Feiba NF

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
liofilizat do iniekcji dożylnej
Dawka
500 j.m.
Ilość
1 fiol.pr. (+1 fiol.rozp.+zest.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BAXTER POLSKA SP. Z O. O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Feiba NF - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Feiba NF - opis
 • Leczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofilią A powikłaną obecnością inhibitora czynnika VIII
 • Leczenie i zapobieganie krwawieniom u pacjentów z hemofilią B powikłaną obecnością inhibitora czynnika IX
 • Leczenie i zapobieganie krwawieniom u osób niecierpiących na hemofilię, lecz posiadających nabyte inhibitory czynników VIII, IX i XI

FEIBA NF jest także stosowany w połączeniu z koncentratem czynnika VIII podczas długotrwałego leczenia mającego na celu całkowite i trwałe wyeliminowanie inhibitora czynnika VIII.

W trzech przypadkach zastosowano produkt leczniczy FEIBA NF u pacjentów z inhibitorem czynnika von Willebranda.

Feiba NF - skład

Substancja czynna: Zespół czynników krzepnięcia przeciw inhibitorowi czynnika VIII

FEIBA NF, 500 j. zawiera 200-600 mg białek ludzkiego osocza z aktywnością omijającą inhibitor czynnika VIII wynoszącą 500 j.*

FEIBA NF zawiera także czynniki II, IX i X głównie w postaci nieaktywowanej oraz aktywowany czynnik VII; antygen koagulacyjny czynnika VIII (F VIII C:Ag) obecny jest w stężeniu do 0,1 jednostki na 1 jednostkę FEIBA. Czynniki układu kalikreina-kininy są obecne tylko w śladowych ilościach lub w ogóle nie występują.

*) 1 jednostka FEIBA powoduje skrócenie czasu kaolinowo-kefalinowego (aPTT – czasu częściowej tromboplastyny po aktywacji) osocza z inhibitorem czynnika VIII do 50% wartości buforowej (próby ślepej).

Pełny wykaz substancji pomocniczych – patrz punkt 6.1.

Feiba NF - dawkowanie

Leczenie należy rozpocząć i prowadzić pod nadzorem lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zaburzeń krzepnięcia.

4.2.1 Dawkowanie

Dawkowanie oraz czas leczenia zależą od ciężkości zaburzenia, umiejscowienia i rozległości krwawienia oraz od stanu klinicznego pacjenta.

Dawka, jak również częstość podawania powinny być zawsze uzależnione od skuteczności klinicznej w danym przypadku.

Ogólnie zaleca się dawkę 50-100 jednostek FEIBA na kg masy ciała (mc.), jednakże nie należy przekraczać jednorazowo dawki 100 j./kg mc. ani maksymalnej dawki dobowej 200 j./kg mc., chyba, że ciężkość krwawienia wymaga i uzasadnia użycie większych dawek. Patrz punkt 4.4.

Stosowanie u pacjentów pediatrycznych (dzieci)

Doświadczenie ze stosowaniem u dzieci w wieku poniżej 6 lat jest ograniczone; schemat dawkowania, taki sam jak dla dorosłych, należy dostosować do stanu klinicznego dziecka.

1) Krwotoki samoistne

Krwotoki do stawów, mięśni i tkanek miękkich

W przypadkach małych lub umiarkowanych krwawień zaleca się dawkę 50-75 j./kg mc. w 12 godzinnych odstępach.

Leczenie należy prowadzić do czasu uzyskania wyraźnych objawów poprawy klinicznej, takich jak ustąpienie bólu, zmniejszenie obrzęku lub uruchomienie stawu.

W przypadkach dużych krwotoków do mięśni i tkanek miękkich, takich jak krwotoki do przestrzeni zaotrzewnowej, zaleca się dawki 100 j./kg mc. w 12 godzinnych odstępach.

Krwotoki z błon śluzowych

Zaleca się dawkę 50 j./kg mc. co 6 godzin z równoczesną dokładną obserwacją pacjenta (obserwacja powierzchni krwawiącej, powtarzane oznaczenia hematokrytu u pacjenta). Jeżeli krwawienie nie ustaje, dawkę można zwiększyć do 100 j./kg mc., nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 200 j./kg mc.).

Inne ciężkie krwotoki

W ciężkich krwotokach, takich jak krwawienie do centralnego układu nerwowego, zaleca się dawkę 100 j/kg mc. w 12 godzinnych odstępach. W indywidualnych przypadkach można podawać FEIBA NF w 6 godzinnych odstępach do czasu uzyskania wyraźnej poprawy klinicznej. (Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 200 j/kg mc.!).

