Hydroxyzinum Amara

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
syrop
Dawka
2 mg/ml
Ilość
125 ml (butelka)
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Nie
Producent: ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.

Hydroxyzinum Amara - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Hydroxyzinum Amara - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Hydroxyzinum Amara - opis

Hydroxyzinum Amara wskazany jest w:

-objawowym leczeniu lęku, 

-objawowym leczeniu świądu,

-premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi.

Hydroxyzinum Amara - skład

1 ml syropu zawiera: 2 mg hydroksyzyny chlorowodorku ( Hydroxyzini hydrochloridum ).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: Produkt zawiera etanol i sorbitol.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Hydroxyzinum Amara - dawkowanie

Produkt leczniczy Hydroxyzinum Amara stosuje się doustnie.

Produkt Hydroxyzinum Amara należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy.

U dorosłych i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg, maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

Dorośli 

W objawowym leczeniu lęku:

50 mg/dobę w 2 do 3 dawkach podzielonych.

W ciężkich przypadkach można stosować doustnie dawki do 100 mg/dobę.

W objawowym leczeniu świądu:

Leczenie należy rozpocząć od dawki 25 mg przed snem, kontynuować terapię zwiększając w razie konieczności dawkę, podając po 25 mg, 3 do 4 razy na dobę.

W premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi:

50 do 100 mg w pojedynczej dawce doustnie. 

Dzieci i młodzież

Stosowanie leku Hydroxyzinum Amara u dzieci należy każdorazowo skonsultować z lekarzem.

U dzieci o masie ciała do 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 2 mg/kg mc. na dobę. U dzieci o masie ciała powyżej 40 kg maksymalna dawka dobowa wynosi 100 mg.

W objawowym leczeniu świądu:

- w wieku od 12 miesięcy: 1 mg/kg mc. na dobę do 2 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych.

W premedykacji przed zabiegami chirurgicznymi:

0,6 mg/kg mc. doustnie w pojedynczej dawce.

Specjalne grupy pacjentów Dostosowanie dawkowania:

Dawkowanie należy dostosować indywidualnie, w zalecanym zakresie dawek, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie.

Osoby w wieku podeszłym:

U osób w podeszłym wieku zaleca się rozpoczęcie leczenia od połowy zalecanej dawki. 

U osób w podeszłym wieku, maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg (patrz punkt 4.4).

Pacjenci z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek:

U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek, ze względu na zmniejszone wydalanie metabolitu leku, cetyryzyny, należy zmniejszyć stosowanie dawki.

Pacjenci z niewydolnością wątroby:

U pacjentów z niewydolnością wątroby zaleca się zmniejszenie dawki dobowej o 33%. 

Hydroxyzinum Amara - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność przy podawaniu produktu Hydroxyzinum Amara pacjentom ze zwiększoną skłonnością do drgawek. 

Małe dzieci są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych ze strony OUN (patrz punkt 4.8). U dzieci występowanie drgawek zgłaszano częściej niż u dorosłych.

Ze względu na potencjalne działanie przeciwcholinergiczne należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu u pacjentów z jaskrą, u pacjentów z utrudnionym odpływem moczu z pęcherza moczowego, osłabioną perystaltyką przewodu pokarmowego, nużliwością mięśni oraz otępieniem. Może być konieczne dostosowanie dawkowania, jeśli produkt Hydroxyzinum Amara jest stosowany jednocześnie z innymi lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy lub z lekami o właściwościach przeciwcholinergicznych (patrz punkt 4.5).

Należy unikać jednoczesnego picia alkoholu podczas stosowania hydroksyzyny (patrz punkt 4.5). 

Wpływ na układ krążenia

Stosowanie hydroksyzyny było związane z wydłużeniem odstępu QT w elektrokardiogramie. Należy zachować ostrożność u pacjentów ze znanymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia zaburzeń rytmu serca lub jednocześnie leczonych preparatem mogącym wywołać zaburzenia rytmu serca. U pacjentów z wydłużeniem odcinka QT w wywiadzie należy rozważyć inne metody leczenia. W okresie po wprowadzeniu do obrotu, u pacjentów przyjmujących hydroksyzynę zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT oraz zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes . U większości tych pacjentów występowały inne czynniki ryzyka, takie jak zaburzenia elektrolitowe oraz jednoczesne stosowanie innych leków, które mogły przyczynić się do wystąpienia tych zdarzeń (patrz punkt 4.8). Hydroksyzynę należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce. Czas leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy.

