Gadovist 1,0

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
0,60472 g/ml
Ilość
1 fiol.a 15ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BAYER PHARMA AG

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Gadovist 1,0 - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Gadovist 1,0 - opis

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

Produkt Gadovist 1,0 stosuje się u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 2 lat i starszych w następujących wskazaniach:

• Wzmocnienie kontrastowe w badaniu rezonansu magnetycznego (ang. magnetic resonance imaging – MRI) głowy i rdzenia kręgowego.

• Wzmocnienie kontrastowe w badaniu rezonansu magnetycznego (MRI) całego ciała, w tym głowy i szyi, klatki piersiowej, piersi, brzucha (trzustki, wątroby i śledziony), miednicy (gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, macicy), przestrzeni zaotrzewnowej (nerek), kończyn i układu mięśniowo-szkieletowego.

• Wzmocnienie kontrastowe w angiografii przy użyciu rezonansu magnetycznego (ang. contrast enhancement in magnetic resonance angiography – CE-MRA).

• Wzmocnienie kontrastowe w badaniu rezonansu magnetycznego (MRI) w tym oceny przepływu w mięśniu sercowym w warunkach stresu farmakologicznego i oceny żywotności mięśnia sercowego („wzmocnienie opóźnione”).

• Gadovist 1,0 ułatwia wizualizację zaburzonych struktur lub zmian i pomaga w różnicowaniu tkanki zdrowej i patologicznie zmienionej.

Gadovist 1,0 - skład

Każdy mililitr zawiera 1,0 mmol gadobutrolu (równoważnik 604,72 mg gadobutrolu), który jest substancją czynną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Gadovist 1,0 - dawkowanie

Produkt jest przeznaczony tylko do wstrzykiwań dożylnych.

Dodatkowe instrukcje zamieszczone są w punkcie „Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania”.

Wymaganą dawkę należy podawać w pojedynczym szybkim wstrzyknięciu dożylnym. Badanie MRI ze wzmocnieniem kontrastowym można rozpocząć bezpośrednio po wstrzyknięciu (lub krótko po wstrzyknięciu, w zależności od zastosowanych sekwencji impulsów i protokołu badania). Optymalne działanie środka kontrastowego występuje w trakcie pierwszego przejścia tętniczego w przypadku badania angiograficznego (CE-MRA) i w ciągu około 15 minut po wstrzyknięciu produktu Gadovist 1,0 w przypadku oceny ośrodkowego układu nerwowego (OUN) (czas zależy od rodzaju zmiany chorobowej/tkanki).

Do badań ze wzmocnieniem kontrastowym szczególnie przydatne jest wykonanie skanów w sekwencji T1-zależnej.

Dawkowanie

Dorośli

Dawka zależy od wskazania. Pojedyncze wstrzyknięcie 0,1 mmol produktu Gadovist 1,0 na kg masy ciała (odpowiada to 0,1 ml/kg mc.) jest zasadniczo wystarczające. Całkowita, maksymalna dawka to 0,3 mmol produktu Gadovist 1,0 na kg mc. (odpowiada to 0,3 ml/kg mc.).

Badanie OUN:

Żeby uzyskać odpowiedź na problem kliniczny, zazwyczaj wystarczającą dawką jest 0,1 mmol na kg masy ciała (0,1 mmol/kg mc.). Odpowiada to 0,1 ml/kg mc. roztworu o stężeniu 1,0 M.

Jeśli pomimo ujemnego wyniku badania MRI nadal istnieje istotne kliniczne podejrzenie obecności zmiany chorobowej lub jeśli uzyskanie dokładniejszych informacji może wpłynąć na leczenie chorego, można wykonać drugie wstrzyknięcie produktu do dawki maksymalnej 0,2 mmol/kg mc. w ciągu 30 minut od pierwszego podania.

Badanie MRI całego ciała (z wyjątkiem CE-MRA)

W celu wyjaśnienia problemu klinicznego, zazwyczaj wystarczającą dawką jest 0,1 ml/kg mc. produktu Gadovist 1,0.

Badanie angiograficzne:

Obrazowanie 1 pola widzenia: 7,5 ml przy masie ciała poniżej 75 kg; 10 ml przy masie ciała 75 kg i większej (co odpowiada 0,1–0,15 mmol/kg mc.).

Obrazowanie > 1 pola widzenia: 15 ml przy masie ciała poniżej 75 kg; 20 ml przy masie ciała 75 kg i większej (co odpowiada 0,2–0,3 mmol/kg mc.).

