Dobuject

Dobuject
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
0,05 g/ml
Ilość
5 amp.a 5ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: PRIMEX BHF

Dobuject - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Dobuject - ulotka preparatu

Dobuject - opis

Choroby wymagające dodatniego działania inotropowego, w ostrej niewydolności mięśnia sercowego, zabiegu chirurgicznym na otwartym sercu, wstrząsie kardiogennym lub septycznym. Zwiększenie lub utrzymanie pojemności minutowej w trakcie stosowania oddechu kontrolowanego z przerywanym dodatnim ciśnieniem końcowo-wydechowym (PEEP).

Przeprowadzanie testów wysiłkowych u pacjentów, dla których wykonanie ćwiczenia z obciążeniem nie jest możliwe.

Dobuject - skład

1 ml koncentratu zawiera 50 mg dobutaminy (Dobutaminum) co odpowiada 56,05 mg chlorowodorku dobutaminy.

1 ampułka z 5 ml roztworu zawiera 250 mg dobutaminy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Dobuject - dawkowanie

Ostrzeżenie:

Rozcieńczenie:

Przed zastosowaniem zawartość ampułki należy rozcieńczyć w warunkach aseptycznych do objętości 50 ml za pomocą jałowego 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu, 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy lub roztworu Ringera z dodatkiem mleczanów. Najczęściej stosowane stężenia końcowe roztworów do infuzji dożylnych wynoszą: 250 mikrogram/ml, 500 mikrogram/ml i 1000 mikrogram/ml.

Warunki przechowywania roztworu po rozcieńczeniu, patrz punkt 6.3

Instrukcja ogólna: produkt Dobuject podaje się w postaci infuzji dożylnej, zwykle w dawce 2,5 do 40 mikrogram/kg/min., najczęściej 2,5 do 10 mikrogram/kg/min. W niektórych przypadkach wystarczająca odpowiedź uzyskiwana jest już przy zastosowaniu dawki 0,5 mikrogram/kg/min. Przed podaniem produktu koncentrat do infuzji dożylnych należy rozcieńczyć w warunkach aseptycznych do objętości co najmniej 50 ml za pomocą jałowego 9 mg/ml (0,9%) roztworu chlorku sodu, 50 mg/ml (5%) roztworu glukozy lub roztworu Ringera z dodatkiem mleczanów. Najczęściej stosowane stężenia końcowe roztworów do infuzji dożylnych wynoszą: 250 mikrogram/ml, 500 mikrogram/ml i 1000 mikrogram/ml. Potrzebne stężenie należy ustalić w zależności od zapotrzebowania pacjenta na płyny. U pacjentów, u których niezbędne było ograniczenie ilości podawanych płynów, stosowano stężenie nawet 5000 mikrogram/ml. Bezwzględnie konieczne jest używanie odpowiedniego urządzenia pomiarowego w celu kontrolowania szybkości infuzji (w kroplach lub mililitrach na minutę). Produkt powinien być podawany za pomocą pompy infuzyjnej.

Infuzję należy rozpocząć z prędkością 2,5 mikrogram/kg/min, przy czym dawkę należy zwiększać w odstępach 10?30 minut do chwili uzyskania pożądanej odpowiedzi hemodynamicznej lub do chwili, gdy wystąpią działania niepożądane produktu, takie jak znaczna tachykardia, arytmia, ból głowy lub drżenie i ograniczą możliwość dalszego zwiększania dawki.

Dawki należy dostosowywać indywidualnie u każdego pacjenta zależnie od częstości pracy serca i rytmu serca, ciśnienia tętniczego i diurezy.

Podczas ciągłej infuzji dobutaminy przez 72 lub więcej godzin może rozwinąć się częściowa tolerancja na preparat, wskutek czego mogą być wymagane większe dawki.

? Dorośli

Choroby wymagające dodatniego działania inotropowego

Dawkowanie można ustalić na podstawie danych przedstawionych w poniższej tabeli. Szybkość infuzji w mililitrach na minutę można obliczyć przez pomnożenie szybkości infuzji podanych dla danego stężenia przez masę ciała pacjenta.

