Dopamar mite

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Dawka
0,1g+0,025g
Ilość
100 tabl. (10 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Dopamar mite - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Dopamar mite - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Dopamar mite - opis

Idiopatyczna choroba Parkinsona, w szczególności w celu skrócenia czasu wyłączenia (?off?) u pacjentów, którzy byli wcześniej leczeni złożonym preparatem lewodopy z inhibitorami dekarboksylazy dopy o natychmiastowym uwalnianiu lub samą lewodopą i u których występowały fluktuacje ruchowe.

Doświadczenie dotyczące stosowania produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu u pacjentów, którzy nie byli wcześniej leczeni lewodopą, jest ograniczone.

Dopamar mite - skład

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 100 mg lewodopy (Levodopum) i 25 mg karbidopy (Carbidopum) w postaci karbidopy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Dopamar mite - dawkowanie

Należy dokładnie określić dawkę dobową produktu. W trakcie ustalania dawki pacjenci powinni być uważnie obserwowani, zwłaszcza czy nie występują u nich lub nie nasilają się nudności i nieprawidłowe ruchy mimowolne, takie jak dyskinezy, ruchy pląsawicze i dystonia. Kurcz powiek może być wczesnym objawem przedawkowania.

Właściwości farmakokinetyczne tabletek o przedłużonym uwalnianiu mogą się zmienić, jeśli tabletki zostaną przełamane lub żute. Z tego względu tabletki trzeba połykać w całości.

Podczas leczenia produktem złożonym lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu można kontynuować podawanie większości innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona (z wyjątkiem lewodopy). Może być jednak konieczne dostosowanie dawek tych leków. Jeśli to możliwe, należy unikać nagłego przerwania leczenia lewodopą.

Produkt złożony lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu może być stosowany u pacjentów, którzy otrzymują preparaty pirydoksyny (witaminy B6), gdyż karbidopa hamuje neutralizację działania lewodopy pod wpływem pirydoksyny.

§ Dawka początkowa

Pacjenci, którzy nie byli wcześniej leczeni lewodopą

Dopamar mite jest przeznaczony do stosowania u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie byli leczeni lewodopą lub w celu łatwiejszego zwiększania dawki u pacjentów otrzymujących produkt Dopamar. Zalecaną dawką początkową jest jedna tabletka 100/25 mg dwa razy na dobę.

U pacjentów, którzy potrzebują większej dawki lewodopy, dawka dobowa trzech lub czterech tabletek produktu Dopamar mite jest na ogół dobrze tolerowana.

Zalecaną dawką początkową produktu Dopamar jest jedna tabletka dwa razy na dobę.

Dawka początkowa lewodopy nie powinna być większa niż 600 mg na dobę, a kolejne dawki należy podawać z zachowaniem co najmniej 6-godzinnych odstępów.

Dawkę należy zmieniać w odstępach co najmniej 2 do 4 dni.

W zależności od nasilenia choroby, uzyskanie optymalnego działania terapeutycznego może wymagać sześciu miesięcy leczenia.

Wskazówki dotyczące zmiany produktu złożonego lewodopy z inhibitorem dekarboksylazy dopy w postaci o natychmiastowym uwalnianiu na postać o przedłużonym uwalnianiu

Zmianę na produkt złożony lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu należy rozpocząć od dawki, która zapewnia najwyżej około 10% więcej lewodopy na dobę w przypadku, gdy wskazane są większe dawki (ponad 900 mg na dobę). Lewodopę i inhibitor dekarboksylazy dopy należy odstawić co najmniej 12 godzin przed podaniem produktu złożonego lewodopy z karbidopą w postaci o przedłużonym uwalnianiu. Odstęp między dawkami należy wydłużyć o 30% do 50%, w zakresie od 4 do 12 godzin. Jeśli dawki podzielone nie są równe, zalecane jest podawanie najmniejszej dawki pod koniec dnia. Dawkę należy dostosować w zależności od reakcji klinicznej, jak opisano niżej w podpunkcie ?Dostosowanie dawki?. Może być konieczne zastosowanie dawek, które zapewniają maksymalnie 30% więcej lewodopy na dobę.

