Etopozyd Accord

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
0,02 g/ml
Ilość
1 fiol.a 25ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: ASTRON HEALTHCARE LIMITED

Etopozyd Accord - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Etopozyd Accord - ulotka preparatu

Etopozyd Accord - opis

Etopozyd Accord wskazany jest do stosowania u osób dorosłych w leczeniu:

• Opornego nienasieniakowatego raka jądra razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi

• Drobnokomórkowego raka płuc razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi

• Ostrej białaczki monocytwej (AML 5) i ostrej białaczki mielomonocytowej (AML 4) w przypadku niepowodzenia standardowej terapii (razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi).

Etopozyd Accord - skład

1 ml roztworu zawiera 20 mg etopozydu.

Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 100 mg etopozydu. Każda fiolka o pojemności 12,5 ml zawiera 250 g etopozydu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Etopozyd Accord - dawkowanie

Leczenie z zastosowaniem etopozydu powinno zostać rozpoczęte przez lub po konsultacji z lekarzem posiadającym doświadczenie w stosowaniu cytostatycznych produktów leczniczych. Produkt leczniczy Etopozyd Accord przeznaczony jest do podawania drogą powolnej infuzji dożylnej, produktu nie podawać w szybkich wstrzyknięciach dożylnych.

Dawkowanie: Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka etopozydu to 60 do 100 mg/m2 pc., podawane w powolnym wlewie dożylnym przez 5 kolejnych dni. W związku z tym, że etopozyd powoduje mielosupresję, pomiędzy kolejnymi etapami leczenia należy zachować 10-20 dniowa przerwę.

Przy wskazaniach niehematologicznych etapy leczenia można powtarzać z zachowaniem co najmniej 21 dniowej przerwy. Powtarzające się etapy leczenia można kontynuować tylko wtedy, jeśli badania morfologii krwi przeprowadzone z uwzględnieniem objawów zahamowania czynności szpiku kostnego dadzą zadowalający wynik.

Często stosowany schemat dawkowania to 100 mg/m2 przez 5 kolejnych dni, lub 120 mg/m2 co drugi dzień przyjmowane w dniach 1, 3 i 5.

W celu uzyskania końcowego stężenia etopozydu 0,2-0,4 mg/ml należy dawkę rozcieńczyć 5% roztworem glukozy lub 0,9% roztworem chlorku sodu (tj. 1 ml lub 2 ml koncentratu rozcieńczyć 100 ml rozcieńczalnika w celu uzyskania odpowiednio stężeń 0,2 mg/ml i 0,4 mg/ml. Roztwór podaje się we wlewie dożylnym trwającym nie krócej niż 30 minut i nie dłuższym niż 2 godziny.

Środki ostrożności podczas podawania:

Zgłaszano przypadki nagłego zmniejszenia ciśnienia wskutek szybkiego podania dożylnego, dlatego też zaleca się podawanie etopozydu w powolnym wlewie trwającym od 30 do 60 minut. W zależności od tolerancji pacjenta na lek konieczny może być dłuższy czas infuzji. Tak jak w przypadku innych toksycznych związków należy zachować ostrożność podczas postępowania z lekiem i podczas przygotowywania roztworu. Wskutek niezamierzonego kontaktu z etopozydem mogą wystąpić reakcje skórne. Zaleca się stosowanie rękawiczek ochronnych. W przypadku kontaktu roztworu ze skórą, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast przemyć wodą z mydłem.

Dostosowanie dawki:

Dawka należy dostosować biorąc pod uwagę skutki mielosupresyjnego działania leków stosowanych w terapii skojarzonej lub wcześniejszej radio- lub chemoterapii, które mogą doprowadzić do zmniejszenia rezerwy szpiku kostnego. Nie należy rozpoczynać leczenia etopozydem jeśli liczba neutrofili jest mniejsza niż 1500 komórek/m3 lub liczba płytek krwi jest mniejsza niż 100 000 /m3 , chyba, że to zmniejszenie jest spowodowane chorobą nowotworową.