Specjalne grupy pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Gadovist1,0 można stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 30 ml/min/1,73 m2)oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby jedynie po starannej ocenie korzyści do ryzyka oraz jeśli informacja diagnostyczna jest niezbędna i nie można jej uzyskać w badaniu MRI bez wzmocnienia środkiem kontrastowym (patrz punkt 4.4). Jeśli użycie produktu Gadovist 1,0 jest konieczne, nie należy stosować dawki większej niż 0,1 mmol/kg masy ciała. Nie należy stosować więcej niż jednej dawki podczas obrazowania. Ze względu na brak danych dotyczących wielokrotnego podawania, wstrzyknięć produktu Gadovist 1,0 nie należy powtarzać, chyba że przerwy pomiędzy wstrzyknięciami wynoszą co najmniej 7 dni.

Dzieci i młodzież

Noworodki do 4. tygodnia życia, niemowlęta do 1. roku życia i dzieci

U dzieci w wieku 2 lat i starszych oraz u młodzieży zalecana dawka wynosi 0,1 mmol produktu Gadovist 1,0 na kg masy ciała (co odpowiada 0,1 ml produktu Gadovist 1,0 na kg masy ciała) we wszystkich wskazaniach (patrz punkt 4.1).

Produkt Gadovist 1,0 nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 2 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

Osoby w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i starsze)

Dostosowanie dawkowania nie jest uważane za konieczne. Należy zachować ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

Gadovist 1,0 - środki ostrożności

Wstrzykiwanie produktu Gadovist 1,0 do żył o małym świetle niesie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zaczerwienienie i obrzęk.

Podczas stosowania produktu leczniczego Gadovist 1,0 obowiązują również standardowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa badań metodą rezonansu magnetycznego, zwłaszcza wykluczenie materiałów ferromagnetycznych.

 Nadwrażliwość

U chorych ze skłonnością do alergii decyzję o zastosowaniu produktu Gadovist 1,0 należy podjąć po szczególnie starannej ocenie stosunku korzyści do ryzyka.

Reakcje nadwrażliwości zgłaszane w przypadku innych produktów leczniczych zawierających gadolin były także obserwowane po podaniu produktu Gadovist 1,0. Mogły one mieć postać reakcji rzekomoanafilaktycznej / nadwrażliwości lub innej reakcji organizmu (idiosynkrazji) charakteryzującej się objawami ze strony układu krążenia, oddechowego lub objawami skórnymi, do ciężkich reakcji, w tym wstrząsu.

Ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości zwiększa się w przypadku:

- występujących w przeszłości reakcji na środki kontrastowe, - astmy oskrzelowej w wywiadzie,

- chorób alergicznych w wywiadzie.

Większość reakcji występuje w ciągu pół godziny od podania produktu. Należy zapewnić bezpośredni dostęp do produktów leczniczych i odpowiedniej aparatury (np. rurka intubacyjna i respirator) w celu niezwłocznej reakcji w sytuacjach nagłych.

Rzadko obserwowano reakcje opóźnione (po upływie godzin do kilku dni) (patrz punkt 4.8).

 Zaburzenia czynności nerek

Przed podaniem produktu Gadovist 1,0 zalecane jest objęcie wszystkich pacjentów badaniem w zakresie zaburzeń czynności nerek, obejmującym testy laboratoryjne.

Ze względu na opóźnioną eliminację środków kontrastowych u chorych z ciężkim zaburzeniem czynności nerek należy bardzo starannie rozważyć korzyści i ryzyko wynikające z podania środka kontrastowego.

Ponieważ gadobutrol jest wydalany przez nerki, należy upewnić się, że zachowano odpowiedni okres na usunięcie produktu z organizmu przed ponownym jego podaniem. Zwykle całkowite usunięcie z moczu było obserwowane u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek w ciągu 72 godzin. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek co najmniej 80% podanej dawki zostało usunięte z moczu w ciągu 5 dni (patrz punkt 5.2).

Hemodializa zaraz po podaniu produktu Gadovist 1,0 może ułatwić jego usunięcie z organizmu. Brak dowodów uzasadniających rozpoczęcie hemodializy w celu zapobiegania lub leczenia nerkopochodnego zwłóknienia układowego (ang. nephrogenic systemic fibrosis – NSF) u pacjentów niepoddawanych jeszcze hemodializie.

