Elenium

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki drażowane
Dawka
0,025 g
Ilość
20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.

Elenium - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Elenium - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Elenium - opis

Doraźne, krótkotrwałe leczenie objawowe:

- Zespołów lękowych różnego pochodzenia (towarzyszących zespołom psychoorganicznym, objawom psychotycznym).

- Zespoły lękowe z zaburzeniami snu

- Ostrego zespołu odstawienia alkoholu.

- Zwiększonego napięcia mięśniowego o różnej etiologii.

Uwaga! Stany napięcia i niepokoju związane z problemami dnia codziennego nie są wskazaniem do stosowania leku.

Elenium - skład

Jedna tabletka drażowana zawiera 5 mg, 10 mg, lub 25 mg chlordiazepoksydu

(Chlordiazepoxidum)

Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1.

Elenium - dawkowanie

Dawkowanie i czas leczenia należy określić dla każdego pacjenta indywidualnie.

Dorośli

- W leczeniu zespołów lękowych chlordiazepoksyd zwykle stosuje się do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych, co 6 do 8 godzin. W szczególnych sytuacjach można stosować dawki większe, zależnie od indywidualnego zapotrzebowania. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 100 mg.

- W stanach lękowych z towarzyszącą bezsennością – 10 mg do 30 mg w jednorazowej dawce przed snem.

- W stanach pobudzenia w ostrym zespole odstawienia alkoholu – 25 mg do 100 mg. W razie potrzeby dawkę można powtarzać, po 2 do 4 godzinach, nie przekraczając 200 mg na dobę. Następnie zmniejsza się dawkę do podtrzymującej, najniższej wystarczającej do opanowania objawów pobudzenia.

- W stanach zwiększonego napięcia mięśniowego – 10 mg do 30 mg na dobę w dawkach podzielonych.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania chlordiazepoksydu u dzieci.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjenci w podeszłym wieku są bardziej wrażliwi na leki działające na ośrodkowy układ nerwowy. U pacjentów tych zaleca się podawanie chlordiazepoksydu w możliwie najmniejszej efektywnej dawce. Stosowane dawki nie powinny przekraczać połowy dawki zalecanej dla pacjentów dorosłych.

Czas leczenia

Chlordiazepoksyd stosuje się doraźnie w celu objawowego leczenia lęku. Długotrwałe stosowanie leku (ponad 4 tygodnie) nie jest zalecane ze względu na niebezpieczeństwo rozwinięcia objawów uzależnienia.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować doustnie, przed lub wraz z posiłkiem, popijając wodą.

Zaleca się stosowanie możliwie najniższych, skutecznych dawek do opanowania objawów lęku.

Dawki leku należy zwiększać stopniowo.

Preparatu stosowanego długotrwale nie należy odstawiać nagle. Preparat należy odstawiać stopniowo. Dotyczy to szczególnie pacjentów przyjmujących pochodne benzodiazepin przez dłuższy czas. Nagłe odstawienie chlordiazepoksydu może spowodować zaburzenia snu i nastroju, zaburzenia koncentracji i uwagi.

Elenium - środki ostrożności

Ogólne informacje dotyczące efektów obserwowanych po leczeniu benzodiazepinami i innymi lekami nasennymi, które należy brać pod uwagę przepisując chlordiazepoksyd.

Tolerancja

Regularne stosowanie benzodiazepin lub preparatów działających podobnie do benzodiazepin, w tym chlordiazepoksydu, przez kilka tygodni może prowadzić do zmniejszenia skuteczności ich działania.

Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin lub preparatów działających podobnie do benzodiazepin może prowadzić do uzależnienia psychicznego i fizycznego. Ryzyko uzależnienia wzrasta wraz z dawką i czasem trwania leczenia i jest większe u pacjentów uzależnionych od alkoholu lub leków w wywiadzie.

W przypadku rozwinięcia się uzależnienia nagłe odstawienie preparatu może doprowadzić do wystąpienia objawów zespołu odstawiennego.

Objawami charakterystycznymi dla zespołu odstawiennego są: ból głowy, bóle mięśni, pobudzenie i napięcie emocjonalne, niepokój ruchowy, stany splątania, dezorientacji, drażliwość, bezsenność. W ciężkich przypadkach mogą pojawić się: utrata poczucia rzeczywistości, zaburzenia osobowościowe, nadwrażliwość na dotyk, bodźce akustyczne i świetlne, mrowienie i drętwienie kończyn, omamy lub napady drgawek.

