Havrix 720 Junior

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina do wstrzykiwań
Dawka
720 j. Elisa
Ilość
1 amp.-strz.a 0,5ml (+igła os.doł.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Havrix 720 Junior - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Havrix 720 Junior - opis

Szczepionkę HAVRIX 720 Junior stosuje się w celu uzyskania czynnej odporności przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) u osób narażonych na zakażenie wirusem HAV.

Szczepionka nie chroni przed zapaleniem wątroby wywołanym przez inne wirusy, takie jak: HBV, HCV i HEV oraz inne czynniki mogące wywołać zapalenie wątroby.

W rejonach o niskiej lub średniej częstości występowania WZW typu A uodpornienie szczepionką HAVRIX 720 Junior jest szczególnie zalecane u ludzi, którzy są lub mogą znaleźć się w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia zakażenia, do takich grup należą:

Podróżujący. Osoby udające się w obszary o wysokiej częstości występowania WZW typu A: Afryka, Azja, Kraje Basenu Morza Śródziemnego, Kraje Bliskiego Wschodu, Ameryka Środkowa i Południowa.

Członkowie Sił Zbrojnych. Z uwagi na zwiększone ryzyko zakażenia, uodpornienie czynne wskazane jest u wojskowych udających się na tereny endemiczne lub o niskim poziomie higieny.

Osoby będące w grupie zwiększonego ryzyka na zakażenie wirusem HAV ze względu na narażenie zawodowe. Pracownicy ambulatoriów, pielęgniarki, personel medyczny i personel pomocniczy szpitali i innych placówek służby zdrowia, szczególnie oddziałów gastroenterologicznych i pediatrycznych, pracownicy zakładu oczyszczania miasta, osoby związane bezpośrednio z produkcją i dystrybucją żywności.

Homoseksualiści.

Osoby często zmieniające partnerów seksualnych.

Osoby chore na hemofilię.

Osoby narażone na częste zastrzyki.

Osoby mające kontakt z osobami zakażonymi. Z uwagi na długi okres wydalania wirusa przez osoby zakażone zaleca się czynne uodpornianie osób mających z nimi kontakt.

Osoby z przewlekłymi chorobami wątroby lub obciążone ryzykiem ich wystąpienia: np. przewlekli nosiciele wirusa HBV i HCV oraz nadużywający alkoholu. Wirusowe zapalenie wątroby typu A pogarsza przebieg przewlekłej choroby wątroby.

Osoby wymagające ochrony w ramach działań podejmowanych w celu opanowania epidemii WZW typu A lub ze względu na podwyższoną zapadalność na WZW typu A na danym rejonie.

Populacje o wysokiej częstości występowania WZW typu A. Należą do nich m. in.: Indianie Amerykańscy, Eskimosi, mieszkańcy rejonów epidemicznego występowania WZW typu A.

Osoby żyjące w regionach o wysokiej częstości występowania WZW typu A i (lub), które chorowały na wirusowe zapalenie wątroby typu A mogą być już uodpornione przeciw WZW typu A. Wówczas szczepienie nie jest konieczne. W takich przypadkach przed podjęciem decyzji o szczepieniu należy rozważyć oznaczenie poziomu przeciwciał. Jednakże, jeśli nie jest to możliwe, obecność przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A nie jest przeciwwskazaniem. HAVRIX 720 Junior jest dobrze tolerowanyzarównoprzez seropozytywnych, jak i seronegatywnych pacjentów.

Havrix 720 Junior - skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Wirus zapalenia wątroby typu A, szczep HM175 (inaktywowany)1,2 nie mniej niż 720 jednostek ELISA

1

namnażany w hodowli ludzkich komórek diploidalnych MRC-5

2 3+ adsorbowany na wodorotlenku glinu, uwodnionym 0,25 mg Al

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Havrix 720 Junior - dawkowanie

Dawkowanie

Szczepienie pierwotne

Osoby od ukończonego 1. roku życia do 18. roku życia włącznie – 1 dawka HAVRIX 720 Junior (720 j. ELISA/0,5 ml) jako szczepienie pierwotne.

Szczepienie uzupełniające

W celu uzyskania długotrwałego działania ochronnego zalecane jest podanie dawki uzupełniającej szczepionki HAVRIX 720 Junior w dowolnym czasie pomiędzy 6 miesiącem, a 5 rokiem (ale najlepiej pomiędzy 6 a 12 miesiącem) od szczepienia pierwotnego (patrz pkt. 5.1Właściwości farmakodynamiczne).

Sposób podawania

Szczepionka HAVRIX 720 Junior jest przeznaczona wyłącznie do podawania domięśniowego, młodzieży i dzieciom - w mięsień naramienny, małym dzieciom – w przednio-boczną część uda.