 

Jedna (1) ampułka 250 mg dobutaminy w 1000 ml roztworu do infuzji

Dwie (2) ampułki 500 mg dobutaminy w 1000 ml roztworu do

infuzji

Cztery (4) ampułki 1000 mg dobutaminy w 1000 ml roztworu do infuzji

Dawka mikrogram/kg /min

Szybkość infuzji ml/kg/min.

Szybkość infuzji ml/kg/min.

Szybkość infuzji ml/kg/min.

2,5

5

7,5

10

12,5

15

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,0025

0,005

0,0075

0,01

0,0125

0,015

Przeprowadzanie testów wysiłkowych

Stężenie 1000 mikrogram/ml stosowane jest do przeprowadzenia testów wysiłkowych. Test rozpoczyna się poprzez podanie 5 mikrogram/kg/min roztworu produktu Dobuject za pomocą pompy w ciągu 3 minut, a następnie zwiększa się dawkę systematycznie co 3 minuty do 10, 20, 30 oraz, jeśli to konieczne do 40 mikrogram/kg/min. Podczas przeprowadzania testu należy wykonywać elektrokardiogram (EKG). Infuzja powinna zostać przerwana, gdy wystąpi obniżenie odcinka ST o ponad 2 mm lub jakiekolwiek komorowe zaburzenie rytmu. Infuzję należy przerwać również wtedy, gdy dojdzie do wzrostu częstości pracy serca do nieproporcjonalnie wysokiego poziomu w stosunku do wieku pacjenta, wzrostu skurczowego ciśnienia tętniczego powyżej 200 mm Hg lub

rozkurczowego ciśnienia tętniczego powyżej 120 mm Hg, obniżenia skurczowego ciśnienia tętniczego o ponad 20 mm Hg lub w razie wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych. Próby obciążeniowe serca muszą być przeprowadzane w placówce, w której znajduje się oddział intensywnej opieki medycznej, w sali wyposażonej w sprzęt do ratownictwa medycznego, w tym zwłaszcza w defibrylator.

Jeżeli podczas infuzji dobutaminy nie wystąpi żadne zdarzenie wymagające przerwania próby i częstość rytmu serca nie przekroczy 85% wartości maksymalnej odpowiedniej do wieku pacjenta, próbę można kontynuować z uzyskaną szybkością infuzji i można równocześnie stosować atropinę w iniekcjach dożylnych w dawkach 0,25 do 0,4 mg; całkowita dawka atropiny nie może być większa niż 1 mg.

? Dzieci:

Produkt podaje się w dawce 2,5 do 20 mikrogram/kg/min. Infuzję dożylną rozpoczyna się od dawki 0,5 mikrogram/kg/min., następnie zwiększa się dawkę systematycznie co 10 do 30 minut, aż do osiągnięcia oczekiwanej odpowiedzi hemodynamicznej lub do momentu, gdy wystąpią działania niepożądane i ograniczą możliwość dalszego zwiększania dawki.

Dobuject - środki ostrożności

Ostrzeżenia

W trakcie leczenia należy prowadzić ciągłe monitorowanie EKG i ciśnienia tętniczego, a w miarę możliwości również ciśnienia napełniania komór i pojemności minutowej. Jeśli jest to możliwe, podczas infuzji należy również kontrolować ciśnienie zaklinowania w tętnicy płucnej. Przed rozpoczęciem leczenia należy wyrównać hipowolemię. Podobnie jak w przypadku innych katecholamin, podanie dobutaminy u osoby z chorobą niedokrwienną serca może wywołać napad dławicy piersiowej, w związku z czym produkt należy podawać ostrożnie. Dobutaminę należy również podawać ostrożnie pacjentom ze świeżym zawałem mięśnia sercowego, przy czym należy unikać wywołania u nich nadmiernego działania inotropowego i nadmiernego wzrostu częstości rytmu serca. Działania te mogą doprowadzić do zwiększenia zużycia tlenu przez mięsień sercowy, a w efekcie do rozszerzenia obszaru zawału. Dobutamina na ogół podwyższa w niewielkim stopniu zarówno skurczowe ciśnienie tętnicze (10 do 20 mm Hg), jak i częstość rytmu serca (5 do 10 uderzeń/min). Podwyższone w większym stopniu wartości ciśnienia tętniczego stwierdzano zwłaszcza u pacjentów z nadciśnieniem, a w niektórych przypadkach może dochodzić do większego przyspieszenia częstości rytmu serca. Zmiany te można na ogół szybko wyeliminować poprzez chwilowe przerwanie lub zmniejszenie szybkości infuzji. Dobutamina przyspiesza przewodzenie przedsionkowo-komorowe. Dlatego należy zachować ostrożność podając ją pacjentom z migotaniem przedsionków, a przed rozpoczęciem infuzji leku zastosować leczenie glikozydami naparstnicy. Dobutamina może wywoływać dodatkowe skurcze komorowe.

