Ibandronic acid Sandoz

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
2 mg/2ml
Ilość
1 amp.a 2ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Ibandronic acid Sandoz - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Nabiał (jony wapniowe)

Podczas przyjmowaniu leków nie jest wskazane spożywanie dużych ilości produktów zawierających dużą ilość wapnia (jonów wapniowych). Tego typu produkty właśnie poprzez zawartość jonów wapnia uniemożliwiają, zmniejszają lub zwalniają wchłanianie leków, adsorbując je. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z nabiałem (jonami wapniowymi).

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ibandronic acid Sandoz - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ibandronic acid Sandoz - opis

Leczenie osteoporozy u kobiet po menopauzie, u których zwiększone jest ryzyko złamań (patrz punkt 5.1). Wykazano zmniejszenie ryzyka złamań kręgów; nie ustalono skuteczności w zapobieganiu złamaniom szyjki kości udowej.

Ibandronic acid Sandoz - skład

Jedna ampułko-strzykawka z 3 ml roztworu zawiera 3 mg kwasu ibandronowego (Acidum ibandronicum) w postaci 3,375 mg sodu ibandronianu jednowodnego.

Stężenie kwasu ibandronowego w roztworze do wstrzykiwań wynosi 1 mg na ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ibandronic acid Sandoz - dawkowanie

Dawkowanie

Zalecana dawka wynosi 3 mg kwasu ibandronowego podawane co trzy miesiące we wstrzyknięciu dożylnym trwającym 15 do 30 sekund.

Pacjentki muszą otrzymywać suplementy wapnia i witaminy D (patrz punkty 4.4 i 4.5).

W razie pominięcia dawki, wstrzyknięcie należy wykonać tak szybko, jak to możliwe. Następne wstrzyknięcia należy planować w odstępach trzymiesięcznych od daty ostatniego podania.

Nie ustalono optymalnej długości leczenia osteoporozy z zastosowaniem bisfosfonianów. U każdej pacjentki należy okresowo weryfikować konieczność dalszej terapii na podstawie oceny korzyści i potencjalnego ryzyka związanego ze stosowaniem kwasu ibandronowego, zwłaszcza po upływie 5 lub więcej lat leczenia.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjentki z zaburzeniami czynności nerek

Dostosowanie dawki nie jest konieczne u pacjentek z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, u których stężenie kreatyniny w surowicy jest równe lub mniejsze niż 200 μmol/l

(2,3 mg/dl) lub gdy klirens kreatyniny (oznaczony lub szacowany) jest równy lub większy niż 30 ml/min.

Ze względu na ograniczoną liczbę danych klinicznych stosowanie produktu Ibandronic acid Sandoz nie jest zalecane u pacjentek ze stężeniem kreatyniny w surowicy większym niż 200 μmol/l (2,3 mg/dl) lub z klirensem kreatyniny (oznaczonym lub szacowanym) mniejszym niż 30 ml/min (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjentki z zaburzeniami czynności wątroby

Dostosowanie dawki nie jest konieczne (patrz punkt 5.2).

Pacjentki w podeszłym wieku

Dostosowanie dawki nie jest konieczne (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież

Produkt leczniczy nie ma zastosowania u dzieci, nie badano również stosowania kwasu ibandronowego u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania Podanie dożylne.

Wymagane jest ścisłe przestrzeganie dożylnej drogi podania (patrz punkt 4.4).

Ibandronic acid Sandoz - środki ostrożności

Niepowodzenia podawania

Konieczna jest ostrożność, aby uniknąć dotętniczego lub okołożylnego podania produktu Ibandronic acid Sandoz ze względu na możliwość uszkodzenia tkanki.

Hipokalcemia

Ibandronic acid Sandoz, podobnie jak inne podawane dożylnie bisfosfoniany, może powodować przemijające zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy.

Przed rozpoczęciem leczenia podawanym dożylnie produktem Ibandronic acid Sandoz należy wyrównać istniejący niedobór wapnia we krwi, a także skutecznie leczyć inne zaburzenia metabolizmu kostnego i mineralnego.

Wszystkie pacjentki muszą otrzymywać odpowiednią ilość suplementów wapnia i witaminy D.