Istnieją doniesienia, że w przypadku krótko działających benzodiazepin i preparatów benzodiazepinopodobnych objawy zespołu odstawiennego mogą wystąpić nawet w przerwach pomiędzy poszczególnymi dawkami, zwłaszcza, jeśli preparat jest podawany w dużych dawkach.

Amnezja

Chlordiazepoksyd, tak jak benzodiazepiny i preparaty benzodiazepinopodobne, może wywołać niepamięć następczą.

Reakcje paradoksalne

Chlordiazepoksyd, tak jak i inne benzodiazepiny i preparaty benzodiazepinopodobne, może wywołać reakcje paradoksalne, do których należą: niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresywność, wrogość, koszmary senne, omamy, psychozy, somnambulizm, zaburzenia osobowości, nasilona bezsenność. Reakcje te znacznie częściej obserwuje się u pacjentów w podeszłym wieku, lub uzależnionych od alkoholu.

W przypadku pojawienia się takich objawów lek należy odstawić.

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w podeszłym wieku powinni otrzymywać niższe dawki chlordiazepoksydu (patrz punkt 4.2), ze względu na nasilenie działań niepożądanych w tej grupie wiekowej, głównie zaburzeń orientacji i koordynacji ruchowej (upadki, urazy).

Benzodiazepin i preparatów benzodiazepinopodobnych nie zaleca się stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ mogą przyspieszać rozwój encefalopatii wątrobowej.

Niewydolność wątroby może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych benzodiazepin.

Chlordiazepoksyd należy ostrożnie stosować u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Chlordiazepoksyd należy ostrożnie stosować u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, ponieważ, jak stwierdzono w przypadku benzodiazepin, wykazują one hamujący wpływ na ośrodek oddechowy.

U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, chorobami wątroby lub z przewlekłą niewydolnością oddechową może być konieczne zmniejszenie dawki.

Benzodiazepin i preparatów benzodiazepinopodobnych nie zaleca się stosować u pacjentów z psychozami.

Stosowanie w depresji

Chlordiazepoksyd należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z objawami depresji endogennej. U pacjentów tych mogą występować skłonności samobójcze. Ze względu na możliwość celowego przedawkowania, pacjentom tym chlordiazepoksyd powinien być przepisywany w możliwie najmniejszej dawce.

Benzodiazepiny i preparaty benzodiazepinopodobne nie powinny być stosowane w monoterapii depresji lub lęku związanego z depresją. Monoterapia tymi lekami może nasilić tendencje samobójcze.

Benzodiazepiny i preparaty benzodiazepinopodobne należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub leków w wywiadzie. Pacjenci ci powinni być objęci ścisłą kontrolą podczas przyjmowania chlordiazepoksydu, ponieważ są oni w grupie ryzyka rozwinięcia się przyzwyczajenia i uzależnienia psychicznego.

Chlordiazepoksyd należy ostrożnie podawać pacjentom z porfirią. Podawanie chlordiazepoksydu może spowodować nasilenie objawów tej choroby.

U pacjentów z jaskrą, zwłaszcza z wąskim kątem przesączania, należy zachować ostrożność.

Chlordiazepoksyd należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów z ataksją móżdżkową i rdzeniową oraz miastenią.

Ze względu na zawartość sacharozy, preparat Elenium nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadkimi, dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.

Ze względu na zawartość laktozy, preparat Elenium nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy Lappa lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy.

W trakcie leczenia chlordiazepoksydem i do 3 dni po jego zakończeniu nie należy pić żadnych napojów alkoholowych.

Elenium - przedawkowanie

Objawami przedawkowania chlordiazepoksydu są senność, splątanie, osłabienie siły mięśniowej. W przypadku znacznego przedawkowania może dojść do śpiączki ze spadkiem ciśnienia tętniczego i zapaścią z zanikiem odruchów. Należy monitorować tętno, ciśnienie tętnicze, zapewnić drożność dróg oddechowych i wydolność oddychania oraz zastosować leczenie objawowe w tym: płukanie żołądka, w razie potrzeby wlewy dożylne płynów. Specyficznym antidotum jest flumazenil (antagonista receptorów benzodiazepinowych), który może być podany dożylnie w sytuacji nagłej. Flumazenil działa krócej niż chlordiazepoksyd, dlatego podanie leku nie zwalnia z dalszego monitorowania tętna i oddechu u chorego, by w razie konieczności podać kolejną dawkę leku.

