Glibenese GITS

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
0,01 g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Glibenese GITS - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Glibenese GITS - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Glibenese GITS - opis

Leczenie cukrzycy niezależnej od insuliny (typ 2.), gdy właściwego stężenia glukozy we krwi nie można uzyskać za pomocą diety.

Glibenese GITS - skład

Jedna tabletka zawiera 5 mg glipizydu (Glipizidum).

Jedna tabletka zawiera 10 mg glipizydu (Glipizidum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Glibenese GITS - dawkowanie

Podobnie jak w przypadku wszystkich leków hipoglikemizujących, dawkę należy ustalić indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie stężenia glukozy we krwi.

Tabletki należy połykać w całości popijając odpowiednią ilością płynów. Tabletek nie należy rozgryzać, dzielić czy kruszyć (patrz punkt 4.4).

Dawka początkowa

Zalecana dawka początkowa produktu Glibenese GITS wynosi 5 mg na dobę. Produkt należy przyjąć podczas śniadania.

Ustalanie właściwej dawki

Dawkę można zwiększać o 5 mg co kilka dni, na podstawie wyniku oznaczenia stężenia glukozy.

Pomiędzy kolejnymi zmianami w dawkowaniu powinno upłynąć co najmniej kilka dni. Stężenie glipizydu w osoczu odpowiadające stanowi stacjonarnemu ustala się po pięciu dobach przyjmowania produktu Glibenese GITS. U pacjentów w podeszłym wieku czas ten może się wydłużać o 1 lub 2 dni.

Leczenie podtrzymujące

Lek stosowany raz na dobę skutecznie zmniejsza stężenie glukozy we krwi. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 20 mg, ponieważ wtedy obserwuje się najsilniejsze działanie produktu.

Glipizyd podawany w postaci o natychmiastowym uwalnianiu w dawkach od 5 do 20 mg na dobę, można bezpiecznie zmienić na produkt Glibenese GITS stosując go raz na dobę, w takiej samej dawce lub mniejszej od poprzednio stosowanej.

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu Glibenese GITS u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku i szczególnie zagrożeni hipoglikemią

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipoglikemii u pacjentów nią zagrożonych, takich jak: osoby w podeszłym wieku, wyniszczone, niedożywione, nieregularnie przyjmujące posiłki oraz z niewydolnością nerek lub wątroby, produkt należy podawać ostrożnie zarówno na początku jak i podczas trwania terapii (patrz Dawka początkowa oraz punkt 4.4).

Pacjenci leczeni insuliną

Wielu pacjentom ze stabilną cukrzycą typu 2., przyjmującym insulinę można bezpiecznie zmienić leczenie, podając zamiast insuliny glipizyd, jak również inne leki o działaniu hipoglikemizującym z grupy pochodnych sulfonylomocznika. W razie zamiany insuliny na produkt Glibenese GITS należy przestrzegać poniższych zasad. U pacjentów, u których zapotrzebowanie na insulinę wynosi 20 jednostek na dobę lub mniej, można odstawić insulinę i rozpocząć podawanie produktu Glibenese GITS w zalecanej dawce 5 mg. Dawkę można zwiększyć po upływie kilku dni.

U pacjentów, u których dobowe zapotrzebowanie na insulinę jest większe niż 20 jednostek, należy zmniejszyć dawkę insuliny o 50% i rozpocząć podawanie produktu Glibenese GITS w zalecanej dawce 5 mg. Późniejsze zmniejszenie dawki insuliny powinno być uzależnione od reakcji pacjenta na leczenie. Dawkę produktu Glibenese GITS można zwiększyć po kilku dniach.

W okresie zmniejszania dawek insuliny pacjent powinien przynajmniej trzy razy na dobę samodzielnie badać stężenie glukozy. Należy poinformować pacjenta o konieczności natychmiastowego skontaktowania się z lekarzem prowadzącym w przypadku nieprawidłowych wyników tych badań. W niektórych przypadkach, zwłaszcza u pacjentów, którzy otrzymują insulinę w dawce ponad 40 jednostek insuliny na dobę, należy rozważyć hospitalizację pacjenta podczas zamiany sposobu leczenia.

