Hypnogen

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,01 g
Ilość
15 tabl. (blistr.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ZENTIVA K.S.

Hypnogen - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Hypnogen - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Hypnogen - opis

Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Benzodiazepiny i leki o działaniu podobnym do benzodiazepin stosuje się wyłącznie w leczeniu bezsenności zaburzającej prawidłowe funkcjonowanie lub niezwykle uciążliwej dla pacjenta.

Hypnogen - skład

Każda tabletka powlekana zawiera10 mg zolpidemu winianu (Zolpidemi tartras).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Hypnogen - dawkowanie

Informacje ogólne

Zolpidem działa szybko, dlatego należy go stosować niedługo przed udaniem się na spoczynek lub po położeniu się. Zolpidem należy stosować tylko w przypadku, gdy możliwe jest zapewnienie odpowiedniej ilości snu (7 do 8 godzin).

Dorośli

Zalecana dawka dobowa u pacjentów dorosłych to 10 mg.

Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub pacjenci osłabieni mogą być szczególnie podatni na działanie zolpidemu, dlatego u tych pacjentów zalecane jest stosowanie dawki 5 mg. Dawka dobowa zolpidemu nie powinna przekraczać 10 mg.

Zaburzenia czynności wątroby

Klirens i metabolizm zolpidemu są zmniejszone w przypadku zaburzeń czynności wątroby. U takich pacjentów leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg. Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku. Jeśli nie uzyska się wymaganej odpowiedzi na leczenie a produkt jest dobrze tolerowany, dawkę można zwiększyć do 10 mg (u pacjentów w wieku poniżej 65 lat).

Zaburzenia czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest wymagane dostosowanie dawkowania.

Tak jak w przypadku innych leków nasennych, nie zaleca się długotrwałego stosowania, zaś czas leczenia nie powinien przekraczać 2 do 4 tygodni, łącznie z okresem stopniowego zmniejszania dawki leku.

Hypnogen - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leków nasennych należy ocenić wszystkie możliwe przyczyny bezsenności i rozpocząć ich leczenie, jeśli jest to możliwe. W przypadkach utrzymywania się bezsenności przez 7-14 dni pomimo zastosowanego leczenia, należy rozważyć możliwość występowania pierwotnych chorób psychicznych lub zaburzeń na tle organicznym, wymagających przeprowadzenia odpowiednich badań diagnostycznych.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku lub osłabieni

Należy podawać mniejszą dawkę leku (patrz punkt 4.2).

Pacjenci z zaburzeniami oddychania

Leki nasenne mogą hamować czynność ośrodka oddechowego, dlatego należy zachować ostrożność przepisując zolpidem pacjentom z zaburzeniami czynności oddechowej. Jednak badania z udziałem zdrowych ochotników lub pacjentów z łagodną do umiarkowanej przewlekłą obturacyjną chorobą płuc nie wykazały hamującego działania zolpidemu.

Choroby psychiczne

Leki nasenne nie są zalecane do rozpoczynania leczenia zaburzeń psychicznych.

Depresja

Pomimo, że nie wykazano farmakokinetycznych i farmakodynamicznych interakcji z selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (patrz punkt 4.5), należy zachować ostrożność podczas stosowania zolpidemu a także innych leków uspokajających i nasennych u pacjentów z objawami, które mogą świadczyć o depresji. Pacjenci ze skłonnościami samobójczymi powinni otrzymywać możliwie najmniejszą dawkę ze względu na ryzyko celowego przedawkowania.

Benzodiazepin i leków działających podobnie do benzodiazepin nie należy stosować jako jedynych leków w leczeniu depresji lub lęku związanego z depresją (może to spowodować występowanie u takich pacjentów tendencji samobójczych).

Stosowanie zolpidemu może maskować objawy istniejącej wcześniej depresji.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wymagane jest dostosowanie dawkowania (patrz punkt 4.2).

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

W związku z brakiem danych, produktu Hypnogen nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (patrz także punkt 4.3).

Stosowanie zolpidemu u pacjentów z uzależnieniem od leków lub alkoholu w wywiadzie: Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na większe ryzyko przyzwyczajenia i uzależnienia psychicznego u tych pacjentów.

Informacje ogólne

Poniżej podano ogólne informacje dotyczące możliwego działania leków nasennych, które należy wziąć pod uwagę zalecając stosowanie tych leków:

Amnezja

Leki uspokajające i nasenne mogą powodować niepamięć następczą. Występuje ona najczęściej w ciągu kilku godzin po zażyciu zolpidemu. W celu zmniejszenia ryzyka, pacjent powinien upewnić się, że będzie miał możliwość nieprzerwanego snu trwającego 7 do 8 godzin.

