Duodart

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,5mg+0,4mg
Ilość
30 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD

Duodart - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Duodart - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Duodart - opis

Leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (ang. benign prostatic hyperplasia - BPH).

Zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia zabiegowego u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

Informacje dotyczące wyników leczenia i populacji pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych, patrz punkt 5.1.

Duodart - skład

Każda kapsułka twarda zawiera 0,5 mg dutasterydu i 0,4 mg tamsulosyny chlorowodorku, (co odpowiada 0,367 mg tamsulosyny).

Zawiera żółcień pomarańczową (E 110). Każda kapsułka zawiera ≤ 0,1 mg żółcieni pomarańczowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Duodart - dawkowanie

Dorośli (w tym pacjenci w podeszłym wieku):

Zalecana dawka preparatu Duodart to jedna kapsułka (0,5 mg/ 0,4 mg) przyjmowana doustnie, około 30 minut po tym samym posiłku każdego dnia. Kapsułki należy połykać w całości, nie należy ich rozgryzać ani otwierać. Kontakt z zawartością kapsułki z dutasterydem znajdującej się wewnątrz twardej kapsułki może powodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

W uzasadnionych przypadkach można, w celu uproszczenia dawkowania, zastosować produkt Duodart zamiast stosowanego w terapii dwulekowej leczenia skojarzonego dutasterydem i tamsulosyny chlorowodorkiem.

Jeśli istnieje uzasadnienie kliniczne można bezpośrednio zamienić monoterapię dutasterydem lub tamsulosyny chlorowodorkiem na stosowanie produktu Duodart.

Zaburzenia czynności nerek

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ zaburzeń czynności nerek na farmakokinetykę dutasterydutamsulosyny. Nie przewiduje się konieczności dostosowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ zaburzeń czynności wątroby na farmakokinetykę dutasterydu-tamsulosyny, dlatego należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4 i punkt 5.2). U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie produktu leczniczego Duodart jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Duodart - środki ostrożności

Terapię skojarzoną należy zalecać wyłącznie po starannej analizie stosunku korzyści do ryzyka, ze względu na możliwość zwiększenia ryzyka działań niepożądanych (w tym niewydolności serca), oraz po rozważeniu wszystkich opcji terapeutycznych, w tym również monoterapii.

Niewydolność serca

W dwóch, trwających 4 lata badaniach klinicznych częstość występowania niewydolności serca (wspólna nazwa określająca zgłoszone zdarzenia, głównie niewydolność serca i zastoinową niewydolność serca) była większa wśród pacjentów przyjmujących w skojarzeniu dutasteryd i lek blokujący receptory alfa adrenolityczne, głównie tamsulosynę, niż wsród pacjentów, u których nie stosowano leczenia skojarzonego. W obydwóch badaniach, częstość występowania niewydolności serca była niska (≤1%) i różniła się między badaniami (patrz punkt 5.1).

Wpływ na swoisty antygen sterczowy (PSA) oraz diagnostykę raka gruczołu krokowego

Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Duodart należy wykonać badanie per rectum oraz inne badania w kierunku raka gruczołu krokowego i innych stanów mogących powodować takie same objawy jak BPH. Badania te należy powtarzać okresowo w trakcie leczenia.

Oznaczenie stężenia swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antygen – PSA) w surowicy jest ważnym elementem diagnostyki raka gruczołu krokowego. Po 6 miesiącach przyjmowania produktu leczniczego Duodart dochodzi do zmniejszenia średniego stężenia PSA w surowicy o około 50%.

Po 6 miesiącach leczenia produktem leczniczym Duodart należy wyznaczyć nowe stężenie wyjściowe PSA. Zaleca się monitorowanie stężenia PSA regularnie w trakcie późniejszego leczenia. Stałe zwiększenie stężenia PSA, w odniesieniu do stężenia najniższego, w trakcie stosowania produktu leczniczego Duodart może sygnalizować obecność raka stercza (szczególnie o wysokim stopniu złośliwości) lub

nieprzestrzeganie przez pacjenta zaleceń dotyczących leczenia. Wymaga to dokładnej oceny, nawet jeżeli wartości te wciąż znajdują się w zakresie normy dla pacjentów nieprzyjmujących inhibitorów 5α-reduktazy (patrz punkt 5.1). W ocenie wartości stężenia PSA u pacjentów przyjmujących Duodart, należy wziąć pod uwagę wcześniejsze wartości stężenia PSA.

