krotnie większych od stężeń w osoczu matki. Brak odpowiednich danych dotyczących ludzi. Produktu Ketek nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Płodność

W badaniach na szczurach obserwowano zmniejszenie wskaźnika płodności po zastosowaniu u rodziców dawek toksycznych (patrz punkt 5.3).

Ketek - prowadzenie pojazdów

Ketek może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, stan splątania lub omamy, które mogą zmniejszać u pacjenta zdolność do wykonywania niektórych czynności. Ponadto zgłaszano rzadkie przypadki przemijającej utraty przytomności, która może być poprzedzona wystąpieniem objawów związanych z pobudzeniem nerwu błędnego (patrz punkt 4.8). Ze względu na możliwość wystąpienia zaburzeń widzenia, utraty przytomności, stanu splątania lub omamów należy poinformować pacjenta, że podczas stosowania produktu Ketek konieczne jest ograniczenie niektórych rodzajów aktywności, jak prowadzenie pojazdów, obsługiwanie maszyn i innych niebezpiecznych czynności. Jeśli u pacjenta podczas stosowania produktu Ketek wystąpią zaburzenia widzenia, utrata przytomności stan splątania lub omamy, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych niebezpiecznych czynności (patrz punkty 4.4 i 4.8).

Pacjentów stosujących Ketek należy poinformować, że powyższe działania niepożądane mogą wystąpić już po przyjęciu pierwszej dawki produktu leczniczego. Należy ostrzec pacjenta o możliwym wpływie tych działań niepożądanych na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Telithromycinum

  Dostępne opakowania
  Ketek

  Ketek

  tabletki powlekane - 100 tabl. (blistry) - 0,4 g
  AVENTIS PHARMA S.A.
  Ketek

  Ketek

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,4 g
  AVENTIS PHARMA S.A.
  Ketek

  Ketek

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,4 g
  AVENTIS PHARMA S.A.
  Ketek

  Ketek

  tabletki powlekane - 20 tabl. (blister) - 0,4 g
  AVENTIS PHARMA S.A.
  Ketek

  Ketek

  tabletki powlekane - 10 tabl. (5 blist.po 2 szt.) - 0,4 g
  AVENTIS PHARMA S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...

  Leki i suplementy

  Nowelizacja prawa farmaceutycznego

  Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która szeroko definiuje sprzedaż wysyłkową, dzięki czemu nie będzie już możliwości kupienia przez Internet leków na receptę. Wprowadza również zmiany dotyczące badań klinicznych... Internetowa sprzedaż...