Poniższa tabela przedstawia wskazówki dotyczące zastąpienia produktu złożonego lewodopy z karbidopą w postaci o natychmiastowym uwalnianiu produktem o przedłużonym uwalnianiu:

Lewodopa/karbidopa

 

Dopamar mite

Dawka dobowa lewodopy (mg)

Dawka dobowa lewodopy (mg)

Schemat dawkowania

100 - 200

200

1 tabletka dwa razy na dobę

300 - 400

400

4 tabletki w co najmniej trzech dawkach podzielonych

Lewodopa/karbidopa

 

Dopamar

Dawka dobowa lewodopy (mg)

Dawka dobowa lewodopy (mg)

Schemat dawkowania

300 - 400

400

1 tabletka dwa razy na dobę

500 ? 600

600

1 tabletka 3 razy na dobę

700 ? 800

800

4 tabletki*

900 ? 1000

1000

5 tabletek*

1100 ? 1200

1200

6 tabletek*

1300 ? 1400

1400

7 tabletek*

1500 ? 1600

1600

8 tabletek*

* w 3 lub więcej dawkach podzielonych

Pacjenci, którzy otrzymują obecnie tylko lewodopę

Lewodopę należy odstawić co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem stosowania produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu.

U pacjentów z łagodną do umiarkowanie ciężkiej postacią choroby zalecaną dawką początkową jest 200 mg lewodopy z 50 mg karbidopy dwa razy na dobę.

§ Dostosowanie dawki

Po ustaleniu leczenia wielkość dawki i częstość podawania leku można zwiększać lub zmniejszać w zależności od odpowiedzi terapeutycznej. Większość pacjentów może być odpowiednio leczona dawką od 400 mg lewodopy/100 mg karbidopy do 1600 mg lewodopy/400 mg karbidopy, podawaną w dawkach podzielonych w odstępach od 4 do 12 godzin w ciągu dnia. Stosowano wprawdzie większe dawki (do 2400 mg lewodopy/600 mg karbidopy) i krótsze odstępy między dawkami (mniej niż cztery godziny), ale zasadniczo nie jest to zalecane.

Jeśli dawki produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu podawane są w odstępach krótszych niż 4 godziny lub jeśli dawki podzielone nie są równe, zaleca się podawanie najmniejszej dawki pod koniec dnia.

U niektórych pacjentów skutek działania pierwszej dawki porannej może być opóźniony nawet o godzinę w porównaniu ze standardową reakcją na pierwszą poranną dawkę produktu złożonego lewodopy i karbidopy o natychmiastowym uwalnianiu.

Zmianę dawkowania należy przeprowadzać nie częściej niż co trzy dni.

Dawka podtrzymująca

Ponieważ choroba Parkinsona ma charakter postępujący, zalecane są okresowe kontrole stanu klinicznego pacjenta. Może być konieczne dostosowanie dawkowania produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu.

Dołączenie innych leków stosowanych w chorobie Parkinsona

Leki przeciwcholinergiczne, agoniści dopaminy i amantadyna mogą być stosowane jednocześnie z produktem złożonym lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu. Jeśli leki te zostaną dołączone w trakcie stosowania produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu, może zbyć konieczne dostosowanie jego dawki.

Przerwanie leczenia

W razie nagłego zmniejszenia dawki lub konieczności przerwania stosowania produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu, pacjenta należy uważnie obserwować, zwłaszcza jeśli otrzymuje on jednocześnie leki przeciwpsychotyczne (patrz punkt 4.4).

Jeśli konieczne jest zastosowanie znieczulenia, podawanie produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu można kontynuować tak długo, jak długo pacjent może przyjmować leki doustne. W przypadku tymczasowego przerwania leczenia, lek można podać w zwykłej dawce, gdy tylko pacjent będzie w stanie przyjmować leki doustne.

Stosowanie u dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Istnieje duże doświadczenie dotyczące stosowania lewodopy w skojarzeniu z karbidopą u pacjentów w podeszłym wieku. Powyższe zalecenia są odzwierciedleniem danych klinicznych opartych na tym doświadczeniu.

Stosowanie w zaburzeniach czynności nerek i (lub) wątroby Dostosowanie dawki nie jest konieczne.

Dopamar mite - środki ostrożności

U pacjentów leczonych samą lewodopą lek należy odstawić co najmniej 12 godzin przed rozpoczęciem stosowania produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu.