Nietypowe złamania kości udowej

Opisywano występowanie nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej podczas leczenia bisfosfonianami, zwłaszcza u pacjentów leczonych długotrwale z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą wystąpić w każdym miejscu wzdłuż całego trzonu kości udowej, od bezpośrednio poniżej krętarza mniejszego kości udowej do okolicy nadkłykciowej. Złamania takie występują w wyniku nieznacznego urazu lub nawet bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub okolicy pachwinowej, często związany z cechami obrazowymi złamania zmęczeniowego, na tygodnie lub miesiące przed stwierdzeniem pełnego złamania kości udowej. Opisane złamania są często obustronne, dlatego u pacjentów leczonych bisfosfonianami, z utrzymującym się złamaniem trzonu kości udowej, należy kontrolować stan kości przeciwstronnej. Opisywano również słabe gojenie się takich złamań. Jeśli podejrzewane jest nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć przerwanie leczenia bisfosfonianem na czas oceny stanu pacjenta, biorąc pod uwagę stosunek korzyści do ryzyka dla danego przypadku.

Pacjentom otrzymującym bisfosfonian należy zalecić zgłaszanie każdego przypadku bólu uda, biodra lub pachwiny, a u każdego pacjenta z takimi objawami należy sprawdzić, czy nie nastąpiło niepełne złamanie kości udowej.

Zaburzenia czynności nerek

Pacjentki ze współistniejącymi chorobami lub przyjmujące produkty lecznicze, które mogą mieć niepożądany wpływ na czynność nerek, należy regularnie kontrolować podczas leczenia, zgodnie z zasadami dobrej praktyki medycznej.

Ze względu na ograniczone doświadczenie kliniczne nie zaleca się podawania produktu Ibandronic acid Sandoz pacjentkom ze stężeniem kreatyniny w surowicy większym niż 200 μmol/l (2,3 mg/dl) lub z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/min (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Martwica kości żuchwy

U pacjentów z rakiem, u których schematy leczenia obejmowały bisfosfoniany podawane głównie drogą dożylną, opisywano martwicę kości żuchwy, na ogół związaną z ekstrakcją zęba i (lub) miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku kostnego). U wielu z tych pacjentów stosowano również chemioterapię i kortykosteroidy. Martwica kości żuchwy występowała również u pacjentów z osteoporozą, otrzymujących bisfosfoniany doustnie.

U pacjentek z występującymi jednocześnie czynnikami ryzyka (takimi jak rak, chemioterapia, radioterapia, leczenie kortykosteroidami, nieprawidłowa higiena jamy ustnej), przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego, uwzględniającego zasady prawidłowej profilaktyki stomatologicznej.

Jeśli to możliwe, w trakcie leczenia należy unikać u tych pacjentek inwazyjnego leczenia stomatologicznego. U pacjentek, u których stwierdzono martwicę kości żuchwy w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą zaostrzyć przebieg choroby. Brak dostępnych badań, które wskazywałyby, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami w razie konieczności wykonania zabiegu stomatologicznego zmniejsza ryzyko martwicy kości żuchwy. Lekarz powinien ustalić indywidualny plan leczenia każdej pacjentki w oparciu o ocenę stosunku potencjalnych korzyści do ryzyka terapii.

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w ampułko-strzykawce, co oznacza, że praktycznie nie zawiera sodu.

Ibandronic acid Sandoz - przedawkowanie

Nie ma szczegółowych informacji dotyczących przedawkowania produktu Ibandronic acid Sandoz.

Znajomość tej klasy substancji wskazuje, że przedawkowanie podanego dożylnie kwasu ibandronowego może powodować hipokalcemię, hipofosfatemię i hipomagnezemię. Istotne klinicznie zmniejszenie stężenia w surowicy wapnia, fosforu i magnezu należy wyrównać, podając dożylnie, odpowiednio, wapnia glukonian, potas lub sodu fosforan i magnezu siarczan.

Ibandronic acid Sandoz - przeciwwskazania

§ Hipokalcemia (patrz punkt 4.4). § Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ibandronic acid Sandoz - działania niepożądane

Bezpieczeństwo doustnej terapii kwasem ibandronowym w dawce 2,5 mg na dobę oceniano w 4 kontrolowanych placebo badaniach klinicznych z udziałem 1251 pacjentek, z których znaczna część uczestniczyła w podstawowym, trzyletnim badaniu dotyczącym złamań (MF 4411). We wszystkich tych badaniach ogólny profil bezpieczeństwa kwasu ibandronowego w dawce dobowej

2,5 mg był zbliżony do profilu bezpieczeństwa placebo.