Stosowanie produktu leczniczego Duodart nie wpływa na wykorzystanie stężenia PSA w celu rozpoznania raka gruczołu krokowego po wyznaczeniu nowego stężenia wyjściowego (patrz pkt. 5.1).

Po upływie 6 miesięcy od odstawienia produktu leczniczego Duodart całkowite stężenie PSA w surowicy powraca do wartości wyjściowych. Stosunek stężeń wolnego do całkowitego PSA nie zmienia się pod wpływem produktu leczniczego Duodart. Zastosowanie oznaczenia zawartości procentowej wolnego PSA w diagnostyce raka gruczołu krokowego u pacjentów leczonych produktem leczniczym Duodart nie wymaga korygowania otrzymanych wartości.

Rak gruczołu krokowego i nowotwory o wysokim stopniu złośliwości (high grade tumors)

Wyniki badania klinicznego (REDUCE) z udziałem mężczyzn z podwyższonym ryzykiem raka gruczołu krokowego wykazały większą częstość występowania raka gruczołu krokowego o sumie Gleasona 8-10 u pacjentów leczonych dutasterydem w porównaniu z grupą placebo. Związek pomiędzy dutasterydem a nowotworem o wysokim stopniu złośliwości nie jest jasny. Pacjenci przyjmujący Duodart powinni być regularnie badani pod kątem ryzyka raka stercza, włączając w to badanie PSA (patrz punkt 5.1).

Zaburzenia czynności nerek

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), ponieważ nie prowadzono badań w tej grupie pacjentów.

Niedociśnienie ortostatyczne

Podobnie jak w przypadku innych leków blokujących receptory alfa, podczas leczenia tamsulosyną mogą wystąpić spadki ciśnienia tętniczego, w wyniku których rzadko mogą wystąpić omdlenia. Pacjentom rozpoczynającym stosowanie produktu leczniczego Duodart należy zalecić, aby w przypadku wystąpienia pierwszych objawów niedociśnienia ortostatycznego (zawroty głowy, uczucie osłabienia) przyjęli pozycję siedzącą lub leżącą, do czasu ustąpienia objawów.

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki

Podczas operacji usunięcia zaćmy u niektórych pacjentów przyjmujących aktualnie lub w przeszłości tamsulosynę zaobserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (ang. Intraoperative Floppy Iris Syndrome, IFIS – typ zespołu małej źrenicy). Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może zwiększać ryzyko powikłań podczas wykonywania operacji. Nie zaleca się rozpoczynania leczenia produktem Duodart u pacjentów, u których planowana jest operacja usunięcia zaćmy.

Podczas kwalifikacji do zabiegu chirurgicznego chirurdzy operujący zaćmę i okuliści powinni zebrać wywiad czy pacjenci z zaplanowanymi zabiegami usunięcia zaćmy otrzymują lub otrzymywali Duodart, aby zabezpieczyć odpowiednie środki na wypadek wystąpienia śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki.

Istnieją pojedyncze doniesienia o celowości zaprzestania stosowania tamsulosyny na 1 do 2 tygodni przed zabiegiem usunięcia zaćmy, ale ani korzyści wynikające z takiego postępowania, ani czas zaprzestania leczenia nie zostały określone.

Uszkodzone kapsułki

Dutasteryd wchłaniany jest przez skórę, dlatego kobiety, dzieci i młodzież muszą unikać kontaktu z uszkodzonymi kapsułkami (patrz punkt 4.6). W przypadku kontaktu z uszkodzonymi kapsułkami, powierzchnię kontaktu należy natychmiast przemyć wodą z mydłem.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie badano działania produktu Duodart u pacjentów z chorobami wątroby. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Duodart u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2, punkt 4.3 i punkt 5.2).

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera barwnik – żółcień pomarańczową (E110), która może powodować reakcje alergiczne.

