Inhafort

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do inhalacji w kapsułkach twardych
Dawka
0,012 mg
Ilość
10 kaps. (+inhalator)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: TEMAPHARM SP. Z O.O.

Inhafort - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Inhafort - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Inhafort - opis

- Inhafortjest wskazany jako lek dodatkowy w leczeniu podtrzymującym glikokortykosteroidami wziewnymi, w długotrwałym leczeniu objawowym uporczywej astmy o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego, jeżeli leczenie glikokortykosteroidami jest niewystarczające.

- Inhafortjest wskazany u dzieci w wieku od 6 roku życia, u młodzieży i u osób dorosłych.

- Inhafort jest również wskazany w leczeniu objawów obturacji oskrzeli u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) – tylko u osób dorosłych.

Inhafort - skład

Jedna kapsułka, twarda zawiera 12 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego. Odpowiada to dawce dostarczonej (ex actuator) 10 mikrogramów fumaranu formoterolu dwuwodnego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Laktoza jednowodna do 25 mg na dawkę odmierzoną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Inhafort - dawkowanie

Konieczność stosowania większej liczby dawek niż zwykle u danego pacjenta, częściej niż przez 2 dni w tygodniu, świadczy o suboptymalnej kontroli choroby oraz wskazuje na konieczność ponownej oceny leczenia podtrzymującego.

Nie zaleca się stosowania produktu Inhafort u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 6 lat z powodu niewystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Astma

W astmie produkt Inhafort może być stosowany raz lub dwa razy dziennie („regularne dawki”), a także jako „lek doraźny” w celu złagodzenia ostrych objawów obturacji oskrzeli.

 Dorośli w wieku > 18 lat:

Leczenie doraźne: 1 inhalacja w celu zmniejszenia ostrych objawów obturacji oskrzeli. Regularne dawkowanie: 1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę. U niektórych pacjentów może być konieczne stosowanie 2 inhalacji raz lub dwa razy na dobę.

Zapobieganie obturacji oskrzeli wywołanej wysiłkiem: 1 inhalacja przed wysiłkiem.

Regularnie stosowana dawka dobowa nie powinna być większa niż 4 inhalacje. W razie konieczności można stosować dodatkową 1 lub 2 kapsułki na dobę w celu łagodzenia typowych objawów, pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona zalecana maksymalna dawka dobowa wynosząca 48 mikrogramów.

 Dzieci i młodzież w wieku od 6 roku życia:

Leczenie doraźne: 1 inhalacja w celu zmniejszenia ostrych objawów obturacji oskrzeli.

Regularne dawkowanie: 1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę.

Zapobieganie obturacji oskrzeli wywołanej wysiłkiem: 1 inhalacja przed wysiłkiem.

Dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 inhalacje. Jednorazowo nie należy stosować więcej niż 1 inhalację.

Dzieci powinny stosować ten produkt pod nadzorem osoby dorosłej.

POChP:

Regularne dawkowanie: 1 inhalacja raz lub dwa razy na dobę.

Regularnie stosowana dawka dobowa nie powinna być większa niż 2 inhalacje.

W razie potrzeby, w celu złagodzenia objawów, można zastosować dodatkowe inhalacje, oprócz stosowanych regularnie, do maksymalnej dawki dobowej – 4 inhalacji (łącznie z dawkami stosowanymi regularnie). Jednorazowo nie należy stosować więcej niż 2 inhalacje.

Szczególne grupy pacjentów: Nie określono specjalnych wymagań dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Nie ma dostępnych danych dotyczących stosowania produktu Inhafort u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz też punkt 5.2).

Sposób podawania

Do stosowania w inhalacji.

W celu zapewnienia prawidłowego stosowania inhalatora pacjenci powinni otrzymać szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu używania urządzenia.

Pacjent powinien umieszczać w urządzeniu tylko jedną kapsułkę, następnie powinien nacisnąć dolne występy po obu stronach w celu przekłucia kapsułki igłami, a następnie powinien wykonać inhalację przez ustnik.

Na koniec należy wyrzucić zużytą kapsułkę.

Produkt Inhafort jest dostarczany przez wdychane powietrze, co oznacza, że gdy pacjent wykonuje inhalację przez ustnik, substancja przemieszcza się z prądem wdychanego powietrza do dróg oddechowych.

Uwaga: Ważne jest, aby poinstruować pacjenta o konieczności wykonania silnego i głębokiego wdechu przez ustnik w celu zapewnienia dostarczenia optymalnej dawki.

Ważne jest, aby poinstruować pacjenta, aby nie przygryzał ustnika oraz aby nie używał inhalatora, jeżeli jest on uszkodzony lub w przypadku odłączenia ustnika.

Pacjent może nie odczuwać smaku ani innych cech leku podczas stosowania produktu Inhafort, ze względu na niewielką ilość uwalnianego leku.

