Digoxin Teva

zobacz opinie o produkcie »
Cena
1,28 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,1 mg
Ilość
30 tabl. (1 blist.po 30 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Digoxin Teva - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Błonnik

Choć błonnik ma dobroczynny wpływ na zdrowie (chroni m.in. przed otyłością, miażdżycą i cukrzycą), nie należy go w większych ilościach przyjmować jednocześnie z lekami, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych interakcji. Aby dowiedzieć się, które produkty mają wysoką zawartość błonnika, zobacz opis interakcji leków z błonnikiem.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Stosowanie leku Digoxin Teva a zabieg kardiowersji

Pacjęt 69 latek skierowany na zabieg kardiowersji na 15.03.2015r w Koszalinie, leczenia i konsultacji specjalisty kardiologa wysokiej klasy. Został poinformowany przez innego specjalistę kardiologa podczas kolejnej konsultacji że wcześniej zapisany i przyjmowany lek o nazwie DIGOXIN TEVA 100, jest przeszkodą do wykonania w.w zabiegu. PYTANIE 1. czy to jest zasadna opinia 2. jak należy postąpić żeby osiągnąć najlepszy wynik w leczeniu migotania przedsiąków serca. POZDRAWIAM Czesław. W.

Digoxin Teva - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Digoxin Teva - opis

• Migotanie przedsionków z szybką czynnością komór.

• Zaawansowana niewydolność serca w stopniu odpowiadającym II, III i IV klasie wg czynnościowego podziału NYHA.

Digoxin Teva - skład
1 tabletka zawiera 100 mcg lub 250 mcg digoksyny (Digoxinum ).
Substancja pomocnicza: laktoza jedno wodna 52,30 mg lub 65,25 mg.
Digoxin Teva - dawkowanie

Dawkowanie digoksyny należy ustalać indywidualnie dla każdego pacjenta zależnie od wskazania,
wieku, masy ciała, wydolności nerek i stężenia elektrolitów w surowicy krwi. W czasie leczenia
dawkowanie należy modyfikować w zależności od reakcji organizmu na lek. W przypadku
rozbieżności między spodziewanym, a uzyskanym efektem działania wskazane jest modyfikowanie
dawkowania w zależności od objawów klinicznych i od wartości stężenia leku we krwi.
Monitorowanie stężenia leku może być pomocne w prowadzeniu terapii i diagnostyce
przedawkowania. Stężenia digoksyny w surowicy poniżej 0,8 mcg/ml bardzo rzadko powodują
wystąpienie objawów toksyczności. U około 2/3 pacjentów z objawami zatrucia digoksyną stwierdza
się stężenie powyżej 2 mcg/ml. Stężenia wyższe niż 3 mcg/ml prawie zawsze powodują wystąpienie
objawów zatrucia.

Dorośli

Leczenie digoksyną rozpoczyna się od dawki nasycającej.
W nasycaniu szybkim dawka początkowa wynosi od 500 mcg do 750 mcg.

Następnie podaje się od 125 mcg do 375 mcg co 6-8 godzin, do sumarycznej dawki nasycającej od 750 mcg do 1500 mcg podanej w czasie pierwszej doby.

Dawka nasycająca zależy od masy ciała i wynosi od 10 mcg do 15 mcg/kg mc./dobę podawane w 2-3 dawkach, co 6-8 godzin.

W nasycaniu powolnym podaje się od 250 mcg do 750 mcg na dobę, co u pacjentów z prawidłową czynnością nerek doprowadza w czasie 6-7 dni do stężenia stacjonarnego leku.

Zwykle stosowana dawka podtrzymująca wynosi 250 mcg raz lub dwa razy na dobę. U chorych przed
60 rokiem życia, z prawidłową czynnością nerek, dawka podtrzymująca, zapewniająca terapeutyczne
stężenie leku w surowicy wynosi zwykle 375 mcg; od 60 do 80 roku życia - 250 mcg digoksyny na dobę.