U dzieci należy zwracać szczególną uwagę na monitorowanie natychmiastowych skutków hemodynamicznych podania produktu, ponieważ mogą się one różnić zarówno jakościowo, jak i ilościowo od tych stwierdzanych u dorosłych. U dzieci obserwuje się częściej i w większym stopniu zwiększenie częstości rytmu serca i ciśnienia tętniczego. W przeciwieństwie do dorosłych, zwłaszcza u niemowląt poniżej 1. roku życia może dochodzić do zwiększenia ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej.

Może dochodzić do osłabienia odpowiedzi na podanie dobutaminy u ciężko chorych noworodków, zwłaszcza w związku ze wstrząsem septycznym, ze względu na niedojrzałość mięśnia sercowego i rozszerzenie naczyń obwodowych.

Pacjentów po próbach obciążeniowych trzeba odpowiednio długo obserwować, ponieważ ciężkie działania niepożądane występowały nawet po 20 minutach od zakończenia podawania dobutaminy. W związku z badaniami echokardiograficznymi z podaniem dobutaminy opisywano pojedyncze przypadki pęknięcia serca, w tym prowadzące do zgonu.

Należy kontrolować stężenie potasu w osoczu, ponieważ dobutamina może powodować niewielkie zmniejszenie jego wartości.

U chorych na cukrzycę może dochodzić do wzrostu stężenia glukozy we krwi w trakcie leczenia, dlatego też może być konieczna zmiana dawkowania insuliny.

Dobuject - przedawkowanie

Rzadko donoszono o przypadkach przedawkowania dobutaminy.

Jego objawy obejmują: brak łaknienia, nudności, wymioty, drżenia, niepokój, kołatanie serca, ból głowy, duszność oraz dławicowe i nieswoiste bóle w klatce piersiowej.

Dodatnie działanie inotropowe i chronotropowe dobutaminy może prowadzić do nasilenia nadciśnienia oraz do tachyarytmii, niedokrwienia mięśnia sercowego i migotania komór. Rozszerzenie naczyń może prowadzić do niedociśnienia.

Czas działania dobutaminy jest krótki, ponieważ jej okres półtrwania wynosi około 2 minut.

W przypadku przedawkowania podawanie dobutaminy należy przerwać do momentu ustabilizowania się stanu pacjenta. Pacjenta należy poddawać monitorowaniu i bezzwłocznie zastosować u niego odpowiednie środki resuscytacyjne.

Połknięta dobutamina ulega szybkiemu rozkładowi w układzie pokarmowym.

Dobuject - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na dobutaminę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Kardiomiopatia przerostowa.

- Hipertroficzne zwężenie zastawki aorty.

Dobuject - działania niepożądane

Najczęstszymi z opisywanych działań niepożądanych są: nudności, bóle głowy, kołatanie serca, duszność, bóle w klatce piersiowej i podwyższenie ciśnienia tętniczego. Mogą również występować reakcje nadwrażliwości.

Częstość występowania działań niepożądanych zależy w sposób decydujący od dawki leku, w związku z czym można ją ograniczyć poprzez zmniejszenie szybkości infuzji. Ponieważ dobutamina ulega prawie w całości eliminacji w ciągu 10 minut, wszelkie działania niepożądane ustępują wkrótce po zmniejszeniu jej dawki lub przerwaniu infuzji.