Szczegółowe instrukcje stosowania produktu są dołączone do opakowania każdego inhalatora.

Inhafort - środki ostrożności

Produktu Inhafort nie należy stosować (i nie jest on wystarczający) jako leku pierwszego rzutu w leczeniu astmy.

Pacjenci z astmą, wymagający leczenia długo działającymi agonistami receptora β 2 -adrenergicznego, powinni także otrzymywać odpowiednie, podtrzymujące leczenie przeciwzapalne glikokortykosteroidami. Pacjentom należy zalecić kontynuację leczenia przeciwzapalnego po rozpoczęciu stosowania produktu Inhafort, nawet w przypadku złagodzenia objawów. Jeżeli objawy utrzymują się lub konieczne jest zwiększenie działania agonistów receptora β 2 -adrenergicznego, oznacza to, że choroba podstawowa zaostrza się i należy ponownie rozważyć sposób leczenia podtrzymującego. Mimo iż produkt Inhafort można stosować jako lek pomocniczy, w sytuacji, gdy glikokortykosteroidy wziewne nie zapewniają odpowiedniej kontroli objawów astmy, nie należy rozpoczynać stosowania produktu Inhafort w czasie ciężkiego zaostrzenia astmy ani wtedy, gdy nastąpiło znaczące lub ostre pogorszenie przebiegu astmy. Podczas leczenia produktem Inhafort mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane związane z astmą i zaostrzeniem choroby. Pacjentom należy zalecić kontynuowanie leczenia i zasięgnięcie porady lekarza, gdyby po rozpoczęciu stosowania produktu Inhafort nie uzyskali kontroli objawów astmy lub odczuli pogorszenie jej przebiegu. Po uzyskaniu kontroli objawów astmy można rozważyć stopniowe zmniejszanie dawki produktu Inhafort. Podczas zmniejszania dawki ważne jest regularne kontrolowanie stanu pacjenta. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę produktu Inhafort.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej.

Nie ustalono bezpieczeństwa długoterminowego, regularnego leczenia dawkami większymi niż 4 inhalacje na dobę u osób dorosłych z astmą, 2 inhalacje na dobę u dzieci z astmą oraz 2 inhalacje na dobę u pacjentów z POChP.

Konieczność częstego stosowania leków kilka razy w tygodniu (tj. leczenia profilaktycznego np. glikokortykosteroidami i długo działającymi lekami pobudzającymi receptory β 2 -adrenergiczne) w celu zapobiegania skurczom oskrzeli wywołanym wysiłkiem, mimo odpowiedniego leczenia podtrzymującego, może wskazywać na niedostateczną kontrolę astmy i wymaga ponownej oceny sposobu leczenia astmy oraz stosowania się pacjenta do zaleceń.

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z nadczynnością tarczycy, guzem chromochłonnym nadnerczy, kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu, idiopatycznym podzastawkowym zwężeniem ujścia aorty, ciężkim nadciśnieniem tętniczym, tętniakiem lub innymi ciężkimi chorobami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak choroba niedokrwienna serca, tachyarytmie lub ciężka niewydolność serca. Można rozważyć zmodyfikowanie dawki formoterolu.

Formoterol może powodować wydłużenie odstępu QTc. Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z wydłużeniem odstępu QTc, a także u pacjentów leczonych lekami wpływającymi na odstęp QTc (patrz punkt 4.5).

Ze względu na hiperglikemizujące działanie β 2 -agonistów zaleca się początkowo dodatkową kontrolę stężenia glukozy we krwi u pacjentów z cukrzycą.

Podczas leczenia β 2 -agonistami możliwe jest wystąpienie ciężkiej hipokaliemii. Szczególną ostrożność zaleca się w ostrym stadium ciężkiej astmy, gdy może być zwiększone ryzyko wystąpienia hipoksji. Objawy hipokaliemii mogą być nasilone przez jednoczesne leczenie pochodnymi ksantyny, steroidami i diuretykami. W takich przypadkach zaleca się kontrolowanie stężenia potasu w surowicy krwi. Szczególną ostrożność zaleca się w przypadku jednoczesnego stosowania teofiliny i formoterolu u pacjentów z istniejącymi wcześniej chorobami serca.

Tak jak w przypadku innego leczenia wziewnego należy rozważyć możliwość paradoksalnego skurczu oskrzeli. W razie wystąpienia tego zaburzenia pacjent odczuje nagłe nasilenie świszczącego oddechu i duszność – w takim przypadku należy niezwłocznie podać szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela. Należy też natychmiast przerwać leczenie produktem Inhafort, ocenić pacjenta, a w razie potrzeby rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkt 4.8).