Jeśli po podaniu pierwszej dawki leku liczba neutrofili jest mniejsza niż 500 komórek/m3 i utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gdy to zmniejszenie związane jest z wystąpieniem gorączki lub zakażenia dawka powinna zostać dostosowana. Należy tego dokonać również w przypadku jeśli liczba płytek krwi jest mniejsza niż 25 000/mm3 , jeśli wystąpią inne objawy toksyczności 3 lub 4 stopnia lub gdy klirens jest mniejszy niż 50 ml/min.

W przypadku terapii skojarzonej dawkowanie etopozydu powinno zostać ustalone zgodnie z odpowiednim planem leczenia.

Czas trwania leczenia jest ustalany przez lekarza z uwzględnieniem choroby podstawowej, zastosowanej terapii skojarzonej (jeśli dotyczy) a także indywidualnych okoliczności dotyczących pacjenta.

W przypadku progresji choroby, braku skuteczności leczenia guza oraz wystąpienia trudnych do zniesienia działań niepożądanych należy przerwać podawanie etopozydu.

Należy szczególnie unikać pozażylnego podania leku. Leku nie podawać dotętniczo oraz do jam ciała. Dzieci

Bezpieczeństwo oraz skuteczność stosowania produktu leczniczego u dzieci i młodzieży nie została ustalona.

Pacjenci w podeszłym wieku

Dawka leku nie musi być dostosowywana.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, początkowa dawka powinna być dostosowana do wartości klirensu kreatyniny w następujący sposób:

Wartości klirensu kreatyniny (ml/min) Dawka etopozydu

> 50 ml/min 100% dawki

15-50 ml/min 75% dawki

Kolejne dawki powinny być dostosowywane z uwzględnieniem skuteczności klinicznej i indywidualnej tolerancji pacjenta na lek. Szczegółowe dane dotyczące pacjentów z klirensem kreatyniny < 15 ml/min nie są dostępne. W takich przypadkach zaleca się dodatkowe zmniejszenie dawki.

Informacje dotyczące rozcieńczania koncentratu przed podaniem, patrz punk 6.6.

Etopozyd Accord - środki ostrożności

Etopozyd powinien być podawany wyłącznie pod ścisłym nadzorem wykwalifikowanego lekarza onkologa, doświadczonego w stosowaniu cytostatyków. Lekarz powinien być świadomy, że leczenie etopozydem może prowadzić do wystąpienia reakcji anafilaktycznej objawiającej się dreszczami, gorączką, uderzeniami gorąca, tachykardią, skurczem oskrzeli, dusznością i niedociśnieniem tętniczym, które mogą powodować zgon (patrz punkt 4.8). Leczenie jest objawowe. Wlew należy przerwać, a następnie podać środki o działaniu wazopresyjnym, kortykosteroidy, leki przeciwhistaminowe lub środki zwiększające objętość osocza. W trakcie podawania leku mogą wystąpić reakcje alergiczne w miejscu podania.

W związku z tym, że etopozyd przeznaczony jest do podawania dożylnego należy szczególnie unikać innej drogi podania leku. Zaleca się uważne monitorowanie miejsca wkłucia na wypadek możliwego wynaczynienia w trakcie podawania leku. Specyficzne metody leczenia w przypadku wynaczynienia nie są znane.

Podawanie leku wiąże się z ryzykiem wystąpienia ciężkiej mielosupresji skutkującej zakażeniem lub krwawieniem. Zgłaszano przypadki zgonów wskutek mielosupresji po podaniu etopozydu. W trakcie leczenia oraz po jego zakończeniu pacjenci leczeni etopozydem powinni być uważnie i często monitorowani czy nie występują u nich objawy mielosupresji. Ograniczające dawkę zahamowanie czynności szpiku kostnego jest najbardziej znaczącą reakcją toksyczności związaną z leczeniem etopozydem. Na początku leczenia i przed podaniem kolejnej dawki etopozydu należy dokonywać oznaczeń liczby płytek krwi, stężenia hemoglobiny, ogólnej liczby i różnicy ilości leukocytów. Jeżeli przed rozpoczęciem leczenia etopozydem stosowana jest radioterapia lub chemioterapia, należy zachować odpowiednią przerwę pomiędzy terapiami, aby umożliwić powrót prawidłowej czynności układu krwiotwórczego.

