Duphaston

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,01 g
Ilość
20 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: BGP PRODUCT B.V.

Pytania do farmaceuty

Czy spadek progesteronu wynikający z odstawienia Duphastonu może wpływać na ciążę?

Witam, od dwóch lat z mężem staramy się o dziecko. Mam za sobą już łyżeczkowanie macicy (puste jajo płodowe). Po ostatniej wizycie u lekarza dostałam zalecenia na przyjmowanie infolicu codziennie oraz duphaston 10- 24 dzień cyklu. Po zakończeniu brania duphastonu dostałam lekkich plamień. Czy spadek progesteronu wynikający z przestania przyjmowania duphastonu może wpływać na ciąże? Zapomniałam zapytać lekarza co w wypadku gdy uda się zajść w ciąże czy dalej brać duphaston czy też nie?

POKAŻ WIĘCEJ

Duphaston - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Duphaston - opis

Hormonalna terapia zastępcza

Przeciwdziałanie wpływowi podawanego estrogenu na błonę śluzową macicy, w ramach hormonalnej terapii zastępczej u kobiet z zaburzeniami spowodowanymi przez naturalną lub indukowaną chirurgicznie menopauzę z nienaruszoną macicą.

Niedobory progesteronu

Leczenie niedoborów progesteronu, takich jak:

• leczenie bolesnego miesiączkowania • leczenie endometriozy

• leczenie wtórnego zaniku miesiączki

• leczenie nieregularnych cykli miesiączkowych

• leczenie nieprawidłowych krwawień z macicy

• leczenie zespołu napięcia przedmiesiączkowego

• leczenie poronień zagrażających i nawykowych związanych z ustalonym niedoborem progesteronu

• leczenie bezpłodności związanej z niewydolnością ciałka żółtego

Duphaston - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg dydrogesteronu (Dydrogesteronum). Produkt zawiera laktozę jednowodną.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Duphaston - dawkowanie

Hormonalna terapia zastępcza:

• w skojarzeniu z ciągłą terapią estrogenową – jedna tabletka 10 mg dydrogesteronu na dobę w trakcie 14 kolejnych dni podczas cyklu 28 dni (terapia ciągła sekwencyjna)

• w skojarzeniu z cykliczną terapią estrogenową – jedna tabletka dydrogesteronu 10 mg na dobę w trakcie ostatnich 12–14 dni terapii estrogenowej (terapia cykliczna)

• w przypadku stwierdzenia niewystarczającej reakcji progestagenowej na podstawie biopsji błony śluzowej macicy lub jej badań ultradźwiękowych należy zalecić dawkę 20 mg dydrogesteronu.

Bolesne miesiączkowanie: 10 mg dwa razy na dobę od 5 do 25 dnia cyklu.

Endometrioza: 10 mg dwa lub trzy razy na dobę od 5 do 25 dnia cyklu lub w sposób ciągły.

Nieprawidłowe krwawienie:

10 mg dwa razy na dobę przez pięć do siedmiu

(w celu jego zatrzymania)

dni.

Nieprawidłowe krwawienie: 10 mg dwa razy na dobę od 11 do 25 dnia cyklu.

(w celu zapobieżenia jego wystąpienia)

Zanik miesiączki: estrogen raz na dobę od 1 do 25 dnia cyklu, łącznie z 10 mg dydrogesteronu dwa razy na dobę od 11 do 25 dnia cyklu.

Zespół napięcia przedmiesiączkowego: 10 mg dwa razy na dobę od 11 do 25 dnia cyklu.

Nieregularne cykle: 10 mg dwa razy na dobę od 11 do 25 dnia cyklu.

Poronienie zagrażające:40 mg w pojedynczej dawce, a następnie 10 mg co osiem godzin do ustąpienia objawów.

Poronienie nawykowe: 10 mg dwa razy na dobę do 20 tygodnia ciąży.

Bezpłodność związana z 10 mg na dobę od 14 do 25 dnia cyklu. Leczenie

niewydolnością ciałka żółtego: należy kontynuować przez co najmniej sześć kolejnych cykli. Zaleca się kontynuowanie leczenia przez pierwsze kilka miesięcy ciąży, zgodnie z opisem w punkcie „Poronienie nawykowe”.

Nie zaleca się stosowania produktu Duphaston u dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności jego stosowania.

Duphaston - środki ostrożności

Leczenie dydrogesteronem niezbyt często wiązało się z zaburzeniami czynności wątroby, czasem z towarzyszącymi objawami klinicznymi. W związku z tym dydrogesteron należy stosować ostrożnie u pacjentek z ostrą chorobą wątroby lub z chorobą wątroby w wywiadzie, jeżeli wyniki prób wątrobowych nie powróciły do normy. W przypadkach ciężkiej niewydolności wątroby leczenie należy przerwać.

Rzadko u pacjentek może występować krwawienie międzymiesiączkowe. Można mu jednak zapobiec poprzez zwiększenie dawkowania.

