Increlex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
0,01 g/ml
Ilość
1 fiol.a 4ml
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: IPSEN PHARMA

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Increlex - ulotka preparatu

Increlex - opis

4.1   Wskazania do stosowania

Długotrwałe leczenie zaburzeń wzrostu u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu–1 (pierwotny IGFD- ang. primary insulin-like growth factor-1 deficiency).

Ciężki pierwotny IGFD definiujemy jako:

  wskaźnik odchylenia standardowego wzrostu  –3,0 oraz

  podstawowe stężenie IGF-1 poniżej 2,5 percentyla dla płci i wieku oraz

  GH w granicach prawidłowych

  niewystępowanie wtórnych postaci niedoboru IGF-1 takich jak niedożywienie, niedoczynność tarczycy lub przewlekłe leczenie farmakologicznymi dawkami steroidów przeciwzapalnych.

Do grupy z ciężkim pierwotnym IGFD zaliczamy pacjentów z mutacjami genu receptora GH, poreceptorowej drogi sygnałowej i uszkodzeniem genu IGF-1; nie występuje u nich niedobór GH i dlatego nie można oczekiwać u nich adekwatnej odpowiedzi na leczenie egzogennym GH. Zaleca się, aby rozpoznanie było potwierdzone testem wytwarzania IGF-1.

Increlex - skład

Jeden ml zawiera 10 mg mekaserminy*.

Każda fiolka zawiera 40 mg mekaserminy.

*Mekasermina jest rekombinowanym uzyskanym z DNA ludzkim insulinopodobnym czynnikiem wzrostu–1 (IGF-1) produkowanym przez Escherichia coli.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Jeden ml zawiera 9 mg alkoholu benzylowego.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Increlex - dawkowanie

Leczenie produktem INCRELEX powinno być prowadzone przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu chorych z zaburzeniami wzrostu.

Dawkowanie

Dla każdego pacjenta dawka powinna być dobrana indywidualnie. Zalecana dawka początkowa mekaserminy wynosi 0,04 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę w iniekcji podskórnej. Jeśli nie występują poważne działania niepożądane, po co najmniej tygodniu dawka może być stopniowo zwiększana po 0,04 mg/kg do dawki maksymalnej 0,12 mg/kg podawanej dwa razy na dobę. Dawki większe niż 0,12 mg/kg podawane dwa razy na dobę nie były oceniane u dzieci z ciężkim pierwotnym IGFD.

Jeżeli zalecana dawka nie jest tolerowana przez pacjenta, należy rozważyć leczenie mniejszą dawką. Powodzenie terapeutyczne powinno być oceniane na podstawie szybkości wzrostu. Najmniejsza dawka związana z istotnym przyspieszeniem wzrastania dla jednego pacjenta wynosi 0,04 mg/kg dwa razy na dobę.

Dzieci i młodzież

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu leczniczego INCRELEX u dzieci w wieku do 2 lat. Brak dostępnych danych.

W związku z tym produkt INCRELEX nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku do 2 lat.

Sposób podawania

INCRELEX należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym krótko przed lub po posiłku lub przekąsce. Jeżeli podczas stosowania dawki zalecanej, pomimo prawidłowego przyjmowania posiłków, wystąpi hipoglikemia, należy zmniejszyć dawkę leku. Podawanie produktu INCRELEX należy wstrzymać, jeżeli pacjent z jakiegokolwiek powodu nie może przyjmować pokarmów. Dawka mekaserminy nie może nigdy być zwiększana w celu uzupełnienia jednej lub więcej ominiętych dawek.

Przy każdej kolejnej iniekcji należy zmieniać miejsce podania.

Produktu INCRELEX nie należy podawać dożylnie.

Środki ostrożności, które należy podjąć przed użyciem lub podaniem produktu leczniczego Bezpośrednio po wyjęciu z lodówki roztwór musi być przejrzysty. Jeżeli roztwór jest mętny lub zawiera cząsteczki stałe nie wolno go wstrzykiwać (patrz rozdział 6.6).

INCRELEX należy podawać z użyciem sterylnych jednorazowych strzykawek oraz igieł do iniekcji. Należy używać strzykawek o wystarczająco małej pojemności tak, aby z dostateczną dokładnością nabrać z fiolki zleconą dawkę.

Increlex - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia produktem INCRELEX należy wyrównać niedobory dotyczące tarczycy lub stanu odżywienia.