Jeśli po podaniu pierwszej dawki leku liczba neutrofili jest mniejsza niż 500 komórek/mm3 i utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gdy to zmniejsznie związane jest z wystąpieniem gorączki lub zakażenia należy dostosować dawkę. Należy tego dokonać również w przypadku jeśli liczba płytek krwi jest mniejsza niż 25 000/mm3 , jeśli wystąpią inne objawy toksyczności 3 lub 4 stopnia lub gdy klirens jest mniejszy niż 50 ml/min. Dawkę należy dostosować biorąc pod uwagę skutki mielosupresyjnego działania leków stosowanych w terapii skojarzonej lub wcześniejszej radio- lub chemoterapii, które mogą doprowadzić do zmniejszenia rezerwy szpiku kostnego.

Rzadko zgłaszano przypadki ostrej białaczki, która może występować z fazą przedbiałaczkową lub bez niej, u pacjentów jednocześnie leczonych produktami leczniczymi zawierającymi etopozyd i innymi produktami przeciwnowotworowymi.

Skumulowane ryzyko oraz czynniki predysponujące do rozwoju wtórnej białaczki nie są znane. Wskazuje się wpływ stosowanych schematów dawkowania oraz skumulowanych dawek etopozydu, jednak ich rola nie została jasno określona.

W niektórych przypadkach wtórnej białaczki u pacjentów otrzymujących epipodofilotoksyny zgłaszano przypadki aberracji chromosomu 11q23. Anomalia ta występuje również u pacjentów z wtórną białaczką, których schemat leczenia chemioterapeutycznego nie zawierał epipodofilotoksyn, jak również u pacjentów u których białaczka rozwinęła się de novo. Inną cechą charakterystyczną związaną z wystąpieniem wtórnej białaczki u pacjentów, którzy otrzymywali epipodofilotoksyny jest krótki okres utajenia ze średnią medianą do czasu rozwoju choroby około 32 miesięcy.

Lekarz powinien być świadomy, że leczenie etopozydem może prowadzić do wystąpienia reakcji anafilaktycznej objawiającej się dreszczami, gorączką, uderzeniami gorąca, tachykardią, skurczem oskrzeli, dusznością i niedociśnieniem tętniczym, które mogą spowodować zgon (patrz punkt 4.8). Leczenie jest objawowe. Wlew należy przerwać, a następnie podać środki o działaniu wazopresyjnym, kortykosteroidy, leki przeciwhistaminowe lub środki zwiększające objętość osocza.

Przed rozpoczęciem podawania etopozydu należy wyleczyć zakażenia bakteryjne.

Wlew należy prowadzić powoli, od 30 do 60 minut, aby uniknąć nagłego zmniejszenia ciśnienia i skurczu oskrzeli.

We wszystkich przypadkach, kiedy rozważa się zastosowanie etopozydu w leczeniu chemioterapeutycznym lekarz musi ocenić potrzebę i korzyści płynące z zastosowania leku oraz ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Większość występujących działań niepożądanych jest przemijajaca jeśli zostaną wcześnie wykryte. Jeśli wystąpią ciężkie reakcje niepożądane należy zmniejszyć dawkę lub przerwać podawanie leku i zastosować odpowiednie środki zaradcze zgodnie z oceną kliniczną lekarza. Wznowienie leczenia etopozydem należy prowadzić z dużą ostrożnością z uwzględnieniem dalszego zapotrzebowania pacjenta na lek oraz możliwością nawrotu objawów toksyczności.