Inhafort zawiera laktozę jednowodną w ilości do 25 mg na dawkę odmierzoną. Ilość taka zazwyczaj nie powoduje problemów u osób z nietolerancją laktozy. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy nie powinni stosować tego produktu leczniczego.

Nie należy stosować produktu Inhafort u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie ma wystarczających doświadczeń w tej grupie.

Inhafort - przedawkowanie

Doświadczenia kliniczne dotyczące postępowania po przedawkowaniu są ograniczone. Przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia objawów typowych dla działania leków pobudzających receptory β 2 -adrenergiczne, takich jak: drżenie, ból głowy, kołatanie serca. W pojedynczych przypadkach zaobserwowano następujące objawy: tachykardia, hiperglikemia, hipokaliemia, wydłużenie odstępu QTc, arytmie, nudności i wymioty. Wskazane jest leczenie objawowe i podtrzymujące.

Można rozważyć zastosowanie kardioselektywnych leków beta-adrenolitycznych, ale tylko pod warunkiem zachowania wyjątkowej ostrożności, ponieważ stosowanie antagonisty receptora β adrenergicznego może wywołać skurcz oskrzeli. Należy monitorować stężenie potasu w surowicy.

Inhafort - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na formoterol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Inhafort - działania niepożądane

Najczęściej zgłaszane zdarzenia niepożądane podczas stosowania β 2 -agonistów, takie jak drżenia i kołatania serca, są zazwyczaj łagodne i zanikają po kilku dniach leczenia.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem formoterolu są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często ( 1/10), często ( 1/100 do < 1/10), niezbyt często ( 1/1000 do < 1/100), rzadko ( 1/10 000 do < 1/1000) oraz bardzo rzadko (< 1/10 000).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Małopłytkowość

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Niezbyt często

Tachykardia

Rzadko

Zaburzenia rytmu serca, np. migotanie

przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy, skurcze dodatkowe

Bardzo rzadko

Dławica piersiowa, wydłużenie odstępu QTc

Zaburzenia żołądka i jelit

Rzadko

Nudności

Zaburzenia układu

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości, np. skurcz oskrzeli,

immunologicznego

 

wysypka, pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Rzadko

Hipokaliemia

Bardzo rzadko

Hiperglikemia

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Skurcze mięśni, bóle mięśni

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Bóle głowy, drżenie

Bardzo rzadko

Zaburzenia smaku, nerwowość

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Pobudzenie, niepokój ruchowy, zaburzenia snu, niepokój, zawroty głowy

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo rzadko

Zmiany ciśnienia krwi

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Podrażnienie części ustnej gardła

Sporadycznie po przyjęciu wziewnych leków pobudzających receptory β 2 -adrenergiczne obserwowano działania związane z pobudzeniem ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się nadpobudliwością. Działania te obserwowano głównie u dzieci do 12 roku życia.

Tak jak w przypadku wszystkich leków przyjmowanych drogą wziewną, w bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić paradoksalny skurcz oskrzeli (patrz punkt 4.4).

Leczenie agonistami receptora β 2 -adrenergicznego może powodować wzrost poziomu insuliny we krwi, wolnych kwasów tłuszczowych, glicerolu i ciał ketonowych.

Substancja pomocnicza, laktoza, zawiera niewielkie ilości białek mleka. Mogą one powodować reakcje alergiczne.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl .

Inhafort - ciąża i karmienie piersią

Płodność

Nie ma dostępnych danych klinicznych dotyczących wpływu produktu Inhafort na płodność. Zaobserwowano jednak nieznaczne zmniejszenie płodności u samców szczurów po podaniu drogą ogólną wysokich dawek formoterolu (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Nie ma dostępnych odpowiednich danych na temat stosowania formoterolu u kobiet w ciąży. W badaniach prowadzonych na zwierzętach formoterol powodował brak implantacji, jak również zmniejszył przeżywalność we wczesnym okresie pourodzeniowym oraz masę urodzeniową. Takie efekty obserwowano przy ekspozycji ogólnoustrojowej istotnie większej niż osiągana podczas klinicznego stosowania formoterolu. Leczenie formoterolem można rozważać na każdym etapie ciąży, jeżeli jest to konieczne do uzyskania kontroli astmy, a oczekiwane korzyści dla matki przewyższają ewentualne zagrożenia dla płodu. Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Karmienie piersią

Nie ma wystarczających informacji na temat przenikania formoterolu do mleka kobiecego. Dostępne dane z badań farmakodynamicznych/toksykologicznych wykazały, że formoterol jest wydalany do mleka (szczegółowe informacje – patrz punkt 5.3). U szczurów wykryto niewielkie ilości formoterolu w mleku samic.

Nie można wykluczyć zagrożeń dla noworodków/niemowląt.