Nie należy podawać leków uspakajających nawet, jeśli u pacjenta wystąpi pobudzenie. Przydatność dializy nie została określona.

Elenium - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na chlodiazepoksyd lub inne benzodiazepiny lub którykolwiek składnik preparatu.

- Ostra niewydolność oddechowa lub depresja ośrodka oddechowego.

- Zespoły natręctw lub fobie. - Przewlekłe psychozy.

Elenium - działania niepożądane

Ilość i nasilenie działań niepożądanych zależy od indywidualnej wrażliwości pacjenta oraz dawki - z reguły mają łagodny charakter i ustępują po odstawieniu leku.

Zaburzenia serca: bradykardia, ból w klatce piersiowej.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:zaburzenia w składzie morfologicznym krwi.

Zaburzenia układu nerwowego: senność, spowolnienie reakcji, ból i zawroty głowy, stany splątania i dezorientacji, ataksja. Działania te występują najczęściej na początku leczenia, u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4) i z reguły ustępują w czasie trwania dalszej kuracji. W przypadku nasilenia tych reakcji odpowiednie zmniejszenie dawki zwykle zmniejsza nasilenie i częstość ich występowania.

Niekiedy, tak jak i po innych benzodiazepinach, zwłaszcza po dużych dawkach może pojawić się dyzartria z mową zamazaną i nieprawidłowym wymawianiem, zaburzenia pamięci, zaburzenia libido.

Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia (niewyraźne, podwójne widzenie).

Zaburzenia żołądka i jelit:nudności, dolegliwości żołądkowe, zaparcia, uczucie suchości w jamie ustnej pojawiają się rzadko.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych: zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: drżenie mięśni, zwiotczenie mięśni.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: brak apetytu.

Zaburzenia naczyniowe: nieznaczne obiniżenie ciśnienia tętniczego krwi.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: ogólne osłabienie, omdlenia.

Reakcje nadwrażliwości:

Zaburzenia układu immunologicznego: rekacje anafilaktyczne są bardzo rzadko opisywane.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: alergiczne reakcje skórne (wysypki, świąd, pokrzywka).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: niewielkie podwyższenie aktywności aminotransferazy, zaburzenia czynności wątroby z wystąpieniem żółtaczki.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: zaburzenia miesiączkowania.

Zaburzenia psychiczne:

reakcje paradoksalne - niepokój psychoruchowy, bezsenność, zwiększona pobudliwość i agresywność, drżenie mięśniowe, drgawki.

Reakcje paradoksalne najczęściej występują po spożyciu alkoholu, u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z chorobami psychicznymi.

Uzależnienie psychiczne i fizyczne może rozwinąć się podczas leczenia chlordiazepoksydem w dawkach terapeutycznych. Nagłe przerwanie leczenia może wywołać zespół odstawienny. Pacjenci nadużywający alkoholu lub leków są bardziej podatni na rozwinięcie uzależnienia. Podczas leczenia chlordiazepoksydem może ujawnić się wcześniej istniejąca, niezdiagnozowana depresja.

Elenium - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie leku u kobiet w ciąży, zwłaszcza w pierwszym i trzecim trymestrze, jest dopuszczalne jedynie w sytuacji, kiedy istnieje bezwzględna konieczność, a stosowanie bezpieczniejszych odpowiedników jest niemożliwe. Podawanie leku kobietom w ciąży zwłaszcza przez dłuższy czas może spowodować wystąpienie wad u płodu, a także rozwój uzależnienia i pojawienie się objawów zespołu abstynencyjnego u nowo narodzonych dzieci. Jeżeli benzodiazepiny były podawane w ostatnim trymestrze ciąży w wysokich dawkach lub w niskich długotrwale u noworodka mogą wystąpić: hipotonia, hipotermia, osłabienie odruchu ssania. Kobiety w wieku rozrodczym należy poinformować, aby w przypadku planowania lub podejrzenia ciąży zasięgnęły porady lekarza.

Lek przenika do mleka matki. Kobiety karmiące w trakcie stosowania leku powinny przerwać karmienie piersią.