Ze względu na profil farmakokinetyczny produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu, początek działania u pacjentów z dyskinezą występującą wcześnie rano może być wolniejszy niż po zastosowaniu złożonego preparatu lewodopy i karbidopy o natychmiastowym uwalnianiu. Częstość występowania dyskinez u pacjentów w zaawansowanym stadium fluktuacji ruchowych jest większa podczas leczenia produktem złożonym lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu niż w przypadku tabletek o natychmiastowym uwalnianiu (16,5% vs. 12,2%).

Dyskinezy mogą występować u pacjentów uprzednio leczonych samą lewodopą, gdyż dzięki zastosowaniu karbidopy większa ilość lewodopy dociera do mózgu, powodując wytworzenie większej ilości dopaminy. Występowanie dyskinez może powodować konieczność zmniejszenia dawki (patrz punkt 4.8).

Produkt złożony lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu, podobnie jak sama lewodopa, może wywoływać ruchy mimowolne i zaburzenia psychiczne. Pacjenci z nasilonymi ruchami mimowolnymi oraz epizodami psychotycznymi występującymi w przeszłości podczas leczenia samą lewodopą lub połączeniem lewodopy z karbidopą powinni być uważnie obserwowani po zastąpieniu tych leków produktem złożonym lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu. Przypuszcza się, że opisane reakcje są wynikiem zwiększenia ilości dopaminy w mózgu po podaniu lewodopy, a zastosowanie produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu może spowodować ich nawrót. Może być konieczne zmniejszenie dawki. Wszystkich pacjentów należy uważnie obserwować, czy nie wystąpi u nich rozwój depresji ze skłonnościami samobójczymi. Pacjenci z psychozą występującą w przeszłości lub obecnie powinni być leczeni z zachowaniem ostrożności.

Produkt złożony lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu należy odstawić w przypadku zaostrzenia istniejącego stanu psychotycznego.

Ze stosowaniem lewodopy wiąże się występowanie senności i epizodów nagłego zasypiania. Bardzo rzadko opisywano nagłe zasypianie podczas codziennych zajęć, niekiedy nieświadome i bez objawów zwiastunowych. Pacjentów należy poinformować o możliwości wystąpienia takich objawów podczas leczenia lewodopą oraz zalecić ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystąpiła senność i (lub) epizod nagłego zasypiania muszą powstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Ponadto można rozważyć zmniejszenie dawki lub zaprzestanie leczenia.

Produkt złożony lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia lub płuc, astmą oskrzelową, chorobami nerek, wątroby lub układu wewnątrzwydzielniczego, a także u pacjentów z chorobą wrzodową, krwawymi wymiotami lub drgawkami w wywiadzie.

Produkt złożony lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu należy stosować ostrożnie

u pacjentów z niedawno przebytym zawałem mięśnia sercowego, u których utrzymują się zaburzenia rytmu (przedsionkowe, węzłowe lub komorowe). U tych pacjentów należy szczególnie starannie monitorować czynność serca na początku leczenia i podczas zwiększania dawki.

Produkt złożony lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu można stosować ostrożnie u pacjentów z przewlekłą jaskrą z szerokim kątem przesączania pod warunkiem odpowiedniej kontroli ciśnienia śródgałkowego. Ponadto w trakcie leczenia należy uważnie kontrolować zmiany ciśnienia w gałce ocznej.

Po nagłym odstawieniu leków stosowanych w chorobie Parkinsona opisywano zespół objawów przypominających złośliwy zespół neuroleptyczny, w tym sztywność mięśni, zwiększoną ciepłotę ciała, zaburzenia świadomości i zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej. Z tego względu należy uważnie obserwować pacjentów w przypadku nagłego zmniejszenia dawki lub odstawienia złożonych preparatów lewodopy z karbidopą, zwłaszcza gdy jednocześnie stosowane są leki przeciwpsychotyczne.

Nie zaleca się stosowania produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu polekowych objawów pozapiramidowych oraz w pląsawicy Huntingtona.