Dzieci

U dzieci dawkę dobową ustala się w zależności od wieku i masy ciała i podaje się w 3-4 dawkach
podzielonych.

Niemowlęta i dzieci w wieku do 2 lat

• dawka nasycająca od 20 do 35 mcg/kg mc.

• dawka podtrzymująca od 5 do 9 mcg/kg mc. (25% dawki nasycającej)

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

• dawka nasycająca od 10 do 15 mcg/kg mc.

• dawka podtrzymująca od 3 do 5 mcg/kg mc.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek dawkowanie należy dostosować w zależności od klirensu
kreatyniny.

Klirens kreatyniny (ml/min)               Dawka podtrzymująca

50-59                                                         188-375 mcg na dobę
20-49                                                         125-250 mcg na dobę
< 20                                                            125 mcg na dobę lub co 48 godzin

Sposób stosowania
Podanie doustne.

Najlepiej jest stosować lek przed posiłkami. Jeżeli jednak podawanie leku na czczo powoduje ból
brzucha, to można go podać w trakcie posiłku. Należy wówczas unikać przyjmowania pokarmów
bogatych w błonnik (otręby, chleb razowy), gdyż mogą one zmniejszyć wchłanianie leku do krwi.

Digoxin Teva - środki ostrożności

Toksyczne działanie digoksyny może wywołać arytmie serca. Niektóre z nich mogą przypominać
arytmie, przeciw którym produkt leczniczy został przepisany.

W niektórych przypadkach zaburzeń zatokowo-przedsionkowych (zespół chorej zatoki), digoksyną
może wywołać lub nasilić bradykardię zatokową lub wywołać blok zatokowo-przedsionkowy.
Ustalenie wartości stężenia digoksyny w surowicy krwi, może być bardzo pomocne w podjęciu decyzji o dalszym stosowaniu digoksyny, jednak dawki toksyczne innych glikozydów mogą wejść w interakcje podczas analizy, co błędnie może sugerować prawidłowe pomiary.
Obserwacje prowadzone w trakcie okresu wstrzymania stosowania digoksyny mogą być bardziej odpowiednie. W przypadkach, gdy glikozydy nasercowe były stosowane w ciągu 2 tygodniu przez
zastosowaniem digoksyny, zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania dawki początkowej,
a nawet zmniejszenie dawki.

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów, których klirens nerkowy digoksyny z innych powodów jest obniżony, dawkowanie produktu leczniczego należy poddać ponownemu rozważeniu. Należy wziąć pod uwagę obniżenie zarówno dawki początkowej jak i podtrzymującej.

Hipokaliemia powoduje zwiększoną wrażliwość mięśniówki serca na działanie glikozydów nasercowych.

Hipoksja, hipomagnezemia oraz stwierdzona hiperkalcemia zwiększa wrażliwość mięśniówki serca na glikozydy nasercowe.

Pacjenci z chorobami tarczycy, którzy rozpoczęli stosowanie produktu leczniczego Digoxin Teva wymagają zachowania ostrożności. W przypadku, gdy czynność tarczycy jest poniżej normy, dawka początkowa oraz podtrzymująca produktu leczniczego Digoxin Teva powinny zostać zmniejszone.
W nadczynności tarczycy występuje względna odporność na digoksynę, dlatego może wystąpić konieczność zwiększenia dawki. Podczas leczenia nadczynności tarczycy dawkowanie powinno być zmniejszone, gdy tyreotoksykoza zostanie opanowana.

Pacjenci z zespołem złego wchłaniania lub rekonstrukcją ciągłości przewodu pokarmowego mogą wymagać większych dawek digoksyny.

Ryzyko wywołania niebezpiecznych arytmii z bezpośrednią kardiowersją jest zwiększone w przypadku występowania toksyczności digoksyny i proporcjonalne do energii użytej podczas kardiowersji.

Na 24 godziny przed wykonaniem kardiowersji pacjent przyjmujący digoksynę, powinien zaprzestać jej przyjmowania. W nagłej sytuacji, takiej jak atak serca, w czasie przeprowadzenia kardiowersji powinna zostać zastosowana mniejsza dawka energii. Kardiowersja elektryczna prądem stałym nie jest zalecana w leczeniu arytmii, uważanych za wywołane przez glikozydy nasercowe.