Reakcje psychiczne i paradoksalne

Podczas stosowania leków uspokajających i nasennych mogą wystąpić objawy takie jak niepokój, nasilona bezsenność, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, furia, koszmary senne, nieodpowiednie zachowanie i inne zaburzenia zachowania . W przypadku wystąpienia takich objawów należy przerwać stosowanie leku. Istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia wymienionych objawów u pacjentów w podeszłym wieku.

Somnambulizm i podobne rodzaje zachowań

U pacjentów, którzy przyjmowali zolpidem i nie obudzili się całkowicie, mogą wystąpić następujące zaburzenia: chodzenie we śnie i podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie, z niepamięcią wykonywanych czynności. Jak się wydaje, picie alkoholu lub przyjęcie leków o działaniu depresyjnym na ośrodkowy układ nerwowy w skojarzeniu z zolpidemem, zwiększa ryzyko występowania takich zachowań, podobnie jak stosowanie zolpidemu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę. U pacjentów zgłaszających takie zachowania zaleca się przerwanie stosowania zolpidemu (patrz punkty 4.5. i 4.8.).

Tolerancja

W przypadku wielokrotnego stosowania w ciągu kilku tygodni może wystąpić zmniejszenie skuteczności działania nasennego krótko działających leków uspokajających i leków nasennych.

Uzależnienie

Stosowanie leków uspokajających i nasennych może prowadzić do rozwoju fizycznego i psychicznego uzależnienia od tych leków. Ryzyko rozwoju uzależnienia zwiększa się z dawką i czasem leczenia. Jest ono również większe w przypadku pacjentów nadużywających w przeszłości leków i alkoholu. Takich pacjentów należy kontrolować podczas leczenia.

Jednoczesne stosowanie z benzodiazepinami jest bezcelowe i wiąże się z ryzykiem rozwoju zależności lekowej. Przed zastosowaniem pierwszej dawki leku należy poinformować pacjenta o ograniczeniach czasowych dotyczących leczenia. Czas trwania leczenia należy ograniczyć do minimum (patrz punkt 4.2). Najdłuższy czas trwania leczenia nie powinien przekraczać 4 tygodni, włączając w to okres odstawiania leku.

W przypadku wystąpienia zależności, nagłemu przerwaniu leczenia będą towarzyszyły objawy odstawienne, takie jak ból głowy, ból mięśni, nadmierny lęk i napięcie, niepokój (zwłaszcza ruchowy), dezorientacja i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić objawy takie jak: poczucie nierealności, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, uczucie mrowienia i pieczenia w kończynach, nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny, omamy lub napady drgawkowe.

Bezsenność ”z odbicia”

Po przerwaniu stosowania leków nasennych mogą wystąpić nasilone objawy, które były powodem rozpoczęcia leczenia. Mogą im towarzyszyć inne reakcje, w tym zmiany nastroju, lęk lub niepokój (zwłaszcza ruchowy). Należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia efektu z odbicia, zmniejszając w ten sposób lęk spowodowany wystąpieniem tych objawów po przerwaniu leczenia. Ponieważ ryzyko wystąpienia efektu z odbicia i (lub) objawów z odbicia jest większe w przypadku nagłego przerwania leczenia, zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki. W przypadku leków uspokajających lub leków nasennych o krótkim czasie działania, objawy odstawienne mogą wystąpić w odstępach pomiędzy kolejnymi dawkami, szczególnie podczas stosowania dużych dawek.

Produkt zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą, dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy, nie powinni stosować tego produktu.

Hypnogen - przedawkowanie

W odnotowanych przypadkach przedawkowania zolpidemu występowały zaburzenia świadomości o różnym stopniu nasilenia, od nadmiernej senności aż do śpiączki. Działania w pełni ustąpiły w przypadku przedawkowania zolpidemu do dawki 400 mg. Przedawkowanie zolpidemu w skojarzeniu z innymi substancjami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (w tym z alkoholem) powodowały występowanie znacząco cięższych objawów, w niektórych przypadkach śmiertelnych.

Należy wdrożyć leczenie objawowe i podtrzymujące. W przypadku, gdy nie jest wskazane płukanie żołądka, należy podać węgiel aktywny w celu zmniejszenia wchłaniania. Nie należy podawać leków uspokajających nawet w przypadku, gdy występuje pobudzenie. Jeśli wystąpią ciężkie objawy (np. depresja układu oddechowego), należy podać flumazenil, choć może on wywołać objawy neurologiczne (drgawki). Dlatego w czasie podawania flumazenilu pacjent powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą.

Zolpidem nie jest usuwany za pomocą hemodializy.