Jednakże u pacjentów z małopłytkowością i zaburzeniami krzepnięcia ze względu na ryzyko krwawienia po podaniu domięśniowym dopuszcza się podskórne podanie szczepionki. U tych pacjentów zaleca się zastosowanie ucisku w miejscu wstrzyknięcia (bez rozmasowania) przez co najmniej 2 minuty.

Havrix 720 Junior - środki ostrożności

Nie przeprowadzono badań klinicznych dotyczących bezpieczeństwa HAVRIX 720 Junior u dzieci w wieku 1-2 lat. Jednakże nie ma podstaw, aby przypuszczać, że reaktogenność w tej grupie wiekowej może być wyższa. Podanie szczepionki dzieciom w wieku 1-2 lat zaleca się jedynie w wypadku istotnego ryzyka zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, podanie szczepionki HAVRIX 720 Junior powinno być odroczone w okresie ostrych chorób przebiegających z gorączką. Łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podawania szczepionki.

Szczepionki nie należy podawać domięśniowo w mięsień pośladkowy, jak też podskórnie lub śródskórnie, gdyż takie drogi podawania mogą prowadzić do uzyskania niższego od ochronnego poziomu przeciwciał.

Jak dotąd nie wiadomo, czy szczepionka HAVRIX 720 Junior może zapobiec wystąpieniu WZW typu A u osób zakażonych będących w okresie inkubacji wirusa.

U osób hemodializowanych oraz z obniżoną odpornością może nie dojść do wytworzenia ochronnego poziomu przeciwciał anty-HAV po pojedynczej dawce szczepionki, dlatego też pacjenci tacy mogą wymagać podania dodatkowych dawek szczepionki.

Tak jak w przypadku innych szczepionek podawanych w formie iniekcji, należy zawsze zapewnić możliwość podjęcia odpowiedniego leczenia na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Z tego też powodu, osoba zaszczepiona powinna pozostawać pod kontrolą lekarza przez 30 minut od chwili iniekcji.

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

HAVRIX 720 Junior może być stosowany u pacjentów zakażonych wirusem HIV.

Niecelowe jest podawanie szczepionki pacjentom, u których stwierdzono obecność przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A (anty-HAV) klasy IgG.

Obecność przeciwciał przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A nie jest przeciwwskazaniem do zastosowania szczepionki.

Postępowanie w sytuacji przypadkowego szczepienia osób uprzednio zaszczepionych. Przypadkowe ponowne szczepienie nie stanowi żadnego ryzyka dla pacjentów.

W żadnym przypadku szczepionki HAVRIX 720 Junior nie należy podawać donaczyniowo.

Havrix 720 Junior - przedawkowanie

W trakcie monitorowania działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu odnotowano przypadki przedawkowania. Działania niepożądane notowane po przedawkowaniu były zbliżone do występujących po podaniu właściwej dawki szczepionki.

Havrix 720 Junior - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub neomycynę.

Nadwrażliwość po wcześniejszym podaniu szczepionki HAVRIX.

Havrix 720 Junior - działania niepożądane

Przedstawiony profil bezpieczeństwa jest oparty na danych z badań klinicznych obejmujących ponad 5 300 osób.

Częstość występowania w odniesieniu do dawek określono jako:

Bardzo często: ≥1/10

Często: ≥1/100 do < 1/10

Niezbyt często: ≥1/1000 do < 1/100

Rzadko: ≥1/10 000 do < 1/1000

Bardzo rzadko: < 1/10 000

Badania kliniczne

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: zakażenie górnych dróg oddechowych, nieżyt nosa

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: zmniejszenie łaknienia

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często: drażliwość

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często: ból głowy

Często: senność

Niezbyt często: zawroty głowy

Rzadko: osłabienie czucia, parestezje

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: biegunka, nudności, wymioty

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka

Rzadko: świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: bóle mięśni, sztywność mięśniowo-szkieletowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często: ból i zaczerwienienie w miejscu podania, uczucie zmęczenia

Często: obrzęk w miejscu podania, złe samopoczucie, gorączka (≥ 37,5ºC), inne reakcje w miejscu podania, takie jak stwardnienie

Niezbyt często: choroba grypopodobna

Rzadko: dreszcze

Monitorowanie działań niepożądanych po wprowadzeniu do obrotu

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne, w tym reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne oraz podobne do choroby posurowiczej

Zaburzenia układu nerwowego

Drgawki

Zaburzenia naczyniowe

Zapalenie naczyń krwionośnych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Ból stawów

Havrix 720 Junior - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie są dostępne odpowiednie dane kliniczne na temat stosowania szczepionki u kobiet w okresie ciąży ani badania na zwierzętach dotyczące wpływu na rozrodczość. Uważa się jednak, że tak jak w przypadku innych inaktywowanych szczepionek, ewentualne ryzyko uszkodzenia płodu jest znikome.

Mimo to w okresie ciąży szczepionkę HAVRIX 720 Junior należy stosować w wyraźnie uzasadnionych przypadkach. Zaleca się wówczas przesunięcie szczepienia na drugi lub trzeci trymestr ciąży.

