Decapeptyl 0,1 mg

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań podskórnych
Dawka
0,1 mg/ml
Ilość
28 strzyk.a 1ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: FERRING GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Decapeptyl 0,1 mg - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Decapeptyl 0,1 mg - opis

Mężczyźni: Leczenie hormonozależnego raka gruczołu krokowego miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami

Kobiety: Leczenie potwierdzonej badaniem laparoskopowym endometriozy w przypadku, gdy nie ma wskazań do leczenia chirurgicznego.

Decapeptyl 0,1 mg - skład

1 ampułkostrzykawka zawiera 105 μg tryptoreliny octanu (Triptorelini acetas), co odpowiada 95,6 μg tryptoreliny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Decapeptyl 0,1 mg - dawkowanie

Sposób podawania

Lek Decapeptyl 0,1 mg przeznaczony jest do wstrzykiwań podskórnych.

Dawkowanie

Zwykle stosuje się dawkę początkową 0,5 mg jeden raz na dobę przez 7 dni, a następnie dawkę podtrzymującą 0,1 mg jeden raz na dobę.

Decapeptyl 0,1 mg - środki ostrożności

Ogólnie:

Stosowanie agonistów GnRH może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości. U ludzi, z wstępnych danych wynika, że stosowanie bisfosfonianów w połączeniu z agonistami GnRH może zmniejszać demineralizację kości.

Szczególną ostrożność należy zachować u pacjentów z dodatkowymi czynnikami ryzyka wystąpienia osteoporozy, takimi jak przewlekłe nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, długotrwałe leczenie lekami zmniejszającymi gęstość mineralną kości (np. leki przeciwpadaczkowe lub kortykoidy), występowanie osteoporozy w rodzinie, niedożywienie.

Rzadko, leczenie agonistami może ujawnić obecność nieczynnego klinicznie gruczolaka przysadki typu gonadotropinoma. U pacjentów tych może dojść do udaru przysadki objawiającego się nagłym bólem głowy, wymiotami, zaburzeniem widzenia i porażeniem mięśni oka.

Istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia epizodu depresyjnego (z możliwymi przypadkami ciężkiej depresji) u pacjentów będących w trakcie leczenia agonistami hormonu uwalniającego gonadotropinę, takimi jak tryptorelina. Pacjentów należy odpowiednio poinformować i leczyć w zależności od występujących objawów.

U pacjentów z zaburzeniami nerek lub wątroby średni okres półtrwania tryptoreliny wynosi od 7 do 8 godzin w porównaniu z 3 do 5 godzinami u zdrowych osób.

Mężczyźni:

Podobnie jak inni agoniści GnRH, tryptorelina powoduje na początku przejściowe zwiększenie stężenia testosteronu w surowicy krwi. W konsekwencji, w pierwszych tygodniach leczenia mogą wystąpić pojedyncze przypadki przejściowego zaostrzenia objawów raka gruczołu krokowego. W początkowej fazie leczenia należy rozważyć zastosowanie dodatkowo odpowiedniego przeciwandrogenu, aby przeciwdziałać początkowemu zwiększeniu stężenia testosteronu w surowicy krwi i zaostrzeniu objawów klinicznych.

U małej liczby pacjentów może wystąpić okresowe zaostrzenie objawów raka gruczołu krokowego (ang. tumour flare) i przejściowe nasilenie bólu w miejscu przerzutów, który może wymagać leczenia objawowego.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów GnRH, obserwowano pojedyncze przypadki ucisku na rdzeń kręgowy i niedrożności cewki moczowej. W przypadku wystąpienia ucisku na rdzeń kręgowy lub niewydolności nerek należy wdrożyć standardowe leczenie tych powikłań, a w skrajnych przypadkach należy rozważyć natychmiastowe usunięcie jąder (kastracja chirurgiczna). W pierwszych tygodniach leczenia wskazane jest ścisłe monitorowanie, zwłaszcza u pacjentów z przerzutami do kręgosłupa i zagrożonych uciskiem na rdzeń kręgowy oraz u pacjentów z niedrożnością dróg moczowych.

Po kastracji chirurgicznej tryptorelina nie powoduje dalszego zmniejszenia stężenia testosteronu w surowicy krwi.

Długotrwała blokada androgenowa w następstwie obustronnego usunięcia jąder albo podawania analogów GnRH wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zmniejszenia gęstości kości i może prowadzić do osteoporozy i zwiększać ryzyko złamania kości.

