Ferinject

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań
Dawka
0,05 g Fe(III)/ml
Ilość
5 fiol.a 2ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: VIFOR FRANCE S.A.

Pytania do farmaceuty

Zwężone jelito grube a możliwość wykonania badań

Witam, Jestem 26 - letnią kobietą chorującą na colitis ulcerosa i celiakię od 3 lat. W tym czasie nie nastąpił okres remisji. Codziennie krwawa biegunka oscyluje od 20-30 razy na dobę. Przez rok czasu przyjmowałam Asamax, mój stan był wtedy jeszcze gorszy, bo zapalanie występowały częściej.Teraz CRP jest w normie,mimo notorycznych biegunek.Z leczenia otrzymuję jedynie Ferinject 1000 raz w miesiącu.Jakie...

Ferinject - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ferinject - opis

Produkt leczniczy Ferinject jest wskazany do stosowania w leczeniu niedoborów żelaza, gdy doustne produkty żelaza nie są skuteczne lub nie można ich stosować.

Rozpoznanie musi zostać potwierdzone na podstawie wyników badań laboratoryjnych.

Ferinject - skład

Jeden ml roztworu zawiera 50 mg żelaza w postaci karboksymaltozy żelazowej.

Każda fiolka o pojemności 2 ml zawiera 100 mg żelaza w postaci karboksymaltozy żelazowej.

Każda fiolka o pojemności 10 ml zawiera 500 mg żelaza w postaci karboksymaltozy żelazowej.

1 ml roztworu zawiera do 5,5 mg (0,24 mmol) sodu, patrz punkt 4.4. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Ferinject - dawkowanie

Obliczanie dawki całkowitej żelaza

Całkowitą dawkę podawaną w celu uzupełnienia niedoboru żelaza produktem Ferinject określa się na podstawie masy ciała pacjenta oraz stężenia hemoglobiny i nie wolno jej przekraczać. Całkowitą dawkę żelaza należy ustalić na podstawie poniższej tabeli:

Hb (g/dl)

Pacjenci o masie ciała 35 kg do < 70 kg

Pacjenci o masie ciała ≥ 70 kg

< 10

1500 mg

2000 mg

≥ 10

1000 mg

1500 mg

Uwaga: u pacjentów o masie ciała < 35 kg nie należy przekraczać całkowitej dawki żelaza 500 mg. Podczas obliczania zapotrzebowania na żelazo u pacjentów z nadwagą należy przyjąć normalny stosunek masy ciała do objętości krwi.

W przypadku pacjentów, u których stężenie hemoglobiny wynosi ≥ 14 g/dl, należy podać początkową dawkę żelaza 500 mg a przed podaniem kolejnej dawki należy sprawdzić stężenie żelaza.

Po uzupełnieniu niedoboru żelaza należy przeprowadzać regularne badania, aby upewnić się, że stężenie żelaza utrzymuje się na prawidłowym poziomie.

Maksymalna tolerowana pojedyncza dawka

Pojedyncza dawka produktu Ferinject nie powinna przekraczać 1000 mg żelaza (20 ml) na dobę lub 13 mg żelaza (0,3 ml) na kg masy ciała. Nie podawać dawki 1000 mg żelaza (20 ml) częściej niż raz w tygodniu.

Wstrzyknięcie dożylne

Ferinject można podawać we wstrzyknięciu dożylnym w postaci nierozcieńczonego roztworu do dawki 1000 mg żelaza (do maksymalnie 15 mg/kg masy ciała). W przypadku dawek od 200 do 500 mg żelaza, Ferinject należy podawać z szybkością 100 mg/min. W przypadku dawek od 500 do 1000 mg żelaza, Ferinject należy podawać w czasie 15 minut.

Podanie w dożylnym wlewie kroplowym

Ferinject można podawać w pojedynczej dawce nie większej niż 1000 mg żelaza (do maksymalnie 20 mg/kg masy ciała).