INCRELEX nie jest substytutem leczenia GH.

INCRELEX nie powinien być stosowany do stymulacji wzrostu u pacjentów z zarośniętymi nasadami kości.

INCRELEX powinien być podawany krótko przed lub po posiłku lub przekąsce, ponieważ może wywierać insulinopodobne działanie hipoglikemizujące. Szczególnej uwagi wymagają małe dzieci, dzieci z hipoglikemią w wywiadzie i dzieci nieregularnie przyjmujące posiłki. Na początku leczenia produktem INCRELEX, szczególnie do czasu ustalenia dobrze tolerowanej dawki leku, w ciągu 2-3 godzin po podaniu dawki pacjenci powinni unikać wszelkich czynności wysokiego ryzyka. Jeśli pacjent z poważną hipoglikemią jest nieprzytomny lub z innego powodu nie może we właściwy sposób przyjmować posiłków, może być konieczne podawanie glukagonu w iniekcji. Pacjenci, u których kiedyś już wystąpiła hipoglikemia, powinni mieć dostęp do glukagonu. Podczas pierwszego zlecenia leku lekarz powinien pouczyć pacjenta o objawach przedmiotowych i podmiotowych i leczeniu hipoglikemii, z uwzględnieniem iniekcji glukagonu.

U chorych z cukrzycą przyjmujących INCRELEX może być konieczne zmniejszenie dawek insuliny i(lub) innych hipoglikemizujących produktów leczniczych.

Przed rozpoczęciem leczenia wskazane jest wykonanie badania echokardiograficznego u wszystkich pacjentów. Pacjenci kończący leczenie również powinni mieć wykonany echokardiogram. U pacjentów, u których wystąpiły nieprawidłowości w zapisie echokardiograficznym lub objawy sercowo-naczyniowe powinno się regularnie wykonywać echokardiogram.

Podczas stosowania produktu INCRELEX opisywano wystąpienie przerostu tkanki limfatycznej (np. migdałków) związanego z powikłaniami, takimi jak chrapanie, bezdech senny oraz przewlekły wysięk do ucha środkowego. Pacjenci powinni być poddawani badaniom regularnie, a także w przypadku pojawienia się objawów klinicznych, ażeby uniknąć możliwych powikłań lub wdrożyć właściwe leczenie.

U chorych leczonych produktem INCRELEX, podobnie jak u chorych leczonych GH, opisywano nadciśnienie wewnątrzczaszkowe (IH) z obrzękiem tarcz nerwu wzrokowego, zaburzenia widzenia, ból głowy, nudności i(lub) wymioty. Oznaki i objawy związane z IH ustąpiły po przerwaniu podawania. Zaleca się badanie dna oka na początku i okresowo podczas leczenia produktem INCRELEX, a także w przypadku pojawienia się objawów klinicznych.

U pacjentów, u których wzrost jest gwałtowny, może dojść do złuszczenia głowy kości udowej i progresji skoliozy. Powyższe stany, a także oznaki i objawy, o których wiadomo, że związane są z leczeniem GH, powinny być monitorowane podczas leczenia produktem INCRELEX. Każdy pacjent, który zaczął utykać lub skarży się na ból biodra lub kolana, powinien zostać przebadany.

W doświadczeniu związanym ze stosowaniem produktu INCRELEX u pacjentów po jego wprowadzeniu do obrotu zgłaszano przypadki występowania nadwrażliwości, pokrzywki, świądu i zmian rumieniowych. Opisywane objawy były ogólnoustrojowe i (lub) miejscowe związane z miejscem podania produktu. Odnotowano również niewielką liczbę pacjentów z objawami wstrząsu anafilaktycznego, u których konieczne było leczenie w warunkach szpitalnych. Rodzice i pacjenci powinni zostać poinformowani o ryzyku takich reakcji i jeżeli ogólnoustrojowe reakcje alergiczne się pojawią, leczenie należy przerwać i poszukać natychmiastowej pomocy medycznej.

Jeżeli przez rok brak odpowiedzi na leczenie, leczenie należy ponownie rozważyć.