U pacjentów z niższym poziomem albumin w surowicy ryzyko toksyczności spowodowanej podawaniem etopozydu może być podwyższone. Przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie jego trwania, a także przed rozpoczęciem każdego kolejnego cyklu należy wykonać morfologię krwi (liczba białych krwinek, płytek krwi oraz stężenie hemoglobiny). Należy również ocenić czynność nerek, wątroby oraz funkcje neurologiczne. Leczenie etopozydem można rozpocząć tylko w sytuacji, gdy nerki i wątroba pacjenta funkcjonują prawidłowo. U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby funkcje tych narządów powinny być regularnie monitorowane ze względu na ryzyko akumulacji. Ponadto leczenie etopozydem można prowadzić pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania obwodowego układu nerwowego.

Etopozyd wykazuje właściwości mutagenne i rakotwórcze, należy wziąć to pod uwagę podczas długotrwałej terapii.

W związku z mutagennym działaniem etopozydu zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia oraz do 6 miesięcy po jego zakończeniu. Zaleca się, aby zasięgnąć porady genetycznej, jeśli para planuje mieć dziecko po zakończeniu leczenia. Ponieważ etopozyd może obniżać płodność u mężczyzn należy rozważyć przekazanie nasienia do przechowania (patrz punkt 4.6).

Dzieci

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania u dzieci nie były systematycznie badane.

Zgłaszano przypadki reakcji anafilaktycznych u dzieci otrzymujących Etopozyd Accord.

Lekarz powinien być świadomy, że lek zawiera następujące składniki: Etanol

Etopozyd Accord zawiera 30,5% alkoholu (etanolu) co odpowiada 240,64 mg etanolu w przeliczeniu na ml koncentratu tj. do 1,2 mg etanolu we fiolce o objętości 5ml, ekwiwalent 30 ml piwa lub 12,55 ml wina i do 3 mg etanolu we fiolce o objętości 12,5 ml, ekwiwalent 75 ml piwa lub 31,4 ml wina. Jest to szkodliwe dla pacjentów z chorobą alkoholową, uszkodzeniem mózgu, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, dzieci oraz pacjentów z grup ryzyka takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką. Ponadto działanie innych leków może być wzmocnione lub osłabione.

Alkohol benzylowy

Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego leku Etopozyd Accord nie podawać wcześniakom lub noworodkom. Lek może powodować reakcje toksyczne i alergiczne u niemowląt i dzieci do lat 3.

Polisorbat 80

Etopozyd Accord zawiera polisorbat 80. Podawanie noworodkom iniekcji witaminy E zawierających polisorbat 80 związane było z występowaniem zagrażających życiu zaburzeń funkcjonowania wątroby i nerek, cholestazy, pogorszenia czynności płuc, małopłytkowości i wodobrzusza.

Etopozyd Accord - przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do wystąpienia w ciągu 1 do 2 tygodni ciężkiej mielosupresji. Dożylne podawanie dawki 2,4 do 3,5 mg/m2 przez 3 dni powodowało zapalenie błony śluzowej i mielotoksyczność. Zgłaszano przypadki ciężkiej toksyczności dla wątroby oraz kwasicy metabolicznej po podawaniu dawki większej niż zalecana. Nie ma specyficznego antidotum. Leczenie powinno być objawowe i wspomagające, a pacjent powinien być pod ścisłą obserwacją.

Etopozyd Accord - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na etopozyd, podofilotoksynę i jej pochodne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

• Ciężka niewydolność wątroby

• Ciężka mielosupresja

• Karmienie piersią (patrz punkt 4.6)

• Jednoczesne przyjęcie szczepionki przeciwko żółtej febrze lub innych żywych szczepionek jest przeciwwskazane u pacjentów z obniżoną odpornością (patrz punk 4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji)

Etopozyd Accord - działania niepożądane

Następujące działania niepożądane były zgłaszane w związku z zastosowaniem etopozydu.