Nowotwory gruczołu piersiowego

Zgłaszano przypadki raka gruczołu piersiowego u mężczyzn przyjmujących dutasteryd podczas badań klinicznych (patrz pkt. 5.1) oraz po wprowadzeniu leku do obrotu. Należy zalecić pacjentom niezwłoczne zgłaszanie każdej zmiany w tkance sutka takiej jak guzki czy wydzielina z brodawki sutkowej. Obecnie nie jest jasne czy istnieje związek przyczynowy pomiędzy występowaniem raka gruczołu piersiowego u mężczyzn a długotrwałym stosowaniem dutasterydu.

Duodart - przedawkowanie

Nie ma dostępnych danych dotyczących przedawkowania produktu leczniczego Duodart. Poniższe stwierdzenia odzwierciedlają dostępne informacje dotyczące poszczególnych substancji czynnych.

Dutasteryd

W badaniach na ochotnikach podawanie dutasterydu w pojedynczej dawce dobowej do 40 mg (80 – krotność dawki leczniczej) przez 7 dni nie wywołało istotnych działań niepożądanych. W badaniach klinicznych dawka 5 mg na dobę stosowana przez 6 miesięcy nie powodowała innych objawów niepożądanych niż obserwowane w grupie przyjmującej lek w dawce 0,5 mg na dobę. Nie ma specyficznego antidotum, dlatego w przypadku podejrzenia przedawkowania dutasterydu zaleca się zastosowanie leczenia objawowego.

Tamsulosyna

Istnieją doniesienia o objawach ostrego przedawkowania w przypadku zastosowania dawki 5 mg tamsulosyny chlorowodorku. Zaobserwowano duże zmniejszenie ciśnienia (ciśnienie skurczowe 70 mm Hg), wymioty, biegunkę; po zastosowaniu leczenia, polegającego na uzupełnieniu płynów, pacjenta wypisano ze szpitala tego samego dnia. W przypadku wystąpienia objawów spadku ciśnienia tętniczego po przedawkowaniu należy wdrożyć odpowiednie postępowanie. Ułożenie pacjenta w pozycji leżącej może spowodować powrót prawidłowego ciśnienia i doprowadzić do normalizacji częstości pracy serca. Gdy takie postępowanie nie jest skuteczne należy zastosować leki zwiększające objętość krwi krążącej i w razie konieczności zwężające naczynia. Należy monitorować czynność nerek i stosować leczenie objawowe. Mało prawdopodobne by dializa była skuteczna w leczeniu przedawkowania, ponieważ tamsulosyna bardzo silnie wiąże się z białkami osocza.

W celu zmniejszenia wchłaniania z przewodu pokarmowego można prowokować wymioty. W przypadku zażycia dużych ilości leku można przeprowadzić płukanie żołądka oraz podać węgiel leczniczy i osmotyczne środki przeczyszczające, takie jak siarczan sodu.

Duodart - przeciwwskazania

Produkt leczniczy Duodart jest przeciwwskazany:

- u kobiet, dzieci i młodzieży (patrz punkt 4.6),

- u pacjentów z nadwrażliwością na dutasteryd, inne inhibitory 5–alfa reduktazy, tamsulosynę (również w przypadku obrzęku naczynioruchowego wywołanego przez tamsulosynę), soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek z innych substancji pomocniczych,

- u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie - u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Duodart - działania niepożądane

Nie prowadzono terapeutycznych badań klinicznych z zastosowaniem produktu leczniczego Duodart; jednakże potwierdzono biorównoważność produktu leczniczego Duodart z jednocześnie podawanymi dutasterydem i tamsulosyną (patrz punkt 5.2). Prezentowane tutaj dane dotyczące jednoczesnego podawania dutasterydu z tamsulosyną pochodzą z analizy przeprowadzonej po 4 latach trwania badania CombAT (ang. Combination of Avodart and Tamsulosin), w którym porównywano stosowanie dutasterydu w dawce 0,5 mg i tamsulosyny w dawce 0,4 mg podawanych raz na dobę przez 4 lata w skojarzeniu lub w monoterapii. Przedstawiono również informacje dotyczące profilu działań niepożądanych poszczególnych substancji czynnych (dutasterydu i tamsulosyny).