W trwającym dwa lata pilotażowym badaniu u kobiet po menopauzie z osteoporozą (BM 16550) wykazano, że ogólne bezpieczeństwo stosowania kwasu ibandronowego w dawce 3 mg co 3 miesiące we wstrzyknięciu dożylnym oraz kwasu ibandronowego w doustnej dawce 2,5 mg na dobę jest podobne. Ogólnie odsetek pacjentek, u których wystąpiła reakcja niepożądana po podaniu we wstrzyknięciu kwasu ibandronowego w dawce 3 mg co 3 miesiące, wynosił po jednym roku 26,0%, a po dwóch latach 28,6%. Większość reakcji niepożądanych miała nasilenie lekkie do umiarkowanego i najczęściej nie była przyczyną przerwania leczenia.

Najczęściej notowaną reakcją niepożądaną były objawy grypopodobne.

Reakcje niepożądane, które badacze rozważali jako przyczynowo związane z kwasem ibandronowym, przedstawiono niżej zgodnie z klasyfikacją układów i narządów.

Ich częstość określono następująco: często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) i bardzo rzadko (< 1/10 000). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1: Polekowe działania niepożądane, które występowały u kobiet po menopauzie

otrzymujących kwas ibandronowy we wstrzyknięciu w dawce 3 mg co 3 miesiące lub doustnie w dawce dobowej 2,5 mg w ramach badań III fazy BM 16550 i MF 4411 i notowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Reakcja nadwrażliwości

 

Zaburzenia układu nerwowego

Ból głowy

     

Zaburzenia oka

   

Zapalenie oka*†

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Zapalenie żył/zakrzepowe zapalenie żył

   

Zaburzenia

żołądka i jelit

Zapalenie błony śluzowej żołądka, niestrawność, biegunka, ból brzucha, nudności, zaparcie

     

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

 

Obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy/obrzęki, pokrzywka

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Ból stawów, ból mięśni, bóle mięśniowoszkieletowe, ból pleców

Ból kości

Nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej† (reakcja niepożądana bisfosfonianów, jako klasy leków)

Martwica żuchwy*†

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Choroba przypominająca grypę*, uczucie zmęczenia

Reakcja w miejscu wstrzyknięcia,

astenia

   

* Patrz niżej dalsze informacje

† Odnotowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Choroba przypominająca grypę

Przemijające objawy grypopodobne notowano u pacjentek otrzymujących kwas ibandronowy we wstrzyknięciach dożylnych w dawce 3 mg co 3 miesiące, zazwyczaj po podaniu pierwszej dawki. Do cech choroby grypopodobnej zalicza się zdarzenia opisywane jako reakcje ostrej fazy lub objawy obejmujące ból mięśni, ból stawów, gorączkę, dreszcze, uczucie zmęczenia, nudności, utratę łaknienia i bóle kostne. Objawy te były zwykle krótkotrwałe, o lekkim lub umiarkowanym nasileniu i ustępowały samoistnie w trakcie dalszego leczenia.

Martwica żuchwy

Istnieją doniesienia o przypadkach martwicy żuchwy u pacjentów leczonych bisfosfonianami.

Większość doniesień dotyczy pacjentów z rakiem, lecz takie przypadki opisywano również u pacjentów leczonych z powodu osteoporozy. Martwica żuchwy wiąże się na ogół z ekstrakcją zęba i (lub) z miejscowym zakażeniem (włącznie z zapaleniem szpiku kostnego). Za czynniki ryzyka uważa się również rozpoznanie raka, chemioterapię, radioterapię, stosowanie kortykosteroidów i nieprawidłową higienę jamy ustnej (patrz punkt 4.4).

Zapalenie oka

Podczas stosowania kwasu ibandronowego opisywano przypadki zapalenia oka, takie jak zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie nadtwardówki i zapalenie tylnego odcinka twardówki. Niektóre z nich nie ustąpiły zanim stosowanie kwasu ibandronowego nie zostało przerwane.

Ibandronic acid Sandoz - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania kwasu ibandronowego u kobiet w ciąży. Badania na szczurach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane. Produktu Ibandronic acid Sandoz nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas ibandronowy przenika do mleka kobiecego. Badania na szczurach w okresie laktacji wykazały obecność niewielkich ilości kwasu ibandronowego w mleku po podaniu dożylnym. Produktu Ibandronic acid Sandoz nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Płodność

Nie ma danych dotyczących wpływu kwasu ibandronowego na płodność u ludzi. W badaniach wpływu na rozród u szczurów doustne podanie kwasu ibandronowego powodowało zmniejszenie płodności. W badaniach na szczurach stwierdzono zmniejszenie płodności zwierząt po dożylnym zastosowaniu kwasu ibandronowego w dużych dawkach dobowych (patrz punkt 5.3).