U pacjentów, u których wystąpiły reakcje alergiczne po wstrzyknięciu IGF-1, lub u których doszło do nieoczekiwanego zwiększenia ciśnienia krwi po podaniu IGF-1 albo u których nie doszło do wzrastania w odpowiedzi na lek, mogą wykazywać reakcję przeciwciał na podawany IGF-1. W takim przypadku należy postępować zgodnie z zasadami przy wykrywaniu przeciwciał.

Substancje pomocnicze

INCRELEX zawiera 9 mg/ml alkoholu benzylowego jako środek konserwujący.

Alkohol benzylowy może powodować reakcje toksyczne i rzekomoanafilaktyczne u niemowląt i dzieci do 3 roku życia.

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) sodu na fiolkę, dlatego uznaje się go zasadniczo za „wolny od sodu”.

Increlex - przedawkowanie

Ostre przedawkowanie może prowadzić do hipoglikemii. Długotrwałe przedawkowanie może powodować pojawienie się oznak i objawów akromegalii i gigantyzmu.

Leczenie ostrego przedawkowania mekaserminy powinno być ukierunkowane na łagodzenie wszelkich skutków hipoglikemii. Wskazane jest podanie doustnie glukozy lub spożycie pokarmu. Jeżeli wynikiem przedawkowania jest utrata przytomności, może zaistnieć konieczność podania glukozy dożylnie lub glukagonu parenteralnie celem odwrócenia skutków hipoglikemii.

Increlex - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Podejrzenie lub obecność czynnego procesu nowotworowego. W przypadku pojawienia się oznak choroby nowotworowej leczenie należy przerwać.

W związku z tym, iż INCRELEX zawiera alkohol benzylowy, nie wolno podawać go wcześniakom ani noworodkom.

Increlex - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Dane dotyczące działań niepożądanych uzyskano w przebiegu głównego badania klinicznego obejmującego 76 pacjentów z ciężkim pierwotnym IGFD, leczonych przez średni okres 4,4 lat, co stanowi 321 pacjento-lat. Dane gromadzono również ze źródeł dotyczących stosowania po wprowadzeniu do obrotu.

Najczęstszymi zgłaszanymi działaniami niepożądanymi w przebiegu głównego badania klinicznego były hipoglikemia (47%), przerost w miejscu iniekcji (32%), chrapanie (22%), niedosłuch (20%), bóle głowy (18%) oraz przerost migdałków (16%).

Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe wystąpiło u 4% pacjentów w głównym badaniu klinicznym.

W trakcie trwania badań klinicznych dotyczących stosowania produktu w innych wskazaniach, obejmujących około 300 pacjentów u 8% stwierdzono miejscowe i (lub) ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości. Istnieją również doniesienia dotyczące nadwrażliwości ogólnoustrojowej pochodzące z informacji uzyskanych po wprowadzeniu do obrotu, spośród których niektóre przypadki wskazywały na wystąpienie anafilaksji. Zgłoszenia dotyczące miejscowych reakcji nadwrażliwości otrzymano również po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

U niektórych pacjentów mogą pojawić się przeciwciała przeciwko lekowi INCRELEX. Przeciwciała anty-IGF-1 stwierdzono u 11 z 23 dzieci z ciężkim pierwotnym IGFD badanych w pierwszym roku leczenia. Nie obserwowano zahamowania wzrostu jako konsekwencji wynikającej z pojawienia się przeciwciał.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Tabela 1 zawiera bardzo częste (≥ 1/10) i częste (≥ 1/100 do < 1/10) działania niepożądane, które wystąpiły w badaniach klinicznych. W każdej grupie częstości działania niepożądane ułożono w kolejności od najbardziej poważnych. Inne działania niepożądane zidentyfikowano podczas stosowania produktu INCRELEX po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Nie jest możliwe wiarygodne określenie częstości występowania tych działań, ponieważ były one zgłaszane dobrowolnie z populacji o nieokreślonej wielkości.