Z danych epidemiologicznych wynika dodatkowo, że podczas stosowania blokady androgenowej u pacjentów może dochodzić do zmian metabolicznych (np. nietolerancja glukozy) lub zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Jednakże dane z badań prospektywnych nie potwierdziły powiązania pomiędzy leczeniem analogami GnRH i zwiększeniem śmiertelności z przyczyn sercowonaczyniowych. Pacjenci obarczeni dużym ryzykiem chorób metabolicznych lub sercowonaczyniowych powinni być uważnie oceniani przed rozpoczęciem leczenia i odpowiednio kontrolowani w czasie stosowania blokady androgenowej.

Podawanie tryptoreliny w dawkach leczniczych powoduje blokadę osi przysadka-gonady. Normalna czynność powraca zwykle po przerwaniu leczenia. Testy diagnozujące czynność osi przysadkagonady przeprowadzane w trakcie leczenia i po przerwaniu leczenia analogami GnRH mogą dawać mylące wyniki.

Kobiety:

Przed rozpoczęciem leczenia należy uzyskać potwierdzenie, że pacjentka nie jest w ciąży.

W czasie leczenia należy stosować antykoncepcję niehormonalną, aż do czasu powrotu krwawień miesiączkowych.

W czasie leczenia ustają krwawienia miesiączkowe. Krwawienie z macicy zdarzające się w trakcie leczenia nie jest zjawiskiem normalnym (z wyjątkiem pierwszego miesiąca) i w takim przypadku należy skontrolować stężenie estrogenu w osoczu. Jeśli stężenie jest mniejsze niż 50 pg/ml, należy poszukiwać możliwych towarzyszących zmian organicznych. Po przerwaniu leczenia jajniki wznawiają czynność i krwawienia miesiączkowe powracają po 7-12 tygodniach od ostatniego wstrzyknięcia.

Ponieważ w czasie leczenia produktem Decapeptyl 0,1 mg powinny ustać krwawienia miesiączkowe, pacjentkę należy poinstruować, aby poinformowała lekarza, jeśli utrzymują się regularne miesiączki.

Zmniejszenie gęstości mineralnej kości

Stosowanie agonistów GnRH prawdopodobnie powoduje zmniejszenie gęstości mineralnej kości zwykle o 1% miesięcznie w czasie sześciomiesięcznego okresu leczenia. Każde 10% zmniejszenia gęstości mineralnej kości wiąże się ze zwiększeniem ryzyka złamania o około dwa do trzech razy.

Z aktualnie dostępnych danych wynika, że po zaprzestaniu leczenia u większości kobiet dochodzi do odzyskania prawidłowej gęstości kości.

Brak dokładnych danych dotyczących pacjentek z czynną osteoporozą lub czynnikami ryzyka osteoporozy, takimi jak przewlekłe nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, długotrwałe leczenie lekami zmniejszającymi gęstość mineralną kości (np. leki przeciwpadaczkowe lub kortykoidy), rodzinne występowanie osteoporozy, niedożywienie (np. jadłowstręt psychiczny). Ponieważ zmniejszenie gęstości mineralnej kości może być bardziej szkodliwe w tej grupie pacjentek, leczenie tryptoreliną należy rozpatrywać indywidualnie i rozpoczynać tylko wtedy, gdy bardzo staranna ocena wskazuje, że korzyści z leczenia są większe niż ryzyko. W celu przeciwdziałania zmniejszeniu gęstości mineralnej kości należy rozważyć zastosowania dodatkowych środków kontrolnych.

Decapeptyl 0,1 mg - przedawkowanie

Przedawkowanie u ludzi może powodować przedłużenie czasu działania. W razie przedawkowania należy (okresowo) przerwać leczenie produktem Decapeptyl 0,1 mg. Nie zgłaszano działań niepożądanych jako konsekwencji przedawkowania.

Decapeptyl 0,1 mg - przeciwwskazania

Ogólne:

? nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

? nadwrażliwość na hormon uwalniający gonadotropiny (GnRH) lub jakikolwiek inny analog GnRH.

Kobiety:

ciąża,

okres karmienia piersią.

Decapeptyl 0,1 mg - działania niepożądane

Informacje o bezpieczeństwie przedstawione są oddzielnie dla różnych grup pacjentów, zgodnie ze wskazaniami do stosowania. Z uwagi na ograniczone dane z badań klinicznych i monitorowania farmakoterapii u mężczyzn z rakiem gruczołu krokowego i kobiet z endometriozą, informacje o bezpieczeństwie uwzględniają doświadczenie wynikające ze stosowania produktu Decapeptyl Depot 3,75 mg w tych dwóch grupach pacjentów.