DUTASTERYD W SKOJARZENIU Z TAMSULOSYNĄ

Dane z badań klinicznych

Dane obejmujące cztery lata leczenia, pochodzące z badania CombAT wykazały, że częstość występowania zdarzeń niepożądanych, uznanych przez badacza za związane ze stosowanym leczeniem, wynosiła w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym roku terapii odpowiednio 22%, 6%, 4% i 2% dla terapii skojarzonej dutasterydem/tamsulosyną, 15%, 6%, 3% i 2% dla monoterapii dutasterydem oraz 13%, 5%, 2% i 2% dla monoterapii tamsulosyną. Większa częstość występowania zdarzeń niepożądanych w grupie terapii skojarzonej w pierwszym roku leczenia wynikała z większej liczby zaburzeń układu rozrodczego, zwłaszcza zaburzeń wytrysku nasienia, stwierdzanych w tej grupie.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w czasie trwania badania CombAT stwierdzono, że następujące zdarzenia niepożądane, uznane przez badacza za związane z leczeniem, wystąpiły z częstością większą lub równą 1% podczas pierwszego roku leczenia; w poniższej tabeli przedstawiono częstość występowania tych zdarzeń niepożądanych podczas czterech lat leczenia:

Klasyfikacja narządów i układów

Zdarzenie niepożądane

Częstość występowania w okresie leczenia

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Terapia skojarzonaa (n)

(n=1610)

(n=1428)

(n=1283)

(n=1200)

 

Dutasteryd

(n=1623)

(n=1464)

(n=1325)

(n=1200)

 

Tamsulosyna

(n=1611)

(n=1468)

(n=1281)

(n=1112)

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy

Terapia skojarzonaa

1,4%

0,1%

< 0,1%

0,2%

 

Dutasteryd

0,7%

0,1%

< 0,1%

< 0,1%

 

Tamsulosyna

1,3%

0,4%

< 0,1%

0%

Zaburzenia serca

Niewydolność serca (nazwa wspólnab)

       
 

Terapia skojarzonaa

0,2%

0,4%

0,2%

0,2%

 

Dutasteryd

< 0,1%

0,1%

< 0,1%

0%

 

Tamsulosyna

0,1%

< 0,1%

0,4%

0,2%

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi.

Zaburzenia psychiczne. Badania diagnostyczne

Impotencja

Terapia skojarzonaa

Dutasteryd

Tamsulosyna

6,3%

5,1% 3,3%

1,8%

1,6% 1,0%

0,9%

0,6% 0,6%

0,4%

0,3%

1,1%

Zmniejszenie libido

       
 

Terapia skojarzonaa

5,3%

0,8%

0,2%

0%

 

Dutasteryd

3,8%

1,0%

0,2%

0%

Tamsulosyna

2,5%

0,7%

0,2%

< 0,1%

Zaburzenia wytrysku nasienia

       
 

Terapia skojarzonaa

9,0%

1,0%

0,5%

< 0,1%

 

Dutasteryd

1,5%

0,5%

0,2%

0,3%

Tamsulosyna

2,7%

0,5%

0,2%

0,3%

Zaburzenia piersi c

       
 

Terapia skojarzonaa

2,1%

0,8%

0,9%

0,6%

 

Dutasteryd

1,7%

1,2%

0,5%

0,7%

 

Tamsulosyna

0,8%

0,4%

0,2%

0%

a

Terapia skojarzona = dutasteryd 0,5 mg raz na dobę i tamsulosyna 0,4 mg raz na dobę.

b

Niewydolność serca jest wspólną nazwą obejmującą zastoinową niewydolność serca, niewydolność serca, niewydolność lewokomorową, ostrą niewydolność serca, wstrząs kardiogenny, ostrą niewydolność lewokomorową, niewydolność prawokomorową, ostrą niewydolność prawokomorową, niewydolność komorową, niewydolność krążeniowo-oddechową, kardiomiopatię zastoinową

c

W tym powiększenie i (lub) tkliwość piersi.

DUTASTERYD W MONOTERAPII

Dane z badań klinicznych

W trzech badaniach III fazy, kontrolowanych placebo, w których porównywano leczenie dutasterydem (n =2167) z placebo (n=2158), działania niepożądane uznane przez badacza za związane z leczeniem, po jednym roku i dwóch latach terapii, były podobne zarówno w zakresie rodzaju jak i częstości występowania do tych obserwowanych w ramieniu badania CombAT z monoterapią dutsterydem (patrz tabela powyżej).