Hypnogen - przeciwwskazania
 • Nadwrażliwość na zolpidem lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1
 • Zespół bezdechu sennego
 • Myasthenia gravis
 • Ciężka niewydolność wątroby
 • Ostra lub ciężka niewydolność oddechowa

Produktu Hypnogen nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Hypnogen - działania niepożądane

Istnieją dowody na to, że działania niepożądane związane ze stosowaniem zolpidemu, zwłaszcza ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zależą od dawki. Działania niepożądane są mniej nasilone, jeżeli lek zażywa się bezpośrednio przed pójściem spać lub w łóżku (patrz punkt 4.2). Obserwuje się je najczęściej u pacjentów w podeszłym wieku.

W poniższej tabeli podano możliwe działania niepożądane wraz z częstością ich występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (nie można ocenić na podstawie dostępnych danych):

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia psychiczne

często

omamy, pobudzenie, koszmary senne

niezbyt często

stan splątania, drażliwość

nie znana

niepokój zwłaszcza ruchowy, agresja, urojenia, gniew, zaburzenia zachowania (niewłaściwe zachowanie), somnambulizm (patrz punkt 4.4.), uzależnienie (po przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienne lub zjawiska „z odbicia”)***, zaburzenia libido.

Większość psychicznych działań niepożądanych związana jest z reakcjami paradoksalnymi**.

Zaburzenia układu nerwowego

często

zawroty głowy, ból głowy, nasilenie bezsenności, senność, niepamięć następcza (może być związana z nieprawidłowym zachowaniem)*

nie znana

zaburzenia świadomości

Zaburzenia oka

niezbyt często

podwójne widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

często

biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

nie znana

wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierne pocenie się, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

nie znana

osłabienie mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często

zmęczenie

nie znana

zaburzenia chodu, tolerancja na lek, upadek (głównie u pacjentów w wieku podeszłym oraz w przypadkach, kiedy zolpidem nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

nie znana

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

*Amnezja

Podczas stosowania produktu w dawkach terapeutycznych może wystąpić niepamięć następcza. Ryzyko wzrasta przy stosowaniu dużych dawek. Pojawienie się niepamięci może być związane z nieodpowiednim zachowaniem.

**Reakcje psychiczne i paradoksalne

Podczas stosowania zolpidemu mogą wystapić reakcje takie jak: niepokój (zwłaszcza ruchowy), nasilona bezsenność, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, furia, koszmary senne, halucynacje, nieodpowiednie zachowanie, somnambulizm i inne zaburzenia zachowania. Ryzyko wystąpienia takich reakcji jest większe u pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku wystąpienia tego rodzaju działań należy natychmiast przerwać stosowanie leku.

***Uzależnienie

W przypadku stosowania zolpidemu zgodnie z zaleceniami (dawkowanie, czas leczenia i środki ostrożności) ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych lub efektu z odbicia jest niewielkie.

Nie mniej jednak, może wystąpić rozwój tolerancji, objawy odstawienne lub efekt z odbicia u pacjentów nadużywających alkoholu lub leków w przeszłości, lub u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi leczonych zolpidemem w innych dawkach niż zalecane.

**Depresja

Zolpidem może maskować depresję. Ponieważ bezsenność może być jednym z objawów depresji, w przypadku utrzymującej się bezsenności należy systematycznie oceniać stan pacjenta.

Hypnogen - ciąża i karmienie piersią

Pomimo, że w badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego ani toksycznego działania na zarodek, nie określono bezpieczeństwa stosowania leku w okresie ciąży u ludzi. Dlatego nie należy stosować zolpidemu w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszym trymestrze.

W przypadku stosowania leku u kobiety w wieku rozrodczym, należy poinformować ją o konieczności skontaktowania się z lekarzem celem przerwania stosowania leku w przypadku planowanej ciąży lub podejrzenia ciąży.

W przypadku uzasadnionego stosowania zolpidemu w późnym okresie ciąży lub podczas porodu możliwy jest wpływ leku na noworodka, w tym hipotermia, hipotonia i umiarkowana depresja oddechowa, wynikające z właściwości farmakologicznych zolpidemu.

U noworodków, których matki długotrwale stosowały zolpidem w końcowym okresie ciąży, mogą wystąpić objawy odstawienne lub może rozwinąć się uzależnienie fizyczne.

Zolpidem w niewielkim stopniu przenika do mleka. Dlatego kobiety karmiące piersią nie powinny stosować produktu leczniczego Hypnogen.

Hypnogen - prowadzenie pojazdów

Należy poinformować pacjentów prowadzących pojazdy mechaniczne lub obsługujących urządzenia mechaniczne, o możliwości wystąpienia porannej senności, tak jak w przypadku stosowania innych leków nasennych. W celu zmniejszenia ryzyka zalecany jest pełny odpoczynek nocny (7 do 8 godzin snu).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Hypnogen - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Zolpidemi tartras

  Substancja z grupy imidazopiryn, która ma działanie uspokajające i nasenne. Stosowana jest w leczeniu krótkotrwałym bezsenności, kiedy zaburzenie snu jest ciężkie, osłabiające lub powodujące skrajne wyczerpanie albo poważne zaburzenia. Nie powinna być stosowana dłużej niż 4 tygodnie oraz u osób poniżej 18. roku życia.