Leczenie hydroksyzyną należy przerwać, jeśli wystąpią objawy przedmiotowe lub podmiotowe, które mogą być związane z zaburzeniami rytmu serca. Pacjenci powinni natychmiast zgłosić się do lekarza. Należy poinstruować pacjentów, by niezwłocznie zgłaszali wszelkie objawy związane z sercem.

Leczenie należy przerwać, na co najmniej 5 dni przed przeprowadzeniem testów na alergię lub testu prowokacji oskrzelowej z metacholiną, aby uniknąć wpływu na wyniki tych badań. 

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie zaleca się stosowania hydroksyzyny u pacjentów w podeszłym wieku, ze względu na zmniejszoną eliminację hydroksyzyny w tej grupie pacjentów, w porównaniu do pacjentów dorosłych, oraz ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (np. działania przeciwcholinergicznego) (patrz punkty 4.2 i 4.8).

U osób w podeszłym wieku, w związku z wydłużonym działaniem produktu, zaleca się rozpoczęcie leczenia od połowy zalecanej dawki (patrz punkt 4.2). 

U pacjentów z niewydolnością wątroby i u osób z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek należy zmniejszyć stosowanie dawki (patrz punkt 4.2). 

Syrop zawiera niewielką ilość (0,1%) etanolu (alkohol). Stężenie alkoholu po przyjęciu dawki 100 ml syropu (odpowiadającego 200 mg hydroksyzyny) wynosi do 100 mg, co odpowiada 2 ml piwa lub 1 ml wina. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z chorobą alkoholową, u kobiet w ciąży lub karmiących piersią, dzieci i pacjentów z grupy wysokiego ryzyka tj. pacjenci z chorobami wątroby lub z padaczką. 

Syrop zawiera sorbitol

Nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Hydroxyzinum Amara - przedawkowanie

Objawy obserwowane po znacznym przedawkowaniu wiążą się głównie z nadmiernym działaniem przeciwcholinergicznym, depresją lub paradoksalnym pobudzeniem OUN. Należą do nich nudności, wymioty, tachykardia, gorączka, senność, zaburzenia odruchu źrenicznego, drżenie, splątanie lub omamy, a następnie może wystąpić obniżony poziom świadomości, depresja oddechowa, drgawki, niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia rytmu serca oraz pogłębiająca się śpiączka i zapaść krążeniowooddechowa.

W razie znaczącego przedawkowania konieczne jest ścisłe kontrolowanie drożności dróg oddechowych, oddychania i krążenia poprzez ciągły zapis EKG oraz zapewnienie odpowiedniej podaży tlenu. Monitorowanie akcji serca i ciśnienia tętniczego krwi należy kontynuować przez 24 godziny, do ustąpienia objawów przedawkowania. U pacjentów z zaburzeniami świadomości należy ustalić, czy nie przyjmowali jednocześnie innych leków lub alkoholu, oraz podać im tlen, nalokson, glukozę i tianinę, jeśli zaistnieje taka konieczność.

Gdy konieczne jest podanie środka obkurczającego naczynia, należy zastosować noradrenalinę lub metaraminol. Nie należy stosować adrenaliny.

U osób z objawami przedawkowania oraz tych, u których mogą wystąpić objawy zaburzeń świadomości śpiączka lub drgawki, nie należy stosować preparatów wymiotnych ze względu na niebezpieczeństwo rozwoju zachłystowego zapalenia płuc. Jeżeli nastąpiło klinicznie znaczące spożycie leku, to można wykonać płukanie żołądka z uprzednią intubacją dotchawiczą.

Istnieje niewiele danych potwierdzających działanie zastosowanego węgla aktywnego. Wątpliwe, by hemodializa lub hemoperfuzja miały jakiekolwiek istotne znaczenie. 

Nie istnieje swoista odtrutka.

Dane literaturowe wskazują, że po znacznym, zagrażającym życiu przedawkowaniu, i wystąpieniu, związanego z przedawkowaniem działania przeciwcholinergicznego, opornego na stosowanie innych produktów, skuteczne może być podanie fizostygminy w dawce terapeutycznej. Nie należy stosować fizostygminy wyłącznie w celu niedopuszczenia do zapadnięcia pacjenta w sen. 

Jeśli doszło do spożycia trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, stosowanie fizostygminy może wywołać drgawki i oporne na leczenie zatrzymanie akcji serca. Należy również unikać fizostygminy u pacjentów z zaburzeniami przewodzenia sercowego.