2) Zabiegi chirurgiczne

Podawać 50-100 j./kg mc. w 6 godzinnych odstępach, zwracając uwagę, by nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej.

3) Profilaktyka

· Leczenie profilaktyczne krwawień u pacjentów z wysokim mianem inhibitora i częstymi krwawieniami, u których indukcja stanu tolerancji immunologicznej (ITI) nie powiodła się lub nie jest rozważana:

Zaleca się dawkę 70 – 100 j./kg mc. co drugi dzień. Jeżeli krwawienie u pacjenta nie ustępuje, dawkę można zwiększyć do 100 j./kg mc. podawanych codziennie lub stopniowo ją zmniejszać.

 • Leczenie profilaktyczne krwawień u pacjentów z wysokim mianem inhibitorów w trakcie indukcji stanu tolerancji immunologicznej (ITI):

FEIBA NF można podawać w jednocześnie z koncentratami czynnika VIII, w dawkach 50-100 j./kg mc. dwa razy na dobę, aż miano inhibitora obniży się do < 2 j.B.*

*1 jednostka Bethesda definiowana jest, jako ilość przeciwciała, które zmniejsza o 50% aktywność czynnika VIII w świeżym prawidłowym osoczu ludzkim po 2 godzinach inkubacji w 37°C.

4.2.2 Monitorowanie leczenia

Z uwagi na złożony mechanizm działania, nie jest dostępny żaden sposób bezpośredniego monitorowania substancji czynnych. Badania układu krzepnięcia takie jak czas krzepnięcia krwi (WBCT), tromboelastogram (TEG, r- wskaźnik) i czas krzepnięcia kaolinowo-kefalinowy (aPTT) zwykle pokazują tylko małe zmiany i mogą nie odzwierciedlać poprawy klinicznej. Z tego powodu badania te mają bardzo ograniczoną wartość w monitorowaniu leczenia produktem leczniczym FEIBA NF. Patrz punkt 4.4.

4.2.3 Sposób podawania

Roztwór produktu leczniczego należy sporządzić w sposób opisany w punkcie 6.6. i podawać w postaci powolnego wstrzyknięcia lub infuzji dożylnej. Nie przekraczać maksymalnej szybkości wstrzyknięcia 2 j./kg mc. na minutę.

Feiba NF - środki ostrożności

OSTRZEŻENIA

Ryzyko zaburzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych

W trakcie leczenia za pomocą FEIBA NF występowały zaburzenia zakrzepowe i zakrzepowo-zatorowe, w tym rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe (DIC), zakrzepica żylna, zatorowość płucna, zawał serca oraz udar.

Ryzyko zaburzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych może być większe podczas stosowania dużych dawek FEIBA NF. Wiele z tych zaburzeń wystąpiło po dawkach powyżej 200 j./kg/dobę lub u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka predysponującymi do zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. U pacjentów z wrodzoną lub nabytą hemofilią należy zawsze brać pod uwagę możliwość występowania takich czynników ryzyka.

W sytuacjach wymienionych poniżej produkt leczniczy FEIBA NF powinien być zastosowany jedynie, gdy nie można oczekiwać odpowiedzi na leczenie odpowiednimi koncentratami czynników krzepnięcia, na przykład ze względu na wysokie miano inhibitora i przy zagrażającym życiu krwotoku lub ryzyku krwawienia (np. pourazowym lub pooperacyjnym).

 • Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe (DIC):

wyniki badań laboratoryjnych i (lub) objawy kliniczne

 • Uszkodzenie wątroby:

z uwagi na opóźnione usuwanie aktywnych czynników krzepnięcia u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby występuje zwiększone ryzyko DIC

· Zawał mięśnia sercowego, ostra zakrzepica i (lub) zator:

Reakcje nadwrażliwości typu alergicznego

Tak jak w przypadku innych produktów zawierających białka podawanych dożylnie, możliwe jest wystąpienie reakcji nadwrażliwości typu alergicznego. Należy poinformować pacjenta o wczesnych objawach reakcji nadwrażliwości, takich jak wysypka, uogólniona pokrzywka, uczucie ucisku w klatce piersiowej, świszczący oddech, spadek ciśnienia krwi i wstrząs anafilaktyczny. W przypadku wystąpienia tych objawów powinno się natychmiast przerwać stosowanie produktu leczniczego i skontaktować się z lekarzem prowadzącym. W przypadku wstrząsu anafilaktycznego należy podjąć leczenie zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi.