Około 98% produktu jest usuwane z organizmu po 3 dializach. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek zaleca się usuwanie hemodializą produktu Gadovist 1,0 z organizmu. U pacjentów już poddawanych hemodializie należy rozważyć zastosowanie hemodializy bezpośrednio po podaniu produktu Gadovist 1,0.

Zgłaszano przypadki nerkopochodnego zwłóknienia układowego związanego ze stosowaniem niektórych produktów leczniczych zawierających gadolin u pacjentów, u których występuje ostre lub przewlekłe ciężkie zaburzenie czynności nerek (GFR< 30 ml/min/1,73 m2). Pacjenci poddani zabiegowi przeszczepienia wątroby są szczególnie narażeni, ponieważ ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek w tej grupie pacjentów jest duże. Ze względu na możliwość wystąpienia NSF podczas stosowania produktu Gadovist 1,0, produkt ten można stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek oraz u pacjentów w okołooperacyjnym okresie przeszczepienia wątroby jedynie po starannej ocenie korzyści do ryzyka oraz jeśli informacja diagnostyczna jest niezbędna i nie można jej uzyskać w badaniu metodą MRI bez wzmocnienia środkiem kontrastowym.

Dlatego produkt Gadovist 1,0 należy stosować u tych pacjentów po starannym rozważeniu korzyści i ryzyka (patrz punkt 4.8).

• Osoby w podeszłym wieku

Ponieważ klirens nerkowy gadobutrolu może ulec zmniejszeniu u pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie ważne jest obserwowanie pacjentów w wieku 65 lat i starszych w zakresie zaburzeń czynności nerek.

• Napady drgawkowe

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych zawierających gadolin, u chorych z niskim progiem drgawkowym konieczne jest zachowanie szczególnych środków ostrożności.

Gadovist 1,0 - przedawkowanie

Pojedyncza dawka gadobutrolu, wynosząca 1,5 mmol gadobutrolu/kg mc. była dobrze tolerowana. Dotychczas nie zgłaszano objawów intoksykacji wynikających z przedawkowania produktu w trakcie stosowania klinicznego.

W przypadku nieumyślnego przedawkowania, w ramach środków ostrożności zaleca się monitorowanie czynności układu krążenia (w tym EKG) i kontrolę czynności nerek.

Produkt Gadovist 1,0 można usunąć z organizmu za pomocą hemodializy. Jednak brak dowodów, że hemodializa jest odpowiednia do zapobiegania nerkopochodnemu zwłóknieniu układowemu.

Gadovist 1,0 - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Gadovist 1,0 - działania niepożądane

Ogólny profil bezpieczeństwa produktu Gadovist 1,0 jest opracowany w oparciu o dane uzyskane od 4 500 pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych i z monitorowania produktu po wprowadzeniu do obrotu.

U pacjentów otrzymujących produkt Gadovist 1,0 najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi ( 0,5%) są: ból głowy, nudności, reakcje w miejscu wstrzyknięcia, zaburzenia smaku i uczucie gorąca.

U pacjentów otrzymujących produkt Gadovist 1,0 najcięższymi działaniami niepożądanymi są: zatrzymanie akcji serca, zatrzymanie oddechu, wstrząs rzekomo-anafilaktyczny.

Rzadko obserwowano opóźnione reakcje alergiczne (od kilku godzin do kilku dni).

Większość działań niepożądanych miało nasilenie od łagodnego do umiarkowanego.

Działania niepożądane obserwowane po zastosowaniu produktu Gadovist 1,0 są przedstawione w poniższej tabeli. Terminologia działań niepożądanych oparta jest na systemie klasyfikacji układów i narządów MedDRA. W celu opisania określonych reakcji oraz ich synonimów i stanów pokrewnych zastosowano najbardziej odpowiedni termin MedDRA.

Działania niepożądane zgłoszone w trakcie badań klinicznych zostały wymienione zgodnie z częstością występowania, którą pogrupowano według konwencji: często (1/100 do < 1/10), niezbyt często (1/1 000 do < 1/100), rzadko (1/10 000 do < 1/1 000). Działania niepożądane zaobserwowane jedynie po wprowadzeniu produktu do obrotu, dla których częstość występowania nie mogła być określona, zostały przedstawione w kolumnie zatytułowanej „Częstość nieznana”.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1. Działania niepożądane raportowane w badaniach klinicznych lub po wprowadzeniu do obrotu u pacjentów, którym podano produkt Gadovist 1,0

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia układu immunologicznego

   

nadwrażliwość / reakcja rzekomo-anafilaktyczna

(np. wstrząs rzekomoanafilaktyczny,1,2

 