Pacjenci leczeni uprzednio innymi doustnymi lekami hipoglikemizującymi

W czasie zamiany innej pochodnej sulfonylomocznika (zwłaszcza o wydłużonym okresie półtrwania, np. chlorpropamid) na produkt Glibenese GITS należy uważnie obserwować pacjentów ze względu na ryzyko hipoglikemii (np. obserwacja objawów klinicznych lub monitorowanie stężenia glukozy we krwi), co najmniej przez dwa tygodnie i zachować ostrożność podczas zmiany dawkowania.

Pacjenci leczeni jednocześnie innymi doustnymi lekami hipoglikemizującymi

U pacjentów, u których nie uzyskano zadowalającej kontroli glikemii podczas stosowania tylko produktu Glibenese GITS, lub u których jest on wtórnie nieskuteczny, powinno się dołączyć do leczenia inny doustny lek hipoglikemizujący. W takim przypadku zaleca się utrzymanie dotychczasowych dawek produktu Glibenese GITS, a stosowanie innego doustnego leku hipoglikemizującego należy rozpoczynać w najmniejszej zalecanej dawce początkowej.

Jeżeli dodajemy produkt Glibenese GITS do innego leku hipoglikemizujacego, powinno się zastosować Glibenese GITS w dawce 5 mg, zwiększanej w razie potrzeby w zależności od stanu klinicznego pacjenta.

Glibenese GITS - środki ostrożności

Hipoglikemia:

Glipizyd podobnie jak wszystkie pochodne sulfonylomocznika, może powodować wystąpienie hipoglikemii. Objawami mogącymi świadczyć o hipoglikemii są m. in.: osłabienie, senność, zaburzenia orientacji, nadmierne pocenie się, dreszcze, głód, pobudzenie, zawroty głowy, kołatanie serca, zaburzenia koncentracji, uczucie zimna, a w ciężkich przypadkach utrata przytomności i śpiączka. Ciężka hipoglikemia prowadzącą do śpiączki wymaga hospitalizacji pacjenta. U pacjentów ze znaczną hipoglikemią należy zastosować odpowiednie leczenie glukozą i monitorować stan pacjenta co najmniej przez 24 do 48 godzin.

W celu uniknięcia napadów hipoglikemii ważny jest odpowiedni dobór pacjentów, odpowiednie dawkowanie leku i zapewnienie pacjentowi pełnej informacji dotyczącej stosowania produktu. W celu utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi należy systematycznie i w odpowiednich porach spożywać

węglowodany, również podczas śniadania, gdyż stany hipoglikemiczne spowodowane działaniem glipizydu mogą występować w przypadku opóźniania pory posiłków, spożywania niewystarczających ilości pożywienia, niezbilansowanej podaży węglowodanów.

Niewydolność nerek lub wątroby może wpływać na wydalanie glipizydu z ustroju. W niewydolności wątroby może być także upośledzona zdolność do glukoneogenezy. W stanach tych istnieje większe ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji hipoglikemicznych. Pacjenci w podeszłym wieku, wyniszczeni lub niedożywieni oraz z niedoczynnością kory nadnerczy lub przysadki mózgowej są szczególnie wrażliwi na hipoglikemizujący wpływ leków zmniejszających stężenie glukozy we krwi. U osób w podeszłym wieku i u pacjentów leczonych lekami beta-adrenolitycznymi hipoglikemia może być trudna do rozpoznania. Prawdopodobieństwo wystąpienia hipoglikemii jest większe w przypadku niedostatecznej podaży kalorii w pożywieniu, po intensywnym lub długotrwałym wysiłku fizycznym, po spożyciu alkoholu oraz w razie stosowania więcej niż jednego leku zmniejszającego stężenie glukozy we krwi.

Utrata kontroli nad glikemią

U pacjentów skutecznie leczonych lekiem przeciwcukrzycowym sytuacje stresowe, takie jak: gorączka, uraz, zakażenie lub zabieg chirurgiczny, mogą spowodować utratę kontroli nad glikemią. W takich przypadkach niezbędne może być odstawienie produktu Glibenese GITS i okresowe podanie insuliny.