W kolejnych dwóch latach, podczas kontynuacji tych badań, prowadzonej na zasadzie otwartej próby, nie stwierdzono zmian w profilu działań niepożądanych.

Dane uzyskane po wprowadzeniu do obrotu

Informacje na temat zdarzeń niepożądanych uzyskane po wprowadzeniu do obrotu pochodzą z raportów spontanicznych i dlatego nie można określić rzeczywistej częstości występowania tych zdarzeń.

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana: reakcje alergiczne, w tym wysypka, świąd, pokrzywka, miejscowy obrzęk i obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: łysienie (głównie utrata owłosienia ciała), nadmierne owłosienie

TAMSULOSYNA W MONOTERAPII

Dane z badań klinicznych i dane uzyskane po wprowadzeniu leku do obrotu

Objawy niepożądane i kategorie częstości występowania wymienione w tabeli poniżej oparte są na informacjach dostępnych w domenie publicznej. Częste i niezbyt częste objawy niepożądane są zgodne z tymi zidentyfikowanymi w badaniach klinicznych, a kategorie częstości zasadniczo odpowiadają częstości większej niż dla placebo. Rzadkie i bardzo rzadkie reakcje są zgodne z tymi zidentyfikowanymi po wprowadzeniu leku do obrotu, a kategorie częstości odpowiadają częstości zgłaszania.

 

Kategoria częstości występowania

 

Klasyfikacja układów i narządów

Często

(≥1/100

< 1/10)

Niezbyt często

(≥1/1000

< 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000

< 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000) łącznie z pojedynczymi przypadkami

Zaburzenia układu nerwowego

zawroty głowy

ból głowy

omdlenia

 

Zaburzenia serca

 

kołatanie serca

   

Zaburzenia naczyniowe

 

hipotonia ortostatyczna

   

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

nieżyt nosa

   

Zaburzenia żołądka i jelit

 

zaparcia biegunki

   
   

nudności wymioty

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

wysypka świąd skóry, pokrzywka,

obrzęk naczynioruchowy

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

zaburzenia ejakulacji

 

priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

osłabienie

   

Podczas obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu odnotowano przypadki śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki (IFIS), typu zespołu małej źrenicy, występujące w czasie operacji usunięcia zaćmy, związane ze stosowaniem leków blokujących receptory alfa-1 adrenergiczne, w tym tamsulosynę (patrz punkt 4.4)

INNE DANE

Badanie REDUCE wykazało większą częstość występowania raka stercza o sumie Gleasona 8-10 u pacjentów leczonych dutasterydem w porównaniu z grupą placebo (patrz punkt 4.4 i 5.1). Nie ustalono czy na wyniki badania miało wpływ działanie dutasterydu prowadzące do zmniejszenia objętości stercza, czy czynniki związane z badaniem.

Zgłaszano następujące przypadki podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu leku do obrotu: rak gruczołu piersiowego u mężczyzn (patrz pkt. 4.4).

Duodart - ciąża i karmienie piersią

Duodart jest przeciwwskazany u kobiet. Nie prowadzono badań oceniających wpływ produktu leczniczego Duodart na przebieg ciąży, laktację i płodność. Poniższe stwierdzenia odzwierciedlają informacje dostępne z badań poszczególnych substancji czynnych (patrz punkt 5.3).

Płodność

Zgłaszano przypadki wpływu dutasterydu na cechy nasienia (zmniejszenie liczebności plemników, objętości nasienia i ruchliwości plemników) u zdrowych mężczyzn (patrz punkt 5.1). Nie można zatem wykluczyć zmniejszenia płodności u mężczyzn.

Wpływ tamsulosyny chlorowodorku na ilość i czynność plemników nie był oceniany.