W przypadku podawania dydrogesteronu w skojarzeniu z estrogenami (np. w ramach hormonalnej terapii zastępczej) należy ściśle stosować się do przeciwwskazań i ostrzeżeń związanych ze stosowaniem estrogenu. Przed rozpoczęciem lub ponownym wprowadzeniem stosowania skojarzenia dydrogesteron-estrogen w ramach hormonalnej terapii zastępczej należy przeprowadzić pełny wywiad chorobowy dotyczący pacjentki lub jej rodziny. Zgodnie z uzyskanymi danymi z wywiadu należy wykonać badanie przedmiotowe (w tym badanie ginekologiczne i badanie piersi) i uwzględnić przeciwwskazania i ostrzeżenia dotyczące stosowania.

W trakcie leczenia zaleca się wykonywanie okresowych badań kontrolnych, których częstość i charakter powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentki. Kobiety należy poinformować o tym, jakie zmiany w obrębie piersi powinny zgłaszać swojemu lekarzowi lub pielęgniarce. Badania, w tym badania mammograficzne, należy wykonywać zgodnie z aktualnie przyjętymi zasadami wykonywania badań przesiewowych, zmodyfikowanymi odpowiednio do potrzeb klinicznych pacjentki. Podczas stosowania hormonalnej terapii zastępczej należy przeprowadzić staranną ocenę korzyści i ryzyka. W trakcie pierwszych miesięcy terapii mogą pojawić się krwawienia i plamienia. W przypadku pojawienia się tych objawów dopiero po pewnym czasie stosowania leczenia lub utrzymywania się ich po przerwaniu leczenia należy przeprowadzić badania mające na celu rozpoznanie ich przyczyny. Badania te mogą obejmować wykonanie biopsji błony śluzowej macicy w celu wykluczenia nowotworu złośliwego tego narządu.

Stany, które wymagają obserwacji

Pacjentkę należy poddawać ścisłej obserwacji, jeżeli występują u niej, występowały w przeszłości lub uległy nasileniu w trakcie ciąży lub wcześniejszego leczenia hormonalnego jakiekolwiek z wymienionych powyżej stanów chorobowych. Należy pamiętać o tym, że może dojść do nawrotu lub pogorszenia tych stanów w trakcie leczenia produktem Duphaston, w szczególności porfirii.

Inne stany

Produkt zawiera laktozę jednowodną i nie powinien być podawany pacjentkom z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Duphaston - przedawkowanie

Istnieje niewiele danych na temat przedawkowania leku u ludzi. Dydrogesteron był dobrze tolerowany po podawaniu doustnym (maksymalna dawka dobowa, która została dotychczas przyjęta przez człowieka, wynosi 360 mg). Nie odnotowano działań niepożądanych związanych z przedawkowaniem. W przypadku wykrycia znacznego przedawkowania w ciągu dwóch lub trzech godzin od jego wystąpienia i o ile wydaje się to wskazane, zaleca się zastosowanie płukania żołądka. Nie istnieją swoiste odtrutki i leczenie powinno mieć charakter objawowy.

Duphaston - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Rozpoznanie lub podejrzenie występowania nowotworów zależnych od progestagenów.

Duphaston - działania niepożądane

Działania niepożądane zgłoszone w badaniach klinicznych i (lub) po wprowadzeniu dydrogesteronu do obrotu:

Klasyfikacja układów narządowych wg MedDRA

Często > 1/100, < 1/10

Niezbyt często > 1/1000, < 1/100

Bardzo rzadko < 1/10 000, w tym pojedyncze przypadki

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

Niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu nerwowego

Migreny/bóle głowy

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Zaburzenia czynności wątroby (z żółtaczką, osłabieniem lub złym samopoczuciem i bólami brzucha)

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Alergiczne reakcje skórne (np. wysypka, świąd, pokrzywka)

Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwawienie z pochwy w trakcie leczenia

Ból/tkliwość piersi

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   

Obrzęki

Inne reakcje niepożądane zgłoszone podczas obecności leku na rynku, występujące z nieznaną częstością w związku z leczeniem dydrogesteronem:

- zwiększenie wielkości nowotworów złośliwych zależnych od progestagenów (np. oponiaka) (patrz punkt 4.3).

Duphaston - ciąża i karmienie piersią

Szacuje się, że łącznie dydrogesteronem leczono około 35 milionów kobiet. Chociaż liczba ciąż jest trudna do oszacowania, orientacyjnie można założyć, że płody w macicy były narażone na działanie dydrogesteronu podczas około 9 milionów ciąż[1]. Z systemu zbierania spontanicznych zgłoszeń nie uzyskano dotychczas żadnych danych wskazujących na to, że dydrogesteron nie może być stosowany w trakcie ciąży.

Nie są dostępne żadne inne istotne dane epidemiologiczne na temat dydrogesteronu.