Częstość występowania określono następująco: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 i < 1/10), niezbyt często (> =1/1 000 i < 1/100), rzadko (> =1/10 000 i < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) oraz częstość nieznana (częstość występowania nie mogła zostać ustalona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często (> =1/10)

Często (> =1/100 i < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1 000 i < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 i < 1/1 000)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i

polipy)

 

Ostra białaczka

   

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zahamowanie

czynności szpiku

kostnego,

leukopenia,

trombocytopenia,

neutropenia,

niedokrwistość

     

Zaburzenia serca

Zawał serca, arytmia

     

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje

anafilaktyczne tj.

gorączka,

dreszcze,

tachykardia, skurcz oskrzeli, duszność, i hipotonia

     

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

     

Hiperurykemia

Zaburzenia układu nerwowego

 

Zawroty głowy

Neuropatie obwodowe

Drgawki, zapalenie nerwu wzrokowego, przemijająca ślepota korowa, neurotoksyczności (senność, zmęczenie)

Zaburzenia oka

   

Przemijająca utrata wzroku, zapalenie nerwu wzrokowego

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Przemijające zmniejszenie ciśnienia po szybkim podaniu dożylnym, nadciśnienie

   

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

     

Zwłóknienie płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, zaparcia, nudności, wymioty, jadłowstręt

Zapalenie błon śluzowych (w tym jamy ustnej i przełyku), biegunka

 

Zaburzenia połykania, zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Hepatotoksyczność

     

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Łysienie,

przebarwienia

skóry

Wysypka,

pokrzywka,

świąd

 

Zespół Stevensa-

Johnsona,

toksyczna

martwica

naskórka,

 

       

popromienne zapalenie skóry

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Osłabienie, złe samopoczucie

Wynaczynienie, zapalenie żyły

   

Toksyczność hematologiczna

Ograniczające dawkę zahamowanie czynności szpiku kostnego jest jedną z reakcji związanych ze stosowaniem etopozydu. Całkowity powrót czynności szpiku następuje po 20 dniach, nie zgłaszano przypadków kumulowania się toksyczności. Nadir granulocytów i płytek krwi występuje zwykle po 14 dniach od rozpoczęcia leczenia i zależy od sposobu podawania leku i zastosowanego schematu leczenia. W porównaniu do podawania doustnego nadir występuje wcześniej w przypadku dożylnej drogi podania.

Leukopenia występuje u 60-91% pacjentów, ciężka leukopenia (< 1000 limfocytów/pl) u 7-17%, trombocytopenia u 28-41%, a ciężka trombocytopenia (< 50 000 płytek/pl) u 4-20% pacjentów. U pacjentów z neutropenią leczonych etopozydem często zgłaszano występowanie gorączki i zakażenia.

Toksyczność układu pokarmowego

Nudności i wymioty są głównymi działaniami niepożądanym ze strony układu pokarmowego, występują u 31-43% pacjentów przyjmujących dożylnie etopozyd. Utratę apetytu zaobserwowano u 10-13% pacjentów.

Zapalenie jamy ustnej zaobserwowano u 1-6% pacjentów, 1-13% z nich miało biegunkę.

Łysienie

Przemijające łysienie, czasami rozwijające się w łysienie całkowite, obserwowano u 66% pacjentów.

Zmiany ciśnienia Niedociśnienie

Zgłaszano przypadki przemijającego niedociśnienia wskutek szybkiego dożylnego podania etopozydu, nie było ono związane z kardiotoksycznością lub zmianami w EKG. Zwykle skuteczne jest zaprzestanie wlewu i (lub) zastosowanie leczenia wspomagającego. W przypadku wystąpienia niedociśnienia w trakcie wlewu należy zmniejszyć jego szybkość.

Nadciśnienie

W badaniach klinicznych z zastosowaniem etopozydu zgłaszano przypadki nadciśnienia. Jeśli u pacjentów otrzymujących etopozyd wystąpi klinicznie istotne nadciśnienie tętnicze należy wdrożyć odpowiednie leczenie podtrzymujące.