U wielu pacjentów skuteczność każdego doustnego leku hipoglikemizującego, w tym także glipizydu, polegająca na zmniejszaniu stężenia glukozy do prawidłowej wartości, zmniejsza się z upływem czasu. Może to być związane z progresją cukrzycy lub ze zmniejszającą się podatnością na działanie leku. Zjawisko to jest określane mianem wtórnej nieskuteczności, w odróżnieniu od pierwotnej nieskuteczności, w której lek jest nieskuteczny u określonego pacjenta już po pierwszym podaniu. Zanim u pacjenta zostanie rozpoznana wtórna nieskuteczność należy ocenić, czy dawka leku została właściwie dobrana i czy pacjent zachowuje właściwą dietę.

Badania laboratoryjne

Okresowo należy kontrolować stężenie glukozy we krwi, dokonywać pomiarów stężenia hemoglobiny glikowanej. W razie konieczności należy dostosować dawkę w celu utrzymania prawidłowego stężenia glukozy we krwi.

Choroby nerek i wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może zmieniać się farmakokinetyka lub farmakodynamika glipizydu. Hipoglikemia u takich pacjentów może być długotrwała. W razie jej wystąpienia należy podjąć właściwe postępowanie.

Choroby przewodu pokarmowego

W przypadkach znacznego skrócenia czasu zalegania tabletek produktu Glibenese GITS w przewodzie pokarmowym może zmienić się farmakokinetyka glipizydu, a więc i jego skuteczność kliniczna.

Ukazały się nieliczne doniesienia o objawach niedrożności u pacjentów ze zwężeniami przewodu pokarmowego, którzy przyjmowali inny lek zawierający niewchłanialną otoczkę, podobną do otoczki jaką zawiera Glibenese GITS. Z tego względu stosowanie produktu Glibenese GITS u tych pacjentów jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Informacja dla pacjenta:

Należy poinformować pacjentów i odpowiedzialnych za nich członków rodzin o ryzyku wystąpienia hipoglikemii, jej objawach i leczeniu oraz warunkach sprzyjających jej powstaniu. Pacjenci powinni nauczyć się rozpoznawać wczesne objawy hipoglikemii, takie jak: ból głowy, zaburzenia widzenia, osłabienie słuchu, uczucie mrowienia, uczucie głodu, osłabienie mięśni, drżenie rąk, niepokój, pocenie się, uczucie kołatania serca, aby mogli zgłosić się do lekarza w odpowiednim czasie. Członkom rodzin należy zwrócić uwagę na objawy mogące świadczyć o wystąpieniu hipoglikemii u pacjenta z cukrzycą, takie jak: osłabienie, zaburzenia koncentracji, zaburzenia mowy, agresywność, przygnębienie, śmianie się bez przyczyny, splątanie, drgawki, bladość, utrata przytomności.

Należy również wytłumaczyć, na czym polega pierwotna i wtórna nieskuteczność terapeutyczna.

Pacjenci powinni być poinformowani o tym, że tabletki Glibenese GITS należy połykać w całości. Tabletek nie wolno rozgryzać, dzielić ani kruszyć.

W produkcie Glibenese GITS substancja czynna zawarta jest wewnątrz nie ulegającej wchłanianiu otoczki, która umożliwia powolne uwalnianie leku. Po zakończeniu procesu uwalniania leku pusta otoczka jest wydalana z organizmu (może być widoczna w stolcu).

Pacjenci powinni być poinformowani o potencjalnym ryzyku i korzyściach wynikających ze stosowania produktu Glibenese GITS oraz o innych sposobach leczenia, znaczeniu przestrzegania zaleceń dietetycznych, systematycznych ćwiczeń fizycznych i regularnego badania stężenia glukozy we krwi.