Podczas długotrwałego leczenia zalecana jest okresowa ocena czynności wątroby, układu krwiotwórczego, układu krążenia i nerek.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu u niemowląt i dzieci. Nie zaleca się jego stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Zaburzenia kontroli impulsów

Pacjentów należy regularnie kontrolować, czy nie rozwijają się u nich zaburzenia kontroli impulsów. Pacjentów i ich opiekunów należy poinformować o możliwości wystąpienia u pacjentów leczonych agonistami dopaminy i (lub) innymi dopaminergicznymi produktami leczniczymi zawierającymi lewodopę (w tym produktem Dopamar mite) behawioralnych objawów zaburzeń kontroli impulsów, w tym patologicznej skłonności do hazardu, zwiększenia libido, nadmiernej aktywności seksualnej, kompulsywnego wydawania pieniędzy lub robienia zakupów, napadowego lub kompulsywnego objadania się. W takich przypadkach zaleca się zweryfikowanie stosowanego leczenia.

U pacjentów z chorobą Parkinsona leczonych agonistami dopaminy, w tym również produktem złożonym lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu, opisywano objawy patologicznej skłonności do gier hazardowych, zwiększonego popędu płciowego i nadmiernej aktywności seksualnej.

U pacjentów z chorobą Parkinsona występuje zwiększone ryzyko czerniaka złośliwego, ale nie ustalono pewnego związku z leczeniem lewodopą. Należy zachować ostrożność podczas leczenia.

Badania laboratoryjne

Preparaty karbidopy/lewodopy powodowały odchylenia w różnych badaniach laboratoryjnych, co może również dotyczyć produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu. Zmiany te, to m.in. zwiększenie wartości parametrów czynnościowych wątroby, takich jak aktywność fosfatazy zasadowej, AlAT, AspAT, dehydrogenazy mleczanowej, stężenia bilirubiny, stężenia azotu mocznika we krwi oraz dodatni test Coombsa.

W związku ze stosowaniem produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu opisywano zmniejszenie stężenia hemoglobiny i wartości hematokrytu, zwiększenie stężenia glukozy w surowicy i krwinkach białych oraz obecność bakterii i krwi w moczu.

Produkty zawierające karbidopę z lewodopą mogą powodować fałszywie dodatnie wyniki w teście paskowym wykrywającym ciała ketonowe w moczu. Reakcja ta nie zmienia się po zagotowaniu próbki moczu. Możliwe są również fałszywie ujemne wyniki badania glukozurii metodą enzymatyczną z glukooksydazą.

Dopamar mite - przedawkowanie

Leczenie ostrego przedawkowania produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu jest zasadniczo takie samo, jak ostrego przedawkowania lewodopy. Jednak pirydoksyna nie jest skuteczna w odwracaniu działania produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu. Należy kontrolować zapis EKG i obserwować pacjenta w celu wykrycia rozwoju zaburzeń rytmu serca, a w razie konieczności należy zastosować odpowiednie leczenie przeciwarytmiczne.

Należy brać pod uwagę możliwość zażycia przez pacjenta innych leków jednocześnie z produktem złożonym lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu. Dotychczas nie opisywano doświadczeń z zastosowaniem dializy, dlatego jej skuteczność w leczeniu przedawkowania nie jest znane.

Dopamar mite - przeciwwskazania

Stosowanie produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu jest przeciwwskazane w przypadku:

Ÿ nadwrażliwości na lewodopę, karbidopę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

Ÿ jaskry z wąskim kątem

Ÿ ciężkiej niewydolności serca

Ÿ ciężkich zaburzeń rytmu serca

Ÿ świeżego udaru mózgu.

Nie należy podawać produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu, jeśli istnieją przeciwwskazania do stosowania sympatykomimetyków.

Stosowanie nieselektywnych inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i selektywnych inhibitorów MAO typu A w skojarzeniu z produktem złożonym lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu jest przeciwwskazane. Podawanie opisanego typu inhibitorów MAO należy przerwać co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem leczenia produktem złożonym lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu. Produkt ten może być stosowany jednocześnie z selektywnym inhibitorem MAO typu B (np. chlorowodorkiem selegiliny) w zalecanej dawce (patrz punkt 4.5).