Należy podjąć decyzję, czy przerwać karmienie piersią, czy też zrezygnować z leczenia produktem Inhafort, uwzględniając korzyści z karmienia piersią dla dziecka oraz korzyści z leczenia dla kobiety.

Inhafort - prowadzenie pojazdów

Produkt Inhafort nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Formoteroli fumaras dihydricus

  Formoterol jest długo działającą substancją leczniczą rozszerzającą drogi oddechowe, należącą do grupy sympatykomimetyków, stosowaną w przebiegu astmy oskrzelowej o przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w leczeniu skojarzonym ze sterydami. Połączenie przeciwzapalnego sterydu i sympatykominetyku rozszerzającego oskrzela to klasyczny zestaw leków w tej grupie schorzeń. Formoterol jest stosowany w postaci proszku wziewnego.

  Dostępne opakowania
  Inhafort

  Inhafort

  proszek do inhalacji w kapsułkach twardych - 10 kaps. (+inhalator) - 0,012 mg
  TEMAPHARM SP. Z O.O.
  Inhafort

  Inhafort

  proszek do inhalacji w kapsułkach twardych - 30 kaps. (+inhalator) - 0,012 mg
  TEMAPHARM SP. Z O.O.
  Inhafort

  Inhafort

  proszek do inhalacji w kapsułkach twardych - 60 kaps. (blist.+inh.) - 0,012 mg
  TEMAPHARM SP. Z O.O.
  Inhafort

  Inhafort

  proszek do inhalacji w kapsułkach twardych - 60 kaps. (but.+inh.) - 0,012 mg
  TEMAPHARM SP. Z O.O.
  Inhafort

  Inhafort

  proszek do inhalacji w kapsułkach twardych - 120 kaps. (blist.+inh) - 0,012 mg
  TEMAPHARM SP. Z O.O.
  Inhafort

  Inhafort

  proszek do inhalacji w kapsułkach twardych - 120 kaps. (but.+inh.) - 0,012 mg
  TEMAPHARM SP. Z O.O.
  Inhafort

  Inhafort

  proszek do inhalacji w kapsułkach twardych - 180 kaps. (blist.+inh.) - 0,012 mg
  TEMAPHARM SP. Z O.O.
  Inhafort

  Inhafort

  proszek do inhalacji w kapsułkach twardych - 180 kaps. (but.+inh.) - 0,012 mg
  TEMAPHARM SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide - właściwości, działanie, skutki uboczne, cena

  Flixotide jest lekiem dostępnym na receptę. Występuje w postaci aerozolu wziewnego oraz zawiesiny do inhalacji. Stosuje się go w leczeniu chorób układu oddechowego, w szczególności choroby płuc i w alergologii. Flixotide ma działanie przeciwzapalne, a...

  Leki i suplementy

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Dramatyczny apel do ministra zdrowia (WIDEO)

  Przeszczep to często jedyna szansa na ratowanie życia dziecka. Rodzice cieszą się, gdy zostanie znaleziony dawca do przeszczepu. Jednak udana operacja to dopiero początek, po przeszczepie dziecko musi cały czas przyjmować leki. Zmiany w liście leków...

  Leki i suplementy

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Zamienniki leków refundowanych - czy to dobry wybór?

  Nie każdy z nas wie, że zgodnie z obowiązującym prawem farmaceuta lub osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten zapisany na recepcie, jednak o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce i postaci farmaceutycznej....

  Niezbędnik pacjenta

  E-recepty od 2015 roku

  Złożono 10 propozycji wykonania prototypu programu e-recept. Ostatecznego wykonawcę wyłoni sąd konkursowy. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ma 3 mln zł do przeznaczenia na ten program... Jak powstanie system e-recept? Po wyborze wykonawcy...

  Leki i suplementy

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Prawo pacjenta do leków refundowanych

  Pacjent lecząc się u lekarza pierwszego kontaktu lub specjalisty ma prawo do leków refundowanych, czyli takich, których koszt częściowo lub całkowicie pokrywany jest z budżetu państwa. Decyzję o tym, które leki i w jakiej części będą refundowane podejmuje...

  Leki i suplementy

  Rynek farmaceutyczny w 2010 roku

  2010 rok przyniósł polskiemu rynkowi farmaceutycznemu wzrost w wysokości 3% w stosunku do poprzedniego roku i 11% w stosunku do roku 2008. W aptekach największą popularnością cieszyły się leki na dolegliwości przewodu pokarmowego... Wartość rynku farmaceutycznego Chociaż...

  Niezbędnik pacjenta

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku

  Opublikowano wyniki kontroli aptek w II kwartale 2016 roku. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia wykryła wiele błędów. Z 224 skontrolowanych miejsc tylko w 31 nie znaleziono żadnych nieprawidłowości. Błędy lekarzy i farmaceutów są nagminne. Błędy osób...