Glibenese GITS - przedawkowanie

Nie ma dobrze udokumentowanych danych na temat przedawkowania produktu Glibenese GITS u ludzi. Przedawkowanie pochodnych sulfonylomocznika, w tym glipizydu, może spowodować hipoglikemię. W razie wystąpienia łagodnych objawów hipoglikemii, bez utraty przytomności lub zaburzeń neurologicznych, należy natychmiast podać doustnie glukozę i skorygować dawkę produktu i (lub) rozkład posiłków w ciągu dnia. Staranna obserwacja stanu pacjenta powinna trwać dopóki lekarz prowadzący nie upewni się, że pacjentowi nie zagraża już niebezpieczeństwo. Ciężkie hipoglikemie przebiegające ze śpiączką, utratą przytomności lub innymi zaburzeniami neurologicznymi zdarzają się rzadko, lecz są stanami zagrażającymi życiu wymagającymi natychmiastowego przyjęcia pacjenta do szpitala. W przypadku rozpoznania śpiączki hipoglikemicznej lub jej podejrzenia, należy pacjentowi jak najszybciej podać dożylnie stężony (50%) roztwór glukozy. Następnie należy podłączyć dożylny wlew bardziej rozcieńczonego (10%) roztworu glukozy z taką szybkością, by stężenie glukozy we krwi utrzymywało się powyżej 100 mg/dl. Pacjentów należy uważnie obserwować przynajmniej przez 48 godzin, gdyż po początkowym okresie poprawy klinicznej może dojść do nawrotu hipoglikemii. Klirens glipizydu w osoczu może ulegać wydłużeniu u pacjentów z chorobami wątroby. Z uwagi na silne wiązanie się glipizydu z białkami osocza, mało skuteczne wydaje się zastosowanie dializy.

Glibenese GITS - przeciwwskazania

Glipizydu nie należy stosować:

- u pacjentów z nadwrażliwością na glipizyd lub którykolwiek ze składników produktu,

- u pacjentów z cukrzycą typu 1,

- u pacjentów z ostrymi powikłaniami cukrzycy (kwasicą ketonową, śpiączką cukrzycową),

- u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, nerek, tarczycy,

- u pacjentów ze znacznymi zwężeniami w obrębie przewodu pokarmowego,

- u pacjentów leczonych jednocześnie mikonazolem,? u kobiet w okresie ciąży i laktacji.

Glibenese GITS - działania niepożądane

Podobnie jak w przypadku innych pochodnych sulfonylomocznika możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hipoglikemia może być długotrwała, ciężka i prowadząca do śpiączki

(patrz punkt 4.4 i 4.9); opisywano przypadki hiponatremii i reakcji disulfiramopodobnych;

Zaburzenia krwi i układu chłonnego: leukopenia, agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna i pancytopenia;

Zaburzenia psychiczne: splątanie*;

Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy*, drżenia*;

Zaburzenia oka: nieostre widzenie * i niedowidzenie *;

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe: ból brzucha, nudności, zaparcia lub biegunka i uczucie dyskomfortu w nadbrzuszu, wymioty;

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: żółtaczka cholestatyczna, toksyczne zapalenie wątroby i porfiria wątrobowa. W razie wystąpienia żółtaczki należy przerwać leczenie. Opisywano przypadki porfirii wątrobowej podczas stosowania pochodnych sulfonylomocznika;

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: skórne odczyny alergiczne, takie jak wykwity na skórze i błonach śluzowych, świerzbiączka, pokrzywka i wysypka grudkowo-plamista;

Zaburzenia ogólne: apatia;

Badania laboratoryjne: mierne do umiarkowanego zwiększenie aktywności AspAT, LDH, fosfatazy alkalicznej, oraz stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Związek między tymi objawami a stosowaniem produktu Glibenese GITS nie jest pewny.

* objawy są zwykle przemijające i nie jest konieczne przerwanie leczenia; mogą być jednak wyrazem hipoglikemii.

Glibenese GITS - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

U kobiet ciężarnych z cukrzycą lekiem z wyboru jest insulina. Nie należy stosować glipizydu u kobiet w ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo czy glipizyd przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Udowodniono, że niektóre pochodne sulfonylomocznika przenikają do mleka kobiet karmiących piersią. Ze względu na ryzyko wystąpienia hipoglikemii u dziecka należy przerwać karmienie piersią lub odstawić produkt.

Glibenese GITS - prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu glipizydu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn. Pacjenci powinni być świadomi ryzyka wystąpienia objawów hipoglikemii i zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Glipizidum

  Dostępne opakowania
  Glibenese GITS

  Glibenese GITS

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. - 0,01 g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Glibenese GITS

  Glibenese GITS

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 30 tabl. - 5 mg
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Powiązane artykuły
  Insulina - rodzaje, podawanie, przechowywanie

  Mieszanki insulinowe

  Mieszanki insulinowe

  Mieszanki insulinowe to przygotowane fabrycznie preparaty zawierające w sobie dwa typy insulin. Wyróżniamy dwa rodzaje mieszanek: pierwszy, będący połączeniem analogu insuliny szybko działającego i zawiesiny protaminowej tego analogu (protamina wydłuża...