Karmienie piersią

Nie są dostępne odpowiednie dane kliniczne na temat stosowania szczepionki u kobiet w okresie karmienia piersią ani badania na zwierzętach. Z tego powodu zalecana jest ostrożność w stosowaniu szczepionki HAVRIX 720 Junior u matek karmiących.

Havrix 720 Junior - prowadzenie pojazdów

Szczepionka nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługę maszyn i sprawność psychofizyczną.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vaccinum hepatitidis A

  Dostępne opakowania
  Havrix 720 Junior

  Havrix 720 Junior

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 0,5ml (+igła os.doł.) - 720 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Havrix 720 Junior

  Havrix 720 Junior

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 fiol.a 0,5ml - 720 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Havrix 720 Junior

  Havrix 720 Junior

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 0,5ml - 720 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Havrix 720 Junior

  Havrix 720 Junior

  zawiesina do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 0,5ml (z igłą) - 720 j. Elisa
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Powiązane artykuły
  WZW B (wirusowe zapalenie wątroby typu B) - przyczyny, zakażenie, objawy, profilaktyka, leczenie

  Żółty Tydzień w Polsce

  Do 15 kwietnia w całym kraju trwać będzie akcja „Żółty Tydzień". Jej głównym celem jest zachęcanie Polaków do szczepień przeciwko wirusowi HBV, odpowiedzialnemu za wirusowe zapalenie wątroby typu B. Żółtaczka typu B Żółtaczka typu A określana jest...

  Szczepienie przeciwko WZW typu B

  Szczepienie przeciw WZW typu B

  Szczepienie przeciw WZW B to jedyna skuteczna metoda, która może uchronić nas przed groźną chorobą, jaką jest wirusowe zapalenie wątroby typu B. Wirus WZB typu B jest 100 razy bardziej zakaźny niż wirus HIV, a do zarażenia może dojść poprzez kontakt ze...

  Onkologia

  Szczepionki w obronie przed rakiem

  „The Journal of Pediatrics" donosi o istnieniu zależności między poddawaniem dzieci szczepieniom a zachorowaniami na raka. Okazuje się, że szczepionki przeciwko wirusowym chorobom zakaźnym zmniejszają ryzyko zachorowań na choroby nowotworowe... Szczepionki...

  Rodzaje szczepionek

  Kalendarz szczepień dla dorosłych

  Kalendarz szczepień dla dorosłych

  Niektórzy z nas błędnie myślą, że szczepienia są zarezerwowane tylko dla dzieci. Tężec, błonica czy odra to przecież choroby, na które każdy z nas był szczepiony w dzieciństwie. Tymczasem warto zainteresować się tym, jakie szczepienia są zalecane do wykonania...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada 2015

  Nowa lista leków refundowanych od 1 listopada 2015

  Wchodzą zmiany na liście leków refundowanych od 1 listopada. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, jakie nowe produkty trafią do rejestru. Na co powinni być przygotowani pacjenci? Nowości na liście Do listy leków refundowanych dodano 74 nowe produkty....

  Chorzy z obniżoną odpornością

  Profilaktyka zakażeń szpitalnych

  Zakażenia szpitalne, zwane też nozokomialnymi, to takie do których doszło w związku z pobytem chorego w szpitalu i które ujawniło się po przynajmniej 48 godzinach przebywania na oddziale. Okres wylęgania zakażenia szpitalnego może być jednak również znacznie...

  Szczepienia obowiązkowe - dla dzieci, dla osób narażonych na zakażenia

  Szczepienie WZW typu B

  Szczepienie WZW typu B

  Szczepionka przeciw żółtaczce jest szczepionką obowiązkową, refundowaną przez NFZ. Rezultaty badań pokazują, że w wyniku szczepienia przeciw WZW typu B ponad 90-95% dzieci jest chronionych przed zachorowaniami powodowanymi przez wirusa HBV. Odporność...

  Szczepienia przed podróżą

  Szczepienia przed wyjazdem do Chin

  Wycieczka do Chin to wyjazd dość egzotyczny i trzeba liczyć się z zagrożeniami zdrowotnymi, których w Polsce nie ma lub dotykają nas w mniejszym stopniu. Bezpieczny wyjazd zagraniczny to przede wszystkim ważne szczepienia ochronne przed wyjazdem. Trzeba...

  WZW B (wirusowe zapalenie wątroby typu B) - przyczyny, zakażenie, objawy, profilaktyka, leczenie

  Szczepienie przeciw WZW B

  Szczepienie przeciw WZW B obowiązkowo powinno zostać wykonane u niemowląt, jak i osób należących do grupy wysokiego ryzyka. Wirusowe zapalenie wątroby typu B to schorzenie wywołane wirusem HBV. Charakteryzuje się ono ostrym przebiegiem i może prowadzić...