  Dostępne opakowania
  Hypnogen

  Hypnogen

  tabletki powlekane - 15 tabl. (blistr.) - 0,01 g
  ZENTIVA K.S.
  Hypnogen

  Hypnogen

  tabletki powlekane - 20 tabl. (blister) - 0,01 g
  ZENTIVA K.S.
  Hypnogen

  Hypnogen

  tabletki powlekane - 7 tabl. (blister) - 0,01 g
  ZENTIVA K.S.
  Hypnogen

  Hypnogen

  tabletki powlekane - 100 tabl. (5 blist.po 20 szt.) - 0,01 g
  ZENTIVA K.S.
  Hypnogen

  Hypnogen

  tabletki powlekane - 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) - 0,01 g
  ZENTIVA K.S.
  Powiązane artykuły
  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jak sobie radzić z bezsennością? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jak sobie radzić z bezsennością? (WIDEO)

  Wpływ bezsenności na życie Bezsenność znacząco pogarsza codzienne funkcjonowanie, dlatego też bardzo ważne jest jej dokładne zdiagnozowanie. Czasem wystarczą proste rozwiązania, jak np. zmiana godziny treningu czy wyciszenie się przed snem. Jednak gdy...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Zomiren- działanie, skład, dawkowanie, skutki uboczne, opinie, zamienniki

  Zomiren- działanie, skład, dawkowanie, skutki uboczne, opinie, zamienniki

  Zomiren to lek przypisywany na receptę w przypadku występowania objawów psychiatrycznych oraz neurologicznych. Lek występuje w formie tabletek. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej preparatowi Zomiren. Przybliżymy jego właściwości, skład działanie...

  Zaburzenia snu

  Sposoby na kłopoty ze snem (WIDEO)

  Sposoby na kłopoty ze snem (WIDEO)

  Każdy, kto cierpi na bezsenność doskonale wie jak męcząca może być ta dolegliwość. Wieczorem osoby z bezsennością spędzają nawet kilka godzin w łóżku próbując zasnąć. Rano z kolei mają problem z tym, by podnieść się z łóżka, a w ciągu dnia są zmęczone...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Tabletki nasenne - działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Tabletki nasenne - działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Tabletki nasenne dzielimy na 3 grupy: benzodiazepiny, barbiturany i niebarbiturowe leki nasenne. Różnią się one nie tylko budową chemiczną, ale także siłą działania nasennego oraz innymi właściwościami. Barbiturany zażywane długotrwale powodują uzależnienie...

  Newsy - leki i suplementy

  Część tabletek na sen zawiera niebezpiecznie wysokie stężenie melatoniny

  Część tabletek na sen zawiera niebezpiecznie wysokie stężenie melatoniny

  Nowe badania pokazują, dlaczego należy zachować ostrożność w dawkowaniu tabletek nasennych. Okazuje się, że osoby cierpiące na bezsenność, które najczęściej zażywają podobne środki, mogą być narażone na atak serca, wysoką gorączkę, a nawet śmierć. Chociaż...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Dlaczego cierpimy na bezsenność? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Dlaczego cierpimy na bezsenność? (WIDEO)

  Gdzie szukać przyczyn bezsenności? Cierpiące na bezsenność osoby często nie uświadamiają sobie, co leży u podstaw zaburzenia. Jakie są najczęstsze przyczyny bezsenności? Czy mamy na nie jakikolwiek wpływ? Z jakimi zaburzeniami współistnieje? Informacji...

  Bezsenność - przyczyny, leczenie, zapobieganie

  Trik na lepszy sen. Warto wcielić w życie już dzisiaj (WIDEO)

  Trik na lepszy sen. Warto wcielić w życie już dzisiaj (WIDEO)

  Stres i szybkie tempo życia to tylko niektóre powody, przez które nie możemy zmrużyć oka. Dr Michael Breus, specjalista zajmujący się tematyką snu, zdradza jedną, prostą zasadę, która pozwoli ci na długi i głęboki nocny odpoczynek. Zobacz wideo. Zły...

  Uzależnienia

  Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

  Uzależnienie od leków uspokajających i nasennych

  Trudności ze snem czy bezsenność to niestety rzeczywistość niejednego człowieka. W celu poprawy jakości snu oraz samopoczucia w ciągu dnia ludzie zażywają wiele leków i preparatów nasennych. Czy medykamenty, ułatwiające zasypianie, dostępne bez recepty...