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

     

zapaść naczyniowa,1, 2 zatrzymanie oddechu,1, 2 skurcz oskrzeli,1 sinica,1 obrzęk jamy ustnej i gardła,1, 2 obrzęk krtani,1 niedociśnienie,2 wzrost ciśnienia krwi,1 ból w klatce piersiowej,1 pokrzywka, obrzęk twarzy,1 obrzęk naczynioruchowy,1 zapalenie spojówek,1 obrzęk powiek,1 uderzenie gorąca, nadmierne pocenie się,1 kaszel,1 kichanie,1 uczucie pieczenia,1 bladość)

 

Zaburzenia układu nerwowego

ból głowy

zawroty głowy, zaburzenia smaku, parestezje

utrata świadomości, drgawki, omamy węchowe

 

Zaburzenia serca

   

tachykardia, kołatanie serca

zatrzymanie akcji serca2

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

duszność2

   

Zaburzenia

żołądka i jelit

nudności

wymioty

suchość w jamie ustnej

 

Zaburzenia skóry

i tkanki podskórnej

 

rumień, świąd (w tym świąd uogólniony), wysypka (w tym wysypka uogólniona, plamkowa, grudkowa, wysypka ze świądem)

 

nerkopochodne zwłóknienie układowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

reakcja w miejscu wstrzyknięcia,3

uczucie gorąca

złe samopoczucie, uczucie zimna

 

1

Nadwrażliwość/ reakcje rzekomoanafilaktyczne obserwowano jedynie po wprowadzeniu produktu do obrotu (częstość nieznana). 2 Zgłaszano przypadki zagrożenia życia i (lub) przypadki zgonów.

3 Do reakcji w miejscu wstrzyknięcia (różne rodzaje) należy zaliczyć: wynaczynienia w miejscu wstrzyknięcia, pieczenie w miejscu wstrzyknięcia, uczucie zimna w miejscu wstrzyknięcia, uczucie ciepła w miejscu wstrzyknięcia, rumień lub wysypka w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, krwiak w miejscu wstrzyknięcia.

Gadovist 1,0 - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania gadobutrolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na reprodukcję po wielokrotnym zastosowaniu dużych dawek (patrz punkt 5.3). Produktu Gadovist 1,0 nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli stan kliniczny kobiety nie wskazuje na konieczność stosowania gadobutrolu.

Potencjalne ryzyko dla ludzi nie jest znane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy gadobutrol przenika do mleka ludzkiego.

Dowody z badań nieklinicznych wskazują, że produkty lecznicze zawierające gadolin przenikają w bardzo małych ilościach do mleka matki (mniej niż 0,1% podanej dawki) (patrz punkt 5.3). W dawkach klinicznych nie należy spodziewać się wpływu na niemowlę ze względu na małą ilość wydalaną z mlekiem i słabe wchłanianie z jelita (około 5% dawki podanej doustnie było wydalane z moczem) (patrz punkt 5.2). Lekarz wraz z karmiącą matką powinni podjąć decyzję o kontynuowaniu karmienia piersią lub o jego przerwaniu na okres 24 godzin po podaniu produktu Gadovist 1,0.

Dawki lecznicze nie wykazują wpływu na noworodki i Gadovist 1,0 może być stosowany podczas karmienia piersią.

Gadovist 1,0 - prowadzenie pojazdów

Nieistotny.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Gadobutrolum

  Gadobutrol to środek kontrastowy stosowany w diagnostyce metodą rezonansu magnetycznego: czaszki, rdzenia kręgowego, głowy, kręgosłupa i naczyń krwionośnych. Podanie kontrastu umożliwia uzyskanie większej ilości informacji niż podczas badania bez kontrastu. Kontrastowanie gadobutrolem pozwala różnicować nowotwory złośliwe od niezłośliwych.

  Dostępne opakowania
  Gadovist 1,0

  Gadovist 1,0

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 15ml - 0,60472 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Gadovist 1,0

  Gadovist 1,0

  roztwór do wstrzykiwań - 10 fiol.a 15ml - 0,60472 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Gadovist 1,0

  Gadovist 1,0

  roztwór do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 15ml - 0,60472 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Gadovist 1,0

  Gadovist 1,0

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.-strz.a 15ml - 0,60472 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Gadovist 1,0

  Gadovist 1,0

  roztwór do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 20ml - 0,60472 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Gadovist 1,0

  Gadovist 1,0

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.-strz.a 20ml - 0,60472 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Gadovist 1,0