Sposób podawania

Ferinject jest przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego: we wstrzyknięciu (bolus) lub podczas hemodializy bezpośrednio przez linię żylną prowadzącą do dializatora, albo w dożylnym wlewie kroplowym. W przypadku podawania w dożylnym wlewie kroplowym Ferinject należy rozcieńczać wyłącznie jałowym roztworem 0,9% m/V chlorku sodu zgodnie z poniższym schematem:

Schemat rozcieńczania produktu Ferinject w celu podania dożylnego wlewu kroplowego

 

Ferinject

 

Żelazo

Maksymalna objętość 0,9% m/V jałowego roztworu chlorku sodu

Minimalny czas trwania wlewu

2

do 4 ml

100

do 200 mg

50 ml

-

> 4

do 10 ml

> 200

do 500 mg

100 ml

6 minut

> 10

do 20 ml

> 500

do 1000 mg

250 ml

15 minut

Uwaga: ze względu na trwałość roztworu nie należy stosować stężeń poniżej 2 mg żelaza/ml.

Produktu Ferinject nie wolno podawać podskórnie ani domięśniowo.

Przewlekła choroba nerek wymagająca hemodializy

U pacjentów z przewlekłą chorobą nerek wymagającą hemodializy nie należy przekraczać pojedynczej maksymalnej dawki dobowej iniekcji podawanej dożylnie wynoszącej 200 mg żelaza (patrz punkt

4. 4).

Populacja pediatryczna

Nie badano produktu Ferinject u dzieci, dlatego nie zaleca się jego stosowania u dzieci poniżej 14 lat.

Ferinject - środki ostrożności

Produkty żelaza podane pozajelitowo mogą wywoływać reakcje nadwrażliwości włącznie z reakcją rzekomoanafilaktyczną, która potencjalnie może zagrażać życiu (patrz punkt 5.34.8). Dlatego musi być dostępne wyposażenie do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych lub objawów nietolerancji w trakcie podawania leku, leczenie należy natychmiast przerwać.

U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby produkty żelaza podawane pozajelitowo można stosować pod warunkiem wnikliwego rozważenia bilansu zagrożeń i korzyści. Jeżeli przeładowanie żelazem może wywoływać zaburzenie czynności wątroby (np. w porfirii skórnej późnej), należy unikać stosowania pozajelitowych produktów żelaza. Aby nie dopuścić do przeładowania żelazem, zaleca się staranne monitorowanie wskaźników gospodarki żelazem.

Brak dostępnych danych określających bezpieczeństwo podawania pojedynczych dawek żelaza większych niż 200 mg u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, wymagających hemodializy.

Należy zachować ostrożność, podając pozajelitowe produkty żelaza osobom z ostrymi lub przewlekłymi zakażeniami, astmą oskrzelową, wypryskiem alergicznym lub alergią atopową. Zaleca się przerwanie podawania produktu Ferinject u pacjentów z aktywną posocznicą. W przypadku pacjentów z przewlekłym zakażeniem należy rozważyć bilans korzyści i zagrożeń, uwzględniając zahamowanie erytropoezy.

Należy dopilnować, by podczas podawania produktu Ferinject nie doszło do wynaczynienia poza światło żyły. Wynaczynienie produktu Ferinject w miejscu wstrzyknięcia może wywoływać brązowe zabarwienie oraz podrażnienie skóry. Jeżeli dojdzie do wynaczynienia do przestrzeni okołożylnej, należy natychmiast przerwać podawanie produktu.

Jeden ml nierozcieńczonego produktu Ferinject zawiera do 5,5 mg (0,24 mmol) sodu. Należy to uwzględnić podczas leczenia pacjentów stosujących dietę niskosodową.

Jeden ml nierozcieńczonego produktu Ferinject zawiera maksymalnie 75 µg glinu. Należy to uwzględnić przy leczeniu pacjentów poddawanych dializom.

Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania produktu Ferinject u dzieci.

Nie podawać dawki 20 ml (1000 mg żelaza) w postaci wstrzyknięć lub infuzji częściej niż raz w tygodniu.