Na 2942 przypadków podczas stosowania dobutaminy do prób obciążeniowych mięśnia sercowego wystąpiło 14 ciężkich działań niepożądanych. Należały do nich: 5 przypadków splątania ze względu na równoczesne przedawkowanie atropiny, 3 przypadki świeżego zawału mięśnia sercowego, 1 przypadek długotrwałego bólu w klatce piersiowej i 5 przypadków komorowych zaburzeń rytmu z niewydolnością lewej komory i (lub) obniżeniem ciśnienia tętniczego. W niektórych przypadkach działania niepożądane pojawiły się po kilku (do 20) minutach od zakończenia infuzji dobutaminy.

W związku z badaniami echokardiograficznymi z podaniem dobutaminy opisywano pojedyncze przypadki pęknięcia serca, w tym prowadzące do zgonu.

Rzadko obserwowano przypadki zapalenia żył w miejscu podania leku. Raportowano, że przypadkowe podanie dobutaminy pod skórę powoduje miejscową reakcję zapalną i ból w miejscu wstrzyknięcia. Odnotowano również pojedyncze przypadki martwicy w miejscu podania.

Dobuject - ciąża i karmienie piersią

Ponieważ nie jest wiadomo czy dobutamina przenika przez łożysko i brak jest doświadczeń ze stosowaniem produktu Dobuject w trakcie ciąży, potencjalne korzyści i zagrożenia związane z podawaniem tego leku należy porównać oddzielnie w każdym przypadku.

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka kobiecego. Ponieważ wiele leków jest wydzielanych z mlekiem matki i ze względu na możliwy wpływ dobutaminy na wystąpienie istotnych klinicznie działań niepożądanych u karmionych niemowląt, karmienie piersią w czasie stosowania produktu Dobuject nie jest wskazane.

W trakcie karmienia piersią należy zaprzestać stosowania produktu Dobuject.

Dobuject - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Dobutaminum

  Dostępne opakowania
  Dobuject

  Dobuject

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 amp.a 5ml - 0,05 g/ml
  PRIMEX BHF
  Dobuject

  Dobuject

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 5 amp.a 5ml - 0,25 g/5ml
  PRIMEX BHF
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Wyniki badań nad metodami leczenia pozawałowego

  Na łamach pisma „The Lancet" opublikowano wyniki trwających 3 lata badań klinicznych o nazwie HORIZONS-AMI. Wynika z nich, iż antykoagulanty podawane po zawale serca dają większe szanse na przeżycie pacjenta w porównaniu z leczeniem przy pomocy heparyny...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Leki i suplementy

  Wpływ środków przeciwbólowych na ryzyko udaru i zawału serca

  „British Medical Journal" opublikował wyniki badań szwajcarskich lekarzy na temat związku między regularnym przyjmowaniem dużych dawek popularnych środków przeciwbólowych a ryzykiem zawału serca i udaru mózgu. Wynika z nich, iż leki te mogą stanowić duże...

  Leki i suplementy

  Concor Cor - dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Concor Cor - dawkowanie, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Concor Cor jest lekiem z grupy beta-blokerów, który powoduje zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu. Substancją czynną preparatu jest bisoprolol. Concor Cor obniża ciśnienie tętnicze. Jest to lek dla pacjentów, którzy mają problemy...

  Leki i suplementy

  Prestarium - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Prestarium - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Prestarium to lek stosowany w niewydolnościach układu sercowo-naczyniowego. Pestrarium jest stosowany w przypadkach nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Po jego zastosowaniu obniżane jest ciśnienie tętnicze krwi oraz zmniejszane jest obciążenie...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Anioły Farmacji i Anioły Medycyny (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Anioły Farmacji i Anioły Medycyny (WIDEO)

  Anioł Farmacji i Medycyny Anioł Farmacji i Medycyny to nagroda przyznawana przez pacjentów lekarzom i farmaceutom, którzy na co dzień nie tylko udzielają chorym pomocy, ale również okazują im serce i otaczają ich serdeczną opieką. W tym roku zgłoszono...

  Choroby i dolegliwości

  Kardiologia

  Dziedziną kardiologii są choroby serca i układu krążenia. Zmiany naczyniowe wpływają na pracę mięśnia sercowego i zwykle związane są z miażdżycą. Polska ma wysoki wskaźnik zachorowalności na choroby układu krążeniowego. Serce bije niezmordowanie od urodzenia...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...