Fendrix szczep.

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
zawiesina do iniekcji domięśniowych
Dawka
0,5 ml
Ilość
1 amp.-strz.a 0,5ml (+igła)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Fendrix szczep. - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Fendrix szczep. - opis

Szczepionka Fendrix jest wskazana do czynnego uodparniania młodzieży oraz osób dorosłych powyżej 15. roku życia z niewydolnością nerek (w tym pacjentów przygotowywanych do hemodializy i hemodalizowanych) przeciwko zakażeniom wywołanym przez wszystkie znane podtypy wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV).

Fendrix szczep. - skład

1 dawka (0,5 ml) zawiera:

Antygen powierzchniowy wirusa Hepatitis B 1,2,3 20 mikrogramów

1 z adiuwantem AS04C zawierającym:

-3- O -deacylo-4’-monofosforylolipid A (MPL) 2 50 mikrogramów

2 adsorbowany na fosforanie glinu (łącznie 0,5 miligrama Al 3+ )

3 uzyskiwany z hodowli komórek drożdży ( Saccharomyces cerevisiae ) z wykorzystaniem technologii rekombinowanego DNA.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Fendrix szczep. - dawkowanie

Dawkowanie

Schemat szczepienia podstawowego:

Zalecany jest czterodawkowy schemat, zgodnie z którym pierwszą dawkę podaje się w ustalonym terminie, a następne po 1 miesiącu, 2 miesiącach i 6 miesiącach od pierwszego szczepienia.

Szczepienie podstawowe w schemacie 0, 1, 2 i 6 miesiąc rozpoczęte szczepionką Fendrix powinno być kontynuowane przy użyciu tej samej szczepionki, nie zaś innej dostępnej na rynku szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW typu B).

Dawka przypominająca

Ponieważ pacjenci przygotowywani do hemodializy oraz hemodializowani są szczególnie narażeni na zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B i ponoszą większe ryzyko przewlekłego zakażenia, należy zwrócić szczególną uwagę na taki sposób podawania dawek przypominających, który zapewni utrzymanie ochronnego poziomu przeciwciał określonego przez lokalne zalecenia i wytyczne.

Szczepionkę Fendrix można zastosować do szczepienia przypominającego poprzedzonego szczepieniem podstawowym wykonanym przy użyciu szczepionki Fendrix lub innej rekombinowanej szczepionki przeciwko WZW typu B dostępnej na rynku.

Specjalne zalecenia dotyczące dawkowania w przypadku zaistniałej lub przypuszczalnej ekspozycji na HBV :

Brak jest danych na temat jednoczesnego podawania szczepionki Fendrix ze specyficzną immunoglobuliną przeciwko WZW typu B (HBIg). Jednak w przypadku ekspozycji na wirus zapalenia wątroby typu B (np. ukłucie skażoną igłą), gdy istnieje potrzeba jednoczesnego podania szczepionki Fendrix i standardowej dawki immunoglobuliny HBIg, powinny one być podane w różne

miejsca ciała.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo oraz skuteczność szczepionki Fendrix u dzieci w wieku poniżej 15 lat nie zostały ustalone.

Sposób podawania

Fendrix powinien być podawany domięśniowo w mięsień naramienny.

Fendrix szczep. - środki ostrożności

Na wypadek rzadko występujących poszczepiennych reakcji anafilaktycznych, pacjentom należy zawsze zapewnić możliwość odpowiedniego leczenia.

Ze względu na długi okres inkubacji wirusowego zapalenia wątroby typu B, może się zdarzyć, że zakażenie pacjenta nastąpiło przed jego immunizacją. W takich przypadkach szczepionka może nie zapobiec rozwojowi zakażenia.

Podanie szczepionki nie zapobiega zakażeniom wątroby wywoływanym przez inne wirusy takie jak wirus zapalenia wątroby typu A, wirus zapalenia wątroby typu C i wirus zapalenia wątroby typu E lub przez inne czynniki chorobotwórcze.

Tak jak w przypadku innych szczepionek, możliwe jest, że nie wszyscy zaszczepieni osiągną ochronny poziom przeciwciał.

Stwierdzono, że szereg czynników może obniżać odpowiedź immunologiczną na szczepienie przeciwko WZW typu B. Należą do nich: starszy wiek, płeć męska, otyłość, nikotynizm, droga podania, współistniejące choroby przewlekłe. U pacjentów, u których występuje ryzyko nie osiągnięcia seroprotekcji po ukończeniu pełnego cyklu szczepienia szczepionką Fendrix, należy wziąć pod uwagę wykonanie badań serologicznych. U osób, które nie odpowiedziały lub nie osiągnęły optymalnej odpowiedzi immunologicznej po ukończeniu cyklu szczepienia, powinno rozważyć się podanie dodatkowych dawek.

Ponieważ podanie szczepionki w mięsień pośladkowy może prowadzić do osiągnięcia niepełnej odpowiedzi immunologicznej, należy unikać tej drogi podania.