Wiele korzystnych efektów działania digoksyny w leczeniu arytmii, wynika z blokowania przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Jednakże w przypadku, gdy niepełny blok przedsionkowo-komorowy już występuje, należy wziąć pod uwagę nagłe zwiększenie stopnia bloku.

Nie ma bezwzględnego przeciwwskazania do stosowania digoksyny w okresie bezpośrednio po zawale mięśnia sercowego. Jednakże, u niektórych pacjentów podawanie leków działających inotropowo może wywołać niepożądany wzrost zapotrzebowania na tlen w mięśniu sercowym. Należy pamiętać, iż istnieje ryzyko wystąpienia arytmii, u pacjentów którzy przebyli atak serca i występuje u nich skłonność do braku stabilności kardiologicznej.

Nie powinno się stosować digoksyny w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca powiązaną z amyloidozą serca. Jednakże, jeżeli nie można zastosować innego leczenia, digoksyną może być stosowana z ostrożnością.

Nie zaleca się stosowania digoksyny u pacjentów z zapaleniem mięśnia sercowego.

U pacjentów z chorobą beri-beri może wystąpić zaburzenie w działaniu digoksyny, szczególnie gdy występujący w tym samym czasie niedobór tiaminy nie jest odpowiednio leczony.

Digoksyną nie powinna być stosowania w zaciskającym zapaleniu osierdzia.

W czasie leczenia digoksyną należy okresowo kontrolować u pacjentów stężenie elektrolitów (zwłaszcza potasu oraz wapnia i magnezu). Należy również monitorować czynność serca (EKG), a także wykonywać badania czynnościowe wątroby i nerek. Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z niewydolnością nerek. U tych pacjentów należy odpowiednio (w zależności od klirensu kreatyniny) dostosować dawki leku (patrz punkt 4.2). U pacjentów poddawanych hemodializie może dochodzić do obniżenia stężenia potasu i magnezu we krwi, co zwiększa niebezpieczeństwo wywoływania arytmii przez digoksynę. Hipokaliemia i azotemia mogą powodować fałszywe objawy przedawkowania digoksyny.

Substancje pomocnicze biologicznie czynne

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Nie powinien z tego powodu być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Digoxin Teva - przedawkowanie

Przedawkowanie, a także groźne zatrucie digoksyną zdarza się stosunkowo często, jednak nie zawsze

przekroczenie stężenia 3 mcg/ml wywołuje objawy toksycznego działania.

Czynnikami sprzyjającymi zatruciu digoksyną są:

• hipokaliemia,

• hipomagnezemia,

• hiperkalcemia,

• alkaloza,

• niedotlenienie,

• niewydolność naczyń wieńcowych,

• zapalenie mięśnia sercowego,

• serce płucne,

• podeszły wiek,

• zmniejszenie masy mięśni szkieletowych,

• niedoczynność tarczycy,

• niewydolność nerek.

Objawy kliniczne zatrucia digoksyną to:

• osłabienie,

• brak łaknienia,
• nudności,

• wymioty,

• biegunka,

• widzenie w żółtych barwach,

• podwójne widzenie,

• zawroty i bóle głowy,

• pobudzenie psychiczne i ruchowe,

• splątanie, dezorientacja,

• lęk,

• omamy wzrokowe,

• niedociśnienie tętnicze,

• arytmia komorowa,

• bradykardia,

• nadkomorowe szybkie rytmy.

W ostrym zatruciu występuje hiperkaliemia, natomiast w przewlekłym hipokaliemia. Ostre zatrucia częściej zdarzają się u dzieci niż u dorosłych.