Hydroxyzinum Amara - przeciwwskazania

Hydroxyzinum Amara przeciwwskazany jest u:

-pacjentów z nadwrażliwością na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu, cetyryzynę, inne pochodne piperazyny, aminofilinę lub etylenodiaminę,

-pacjentów z porfirią,

-kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią,

-pacjentów ze znanym nabytym lub wrodzonym wydłużeniem odstępu QT,

-pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym ze stwierdzoną chorobą układu krążenia, znaczącymi zaburzeniami elektrolitowymi (hipokaliemia, hipomagnezemia), nagłą śmiercią sercową w rodzinie, znaczącą bradykardią, stosujących jednocześnie leki, o których wiadomo, że wydłużają odstęp QT i (lub) wywołują zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz punkty 4.4 i 4.5).

Produkt leczniczy Hydroxyzinum Amara zawiera sorbitol 70%, nie stosować u pacjentów z rzadko występującą nietolerancją fruktozy.

Hydroxyzinum Amara - działania niepożądane

Działania niepożądane są związane przede wszystkim z depresyjnym lub paradoksalnym działaniem pobudzającym OUN, z działaniem przeciwcholinergicznym lub z reakcjami nadwrażliwości. Poniższa lista zawiera działania niepożądane zgłoszone po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu wymienione według układów oraz częstości występowania.

Częstość występowania została określona w następujący sposób: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000, < 1/100); rzadko (≥1/10 000, < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia serca:

 Rzadko: tachykardia

Częstość nieznana: komorowe zaburzenia rytmu serca (np. torsade de pointes ), wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.4), Zaburzenia oka:

 Rzadko: zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit:

 Często: suchość w jamie ustnej

 Niezbyt często: nudności

 Rzadko: zaparcia, wymioty

Zaburzenia ogólne i stany zapalne w miejscu podania:

 Często: zmęczenie

 Niezbyt często: złe samopoczucie, gorączka Zaburzenia układu immunologicznego:

 Rzadko: reakcje nadwrażliwości 

 Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

 Rzadko: nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby

 Częstość nieznana: zapalenie wątroby Zaburzenia układu nerwowego:

 Bardzo często: senność

 Często: ból głowy, sedacja

 Niezbyt często: zawroty głowy, bezsenność, drżenie

 Rzadko: drgawki, dyskineza

Zaburzenia psychiczne:

 Niezbyt często: pobudzenie, splątanie,

 Rzadko: dezorientacja. omamy Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

 Rzadko: zatrzymanie moczu

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia:

 Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Rzadko: świąd, wysypka rumieniowa, wysypka grudkowo-plamkowa, pokrzywka, zapalenie skóry 

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, wzmożona potliwość, utrwalona wysypka polekowa, ostra uogólniona osutka krostkowa, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona Zaburzenia naczyń:

 Rzadko: niedociśnienie tętnicze.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr telefonu 22 49 21 301, nr faksu 22 49 21 309, e mail: ndl@urpl.gov.pl

Hydroxyzinum Amara - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania na zwierzętach wykazały toksyczność reprodukcyjną hydroksyzyny.

Hydroksyzyna przenika przez barierę łożyskową, osiągając większe stężenie w organizmie płodu niż u matki. Do chwili obecnej nie ma istotnych danych epidemiologicznych dotyczących stosowania produktu Hydroxyzinum Amara podczas ciąży.

U noworodków, których matki otrzymywały hydroksyzynę w późnej ciąży i (lub) podczas porodu, odnotowano następujące zdarzenia bezpośrednio lub kilka godzin po urodzeniu: hipotonię, zaburzenia ruchowe, w tym zaburzenia pozapiramidowe, ruchy kloniczne, depresję OUN, niedotlenienie noworodka lub zatrzymanie moczu.

Produktu Hydroxyzinum Amara nie należy stosować w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Produkt Hydroxyzinum Amara jest przeciwwskazany podczas laktacji. Karmienie piersią należy przerwać, jeżeli konieczne jest leczenie hydroksyzyną. 

Hydroxyzinum Amara - prowadzenie pojazdów

Produkt Hydroxyzinum Amara może zaburzać zdolność reakcji i koncentracji. Należy o tym poinformować pacjentów i przestrzec ich przed prowadzeniem pojazdów oraz obsługiwaniem urządzeń mechanicznych. Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Hydroxyzinum Amara z alkoholem lub innymi lekami uspokajającymi, gdyż nasila to ich działanie.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Hydroxyzini hydrochloridum

  Substancja ta jest pochodną piperazyny o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym, która ma też właściwości przeciwhistaminowe, cholinolityczne, przeciwbólowe i przeciwwymiotne. Działa przez zahamowanie aktywności ośrodków w warstwie podkorowej OUN. Stosuje się w leczeniu lęku, niepokoju, pobudzenia psychoruchowego, w przebiegu zaburzeń nerwicowych, świądu. Wykorzystuje się jako lek uspokajający w premedykacji i w okresie pooperacyjnym.