Dopamar mite - działania niepożądane

Podczas kontrolowanych badań klinicznych u pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich fluktuacjami ruchowymi produkt złożony lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu nie powodował żadnych działań niepożądanych ściśle związanych z postacią leku o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): leukopenia, niedokrwistość hemolityczna i niehemolityczna, trombocytopenia

Bardzo rzadko (< 1/10 000): agranulocytoza

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często (≥1/100 do < 1/10): jadłowstręt

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): zmniejszenie lub zwiększenie masy ciała

: omamy, splątanie, zawroty głowy, koszmary senne, senność, uczucie

zmęczenia, bezsenność, depresja (bardzo rzadko z próbami samobójczymi), euforia, otępienie, epizody psychotyczne, uczucie pobudzenia

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): pobudzenie psychoruchowe, uczucie strachu, osłabienie zdolności myślenia, dezorientacja, ból głowy, zwiększenie popędu płciowego, odrętwienie, drgawki Częstość nieznana: zaburzenia kontroli impulsów. U pacjentów leczonych agonistami dopaminy i (lub) innymi dopaminergicznymi produktami leczniczymi zawierającymi lewodopę (w tym produktem Dopamar mite) może wystąpić patologiczna skłonność do hazardu, zwiększony popęd płciowy i nadmierna aktywność seksualna, kompulsywne wydawanie pieniędzy lub zakupy, nadmierne i kompulsywne objadanie się (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu nerwowego

Często (≥1/100 do < 1/10): dyskinezy (częstsze występowanie dyskinez obserwowano w przypadku produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu niż postaci o natychmiastowym uwalnianiu), pląsawica, dystonia, zaburzenia pozapiramidowe i inne zaburzenia ruchowe, efekt włączenia-wyłączenia (?on-off?)

Bradykinezja (efekt ?on-off?) może występować po upływie kilku miesięcy lub kilku lat od rozpoczęcia leczenia lewodopą i prawdopodobnie wiąże się z postępem choroby. Może być konieczne dostosowanie schematu dawkowania i przerw między dawkami.

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): ataksja, nasilone drżenie rąk

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): złośliwy zespół neuroleptyczny, parestezje, upadki, zaburzenia chodu, szczękościsk.

Stosowanie preparatu złożonego lewodopy z karbidopą wiąże się z występowaniem senności. W bardzo rzadkich przypadkach opisywano nadmierną senność w ciągu dnia oraz epizody nagłego zasypiania.

: zamglone widzenie, kurcz powiek, uaktywnienie ukrytego zespołu Hornera, podwójne widzenie, rozszerzenie źrenic, napad przymusowego patrzenia z rotacją gałek Kurcz powiek może być wczesnym objawem przedawkowania.

: kołatanie serca, nieregularna czynność serca

: hipotonia ortostatyczna, skłonność do zasłabnięć, omdlenia

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): nadciśnienie tętnicze Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): chrypka, ból w klatce piersiowej

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): duszność, zaburzenia oddychania

: nudności, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, gorzki smak

w ustach

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): zaparcie, biegunka, ślinotok, zaburzenia połykania, wzdęcie Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): niestrawność, ból żołądka i jelit, ciemne zabarwienie śliny, bruksizm, czkawka, krwawienie z przewodu pokarmowego, pieczenie języka, owrzodzenie dwunastnicy

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): obrzęk

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, świąd, zaczerwienienie twarzy, wypadanie włosów, wykwity, zwiększone pocenie się, ciemne zabarwienie potu, plamica Schönleina-Henocha

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): skurcze mięśni

: ciemne zabarwienie moczu

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000): zatrzymanie moczu, nietrzymanie moczu, priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100): osłabienie, złe samopoczucie, nawrót choroby

Dopamar mite - ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania lewodopy z karbidopą u kobiet w ciąży.

Wyniki badań na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Potencjalne zagrożenie dla zarodka lub płodu u ludzi nie jest znane.

Produktu złożonego lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu nie należy stosować w okresie ciąży. Każda kobieta w wieku rozrodczym, która otrzymuje produkt złożony lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu, powinna stosować skuteczną antykoncepcję.

Laktacja

Lewodopa przenika do mleka kobiecego w znaczących ilościach. Podczas leczenia produktem złożonym lewodopy z karbidopą o przedłużonym uwalnianiu pacjentki nie powinny karmić piersią.