Tabela 1: Działania niepożądane

Klasyfikacja Układów

Narządowych

Reakcje obserwowane w głównym badaniu klinicznym

Reakcje obserwowane po wprowadzeniu do obrotu

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Częste: infekcja z gorączką*, infekcja górnych dróg oddechowych*, zapalenie ucha środkowego, wysiękowe zapalenie ucha środkowego, przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego*, zapalenie ucha zewnętrznego*, zapalenie gardła*, zapalenie migdałków, zakażenie ucha, kandydoza jamy ustnej*

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo częste: przerost grasicy

Częste: limfadenopatia*

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana:

ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości (anafilaksja, pokrzywka uogólniona, obrzęk naczynioruchowy, duszność)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo częste: hipoglikemia Częste: drgawki

hipoglikemiczne, hiperglikemia, hiperlipidemia*, otyłość*

Zaburzenia psychiczne

Częste: depresja*, lęk nocny, nerwowość, nieprawidłowe zachowanie*, zaburzenia

 

orientacji*

 

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo częste: bóle głowy Częste: drgawki, drgawki gorączkowe*, łagodne

nadciśnienie

wewnątrzczaszkowe, utrata przytomności*, zespół bezdechu śródsennego, zawroty głowy, drżenia*, zespół niespokojnych nóg*

Zaburzenia oka

Częste: obrzęk plamki, obniżona ostrość wzroku*, krótkowzroczność*

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo częste: niedosłuch Częste: wyciek z ucha, zaburzenia uszne*, zaburzenia ucha środkowego*, zaburzenia błony bębenkowej*, ból ucha, przekrwienie ucha*, obecność płynu w uchu środkowym

Zaburzenia naczyniowe

Częste: przerost serca, przerost komór, przerost przedsionka*, tachykardia, napadowa tachykardia*, niedomykalność zastawki dwudzielnej*, niedomykalność zastawki trójdzielnej*

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej oraz śródpiersia

Bardzo częste: przerost migdałków, chrapanie Częste: przerost migdału gardłowego, przerost małżowin nosowych*, duszność*, zaburzenia błony śluzowej nosa*, obturacyjne zaburzenia

dróg oddechowych*, nieprawidłowy oddech*, przekrwienie nosa, oddychanie przez usta

Zaburzenia żołądka i jelit

Częste: wymioty, nudności*, bóle brzucha*, bóle nadbrzusza*, wzdęcia*, zaburzenia połykania*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Częste: przerost skóry, acrochordon (włókniak miękki)*, nieprawidłowa konsystencja włosa

Częstość nieznana: łysienie

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Częste: bóle stawów, bóle kończyn, bóle mięśniowe, skolioza*, zniekształcenie kręgosłupa*, zaburzenia tkanek miękkich*, kurcze mięśni*, ból w boku*, sztywność mięśniowoszkieletowa*

Zaburzenia nerk i dróg moczowych

Częste: kamica nerkowa*, wodonercze*, kolka nerkowa*

Zaburzenia układu

Częste: ginekomastia, torbiele

rozrodczego i piersi

jajnikowe*

 

Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne

Częste: wrodzone

zniekształcenie żuchwy, znamię barwnikowe*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo częste: przerost w miejscu iniekcji

Częste: hiperplazja błony śluzowej, przerost, ból w miejscu iniekcji, zasinienie w miejscu iniekcji, włóknienie w miejscu iniekcji*, reakcje w miejscu iniekcji*, obrzęk w miejscu iniekcji*, naciek w miejscu iniekcji*, zmiany pigmentacji w miejscu iniekcji*, obrzęk błony śluzowej*, osłabienie*, spowolnienie*, dyskomfort w klatce piersiowej*

Częstość nieznana: miejscowe reakcje nadwrażliwości w miejscu wstrzyknięcia (świąd, pokrzywka)

Badania diagnostyczne

Częste: szmer sercowy, nieprawidłowa tympanometria, nieprawidłowy echokardiogram, zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej*, zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginowej*, zwiększona masa ciała

Procedury medyczne i chirurgiczne

Częste: wycięcie migdałków*, wycięcie migdałka gardłowego, założenie tympanostomii

* = wystąpiło jedynie u 1 pacjenta (1%)

Opis wybranych działań niepożądanych

Miejscowe i (lub) ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości

Badanie kliniczne: w przebiegu badań klinicznych w odniesieniu do innych wskazań (obejmujących łącznie około 300 pacjentów), 8% pacjentów zgłaszało miejscowe i (lub) ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości. Wszystkie przypadki były łagodne lub umiarkowane. Nie stwierdzono reakcji o ciężkim przebiegu.