Jednak w ostatnim badaniu kliniczno-kontrolnym przeprowadzonym w Stanach Zjednoczonych, oceniającym 502 przypadków spodziectwa i 1286 zdrowych pacjentów kontrolnych zasugerowano istnienie co najmniej dwukrotnie zwiększonego ryzyka spodziectwa drugiego/trzeciego stopnia wśród chłopców urodzonych przez matki, które przyjmowały progestageny (przede wszystkim progesteron) wkrótce przed ciążą lub w trakcie wczesnej ciąży (OR 2,2, 95% CI 1,0–5,0). Przyczyna tego zjawiska nie jest jasna, ponieważ istnienie potencjalnych czynników ryzyka spodziectwa może być wskazaniem do stosowania progesteronu w ciąży. Ryzyko spodziectwa związane ze stosowaniem dydrogesteronu nie jest znane.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Niewiele jest danych dotyczących bezpieczeństwa z badań na zwierzętach z zakresu wpływu leku na poród (patrz punkt 5.3).

Dydrogesteron przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie można wykluczyć ryzyka wobec dziecka karmionego piersią. Dydrogesteronu nie należy stosować w trakcie karmienia piersią. Nie są dostępne żadne dane, które wskazywałyby na zmniejszanie płodności przez dydrogesteron.

Duphaston - prowadzenie pojazdów

Dydrogesteron nie wywiera wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Duphaston - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dydrogesteronum

  Dydrogesteron to syntetyczny żeński hormon płciowy z grupy progestagenów. Stosowany jest w leczeniu niepłodności, poronień zagrażających lub nawykowych, zaburzeń miesiączkowania, endometriozy, wtórnego braku miesiączki, nieregularnych cyklów, czynnościowych krwawień macicznych, potwierdzonego niedoboru endogennego progesteronu, a w skojarzeniu z estrogenami także w hormonalnej terapii zastępczej.

  Dostępne opakowania
  Duphaston

  Duphaston

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,01 g
  BGP PRODUCT B.V.
  Powiązane artykuły
  Normy laboratoryjne

  Estradiol - wskazania, normy, interpretacja

  Estradiol - wskazania, normy, interpretacja

  Estradiol (E2) to żeński hormon płciowy z grupy estrogenów. Estradiol reguluje popęd seksualny oraz rozwój cech płciowych kobiety. Ponadto estradiol wpływa m.in. na funkcjonowanie gruczołów mlecznych, produkcję śluzu przez gruczoły macicy oraz na przemianę...

  Normy laboratoryjne

  SHBG - materiał do badania, wskazania, interpretacja wyników

  SHBG jest globuliną, która wiąże hormony płciowe - androgeny u mężczyzn, a estrogeny u kobiet. Synteza SHBG zachodzi głównie w wątrobie, w mniejszych ilościach w endometrium, gruczołach piersiowych i w gruczole krokowym. SHBG wykazuje wysokie powinowactwo...

  Normy laboratoryjne

  Androstendion - wskazania, przebieg, normy

  Androstendion obok dehydroepiandrosteronu (DHEA) należy do androgenów nadnerczowych, czyli hormonów steroidowych wytwarzanych przez warstwę siatkowatą kory nadnerczy. Nadnercza wytwarzają te hormony u obu płci. Dodatkowym źródłem androstendionu u kobiet...

  Zaburzenia miesiączkowania

  Plamienie po okresie - przyczyny, leczenie

  Plamienie po okresie - przyczyny, leczenie

  Układ hormonalny jest czuły na wszystkie zmiany, jakie zachodzą w organizmie kobiety. Oczywiście zmiany, które mogą zaburzyć działanie tego układu to choroby innego układu, albo wszelkie szkodliwe bodźce zewnętrzne. Jak układ hormonalny może reagować...

  Problemy z seksem

  Oziębłość płciowa

  Problemy z seksem mogą być przyczyną wielu nieporozumień w związkach damsko-męskich. Brak ochoty na seks to stan, który może przydarzyć się każdemu, jednak permanentna oziębłość seksualna jest stanem, z którym należy walczyć. Dotyka ona najczęściej kobiet,...

  Hormony - charakterystyka, choroby endokrynologiczne

  Endokrynologia - czym się zajmuje, zaburzenia hormonalne, badania, leczenie

  Endokrynologia jest działem medycyny, który zajmuje się chorobami gruczołów wydzielających hormony, a także wynikającymi z nich zaburzeń. Przez hormony należy rozumieć substancje wydzielane do układu krążenia. Dzieje się tak w celu przekazania informacji,...

  Osteoporoza - klasyfikacja, diagnostyka, profilaktyka, leczenie

  Osteoporoza a tarczyca

  Osteoporoza jest spowodowana problemami hormonalnymi i zazwyczaj występuje u kobiet. Oprócz tego, że można ja wywołać nieodpowiednią dietą i może być odziedziczona po rodzicach, badania pokazują, że także nadczynność tarczycy może sprawić, że osteoporoza...

  Ginekologia

  Przekwitanie - objawy, leczenie dolegliwości

  Przekwitanie to okres w życiu kobiety od pełnej dojrzałości płciowej do starości. W tym czasie występuje ostatnie krwawienie miesiączkowe, określane terminem menopauza. 
W trakcie przekwitania dochodzi do naturalnego zmniejszania stężenia hormonów - progesteronu,...