Fendrix w żadnym przypadku nie powinien być podany śródskórnie ani dożylnie.

Pacjenci z przewlekłą chorobą wątroby lub zakażeni HIV albo nosiciele wirusa zapalenia wątroby typu C nie powinni być wykluczeni ze szczepień przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

W takich przypadkach można zalecić szczepienie, gdyż przebieg infekcji WZW typu B u tych pacjentów może być ciężki. Decyzję o szczepieniu w konkretnym przypadku podejmuje lekarz prowadzący.

Utrata przytomności (omdlenie) może wystąpić po podaniu lub nawet przed podaniem szczepionki, szczególnie u nastolatków, jako reakcja psychogenna na ukłucie igłą. Mogą temu towarzyszyć objawy neurologiczne, takie jak przemijające zaburzenia widzenia, parestezje oraz toniczno-kloniczne ruchy kończyn podczas odzyskiwania przytomności. Ważne jest zachowanie odpowiednich procedur, aby uniknąć urazów podczas omdleń.

Fendrix szczep. - przedawkowanie

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania.

Fendrix szczep. - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek ze składników.

Nadwrażliwość po uprzednim podaniu innych szczepionek przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.

Ostre, ciężkie choroby przebiegające z gorączką. Obecność łagodnej infekcji, takiej jak przeziębienie nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

Fendrix szczep. - działania niepożądane

Badania kliniczne

Badania kliniczne dotyczące zastosowania 2476 dawek szczepionki Fendrix u 82 pacjentów przygotowywanych do hemodializy i hemodializowanych oraz u 713 pacjentów zdrowych ≥ 15 roku życia pozwalają udokumentować profil reaktogenności szczepionki.

Pacjenci przygotowywani do hemodializy oraz hemodializowani

Profil reaktogenności szczepionki Fendrix u 82 pacjentów przygotowywanych do hemodializy i hemodializowanych był ogólnie porównywalny do obserwowanego u zdrowych pacjentów.

Działania niepożądane obserwowane w badaniu klinicznym po podaniu szczepionki Fendrix jako szczepienia podstawowego, uznane za związane lub prawdopodobnie związane ze szczepieniem, sklasyfikowano według częstości.

Częstości występowania podane są jako: Bardzo często: (≥ 1/10)

Często:

(≥ 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często:

(≥ 1/1000 do < 1/100)

Rzadko:

(≥ 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko:

(< 1/10 000)

Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: ból głowy

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: zmęczenie, ból

Często: gorączka, obrzęk w miejscu podania, zaczerwienienie

Objawy niepożądane, zgłaszane spontanicznie, uznane za mające co najmniej prawdopodobny związek ze szczepieniem, zgłaszane były niezbyt często i obejmowały dreszcze, inne objawy w miejscu wstrzyknięcia oraz wysypkę plamisto-grudkową.

Osoby zdrowe

Profil reaktogenności szczepionki Fendrix u osób zdrowych był ogólnie porównywalny do obserwowanego u pacjentów przygotowywanych do hemodializy lub hemodializowanych.

W dużym podwójnie ślepym randomizowanym badaniu porównawczym osoby zdrowe otrzymały pierwsze trzy dawki szczepienia podstawowego szczepionką Fendrix (N=713) lub dostępną na rynku szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (N=238) w schemacie 0, 1 i 2 miesiąc. Najczęściej zgłaszanymi reakcjami niepożądanymi były odczyny w miejscu podania.

Objawy miejscowe wywołane podaniem szczepionki Fendrix miały bardziej przemijający charakter w porównaniu do spowodowanych podaniem innej szczepionki użytej w badaniu, przy czym ból w miejscu podania był najczęściej raportowanym, aktywnie monitorowanym, miejscowym działaniem niepożądanym. Jakkolwiek aktywnie monitorowane ogólne objawy niepożądane obserwowane były w obu grupach z podobną częstością.

Działania niepożądane obserwowane w badaniu klinicznym po szczepieniu podstawowym szczepionką Fendrix, uznane za co najmniej prawdopodobnie związane ze szczepieniem, sklasyfikowano według częstości.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: ból głowy

Zaburzenia ucha i błędnika:

Rzadko: zawroty głowy

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Rzadko: zapalenie ścięgien, ból pleców

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Rzadko: infekcja wirusowa

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Bardzo często: obrzęk w miejscu podania, zmęczenie, ból, zaczerwienienie

Często: gorączka

Niezbyt często: inne objawy w miejscu wstrzyknięcia

Rzadko: dreszcze, uderzenia gorąca, wzmożone pragnienie, osłabienie

Zaburzenia układu immunologicznego: Rzadko: alergia

Zaburzenia psychiczne:

Rzadko: nerwowość

Nie zaobserwowano wzrostu częstości i nasilenia powyższych działań niepożądanych podczas podawania kolejnych dawek szczepienia podstawowego.

Nie odnotowano nasilenia reaktogenności po szczepieniu przypominającym w porównaniu do szczepienia podstawowego.