W przypadku rozważania ponownego zastosowania FEIBA NF u pacjentów z podejrzeniem nadwrażliwości na produkt lub którykolwiek z jego składników, należy dokładnie rozważyć spodziewane korzyści i ryzyko ponownej ekspozycji, biorąc pod uwagę informacje lub przypuszczenia odnośnie rodzaju nadwrażliwości u pacjenta (typu alergicznego lub niealergicznego) oraz potencjalne sposoby leczenia i (lub) terapii zapobiegawczej lub też alternatywne środki lecznicze.

Monitorowanie leczenia

Nie należy przekraczać jednorazowych dawek FEIBA NF wynoszących 100 j./kg mc. oraz dawek dobowych 200 j./kg mc. Pacjenci otrzymujący pojedyncze dawki 100 j./kg mc. powinni być pod stałą obserwacją z uwagi na ryzyko wystąpienia DIC lub objawów ostrej choroby wieńcowej. Duże dawki FEIBA NF powinny być podawane jedynie przez okres niezbędny do zatrzymania krwawienia.

W przypadkach wystąpienia znaczących zmian ciśnienia krwi, szybkości tętna, zaburzeń oddychania, bólu w klatce piersiowej i kaszlu należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego i zastosować odpowiednie zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne. Wynikami laboratoryjnymi wskazującymi na DIC są: zmniejszenie zawartości fibrynogenu, obniżenie liczby płytek krwi oraz obecność produktów degradacji fibryny/fibrynogenu (FDP).

Hemofilia nabyta

Podczas podawania produktu leczniczego FEIBA NF, u pacjentów cierpiących na hemofilię powikłaną obecnością inhibitora lub u pacjentów z nabytymi inhibitorami czynników krzepnięcia, może wystąpić równocześnie skłonność do krwawień, jak i zwiększone ryzyko zakrzepicy.

Badania laboratoryjne i skuteczność kliniczna

Wyniki badań laboratoryjnych in vitro do oceny skuteczności leczenia, takie jak aPTT, czas krzepnięcia krwi i tromboelastogram (TEG) mogą nie odzwierciedlać poprawy klinicznej. Z tego powodu próby przywrócenia prawidłowych wartości tych parametrów poprzez podnoszenie dawki FEIBA NF mogą być zawodne i należy ich unikać ze względu na możliwość wystąpienia DIC spowodowanego przedawkowaniem.

Znaczenie liczby płytek krwi

W przypadku niedostatecznej odpowiedzi na leczenie produktem leczniczym FEIBA NF zaleca się oznaczenie liczby płytek krwi, ponieważ wystarczająca ilość czynnościowo sprawnych płytek jest niezbędna do skuteczności produktu FEIBA NF.

Środki zapobiegające przenoszeniu czynników zakaźnych

W przypadku leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza, podejmowane są określone środki zapobiegające zakażeniom przenoszonym na pacjentów. Do tych środków zalicza się dokładną selekcję dawców krwi i osocza, aby upewnić się, że ci, którzy są w grupie ryzyka przenoszenia zakażeń są wykluczeni oraz sprawdzanie pojedynczych próbek oddanej krwi i puli zebranego osocza pod kątem wirusów/zakażeń.

Wytwórcy tych produktów w procesie przetwarzania krwi i osocza włączają także etapy, które mają na celu inaktywację lub usunięcie wirusów. Pomimo takich środków, w przypadku podawania leków wytwarzanych z ludzkiej krwi lub osocza nie można całkowicie wykluczyć możliwości przeniesienia zakażenia. Dotyczy to także nieznanych lub nowo powstających wirusów lub innych rodzajów zakażeń.

Podejmowane środki uważane są za skuteczne wobec wirusów osłonkowych, takich jak ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) i wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) oraz wobec bezosłonkowego wirusa zapalenia wątroby typu A (HAV) i parwowirusa B19.

U pacjentów otrzymujących regularnie lub w powtarzających się okresach leki pochodzące z osocza ludzkiego, zaleca się zastosowanie odpowiednich szczepień (przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A i B).