Ferinject - przedawkowanie

Podanie produktu Ferinject w ilościach przekraczających dawkę wymaganą do uzupełnienia niedoboru żelaza w chwili rozpoznania może prowadzić do nagromadzenia żelaza w puli zapasowej i w konsekwencji do hemosyderozy. W diagnostyce przeładowania żalazem przydatne może być monitorowanie parametrów gospodarki żelazem, np. stężenia ferrytyny w surowicy i wysycenia transferyny. W przypadku kumulacji żelaza można rozważyć zastosowanie związków chelatujących żelazo.

Ferinject - przeciwwskazania

Stosowanie produktu Ferinject jest przeciwwskazane w przypadku:

• rozpoznanej nadwrażliwości na Ferinject lub na jakąkolwiek substancję pomocniczą;  niedokrwistości niezależnej od niedoboru żelaza, np. niedokrwistości mikrocytarnej;

• objawów przeładowania żelazem lub zaburzeń przyswajania żelaza.

Ferinject - działania niepożądane

Najczęściej opisywanym działaniem niepożądanym leku jest ból głowy (występuje u 3,3% pacjentów).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (≥ 1/10)

Często (≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100)

Rzadko

(≥ 1/10 000 do

< 1/1 000)

Zaburzenia układu

immunologicznego

   

nadwrażliwość włącznie z reakcją

rzekomoanafilaktyczną

 

Zaburzenia układu nerwowego

 

ból głowy, zawroty głowy

parestezje

 

Zaburzenia naczyniowe

   

niedociśnienie, nadciśnienie, uderzenia gorąca

 

Zaburzenia układu

oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

     

duszność

Zaburzenia

żołądka i jelit

 

nudności, ból brzucha, zaparcia, biegunka

zaburzenia smaku, wymioty, dolegliwości dyspeptyczne, wzdęcia

 

Zaburzenia skóry

i tkanki podskórnej

 

wysypka

świąd, pokrzywka

 

Zaburzenia mięśniowo-

   

bóle stawowe, ból pleców, bóle mięśni

 

szkieletowe i tkanki łącznej

       

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

reakcje w miejscu wstrzyknięcia

gorączka, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, dreszcze, złe samopoczucie, obrzęki obwodowe

 

Badania

diagnostyczne

 

przejściowe zmniejszenie stężenia fosforu we krwi, zwiększenie aktywności aminotransferaz y alaninowej

zwiększenie aktywności aminotransferazy

asparaginianowej, gamma-

glutamylotranspeptydazy i dehydrogenazy mleczanowej

 

Nie występują działania niepożądane o nieznanej częstości.

Ferinject - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania produktu Ferinject u kobiet w ciąży. Przed zastosowaniem leku u kobiet ciężarnych konieczne jest wnikliwe rozważenie bilansu korzyści i zagrożeń. Nie należy stosować produktu Ferinject podczas ciąży, jeśli nie jest to niezbędnie konieczne. Wyniki badań na zwierzętach wskazują, że żelazo uwalniane z produktu Ferinject przenika przez barierę łożyskową i jego stosowanie w okresie ciąży może wpływać na rozwój kośćca w okresie płodowym (patrz punkt 5.3).

Niedobór żelaza występujący w pierwszych trzech miesiącach ciąży w wielu przypadkach można leczyć stosując doustne preparaty żelaza. Jeżeli po rozważeniu bilansu korzyści i zagrożeń uzasadnione jest zastosowanie produktu Ferinject, zaleca się, aby leczenie przeprowadzić w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Laktacja

W badaniach klinicznych wykazano, że przenikanie żelaza z produktu Ferinject do ludzkiego mleka było zaniedbywalne (≤1%). Z ograniczonych danych dotyczących kobiet karmiących piersią nie wynika, by produkt Ferinject stanowił zagrożenie dla dzieci karmionych piersią.

Płodność

Brak jest danych dotyczących wpływu produktu Ferinject na płodność u ludzi. W badaniach przeprowadzanych na zwierzętach Ferinject nie wykazywał wpływu na płodność (patrz punkt 5.3).