  Dostępne opakowania
  Hydroxyzinum Amara

  Hydroxyzinum Amara

  syrop - 125 ml (butelka) - 2 mg/ml
  ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
  Hydroxyzinum Amara

  Hydroxyzinum Amara

  syrop - 150 ml (butelka) - 2 mg/ml
  ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
  Hydroxyzinum Amara

  Hydroxyzinum Amara

  syrop - 200 ml (butelka) - 2 mg/ml
  ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
  Hydroxyzinum Amara

  Hydroxyzinum Amara

  syrop - 250 ml (butelka) - 2 mg/ml
  ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
  Hydroxyzinum Amara

  Hydroxyzinum Amara

  syrop - 500 ml (butelka) - 2 mg/ml
  ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Mieszkaj zdrowo

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Sposoby na pająki. Jak je odstraszyć i co zrobić, gdy pogryzą?

  Choć mówi się, że obecność pająków to oznaka zdrowego domu, większość osób woli pozbyć się tych niechcianych lokatorów. Podpowiadamy proste i skuteczne metody. Zapachy, których pająki nie lubią Pająki budzą niechęć wielu osób. Ich ugryzienia mogą być...

  Grzybica skóry - przyczyny, objawy, zapobieganie, diagnostyka, leczenie

  Obalamy mity na temat grzybicy - przykrej dolegliwości skóry

  Obalamy mity na temat grzybicy - przykrej dolegliwości skóry

  Grzybica to problem, z którym zmaga się coraz więcej osób. Dyskomfort wywołany uciążliwym swędzeniem i pieczeniem skóry, któremu towarzyszą nieestetyczne zmiany, utrudnia nam normalne funkcjonowanie. Wokół tego schorzenia przez lata pojawiło się sporo...

  Koronawirus

  Leczą koronawirusa lekiem dla koni. Eksperci przestrzegają

  Leczą koronawirusa lekiem dla koni. Eksperci przestrzegają

  Coraz więcej osób w Stanach Zjednoczonych leczy COVID-19 preparatami, które nie są zatwierdzone do walki z tą chorobą. Jednym z nich jest iwermektyna, lek stosowany zazwyczaj w przebiegu zakażeń pasożytniczych u zwierząt. Chorzy na COVID-19 przyjmują...

  Dermatologia

  Swędzenie szyi - o jakich chorobach może świadczyć? Sprawdź ryzyko

  Swędzenie szyi - o jakich chorobach może świadczyć? Sprawdź ryzyko

  Swędzenie skóry może ostrzegać przed chorobą Swędzenie szyi zdarza się każdemu. Wydaje się, że jest to banalna dolegliwość, z którą łatwo można się uporać drapaniem, czasem odpowiednią pielęgnacją, zmianą kosmetyków lub odzieży. Jeśli problem utrzymuje...

  Dermatologia

  Swędząca skóra głowy - przyczyny, objawy i leczenie

  Swędząca skóra głowy - przyczyny, objawy i leczenie

  Swędząca skóra głowy to krepujący i uciążliwy problem. Przypadłość dokucza często. Wywoływać ją mogą różne czynniki, zarówno zewnętrzne, pochodzące ze środowiska, jak i wewnętrzne, to jest powstające w obrębie organizmu. Jak sobie radzić ze świądem głowy?...

  Diagnostyka zmian skórnych

  Świerzbiączka - przyczyny, typy choroby, objawy i leczenie

  Świerzbiączka - przyczyny, typy choroby, objawy i leczenie

  Świerzbiączka jest nazwą odnoszącą się do dermatoz o charakterystycznych objawach, takich jak zmiany skórne, świąd, zaczerwienienie i suchość skóry. Wyróżnia się kilka typów schorzenia. To świerzbiączka guzkowa, letnia czy ciężarnych. Choroba zazwyczaj...

  Koronawirus

  "Covidowe palce". Jak wyglądają naprawdę? Lekarze pokazali zdjęcia

  "Covidowe palce". Jak wyglądają naprawdę? Lekarze pokazali zdjęcia

  Od początku pandemii pacjenci chorzy na COVID-19 zgłaszają nietypowe objawy zakażenia koronawirusem. Do takich symptomów należą tzw. covidowe palce. Na dłoniach i stopach zakażonych osób pojawiają się czerwono-fioletowe plamy, pęcherze i pęknięcia skóry....