Rak gruczołu krokowego

Mężczyźni

U większości pacjentów można spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych będących wynikiem zmniejszonego stężenia testosteronu, takich jak uderzenia gorąca zgłaszane przez 30% pacjentów. Zaburzeń wzwodu i zmniejszonego popędu płciowego należy oczekiwać u 30-40% pacjentów.

W związku z tym, że w pierwszym tygodniu leczenia zazwyczaj zwiększa się stężenie testosteronu, może wystąpić zaostrzenie objawów, takich jak niedrożność dróg moczowych, ból kości w miejscu przerzutów, ucisk na rdzeń kręgowy, męczliwość mięśni i obrzęki limfatyczne kończyn dolnych. W niektórych przypadkach niedrożność dróg moczowych może zaburzać czynność nerek. Obserwowano wywołane uciskiem zaburzenia neurologiczne z ogólnym osłabieniem, parestezjami i osłabieniem siły mięśniowej kończyn dolnych.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

Częstość nieznana

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i

polipy)

     

Ból kości w miejscu przerzutów

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość (świąd, wysypka skórna, gorączka)

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

   

Zmniejszony apetyt

 

Zaburzenia psychiczne

Zmniejszony popęd płciowy

Zaburzenia nastroju (*), depresja (*), zaburzenia snu

Zaburzenia nastroju (**), depresja (**)

 

Zaburzenia układu nerwowego

 

Ból głowy

 

Parestezje, zawroty głowy, drżenie

Zaburzenia naczyniowe

Uderzenia gorąca

 

Zatorowość, nadciśnienie

Zakrzepowe zapalenie żył

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   

Astma

 

Zaburzenia żołądka i

jelit

 

Nudności

Suchość w ustach, ból w nadbrzuszu

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Nadmierne pocenie się

Zmniejszone owłosienie ciała, łysienie

 

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Ból kości

Ból mięśni, ból stawów

 

Ból pleców, zaburzenia kości (***)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

     

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

Ginekomastia

Zanik jąder

Zaburzenia wzwodu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Ogólne osłabienie, drażliwość, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia

 

Rumień w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie w miejscu wstrzyknięcia,

Badania diagnostyczne

   

Zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej, gammaglutamylotransferazy, aminotransferazy asparaginianowej,

aminotransferazy alaninowej, zmiany masy ciała

 

(*) Długotrwałe stosowanie

(**) Krótkotrwałe stosowanie

(***) Może wystąpić niewielkie zmniejszenie gęstości kości. Jest to zazwyczaj odwracalne w ciągu 6 do 9 miesięcy po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

U niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy i drżenie.

W czasie stosowania produktu Decapeptyl 0,1 mg mogą wystąpić zaburzenia snu i zakrzepowe zapalenie żył.

Endometrioza

Kobiety

W wyniku zmniejszonego stężenia estrogenów u większości pacjentek można spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych, takich jak uderzenia gorąca zgłaszane przez 75 do 100% pacjentek. Poza tym, u więcej niż 10% pacjentek można spodziewać się wystąpienia takich działań niepożądanych jak: krwawienie lub plamienie z pochwy, intensywne pocenie się, suchość pochwy, bolesne stosunki płciowe, zmniejszony popęd płciowy i zmiany nastroju.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo często (≥1/10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

Częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

   

Nadwrażliwość (świąd, wysypka skórna, gorączka)

 

Zaburzenia psychiczne

Zmieniony nastrój

Zaburzenia nastroju (*), depresja (*), zaburzenia snu

Zaburzenia nastroju (**), depresja (**)

 

Zaburzenia układu nerwowego

   

Parestezje

Zawroty głowy,

drżenie, ból głowy

Zaburzenia oka

   

Zaburzone widzenie

 

Zaburzenia naczyniowe

Uderzenia gorąca

     

Zaburzenia żołądka i

jelit

 

Nudności

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Nadmierne pocenie się

     

Zaburzenia

mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Ból kości

Ból mięśni, ból stawów

Ból pleców

Zaburzenia kości (***)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Zmniejszony popęd płciowy, krwawienie z pochwy, suchość pochwy i sromu, bolesne stosunki płciowe

     