Ibandronic acid Sandoz - prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu kwasu ibandronowego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ibandronic acid Sandoz - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Acidum ibandronicum

  Substancja ta jest bisfosfonianem o działaniu hamującym resorpcję kości przez osteoklasty. Wykazuje duże powinowactwo do zmineralizowanej kości, nie wpływa bezpośrednio na tworzenie i mineralizację kości. Stosowana jest doustnie i dożylnie w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie, ze zwiększonym ryzykiem złamań. Po stosowaniu wykazano zmniejszone ryzyko złamań kręgów.

  Dostępne opakowania
  Ibandronic acid Sandoz

  Ibandronic acid Sandoz

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 amp.a 2ml - 2 mg/2ml
  SANDOZ GMBH
  Ibandronic acid Sandoz

  Ibandronic acid Sandoz

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 amp.a 6ml - 6 mg/6ml
  SANDOZ GMBH
  Ibandronic acid Sandoz

  Ibandronic acid Sandoz

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 amp.a 6ml - 6 mg/6ml
  SANDOZ GMBH
  Ibandronic acid Sandoz

  Ibandronic acid Sandoz

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 10 amp.a 6ml - 6 mg/6ml
  SANDOZ GMBH
  Ibandronic acid Sandoz

  Ibandronic acid Sandoz

  roztwór do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 3ml (+1 igła) - 3 mg/3ml
  SANDOZ GMBH
  Ibandronic acid Sandoz

  Ibandronic acid Sandoz

  roztwór do wstrzykiwań - 4 amp.-strz.a 3ml (+ 4 igły) - 3 mg/3ml
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Nowe rozwiązanie w leczeniu osteoporozy?

  Naukowcy z Centrum medycznego w Dallas opracowali nowy czynnik wzrostu, który może odwrócić działanie osteoporozy. To pionierskie odkrycie, które może mieć zastosowanie w procesach regeneracji. Osteoporoza to zjawisko zaburzenia mikroarchitektury budowy...

  Ortopedia i reumatologia

  Osteopenia - przyczyny, objawy, diagnozowanie i leczenie

  Osteopenia - przyczyny, objawy, diagnozowanie i leczenie

  Osteopenię definiuje się jako stan, w którym mineralna gęstość kości jest niższa niż normalnie. Osteopenia może być wstępnym etapem osteoporozy, ale nie zawsze do niej prowadzi. Istotne jest wczesne podjęcie leczenia aby zapobiec dalszemu jej rozwojowi. Co...

  Newsy - zdrowie

  Monitorowanie zmian kostnych u kobiet

  Osteoporoza - to choroba, która polega na zaburzeniu mikroarchitektury kości. Można powiedzieć, że rozwija się w sposób utajony, bowiem nie widać bezpośrednio i namacalnie jej występowania. To bardzo złudna sytuacja, bowiem osteoporoza wiąże się ze zwiększonym...

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza to układowa choroba kości, charakteryzująca się małą masą i obniżoną jakością tkanki kostnej, co w konsekwencji prowadzi do zwiększonej podatności szkieletu na złamania, nawet po urazie niskoenergetycznym, czyli takim, który u zdrowego człowieka...

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza - twój niezbędnik w chorobie

  Osteoporoza polega na postępującym ubytku masy kostnej. Schorzenie to najczęściej występuje u kobiet, które skończyły 50 rok życia i jest związana ze zmianami hormonalnymi - ten problem dotyczy 30% kobiet po menopauzie. Osteoporoza to choroba, której...

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza a tarczyca

  Osteoporoza jest spowodowana problemami hormonalnymi i zazwyczaj występuje u kobiet. Oprócz tego, że można ja wywołać nieodpowiednią dietą i może być odziedziczona po rodzicach, badania pokazują, że także nadczynność tarczycy może sprawić, że osteoporoza...

  Newsy

  Skuteczna walka z osteoporozą

  Osteoporoza to zaburzenie mikroarchitektury kości, które stają się bardziej podatne na złamania. Nowe badania wskazują, że terapia hormonalna u kobiet po menopauzie może pomóc osobom z grupy ryzyka. W normalnych warunkach, występuje stałe kościotworzenie....

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza (prezentacja edukacyjna)

  Osteoporoza (prezentacja edukacyjna)

  Osteoporoza - co to jest? Co to jest osteoporoza? Osteoporoza to choroba układu kostnego, charakteryzująca się niską masą kości i upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, co prowadzi do jej zwiększonej łamliwości i podatności na złamania. Osteoporoza...