Dopamar mite - prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu tego produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów. Niektóre działania niepożądane, takie jak senność i zawroty głowy, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Pacjentów leczonych lewodopą, u których występuje senność lub epizody nagłego zasypiania, trzeba poinformować o konieczności powstrzymania się od prowadzenia pojazdów lub podejmowania czynności, podczas których osłabienie czujności może powodować ryzyko ciężkiego uszkodzenia ciała lub zgonu (np. podczas obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu) do czasu ustąpienia napadów snu i senności (patrz także punkt 4.4).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Dopamar mite - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Levodopum, Carbidopum

  Lewodopa, karbidopa to podstawowy lek w terapii choroby Parkinsona. Stosowany przede wszystkim w akinetycznej postaci tej choroby. Wykorzystuje się go również do leczenia parkinsonizmu różnej etiologii, oprócz parkinsonizmu oraz zespołu niespokojnych nóg. Lewodopa jest prekursorem dopaminy, której brak powoduje chorobę Parkinsona, a której nie da się uzupełniać bezpośrednio, gdyż nie przechodzi przez barierę krew-mózg. Dodatek karbidopy powoduje znaczne zwiększenie dostępności lewodopy dla mózgu, wydłuża jej czas póltrwania, pozwala na zmniejszenie dawki i ograniczenie występowania działań niepożądanych.

  Dostępne opakowania
  Dopamar mite

  Dopamar mite

  tabletki o przedłużonym uwalnianiu - 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) - 0,1g+0,025g
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Otępienie starcze - choroba Alzheimera
, leczenie

  Wpływ leków przeciwbólowych na zachowanie chorych z demencją

  Wpływ leków przeciwbólowych na zachowanie chorych z demencją

  Wielu pacjentów z demencją przyjmuje leki psychotropowe. Jednak naukowcy z Norwegii i Anglii sugerują, że znacznie skuteczniejsze w uspokojeniu chorych i zapobieganiu agresji z ich strony mogą być zwykłe środki przeciwbólowe dostępne bez recepty w każdej...

  Koronawirus

  Ograniczenia w dostępie do amantadyny. Jak to wygląda w praktyce?

  Ograniczenia w dostępie do amantadyny. Jak to wygląda w praktyce?

  Amantadyna zrobiła w Polsce "zawrotną karierę". Dane dotyczące sprzedaży leku jasno pokazują, że jego sprzedaż wyraźnie rośnie podczas szczytu kolejnych fal koronawirusa. Mimo że eksperci od dawna ostrzegają, że jego przyjmowanie może przynieść więcej...

  Koronawirus

  Amantadyna powoduje mutacje koronawirusa. "Nie dziwi mnie to"

  Amantadyna powoduje mutacje koronawirusa. "Nie dziwi mnie to"

  Amantadyna po raz kolejny w centrum uwagi. Tym razem kontrowersyjny lek jest oskarżany o powodowanie mutacji koronawirusa SARS-CoV-2. Prof. Anna Boroń-Kaczmarska wyjaśnia, na czym polega ten mechanizm. Kontrowersje wokół amantadyny Amantadyna jest...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Leki przeciwpadaczkowe starej generacji a ryzyko miażdżycy

  Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że chorzy na epilepsję, którzy przez długi czas przyjmowali leki przeciwpadaczkowe starej generacji mogą być bardziej narażeni na miażdżycę. Jest to choroba objawiająca się stwardnieniem tętnic. Ryzyko miażdżycy...

  Niezbędnik pacjenta

  Zmiany na liście leków refundowanych

  Zmiany na liście leków refundowanych

  Obowiązująca od 1 września br. lista leków refundowanych zostanie znacząco rozszerzona. Ministerstwo Zdrowia na nowy wykaz wpisało m.in. leki stosowane w schizofrenii, a także w terapii nowotworów przewodu pokarmowego czy jajnika. Projekt zmian w wykazie...

  Miażdżyca - przyczyny, objawy, zapobieganie, leczenie

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Co to jest i jak powstaje blaszka miażdżycowa? (WIDEO)

  Czy wiesz czym jest blaszka miażdżycowa i jakie powoduje konsekwencje? Zapytaliśmy o to profesora Tomasza Pasierskiego. Z miejscem maksymalnego rozwoju miażdżycy, czyli choroby zapalnej naczyń tętniczych. W tym miejscu dochodzi do największego zawężenia...