Reakcje alergiczne

Zgłaszano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznej w trakcie lub tuż po dożylnym podaniu etopozydu. Wpływ stężenia leku lub szybkości jego podania na rozwój reakcji anafilaktycznej nie jest potwierdzony. Ciśnienie zwykle stabilizuje się w ciągu kilku godzin po zaprzestaniu podawania leku. Reakcja anafilaktyczna może również wystąpić po podaniu dawki początkowej.

Zgłaszano powodujące zgon działania niepożądane związane ze skurczem oskrzeli. Zaczerwienienie twarzy oraz wysypka występowały odpowiednio u 2% i 3% pacjentów.

Powikłania metaboliczne

Zgłaszano przypadki wystąpienia zespołu rozpadu guza (czasami zakończonego zgonem) po podaniu etopozydu razem z innymi lekami przeciwnowotworowymi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane do podmiotu odpowiedzialnego lub za pośrednictwem

Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel:+ 48 22 49 21 301

Fax: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Etopozyd Accord - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Etopozyd może spowodować uszkodzenie płodu. Wykazano jego właściwości teratogenne u myszy i szczurów. Brak wystarczających i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Kobietom w wieku rozrodczym zaleca się, aby unikały zajścia w ciążę. Jeśli lek jest stosowany w trakcie ciąży, lub pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie przyjmowania leku należy ją poinformować o możliwym zagrożeniu dla płodu.

W związku z mutagennym działaniem etopozydu zarówno kobiety jak i mężczyźni powinni stosować skuteczne metody antykoncepcji w trakcie leczenia oraz do 6 miesięcy po jego zakończeniu. Zaleca się, aby zasięgnąć porady genetycznej, jeśli para planuje mieć dziecko po zakończeniu leczenia.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka matki. Ponieważ wiele leków przenika do mleka kobiecego oraz ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią decyzję o przerwaniu karmienia lub przerwaniu podawania leku należy podjąć biorąc pod uwagę znaczenie leku dla matki.

Alkohol benzylowy prawdopodobnie przenika dla mleka matki i może być wchłonięty przez niemowlę.

Płodność

Ponieważ etopozyd może obniżać płodność u mężczyzn należy rozważyć przekazanie nasienia do przechowania.

Etopozyd Accord - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu etopozydu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy takie jak: osłabienie, senność, nudności, wymioty oraz ostre reakcje alergiczne będące skutkiem zmniejszenia ciśnienia, mogą one zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Etopozyd Accord - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Etoposidum

  Półsyntetyczna pochodna alkaloidu podofilotoksyny, która jest lekiem cytostatycznym. Hamuje podziały komórkowe, działając głównie w późnej fazie S i fazie G2 cyklu komórkowego, w dużych stężeniach rozpuszcza elementy komórek wchodzących w mitozę. Stosuje się w leczeniu I rzutu raka drobnokomórkowego płuca, nowotworów złośliwych jądra, chłoniakach złośliwych i chłoniaku Hodgkina.

  Dostępne opakowania
  Etopozyd Accord

  Etopozyd Accord

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 25ml - 0,02 g/ml
  ASTRON HEALTHCARE LIMITED
  Etopozyd Accord

  Etopozyd Accord

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 50ml - 0,02 g/ml
  ASTRON HEALTHCARE LIMITED
  Etopozyd Accord

  Etopozyd Accord

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 12,5ml - 0,02 g/ml
  ASTRON HEALTHCARE LIMITED
  Etopozyd Accord

  Etopozyd Accord

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 5ml - 0,02 g/ml
  ASTRON HEALTHCARE LIMITED
  Etopozyd Accord

  Etopozyd Accord

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 20ml - 0,02 g/ml
  ASTRON HEALTHCARE LIMITED
  Etopozyd Accord

  Etopozyd Accord

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 10ml - 0,02 g/ml
  ASTRON HEALTHCARE LIMITED
  Powiązane artykuły
  Choroby i dolegliwości

  Onkologia

  Onkologia (gr. onkos - guz) jest gałęzią medycyny, która zajmuje się nowotworami, ich rozpoznawaniem i leczeniem. Badania onkologiczne mają na celu ustalenie przyczyn występowania i mechanizmów powstawania nowotworów, a także określenie sposobów ich zapobiegania,...