W interesie pacjenta, zdecydowanie zaleca się, aby podczas każdorazowego podania produktu leczniczego FEIBA NF odnotowywać nazwę i numer serii produktu, aby w razie konieczności móc powiązać pacjenta z daną serią produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Z uwagi na czynniki specyficzne dla danego pacjenta odpowiedź na zespół czynników z aktywnością omijającą inhibitor czynnika VIII może być różna i w zależności od przypadku krwawienia pacjenci, u których odpowiedź na jeden z czynników jest niedostateczna mogą odpowiedzieć na inny czynnik. W przypadku niedostatecznej odpowiedzi na jeden czynnik z aktywnością omijającą inhibitor, należy rozważyć użycie innego czynnika.

Podawanie FEIBA NF pacjentom z inhibitorami może skutkować początkowo anamnestycznym wzrostem poziomów inhibitora. Pod wpływem dalszego podawania FEIBA NF, poziom inhibitora może zmniejszać się z upływem czasu. Dane kliniczne i literaturowe wskazują, że skuteczność FEIBA NF nie ulega zmniejszeniu.

Istnieją ograniczone dane kliniczne dotyczące podawania FEIBA NF w celu profilaktyki krwawień u pacjentów z hemofilią.

FEIBA NF zawiera ok. 80 mg sodu (w przeliczeniu) na fiolkę. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów na diecie niskosodowej.

Feiba NF - przedawkowanie

Ryzyko zaburzeń zakrzepowych i zakrzepowo-zatorowych (w tym DIC, zawał mięśnia sercowego i zatorowość płucna) może być zwiększone podczas stosowania wysokich dawek FEIBA NF. Niektóre z odnotowanych przypadków występowały po dawkach powyżej 200 j./kg mc. lub

u pacjentów z innymi czynnikami ryzyka predysponującymi do zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

W przypadku pojawienia się oznak lub objawów zaburzeń zakrzepowych lub zakrzepowo-zatorowych, należy natychmiast przerwać podawanie produktu i wdrożyć odpowiednie środki diagnostyczne i terapeutyczne. Patrz punkt 4.4.

Feiba NF - przeciwwskazania

W zależności od możliwości zastosowania innego leczenia, podane poniżej przeciwwskazania mogą być uznane za względne lub bezwzględne.

Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe (DIC)

Zawał mięśnia sercowego, ostra zakrzepica i (lub) zator.

Feiba NF - działania niepożądane

Poniższe zestawienie działań niepożądanych oparte jest na doświadczeniach z zastosowaniem FEIBA NF po dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego lub w trakcie badań klinicznych. Z uwagi na charakter tych danych nie jest możliwe ocenienie częstości występowania, dlatego została określona jako nieznana:

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu limfatycznego

Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe (DIC)

Wzrost miana inhibitora (odpowiedź anamnestyczna)a

Zaburzenia układu immunologicznego

Nadwrażliwość

Pokrzywka

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia układu nerwowego

Parestezje

Niedoczulica

Udar zakrzepowy

Udar zatorowy

Ból głowy

Senność

Zawroty głowy

Zaburzone odczuwanie bodźców smakowych

Zaburzenia serca

Zawał serca

Częstoskurcz

Zaburzenia naczyniowe

Zator (zaburzenia zakrzepowo-zatorowe)

Niedociśnienie

Nadciśnienie

Nagłe zaczerwienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Zatorowość płucna

Skurcz oskrzeli

Świszczący oddech

Kaszel

Duszność

Zaburzenia żołądka i jelit

Wymioty

Biegunka

Dyskomfort w jamie brzusznej

Nudności

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niedoczulica twarzy 

Obrzęk naczynioruchowy

Pokrzywka

Świąd

Wysypka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania (zaburzenia w trakcie podawania)

Ból w miejscu wstrzyknięcia

Złe samopoczucie

Uczucie gorąca

Dreszcze

Gorączka

Ból w klatce piersiowej

Dyskomfort w klatce piersiowej

Badania diagnostyczne

Spadek ciśnienia krwi  

a Wzrost miana inhibitora (odpowiedź anamnestyczna) [termin nie podany przez MedDRA] jest to wzrost miana wcześniej istniejącego inhibitora, pojawiający się po podaniu FEIBA NF. Patrz punkt 4.4.

Szybkie podanie dożylne może wywołać kłujący ból oraz drętwienie twarzy i kończyn, a także spadek ciśnienia krwi.

Występowanie zaburzeń zakrzepowo-zatorowych obserwowano po podaniu dawek przekraczających maksymalną dawkę dobową i (lub) podczas długotrwałego podawania. Patrz punkt 4.4.

Informacje o bezpieczeństwie stosowania w odniesieniu do ryzyka przenoszenia czynników zakaźnych, patrz punkt 4.4.