Zgłoszenia otrzymane po wprowadzeniu do obrotu: ogólnoustrojowe reakcje nadwrażliwości obejmowały takie objawy jak anafilaksja, uogólniona pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy oraz duszność. Objawy w przypadkach wskazujących na anafilaksję obejmowały pokrzywkę, obrzęk naczynioruchowy oraz duszność. Niektórzy pacjenci wymagali hospitalizacji. Po ponownym podaniu produktu, objawy nie wystąpiły ponownie u wszystkich pacjentów. Istnieją również doniesienia miejscowych reakcjach nadwrażliwości w miejscu wstrzyknięcia. Zwykle były to świąd oraz pokrzywka.

Hipoglikemia

Spośród 36 (47%) pacjentów, u których wystąpił jeden lub więcej epizodów hipoglikemii, 4 pacjentów doznało jednokrotnie lub wielokrotnie drgawek hipoglikemicznych. Dwunastu spośród 36 pacjentów (33%) miało wywiad hipoglikemii przed rozpoczęciem leczenia. Częstość występowania hipoglikemii była najwyższa w pierwszym miesiącu leczenia, a epizody były częstsze u młodszych dzieci. Objawowej hipoglikemii można było generalnie uniknąć poprzez spożycie posiłku lub przekąski na krótko przed lub po podaniu produktu INCRELEX.

Przerost w miejscu iniekcji

Reakcja ta miała miejsce u 24 (32%) pacjentów w głównym badaniu klinicznym i generalnie związana była z brakiem prawidłowych zmian miejsc wstrzykiwań. Gdy wstrzyknięcia były w odpowiedni sposób rozproszone, stan ten ustępował.

Przerost migdałka

Zjawisko to zauważono u 12 (16%) pacjentów, w szczególności w pierwszym i drugim roku leczenia, z mniejszym przyrostem migdałków obserwowanym w kolejnych latach.

Chrapanie

Zjawisko to generalnie obserwowano w pierwszym roku leczenia, i opisywano je u 17 pacjentów (22%).

Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe

Wystąpiło u trzech pacjentów (4%). U dwóch pacjentów zdarzenia ustąpiły bez przerywania leczenia produktem INCRELEX. Leczenie produktem INCRELEX przerwano u trzeciego pacjenta i wznowiono w niższej dawce bez nawrotu. U czternastu pacjentów (18%) opisywano bóle głowy, które uznano za związane z badanym lekiem.

Increlex - ciąża i karmienie piersią

Kobiety w wieku rozrodczym / Antykoncepcja u mężczyzn i kobiet

Zaleca się uzyskanie ujemnego wyniku próby ciążowej u wszystkich kobiet w wieku rozrodczym przed rozpoczęciem leczenia produktem INCRELEX. Zaleca się również, by wszystkie kobiety w wieku rozrodczym stosowały odpowiednią metodę antykoncepcji w czasie leczenia.

Ciąża

Brak danych lub są one ograniczone w zakresie stosowania mekaserminy u kobiet w ciąży.

Badania na zwierzętach są niewystarczające w odniesieniu do toksyczności reprodukcyjnej (patrz rozdział 5.3). Ryzyko dla człowieka jest nieznane.

INCRELEX nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest zdecydowanie niezbędny.

Karmienie piersią

Podczas leczenia produktem INCRELEX karmienie piersią nie jest zalecane.

Płodność

INCRELEX poddany został ocenie w badaniu działania teratogennego u szczurów, w którym nie wykazano wpływu na płód po dawce do 16 mg/kg (20-krotność MRHD w oparciu o powierzchnię ciała) oraz w badaniu działania teratogennego u królików, w którym nie wykazano wpływu na płód w dawce do 0,5 mg/kg (2-krotność MRHD w oparciu o powierzchnię ciała). INCRELEX nie wykazuje wpływu na płodność u szczurów po zastosowaniu dożylnym w dawcach 0,25, 1 oraz 4 mg/dobę (do 4krotności klinicznej ekspozycji MRHD w oparciu o AUC).

Działania produktu INCRELEX na nienarodzone dziecko nie zostały poddane badaniu. W związku z tym brak wystarczających informacji medycznych by ustalić, czy istnieją istotne zagrożenia dla płodu. Nie prowadzono badań produktu INCRELEX u matek karmiących. Produktu INCRELEX nie należy podawać ciężarnych lub karmiącym piersią kobietom. Ujemny wynik próby ciążowej oraz odpowiednia antykoncepcja są wymagane u wszystkich kobiet w okresie przedmenopauzalnym otrzymujących INCRELEX.