  Gadovist 1,0

  roztwór do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 5ml - 0,60472 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Gadovist 1,0

  Gadovist 1,0

  roztwór do wstrzykiwań - 5 amp.-strz.a 5ml - 0,60472 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Gadovist 1,0

  Gadovist 1,0

  roztwór do wstrzykiwań - 1 amp.-strz.a 7,5ml - 0,60472 g/ml
  BAYER PHARMA AG
  Powiązane artykuły
  Bezsenność - przyczyny, leczenie, zapobieganie

  Trik na lepszy sen. Warto wcielić w życie już dzisiaj (WIDEO)

  Trik na lepszy sen. Warto wcielić w życie już dzisiaj (WIDEO)

  Stres i szybkie tempo życia to tylko niektóre powody, przez które nie możemy zmrużyć oka. Dr Michael Breus, specjalista zajmujący się tematyką snu, zdradza jedną, prostą zasadę, która pozwoli ci na długi i głęboki nocny odpoczynek. Zobacz wideo. Zły...

  Zaburzenia snu

  Sposoby na kłopoty ze snem (WIDEO)

  Sposoby na kłopoty ze snem (WIDEO)

  Każdy, kto cierpi na bezsenność doskonale wie jak męcząca może być ta dolegliwość. Wieczorem osoby z bezsennością spędzają nawet kilka godzin w łóżku próbując zasnąć. Rano z kolei mają problem z tym, by podnieść się z łóżka, a w ciągu dnia są zmęczone...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Dlaczego cierpimy na bezsenność? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Dlaczego cierpimy na bezsenność? (WIDEO)

  Gdzie szukać przyczyn bezsenności? Cierpiące na bezsenność osoby często nie uświadamiają sobie, co leży u podstaw zaburzenia. Jakie są najczęstsze przyczyny bezsenności? Czy mamy na nie jakikolwiek wpływ? Z jakimi zaburzeniami współistnieje? Informacji...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jak sobie radzić z bezsennością? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jak sobie radzić z bezsennością? (WIDEO)

  Wpływ bezsenności na życie Bezsenność znacząco pogarsza codzienne funkcjonowanie, dlatego też bardzo ważne jest jej dokładne zdiagnozowanie. Czasem wystarczą proste rozwiązania, jak np. zmiana godziny treningu czy wyciszenie się przed snem. Jednak gdy...

  Przyczyny bezsenności

  Jet lag - definicja, objawy, zapobieganie, jak walczyć z jet lag

  Jet lag - definicja, objawy, zapobieganie, jak walczyć z jet lag

  Zespół nagłej zmiany strefy czasowej (jet lag syndrome) to zespół objawów, pojawiających się w trakcie podróży w kierunku równoleżnikowym (wschód-zachód) związany ze zmianą strefy czasowej. Przebieg jet lag jest uzależniony od liczby przekraczanych stref...

  Newsy - leki i suplementy

  Część tabletek na sen zawiera niebezpiecznie wysokie stężenie melatoniny

  Część tabletek na sen zawiera niebezpiecznie wysokie stężenie melatoniny

  Nowe badania pokazują, dlaczego należy zachować ostrożność w dawkowaniu tabletek nasennych. Okazuje się, że osoby cierpiące na bezsenność, które najczęściej zażywają podobne środki, mogą być narażone na atak serca, wysoką gorączkę, a nawet śmierć. Chociaż...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Tabletki nasenne - działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Tabletki nasenne - działanie, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Tabletki nasenne dzielimy na 3 grupy: benzodiazepiny, barbiturany i niebarbiturowe leki nasenne. Różnią się one nie tylko budową chemiczną, ale także siłą działania nasennego oraz innymi właściwościami. Barbiturany zażywane długotrwale powodują uzależnienie...

  Newsy

  Joga oparta na oddychaniu może pomóc w leczeniu depresji

  Leki przeciwdepresyjne są uważane za podstawową metodę leczenia ciężkiej depresji, ale leki te nie działają na więcej niż połowę Amerykanów. Teraz badacze sugerują, że aby zwiększyć ich skuteczność, należy zacząć trenować jogę opartą na oddychaniu. W...

  Leki i suplementy

  Seria popularnej waleriany wycofana z obrotu

  Seria popularnej waleriany wycofana z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje ze sprzedaży na terenie całej Polski serię nalewki kozłkowej (Valeriane tinctura). Z decyzji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wynika, że z obrotu wycofano preparaty o numerze serii: 011116 i 011116B...