Postępowanie

W leczeniu zatrucia digoksyną wykonuje się w ostrych przypadkach płukanie żołądka z dodatkiem węgla aktywowanego, podaje się cholestyraminę, atropinę lub bromek ipratropium, lidokainę lub fenytoinę, leki blokujące receptory [3-adrenergiczne, preparaty potasu, a niekiedy stosuje czasową kardiostymulację elektryczną.

Digoxin Teva - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na digoksynę, inne glikozydy nasercowe lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą.

• Arytmia spowodowana zatruciem glikozydami nasercowymi.

• Kardiomiopatia przerostowa.

• Idiopatyczne przerostowe zwężenie podzastawkowe aorty.

• Blok przedsionkowo-komorowy II0i okresowo pojawiający się blok III0.

• Wczesny okres zawału serca.

• Ostra faza zapalenia mięśnia sercowego.

• Zespół chorej zatoki.

• Zespół przedwczesnego pobudzenia komór (Zespół Wolffa-Parkinsona-Whitea).

• Napady częstoskurczu komorowego i migotania komór.

Digoxin Teva - działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano, począwszy od najczęściej występujących, według następującej
konwencji:

• bardzo często (≥ 1/10)

• często (≥ 1/100 do < 1/10)

• niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100)

• rzadko (≥ 1/10000 do < 1/1000)

• bardzo rzadko (< 1/10000),

• nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Klasyfikacja układów i
narządów wg MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu
chłonnego

Bardzo rzadko

Trombocytopenia

Zaburzenia metabolizmu i
odżywiania

Bardzo rzadko

Anoreksja

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Depresja

Bardzo rzadko

Psychoza, apatia, dezorientacja, zmieszanie

Zaburzenia układu
nerwowego

Często

Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego,
zawroty głowy

Bardzo rzadko

Bóle głowy

Zaburzenia oka

Często

Zaburzenia widzenia (widzenie nieostre lub
w żółtym kolorze)

Zaburzenia serca

Często

Arytmia, zaburzenia przewodzenia, rytm
bliźniaczy serca-bigeminia(podwójne tętno),
potrójne tętno, trigeminia wydłużenie
odcinka PR, bradykardia zatokowa

Bardzo rzadko

Tachyarytmia nadkomorowa, tachykardia
przedsionkowa, częstoskurcz węzłowy,
tachykardia przedsionkowo-komorowa,
arytmia komorowa, przedwczesne
pobudzenie komorowe, obniżenie odcinka
ST

Zaburzenia żołądkowo-
jelitowe

Często

Nudności, wymioty, biegunka

Bardzo rzadko

Niedokrwienie jelitowe, martwica jelitowa

Zaburzenia skóry i tkanki
podskórnej

Często

Wysypka skórna z pokrzywką o
płonicowatym charakterze (może być
również związana z eozynofilią)

Zaburzenia układu
rozrodczego i piersi

Bardzo rzadko

Ginekomastia może wystąpić jedynie
podczas długiego stosowania

Zaburzenia ogólne i stany w
miejscu podania

Bardzo rzadko

Uczucie zmęczenia, złe samopoczucie,
osłabienie

Digoxin Teva - ciąża i karmienie piersią

Produkt leczniczy Digoxin Teva może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Badania u ludzi nie były wykonane. Z badań na zwierzętach wynika, że glikozydy naparstnicy przenikają przez łożysko.
Digoksyną przenika do krwi płodu i w surowicy noworodka jej stężenie wynosi około 11% stężenia we krwi matki. Brak danych o teratogennym lub embriotoksycznym działaniu leku.

Digoksyną przenika do mleka matki w małych stężeniach. Podczas stosowania leku u kobiet karmiących piersią konieczne jest zachowanie ostrożności.

Digoxin Teva - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Digoxin Teva nie upośledza sprawności psychofizycznej, chyba że wystąpią takie objawy niepożądane, jak zawroty głowy lub zaburzenia widzenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Digoxinum

  Dostępne opakowania
  Digoxin Teva

  Digoxin Teva

  tabletki - 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) - 0,1 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  1,28 zł
  Digoxin Teva

  Digoxin Teva

  tabletki - 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) - 0,25 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  1,86 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...