  Białaczka - przyczyny, objawy, rozpoznanie, leczenie

  Alivia - Fundacja Onkologiczna Osób Młodych

  Serwis abczdrowie.pl nawiązał współpracę z Fundacją Onkologiczną Osób Młodych - Alivia. Fundacja działa od kwietnia 2010 roku. Wszystkie osoby pracujące w Fundacji miały styczność z chorobą nowotworową. Pomysłodawcą i założycielem Fundacji jest Bartosz...

  Przeszczepienie szpiku kostnego

  Na czym polega przeszczep szpiku ?

  Przeszczep szpiku prowadzony jest w celu odbudowy zniszczonego lub funkcjonującego w niewłaściwy sposób szpiku. Pierwsze udane przeszczepienia na świecie miały miejsce w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, a w Polsce w latach osiemdziesiątych. Przeszczepianie...

  Badania

  Biopsja - rodzaje, przebieg, przeciwwskazania

  Biopsja - rodzaje, przebieg, przeciwwskazania

  Biopsja polega na wycięciu fragmentu tkanki narządu bądź guza, który po odpowiednim przygotowaniu poddawany jest oględzinom mikroskopowym. Badanie pełni bardzo ważną rolę w diagnostyce nowotworów, choć jego przydatność nie ogranicza się wyłącznie w diagnostyce...

  Rak trzustki - przyczyny, objawy, zapalenie trzustki, leczenie

  Rak trzustki - zdjęcia

  Rak trzustki - zdjęcia

  Zdjęcie raka trzustki Rak trzustki jest zdecydowanie rzadziej spotykany u kobiet. Bardziej narażeni na niego są natomiast przedstawiciele rasy czarnej.

  Onkologia

  Przez chodzenie w szpilkach można nabawić się raka?

  Przez chodzenie w szpilkach można nabawić się raka?

  Od kilkudziesięciu lat lekarze ostrzegają kobiety przed negatywnymi skutkami chodzenia w butach na wysokich obcasach. Owszem, nogi w szpilkach dobrze się prezentują, ale cierpi na tym kręgosłup, stawy, stopy i naczynia krwionośne w nogach. Okazuje się,...

  Rak gardła - objawy, rozpoznanie, leczenie

  Ewa cierpi na raka migdałka. Możliwości leczenia w Polsce się wyczerpały

  Ewa cierpi na raka migdałka. Możliwości leczenia w Polsce się wyczerpały

  Ewa Stepek od kilku lat zmaga się ze złośliwym guzem migdałka. Najpierw leczyła się w Polsce, a gdy możliwości się wyczerpały szukała ratunku w Niemczech. NFZ nie refunduje kosztów jej dotychczasowego leczenia. Możemy pomóc. Guzek na szyi i diagnoza Po...

  Diagnostyka białaczek

  Badania cytogenetyczne w diagnostyce białaczki

  Badania cytogenetyczne w diagnostyce białaczki

  Diagnostyka białaczki składa się z kilku etapów i jest dość skomplikowana. Jej celem jest stuprocentowe potwierdzenie rozpoznania białaczki jako przyczyny dolegliwości oraz ustalenie konkretnego rodzaju choroby. Aby rozpocząć bardzo obciążające dla chorego...

  Onkologia

  Wpływ nowoczesnych leków na długość życia osób z nowotworami

  Od 4 do 7 grudnia w Orlando na Florydzie odbywał się Zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego. Wnioski ze spotkania są optymistyczne: obecnie dzięki nowoczesnym lekom oraz przeszczepom, osoby cierpiące na nowotwory krwi żyją od kilku do kilkunastu...