Increlex - prowadzenie pojazdów

Hipoglikemia jest bardzo często występującym działaniem niepożądanym. W przypadku wystąpienia epizodu hipoglikemii produkt INCRELEX może wywierać znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mecaserminum

  Dostępne opakowania
  Increlex

  Increlex

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 4ml - 0,01 g/ml
  IPSEN PHARMA
  Powiązane artykuły
  Zdrowie psychiczne

  Infantylizm - charakterystyka, przyczyny, infantylizm parafiliczny

  Infantylizm - charakterystyka, przyczyny, infantylizm parafiliczny

  Czasem można usłyszeć, że ktoś jest infantylny. Co to właściwie oznacza? Jest to cecha charakteru czy zaburzenie psychiczne? Czy infantylizm może być chorobą? Okazuje się, że tak. Infantylizm może dotyczyć zarówno osób dorosłych, jak i dzieci. Stanowi...

  Hormony - charakterystyka, choroby endokrynologiczne

  Tarczyca - jak ją leczyć?

  Schorzenia tarczycy stanowią w naszym kraju duży problem medyczny i społeczny. Jeżeli leczenie farmakologiczne nie przynosi oczekiwanych efektów może zostać podjęte leczeniu chirurgiczne. To z kolei wiąże się z blizną, która pozostaje po zabiegu....

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Choroba Hashimoto u dzieci (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Choroba Hashimoto u dzieci (WIDEO)

  Zaburzenia tarczycy u dzieci Zaburzenia tarczycy występują nie tylko u dorosłych, ale również u dzieci. Mogą utrudniać codzienne funkcjonowanie. Zakłócają naukę, regenerację organizmu, a nawet wzrost. Dlatego tak ważne jest jest to, by jak najwcześniej...

  Niedoczynność tarczycy - objawy, przyczyny, leczenie, zapobieganie

  Hypotyreoza

  Hypotyreoza

  Sześciotygodniowy niemowlak chory na niedoczynność tarczycy Sześciotygodniowe dziecko cierpiące na niedoczynność tarczycy.

  Niedoczynność tarczycy - objawy, przyczyny, leczenie, zapobieganie

  Niedoczynność tarczycy u dzieci

  Niedoczynność tarczycy u dzieci

  Gruczoł tarczycy spełnia bardzo ważną rolę - odpowiada m.in. za przemianę materii, a także wzrost organizmu. Choroby tarczycy są dość powszechne, jednak wbrew pozorom nie zmagają się z nimi jedynie osoby dorosłe. Problem ten dotyka także dzieci. Jakie...

  Wole - podział woli, przyczyny powiększenia tarczycy, wole guzowate, wole nadczynne, leczenie

  Powiększenie tarczycy

  Powiększenie tarczycy

  Kobieta z dużym wolem.

  Badania

  Badanie na tarczycę

  Badania na tarczycę wykonuje się w diagnostyce schorzeń tego gruczołu wewnątrzwydzielniczego. Nadczynność lub niedoczynność tarczycy, choroba Hashimoto - to jedne z najczęściej występujących chorób tarczycy. W celu ich zdiagnozowania, oprócz widocznych...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Choroby, które wywołuje Hashimoto (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Choroby, które wywołuje Hashimoto (WIDEO)

  Hashimoto to choroba autoimmunologiczna. Chorobę trudno rozpoznać, jednak po usłyszeniu diagnozy jest ona bardzo łatwo kontrolowana. Hashimoto daje bardzo niejednoznaczne objawy. Chorobę leczy się bardzo łatwo, jednak nieleczona stwarza zagrożenie dla...

  TSH - cel, normy, interpretacja, wady

  TSH - tyroksyna, badanie tarczycy, wskazania i normy

  TSH to nic innego jak kompleksowe badanie hormonów tarczycy. Dokładniej opisując jest to badanie krwi, w którym można określić poziom tyroksyny i tyreotropiny. Tyroksyna jest to hormon, który produkuje gruczoł tarczowy, natomiast tyreotropina to hormon,...

  TSH - cel, normy, interpretacja, wady

  Tyreotropina - co to jest, norma, badanie

  Zbadanie tyreotropiny to jedno z podstawowych badań, jakie wykonujemy. Jest zlecane zawsze przy badaniach okresowych i określa stan tarczycy. Tyreotropina - co to jest? Tyreotropina, której odpowiednikiem jest skrót TSH, jest to hormon wydzielany...