Elenium - prowadzenie pojazdów

Chlordiazepoksyd podobnie jak wszystkie leki z grupy benzodiazepin może wpływać na szybkość reakcji w stopniu zależnym od dawki, drogi podania, oraz indywidualnej wrażliwości. Spowolnienie reakcji, zaburzenia pamięci, upośledzenie koncentracji i zaburzenia czynności mięśni mogą niekorzystnie wpłynąć na zdolność kierowania pojazdami i obsługi urządzeń mechanicznych. W trakcie stosowania chlordiazepoksydu i przez 2 do 3 dni po jego zakończeniu nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani obsługiwać urządzeń będących w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Chlordiazepoxidum

  Dostępne opakowania
  Elenium

  Elenium

  tabletki drażowane - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 0,025 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Elenium

  Elenium

  tabletki drażowane - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 5 mg
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Elenium

  Elenium

  drażetki - 20 draż. (blister) - 5 mg
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Elenium

  Elenium

  tabletki drażowane - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 0,01 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Elenium

  Elenium

  tabletki drażowane - 20 draż. (fiol.) - 0,01 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Elenium

  Elenium

  drażetki - 20 draż. (blistr.) - 0,025 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Elenium

  Elenium

  drażetki - 20 draż. (fiol.) - 0,025 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Elenium

  Elenium

  drażetki - 20 draż. (fiol.) - 5 mg
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  Powiązane artykuły
  Badania

  Badania psychotechniczne - na czym polegają i kiedy się je wykonuje?

  Badania psychotechniczne - na czym polegają i kiedy się je wykonuje?

  Badania psychotechniczne to badania, które oceniają sprawność psychiczną oraz zdolność do wykonywania konkretnej pracy związanej z obsługą maszyn. Przeważnie składają się z kilku części i są obowiązkowe. Co warto o nich wiedzieć? Co to są badania psychotechniczne? Badania...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Xanax - działanie, przeciwwskazania, ulotka, cena

  Xanax - działanie, przeciwwskazania, ulotka, cena

  Xanax należy do leków psychotropowych, ma działanie uspokajające, przeciwlękowe oraz nasenne. Stosuje się go w stanach lękowych oraz w celu leczenia depresji. Xanax dostępny jest jedynie na receptę, ponieważ wykazuje silnie właściwości uzależniające. Jak...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Leki psychotropowe

  Leki psychotropowe

  Uspokajają, wyciszają i pozwalają na wykonywanie codziennych czynności. Leki psychotropowe mają wiele zastosowań, wszystkie mają polepszyć jakość życia chorego. Ich wprowadzenie do obrotu przyniosło rewolucyjne zmiany w leczeniu psychiatrycznym. Co...

  Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

  Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

  Leczenie nerwicy - metody, leki przeciwdepresyjne, psychoterapia, domowe sposoby

  Zaburzenia lękowe, inaczej nazywane nerwicami, są niejednolitą grupą schorzeń charakteryzujących się bardzo zróżnicowanym obrazem klinicznym, tzn. specyficznymi objawami, czasem trwania itp. Różnorodność ta odzwierciedla się w wielu rodzajach metod leczenia,...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium to lek uspakajający, ułatwiający zasypianie, ale również lek przeciwlękowy. Szacuje się, że nawet 20% Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne. Depresja, stany lękowe czy zachowania związane ze stosowaniem substancji psychoaktywnych to najczęstsze...

  Interakcje międzylekowe

  Interakcje alkoholu z lekami

  Interakcje alkoholu z lekami

  Zasadniczo należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania - niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Należy...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  W których krajach ludzie łykają najwięcej antydepresantów?

  Jak się okazuje, na całym świecie stosuje się coraz więcej leków przeciw depresji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) dokładniej przyjrzała się skali stosowania antydepresantów...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Sulpiryd - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Sulpiryd - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Sulpiryd to lek z rodziny przeciwdepresyjnych oraz przeciwpsychotycznych. Stosuje się go głównie w leczeniu schizofrenii. Jest to lek przepisywany wyłącznie na receptę. Występuje w postaci tabletek, kapsułek oraz syropu. Lek stosuje się w przypadku wystąpienia...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Terapia depresji (WIDEO)

  Terapia depresji (WIDEO)

  Leczenie depresji Depresja to nie tylko "chandra", która przytrafia się każdemu od czasu do czasu. To poważna choroba. Ze względu na występujące u chorych myśli samobójcze, choroba ta może doprowadzić do śmierci. Jeśli zauważymy u siebie lub u osoby z...