Ciąża

Podobnie jak inne inhibitory 5–alfa reduktazy, dutasteryd hamuje przekształcanie testosteronu do dihydrotestosteronu, przez co, podawany kobietom w ciąży, może potencjalnie hamować rozwój zewnętrznych narządów płciowych u płodu płci męskiej (patrz punkt 4.4). Niewielkie stężenia dutasterydu stwierdzono w nasieniu pacjentów przyjmujących dutasteryd. Nie wiadomo czy w przypadku, gdy kobieta w ciąży ma kontakt z nasieniem mężczyzny leczonego dutasterydem wystąpi niekorzystny wpływ na płód płci męskiej (największe ryzyko w pierwszych 16 tygodniach ciąży).

Tak jak w przypadku stosowania wszystkich inhibitorów 5-alfa reduktazy, w celu uniknięcia kontaktu z nasieniem, zalecane jest stosowanie prezerwatywy przez mężczyznę, którego partnerka jest lub może być w ciąży.

Podawanie tamsulosyny chlorowodorku ciężarnym samicom szczurów i królików nie powodowało uszkodzenia płodu.

Dane przedkliniczne znajdują się punkcie 5.3.

Laktacja

Nie wiadomo czy dutasteryd lub tamsulosyna przenikają do mleka kobiecego.

Duodart - prowadzenie pojazdów

Nie prowadzono badań dotyczących wpływu produktu leczniczego Duodart na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia podczas stosowania produktu leczniczego Duodart objawów niedociśnienia ortostatycznego, takich jak zawroty głowy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dutasteridum, Tamsulosinum

  Dostępne opakowania
  Duodart

  Duodart

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 0,5mg+0,4mg
  GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD
  Duodart

  Duodart

  kapsułki twarde - 90 kaps. - 0,5mg+0,4mg
  GLAXOSMITHKLINE EXPORT.LTD
  Powiązane artykuły
  Urologia i nefrologia

  Prostata

  Prostata

  Prostata, czyli stercz, jest gruczołem krokowym, który powiększa się, gdy w organizmie spada poziom androgenów - przede wszystkim testosteronu. Lekarze uważają, że przerost prostaty - tzw. gruczolak - pojawia się u mężczyzn w związku ze starzeniem się...

  Przyczyny impotencji

  Prostata a potencja

  Prostata, podobnie jak inne części męskiego ciała, jest narażona na choroby nowotworowe. W tym przypadku bardzo ważna jest wczesna diagnoza. Wielu mężczyzn, obserwujących u siebie objawy przerostu gruczołu, zastanawia się, jak dolegliwości prostaty wpłyną...

  Masz kontrolę - ważny męski temat

  Problemy z prostatą a nietrzymanie moczu

  Problemy z prostatą a nietrzymanie moczu

  Gruczoł krokowy, nazywany potocznie prostatą, przypomina o sobie szczególnie, gdy zaczyna dokuczać. Szacuje się, że wśród mężczyzn po 50. roku życia przerost gruczołu krokowego jest dość częsty i dotyka nawet co drugiego mężczyznę. Niekiedy zachodzi konieczność...

  Anatomia intymna mężczyzny. Budowa męskiego układu płciowego

  Co warto wiedzieć o plemniku?

  Co warto wiedzieć o plemniku?

  Mały, ale uparty Plemnik to gameta męska zwana również spermatozoidem. Jest wyjątkowo uparty i wytrwały, a jednocześnie bardzo wrażliwy. Potrafi przebyć długą i pełną niebezpieczeństw drogę, by osiągnąć upragniony cel. Zobaczcie, co jeszcze warto o nich...

  Rak jądra - przyczyny, objawy, diagnostyka, leczenie

  Rak jądra - objawy, przyczyny

  Jądra są umieszczone w mosznowym worku. Jedno jądro waży około 10, 5 - 14 gramów. Miąższ jąder zawiera około 200 zrazików, które wytwarzają plemniki. Czym są plemniki? Są to komórki rozrodcze, które w najądrzach dojrzewają do tego, aby przez nasieniowód...

  Jak osiągnąć rozkosz?

  Orgazm chroni przed rakiem prostaty

  Orgazm chroni przed rakiem prostaty

  Zapewne dla wielu panów to będzie najprzyjemniejsze zalecenie medyczne, jakie mogą usłyszeć. Od dawna wiadomo, że seks pozytywnie wpływa na zdrowie. Teraz naukowcy podają konkrety: u mężczyzn, którzy przeżywają więcej niż 21 orgazmów w miesiącu, ryzyko...