  Metody podawania insuliny

  Rodzaje pomp insulinowych (WIDEO)

  Rodzaje pomp insulinowych (WIDEO)

  Pompa insulinowa dla cukrzyka Pompa insulinowa to urządzenie pozwalające na ciągłe podawanie insuliny osobie chorej na cukrzycę. Dzięki pompie poziom insuliny u chorego zbliża się do naturalnego poziomu insuliny, takiego jak u osoby zdrowej. Ciągły podskórny...

  Leczenie cukrzycy

  Lista refundacyjna bez długo działających analogów insuliny

  Lista refundacyjna bez długo działających analogów insuliny

  30 grudnia wejdzie w życie nowa lista leków refundowanych. Nie będzie na niej długo działających analogów insulinowych, które wpisano jednak w program terapeutyczny. Osoby do niego zakwalifikowane będą mogły korzystać z tego leku bezpłatnie… Czym są...

  Metody podawania insuliny

  Pompy insulinowe dla dzieci

  Pompy insulinowe dla dzieci

  Pompy insulinowe są najbardziej polecanym sposobem leczenia cukrzycy typu 1 u dzieci. Ten rodzaj cukrzycy pojawia się w dzieciństwie i wymaga insulinoterapii, czyli podawania insuliny, która przestaje być produkowana w organizmie. Ta nieuleczalna choroba...

  Powikłania cukrzycy

  Śpiączka cukrzycowa - przyczyny, pierwsza pomoc, leczenie

  Śpiączka cukrzycowa - przyczyny, pierwsza pomoc, leczenie

  Śpiączka jest stanem głębokiego zaburzenia świadomości, który może być wynikiem rozmaitych chorób i zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu, takich jak: choroby centralnego układu nerwowego, udar mózgu, urazy czaszkowo-mózgowe, zatrucia substancjami...

  Leczenie cukrzycy

  Leki przeciwcukrzycowe a wątroba (WIDEO)

  Leki przeciwcukrzycowe a wątroba (WIDEO)

  Wpływ leków na cukrzycę na wątrobę Doustne leki przeciwcukrzycowe stosowane w wielu przypadkach u osób chorych na cukrzycę muszą być przyjmowane codziennie, a nawet kilka razy dziennie, przez wiele lat, gdyż cukrzyca należy do grupy chorób przewlekłych....

  Leczenie cukrzycy

  Leki diabetologiczne

  Leki diabetologiczne

  Leki diabetologiczne są podawane chorym na cukrzycę typu 2 (cukrzyca insulinoniezależna). Insulina jest stosowana w przypadku leczenia cukrzycy typu 1 (insulinozależna). Leki na cukrzycę mają postać preparatów doustnych. Są to pochodne sulfonylomocznika,...

  Cukrzyca - objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie, dieta

  Edukacja chorych na cukrzycę

  Edukacja chorych na cukrzycę

  Edukacja chorych na cukrzycę jest tak samo istotną metodą leczenia jak dieta, aktywność fizyczna oraz farmakoterapia. Od samego chorego zależy w dużej mierze przebieg choroby, szybkość wystąpienia powikłań i finalnie jakość i długość życia. W cukrzycy...

  Badania dla cukrzyków

  Co wpływa na poziom glikemii?

  Co wpływa na poziom glikemii?

  U chorych na cukrzycę typu 1 oraz typu 2 zaburzenia występują zaburzenia wydzielania insuliny i glukagonu, wątrobowego wychwytu glukozy, hamowania wytwarzania glukozy w wątrobie i obwodowego wychwytu glukozy. Wszystko to objawia się nieprawidłową gospodarką...

  Diagnostyka cukrzycy

  Największe problemy pacjentów z cukrzycą typu 2 (WIDEO)

  Największe problemy pacjentów z cukrzycą typu 2 (WIDEO)

  Największym problemem pacjentów z cukrzycą typu drugiego jest to, że nie mają świadomości choroby przede wszystkim. Około 550 tysięcy Polaków nie wie o tym, że choruje na cukrzycę. Co gorsza kilka milionów Polaków ma, kilka milionów powtarzam ma tak...