Feiba NF - ciąża i karmienie piersią

Bezpieczeństwo stosowania FEIBA NF w czasie ciąży i karmienia piersią nie zostało ustalone.

Przed przepisaniem FEIBA NF, lekarz powinien dokładnie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści zastosowania produktu u konkretnej pacjentki.

Okres ciąży i połogu charakteryzuje się zwiększonym ryzykiem zakrzepów, a wiele powikłań ciąży związanych jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego (DIC).

Nie przeprowadzano badań wpływu FEIBA NF na reprodukcję u zwierząt.

Feiba NF - prowadzenie pojazdów

Nie stwierdzono żadnego wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługi maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Coagulation factor VIII

  Dostępne opakowania
  Feiba NF

  Feiba NF

  liofilizat do iniekcji dożylnej - 1 fiol.pr. (+1 fiol.rozp.+zest.) - 500 j.m.
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Feiba NF

  Feiba NF

  liofilizat do iniekcji dożylnej - 1 fiol.pr. (+1 fiol.rozp.+zest.) - 1 000 j.m.
  BAXTER POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Siniaki - przyczyny, objawy, leczenie

  Siniaki na nogach - przyczyny, powiązania, leczenie

  Siniaki na nogach - przyczyny, powiązania, leczenie

  Siniaki na nogach zwykle kojarzą się z tym, że dana osoba np. przewróciła się, miała wypadek lub wydarzyło się coś, co doprowadziło do uszkodzenia ciała. Jednak nie zawsze takie zdarzenia są przyczyną siniaków. Mogą one pojawić się na skutek różnych zaburzeń....

  Koronawirus

  Nowe leki na COVID-19? Naukowcy wyodrębnili kilkanaście możliwości

  Nowe leki na COVID-19? Naukowcy wyodrębnili kilkanaście możliwości

  Analiza naukowców ze Scripps Research Institute wykazała, że kilkanaście istniejących preparatów może być potencjalnie zastosowanych w leczeniu COVID-19. Połączenie niektórych może także ograniczyć występowanie skutków ubocznych terapii. Leki na COVID Naukowcy...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwzakrzepowych

  Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków przeciwzakrzepowych

  W ramach ogólnopolskiej kampanii „Lek bezpieczny" w Warszawie zorganizowano konferencję „Leki przeciwzakrzepowe - skuteczność i bezpieczeństwo stosowania"... Czym są leki przeciwzakrzepowe? Leki przeciwzakrzepowe, czyli inaczej antykoagulanty, to...

  Anemia - typy choroby i ich przyczyny

  Niedokrwistość syderoblastyczna - przyczyny, objawy i leczenie

  Niedokrwistość syderoblastyczna - przyczyny, objawy i leczenie

  Niedokrwistość syderoblastyczna jest chorobą, którą zalicza się do anemii związanych z zaburzeniami produkcji krwinek czerwonych. Istotą choroby jest produkcja syderoblastów przez szpik kostny. Jakie są przyczyny i objawy choroby? Na czym polega jej diagnostyka...

  Zdrowie

  Lit jako pierwiastek, lek i suplement. Co warto o nim wiedzieć?

  Lit jako pierwiastek, lek i suplement. Co warto o nim wiedzieć?

  Lit to pierwiastek śladowy, który swą popularność zawdzięcza obecności w medycynie. Sole litu to jeden z najstarszych leków psychotropowych, stosowanych w zaburzeniach psychiatrycznych, takich jak depresja czy choroba dwubiegunowa. Działa również korzystnie...

  Zdrowie

  „Zdrowotne" porady - najgorsze wpadki gwiazd

  „Zdrowotne" porady - najgorsze wpadki gwiazd

  Wzór do naśladowania Nie ma wątpliwości, że wpływ gwiazd jest ogromny - można to zaobserwować na przykładzie mody, diet i ćwiczeń. Gwiazdy mają również dar przekonywania, jeśli chodzi o porady zdrowotne. Jednak rady Toma Cruise'a czy Gwyneth Paltrow mogą...

  Szpiczak mnogi - przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Przyczyny powstawania szpiczaka (WIDEO)

  Przyczyny powstawania szpiczaka (WIDEO)

  Rozwój szpiczaka mnogiego Szpiczak mnogi jest nowotworem złośliwym szpiku kostnego. Ze względu na to, że wywodzi się z plazmocytów, komórek szpiku kostnego (będących ok. 2 proc. wszystkich komórek szpiku), które namnażają się w nim w niekontrolowany...