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Uczucie zmęczenia, drażliwość, reakcja w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia

   

Badania diagnostyczne

   

Zwiększona aktywność dehydrogenazy mleczanowej, gammaglutamylotransferazy, aminotransferazy asparaginianowej,

aminotransferazy alaninowej, zwiększone stężenie cholesterolu

Zwiększona masa ciała, zmniejszona masa ciała

(*) Długotrwałe stosowanie

(**) Krótkotrwałe stosowanie

(***) Może wystąpić niewielkie zmniejszenie gęstości kości. Jest to zazwyczaj odwracalne w ciągu 6 do 9 miesięcy po przerwaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

W czasie stosowania produktu Decapeptyl 0,1 mg zgłaszano zmiany masy ciała. U niektórych pacjentek mogą wystąpić zawroty głowy, drżenie i ból głowy.

Na początku leczenia może wystąpić krwawienie z odstawienia. Zazwyczaj krwawienia miesiączkowe powracają mniej więcej po 3 miesiącach od ostatniego wstrzyknięcia, ale w indywidualnych przypadkach mogą pojawić się później.

Decapeptyl 0,1 mg - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Tryptoreliny nie należy stosować w czasie ciąży, ponieważ stosowanie w tym czasie agonistów GnRH wiąże się z teoretycznym ryzykiem wystąpienia poronienia lub nieprawidłowości u płodu. Kobiety w wieku rozrodczym powinny być przed rozpoczęciem leczenia dokładnie zbadane w celu wykluczenia ciąży. Podczas leczenia należy stosować niehormonalne metody antykoncepcji, aż do czasu powrotu krwawień miesiączkowych.

Karmienie piersią

Tryptoreliny nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Decapeptyl 0,1 mg - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak wydaje się, że z uwagi na profil farmakologiczny tryptorelina nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Triptorelinum

  Dostępne opakowania
  Decapeptyl 0,1 mg

  Decapeptyl 0,1 mg

  roztwór do wstrzykiwań podskórnych - 28 strzyk.a 1ml - 0,1 mg/ml
  FERRING GMBH
  Decapeptyl 0,1 mg

  Decapeptyl 0,1 mg

  roztwór do wstrzykiwań podskórnych - 7 strzyk.a 1ml - 0,1 mg/ml
  FERRING GMBH
  Powiązane artykuły
  Przyczyny impotencji

  Prostata a potencja

  Prostata, podobnie jak inne części męskiego ciała, jest narażona na choroby nowotworowe. W tym przypadku bardzo ważna jest wczesna diagnoza. Wielu mężczyzn, obserwujących u siebie objawy przerostu gruczołu, zastanawia się, jak dolegliwości prostaty wpłyną...

  Newsy

  "Dbaj o siebie. Badaj się!" - nowy spot NFZ. Hit czy żenada roku?

  "Dbaj o siebie. Badaj się!" - nowy spot NFZ. Hit czy żenada roku?

  Na początku grudnia 2016 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z TVP3 Opole ruszył z nową kampanią pt. "Dbaj o siebie. Badaj się!". Cel był jasny: spot miał zachęcać kobiety do profilaktyki nowotworowej i wykonywania mammografii. Video spotkało się jednak...

  Rzęsistkowica - objawy, profilaktyka, leczenie

  Rzęsistek pochwowy a rak prostaty

  Najnowsze badania zdają się wykazywać silne powiązanie pomiędzy rzęsistkiem pochwowym, infekcją przenoszoną drogą płciową, a śmiertelnym rakiem prostaty u mężczyzn. Do takiego wniosku doszli naukowcy z Harvard School of Public Heath (HSPH) i Brigham and...

  Rak prostaty - gruczoł krokowy, czynniki ryzyka, diagnostyka, leczenie

  Profilaktyka raka prostaty (WIDEO)

  Profilaktyka raka prostaty (WIDEO)

  Mężczyźni unikają badań profilaktycznych Aby wcześnie wykryć chorobę nowotworową, należy wykonać badanie przesiewowe w kierunku komórek nowotworowych oraz zweryfikować każdy niepokojący objaw u lekarza. Jest to bardzo ważne, bo wcześnie wykryty rak ma...

  Życie intymne

  7 powodów, aby jak najczęściej uprawiać seks

  Seks to jedna z największych przyjemności w życiu. Przyjemność dawania i otrzymywania. Ale to nie wszystko. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, jak znaczący jest pozytywny wpływ seksu na nasze zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Seks...