Ferinject - prowadzenie pojazdów

Nie jest prawdopodobne, aby Ferinject zmniejszał zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Carboxymaltosum ferricum

  Dostępne opakowania
  Ferinject

  Ferinject

  roztwór do wstrzykiwań - 5 fiol.a 2ml - 0,05 g Fe(III)/ml
  VIFOR FRANCE S.A.
  Ferinject

  Ferinject

  roztwór do wstrzykiwań - 5 fiol.a 10ml - 0,05 g Fe(III)/ml
  VIFOR FRANCE S.A.
  Ferinject

  Ferinject

  roztwór do wstrzykiwań - 2 fiol.a 2ml - 0,05 g Fe(III)/ml
  VIFOR FRANCE S.A.
  Ferinject

  Ferinject

  roztwór do wstrzykiwań - 2 fiol.a 10ml - 0,05 g Fe(III)/ml
  VIFOR FRANCE S.A.
  Ferinject

  Ferinject

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 10ml - 0,05 g Fe(III)/ml
  VIFOR FRANCE S.A.
  Ferinject

  Ferinject

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 2ml - 0,05 g Fe(III)/ml
  VIFOR FRANCE S.A.
  Ferinject

  Ferinject

  roztwór do wstrzykiwań - 1 fiol.a 20ml - 0,05 g Fe(III)/ml
  VIFOR FRANCE S.A.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju dwa leki: Tezeo HCT oraz CosmoFer. Pierwszy stosowany jest w kardiologii, drugi - w leczeniu anemii. Lek na serce wycofany Tezeo HCT to preparat obniżający ciśnienie i moczopędny,...

  Zaburzenia erekcji

  Co to jest priapizm?

  Priapizm to długotrwały (ponad 4-godzinny), bolesny wzwód członka, niezależny od woli mężczyzny oraz niewynikający z podniecenia seksualnego. Podczas erekcji krew, która napływa do członka, zostaje uwięziona. Dolegliwość ta jest stosunkowo rzadka i może...

  Dożylnie podawanie leków

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Każdy pacjent przed operacją odczuwa stres, niepokój i ma gorszy nastrój. Zadaniem premedykacji jest zniwelowanie negatywnych uczuć i przygotowanie do zabiegu czy operacji. Jest to bezpieczna metoda, stosowana również w przypadku dzieci i osób starszych....

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Premedykacja - wskazania, stosowane leki, powikłania

  Każdy pacjent przed operacją odczuwa stres, niepokój i ma gorszy nastrój. Zadaniem premedykacji jest zniwelowanie negatywnych uczuć i przygotowanie do zabiegu czy operacji. Jest to bezpieczna metoda, stosowana również w przypadku dzieci i osób starszych....

  Normy laboratoryjne

  Ferrytyna - wskazania, normy, interpretacja

  Ferrytyna - wskazania, normy, interpretacja

  Ferrytyna jest białkiem, które ma za zadanie gromadzić żelazo. Wynik otrzymywany w badaniu biochemicznym pozwala nam ocenić, jaki jest poziom żelaza w naszym organizmie. Warto dowiedzieć się, jakie normy ferrytyny obowiązują kobiety i mężczyzn, a także...

  Żelazo we krwi

  Żelazo we krwi

  Żelazo we krwi

  Żelazo we krwi jest ważnym parametrem w diagnozie różnych chorób. Pomiar stężenia tego mikroelementu pozwala na zdiagnozowanie choroby, jaką jest wrodzona hemochromatoza. Badanie stężenia żelaza wykonywane jest także przy podejrzeniu sytuacji, gdy występuje...

  Leki i suplementy

  Ile wydajemy miesięcznie na leki?

  Ile wydajemy miesięcznie na leki?

  Prawie 800 złotych rocznie - tyle statystyczny Polak wydaje na leki. Co kupujemy? Na receptę głównie preparaty na schorzenia kardiologiczne, bez recepty - tabletki przeciwbólowe. Rynek apteczny w Polsce jest już wart prawie 30 miliardów złotych. Wydatki...