Dane dotyczące stosowania szczepionki przeciwko WZW typu B

Podczas powszechnego stosowania szczepionek przeciwko WZW typu B, bardzo rzadko zgłaszano przypadki omdleń, porażeń, neuropatii, zapalenia nerwów (w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego i stwardnienie rozsiane), zapalenia mózgu, encefalopatii, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i drgawek. Nie ustalono związku przyczynowo-skutkowego ze szczepionką

Bardzo rzadko podczas stosowania szczepionki przeciwko WZW typu B zgłaszano przypadki anafilaksji, reakcje alergiczne obejmujące reakcje anafilaktoidalne oraz podobne do choroby posurowiczej.

Fendrix szczep. - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie są dostępne dane kliniczne na temat zastosowania szczepionki Fendrix podczas ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój embrionu/płodu, przebieg porodu i rozwój postnatalny.

Szczepienie u kobiety ciężarnej można przeprowadzić jedynie wówczas, gdy w ocenie ryzyka i korzyści w indywidualnych przypadkach, korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Nie są dostępne dostateczne dane na temat zastosowania szczepionki w czasie laktacji u ludzi. W badaniach toksycznego wpływu na reprodukcję, przeprowadzonych na zwierzętach i obejmujących postnatalną obserwację szczeniąt do zakończenia okresu karmienia mlekiem matki (patrz punkt 5.3), nie zaobserwowano wpływu szczepionki na rozwój szczeniąt.

Szczepienie można przeprowadzić jedynie wówczas, gdy w ocenie ryzyka i korzyści w indywidualnych przypadkach, korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.

Płodność

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

Fendrix szczep. - prowadzenie pojazdów

Szczepionka Fendrix ma umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Niektóre z działań niepożądanych wymienionych w punkcie 4.8 mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vaccinum hepatitidis A

  Dostępne opakowania
  Fendrix szczep.

  Fendrix szczep.

  zawiesina do iniekcji domięśniowych - 1 amp.-strz.a 0,5ml (+igła) - 0,5 ml
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Fendrix szczep.

  Fendrix szczep.

  zawiesina do iniekcji domięśniowych - 1 amp.-strz.a 0,5ml - 0,5 ml
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Fendrix szczep.

  Fendrix szczep.

  zawiesina do iniekcji domięśniowych - 10 amp.-strz.a 0,5ml - 0,5 ml
  GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
  Powiązane artykuły
  Urologia i nefrologia

  Polekowe zapalenie nerek

  Polekowe zapalenie nerek

  Ostra niewydolność nerek (ONN) jest zespołem chorobowym spowodowanym nagłym pogorszeniem się czynności nerek. Często przyczyniają się do tego leki, zwłaszcza te o wysokim potencjale nefrotoksycznym. Wśród leków o działaniu nefrotoksycznym wymienia się...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze? (WIDEO)

  Jak długo trwa leczenie nerkozastępcze? (WIDEO)

  Długość leczenia nerkozastępczego Na czym polega leczenie nerkozastępcze? Otóż określa ono metody terapeutyczne, których zadaniem jest utrzymanie przy życiu osoby, u której z jakiś powodów doszło do schyłkowej niewydolności nerek. Bardzo ważne jest jednak,...

  Przeszczep nerki

  Oddając nerkę możesz uratować życie (WIDEO)

  Oddając nerkę możesz uratować życie (WIDEO)

  Transplantacja nerki Metodą leczenia przewlekłej niewydolności nerek jest jej przeszczep. Taki zabieg nie tylko przywraca prawidłową równowagę wewnątrzustrojową, czynność wewnątrzwydzielniczą, ale także zapewnia pacjentowi lepszą jakość życia. Takich...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Grupa ryzyka chorób nerek (WIDEO)

  Grupa ryzyka chorób nerek (WIDEO)

  Przyczyny niewydolności nerek Zmniejszenie się liczby czynnych nefronów prowadzi do przewlekłej niewydolności nerek. Innymi przyczynami takiej przypadłości są także takie czynniki jak: cewkowo-śródmiąższowe choroby (np. odmiedniczkowe zapalenie nerek)...

  Zabiegi

  Dializa w domu

  Dializa w domu

  Dializa w domu to doskonałe rozwiązanie dla osób z niesprawnymi nerkami, oczekującymi na przeszczep. Do tej pory dializy znacznie ograniczały swobodę pacjenta, gdyż wymagały trzech wizyt w szpitalu w tygodniu. Teraz, dzięki wynalazkowi amerykańskiego...

  Niewydolność nerek - przyczyny, badania, leczenie

  Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

  Kwalifikacja na żywego dawcę (WIDEO)

  Przeszczep nerki w niewydolności nerek W celu wyeliminowania problemu niewydolności nerek bardzo często stosuje się dializoterapię. Dużo skuteczniejszą metodą walki z tą przypadłością jest jednak przeszczep nerki. Takie rozwiązanie przywraca prawidłową...